bài giảng số học 6 chương 3 bài 8 tính chất cơ bản của phép công phân số

13 480 0
  • Loading ...
1/13 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/01/2015, 14:36

Tiết 81 - Bài 8: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ TOÁN 6 – BÀI GIẢNG SỐ HỌC KIỂM TRA BÀI CŨ *Nhắc lại tính chất cơ bản của phép cộng các số nguyên? Tính chất cơ bản của phép cộng các số nguyên: 1-Tính chất giao hoán: a+b=b+a 2-Tính chất kết hợp: (a+b)+c=a+(b+c) 3-Cộng với số 0: a+0=0+a=a Tiết 81 -TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ I I Các tính chất: Các tính chất: 1.Tính chất giao hoán: a c p a c p b d q b d q     + + = + +  ÷  ÷     a c c a b d d b + = + 2.Tính chất kết hợp: 3.Cộng với số 0: 0 0 a a a b b b + = + = 3 2 1 3 5 4 7 A= 4 5 7 − − + + + + II II Áp dụng: Áp dụng: Tiết 81- TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ Ví dụ 1-Tính tổng 3 1 2 5 3 4 4 7 7 5 − − = + + + + 3 1 2 5 3 ( ) ( ) 4 4 7 7 5 − − = + + + + ( ) 3 1 1 5 =− + + 3 0 5 =+ 3 5 = (Tính chất giao hoán) (Tính chất kết hợp) (Cộng với số 0) Tiết 81- TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ ?2.Tính nhanh: 2 15 15 4 8 17 23 17 19 23 B − − = + + + + 1 3 2 5 2 21 6 30 C − − − = + + + Tiết 81- TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ 2 15 15 4 8 17 23 17 19 23 B − − = + + + + 2 15 15 8 4 17 17 23 23 19 − −     = + + + +  ÷  ÷     4 1 1 19 = − + + 4 4 0 19 19 = + = Tiết 81- TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ 1 3 2 5 2 21 6 30 C − − − = + + + 1 1 1 1 2 7 3 6 − − − = + + + 1 1 1 1 2 3 6 7 − − −   = + + +  ÷   1 1 7 = − + 7 1 7 7 − = + 6 7 − = 3 5 4 7 13 7 ) a − − + + 5 8 2 21 2 ) 21 4 b − − + + Tiết 81 TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ Bài 47-tr 28:Tính nhanh 3 4 5 7 7 13 − −   = + +  ÷   5 1 13 = − + 8 13 − = 5 2 8 21 21 24 − −   = + +  ÷   7 8 21 24 =− + 1 1 0 3 3 − = + = Bài 49: Hùng đi xe đạp, 10 phút đầu đi được 1/3 quãng đường,10 phút thứ hai đi được 1/4 quãng đường,10 phút cuối cùng đi được 2/9 quãng đường.Hỏi sau 30 phút, Hùng đi được bao nhiêu phần quãng đường? Giải : Sau 30 phút Hùng đi được số phần quãng đường là : 36 29 36 8 36 9 36 12 9 2 4 1 3 1 =++=++ (quãng đường) Đáp số :29/36 quãng đường HOẠT ĐỘNG NHÓM Tìm 5 cách chọn 3 trong 7 số sau đây để khi cộng lại được tổng là 0: 1 1 1 1 1 1 ; ; ; 0; ; ; 6 3 2 6 3 2 − − − [...]...HOẠT ĐỘNG NHÓM 5 cách là: −1 1 + +0=0 2 2 −1 1 + +0=0 3 3 −1 1 + +0=0 6 6 1 −1 −1 + + =0 2 3 6 −1 1 1 + + =0 2 3 6 HD Bài4 : Cắt 1 tấm bìa hình tròn bán kính 10 cm thành 4 phần không bằng nhau như hình vẽ Đố em đặt các miếng bìa đã cắt cạnh nhau để được : a 1 4 hình tròn 1 hình tròn b 2 c 2 3 1 12 5 12 hình tròn 4 12 2 12 BÀI HỌC KẾT THÚC KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM . Tiết 81 - Bài 8: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ TOÁN 6 – BÀI GIẢNG SỐ HỌC KIỂM TRA BÀI CŨ *Nhắc lại tính chất cơ bản của phép cộng các số nguyên? Tính chất cơ bản của phép cộng các số. CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ ?2 .Tính nhanh: 2 15 15 4 8 17 23 17 19 23 B − − = + + + + 1 3 2 5 2 21 6 30 C − − − = + + + Tiết 81 - TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ 2 15 15 4 8 17 23 17 19 23 B −. nguyên: 1 -Tính chất giao hoán: a+b=b+a 2 -Tính chất kết hợp: (a+b)+c=a+(b+c) 3- Cộng với số 0: a+0=0+a=a Tiết 81 -TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ I I Các tính chất: Các tính chất: 1 .Tính chất
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng số học 6 chương 3 bài 8 tính chất cơ bản của phép công phân số, bài giảng số học 6 chương 3 bài 8 tính chất cơ bản của phép công phân số, bài giảng số học 6 chương 3 bài 8 tính chất cơ bản của phép công phân số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn