nghiên cứu thực trạng và đề xuất sử dụng đất đỏ bazan trồng cà phê xen mắc ca trên địa bàn huyện krông năng, tỉnh đắk lắk.

2 310 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2015, 15:30

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 1. Tên luận án: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất sử dụng đất đỏ bazan trồng cà phê xen mắc ca trên địa bàn huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. 2. Thông tin về nghiên cứu sinh: Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Thế Trịnh Năm nhập học: 2011 Năm tốt nghiệp: 2014 Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 62 85 01 03 Chức danh khoa học, học vị và tên người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Đào Châu Thu 2. TS. Trần Minh Tiến Cơ sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 3. Giới thiệu về luận án: Luận án gồm các nội dung chính sau: (1). Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện Krông Năng liên quan đến trồng cà phê và cây mắc ca; (2). Đánh giá thực trạng sản xuất cà phê của huyện Krông Năng; (3). Đánh giá hiệu quả phương thức trồng cà phê xen mắc ca trên đất đỏ bazan tại huyện Krông Năng; (4). Đánh giá khả năng thích hợp của đất đai với cây mắc ca và định hướng sử dụng đất trồng cà phê xen mắc ca trên đất đỏ bazan tại huyện Krông Năng; (5). Đề xuất một số giải pháp phát triển phương thức trồng cà phê xen mắc ca trên đất đỏ bazan tại huyện Krông Năng. 4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án. - Khẳng định được hiệu quả sử dụng đất của loại hình cà phê xen mắc ca trên đất đỏ bazan huyện Krông Năng và khả năng phát triển trên diện rộng ở tỉnh Đắk Lắk làm cơ sở cho việc định hướng sử dụng bền vững quỹ đất đỏ bazan. - Kết quả phân tích, xác định được khả năng thích hợp về điều kiện khí hậu và tính chất đất đỏ bazan đối với việc trồng cà phê xen mắc ca để đề xuất phát triển diện tích trồng cà phê xen mắc ca của huyện Krông Năng đến năm 2020. - Luận án đề xuất định hướng sử dụng đất trồng cà phê xen mắc ca và nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển trồng cà phê xen mắc ca trên đất đỏ bazan tại các vùng trồng cà phê, trong số đó có: 1) Đánh giá khả năng thích hợp đất đai đối với cây mắc ca và định hướng sử dụng đất trồng cà phê theo phương thức trồng xen trên đất đỏ bazan tại huyện Krông Năng đảm bảo diện tích trồng cà phê theo phương án quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp của huyện, bảo vệ môi trường sinh trưởng và phát triển của các loại cây trồng xen, bảo vệ và duy trì độ phì đất trồng cà phê, tăng sản lượng cây trồng và tăng hiệu quả kinh tế /ha trồng xen; 2) Đề xuất một số giải pháp về khoa học kỹ thuật công nghệ cho phương thức trồng cà phê xen mắc ca: Giải pháp điều chỉnh các quy hoạch có liên quan và có chính sách khai thác, quản lý nhà nước về đất đai đối với cây mắc ca; Giải pháp kỹ thuật; Giải pháp khuyến nông, khuyến lâm; Giải pháp về các chính sách, trong đó có chính sách hỗ trợ phát triển mô hình, chính sách hỗ trợ về giống, hỗ trợ hình thành các liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Nghiên cứu sinh Phạm Thế Trịnh INFORMATION ABOUT NEW CONTRIBUTIONS OF THE PHD THESIS IN ACADEMIC AND AGRUMENTS ASPECTS 1. Thesis title: Research on the status of coffee production and propose a suitable cultivation for macadamia and coffee intercropping on basaltic soils in Krong Nang district, Dak Lak province. 2. Information about PhD candidate: Full name: Pham The Trinh Year of entry: 2011 Year of Graduation: 2014 Major: Land administration Code: 62 85 01 03 Supervisors: 1. Prof. Dr. Dao Chau Thu 2. Dr. Tran Minh Tien Training organization: VietNam National University of Agriculture. 3. Introduction of Dissertation The thesis includes the following contents: (1). Natural characteristics, socioeconomic district related to plant coffee and macadamia trees; (2). Baseline Survey coffee producing district of Krong Nang; (3). Assess the effectiveness of the method macadamia trees intercropped with coffee on basaltic soils in Krong Nang; (4). Evaluate the ability of land suitable for macadamia tree oriented land use macadamia trees intercropped with coffee on basaltic soils in Krong Nang ; (5). Proposed some solutions to develop intercropping methods macadamia coffee mixed with basaltic soils in Krong Nang. 4. New contributions in academic and agrument aspects. - Confirmed the effectiveness of this type of land use macadamia coffee intercropping on basaltic soils Krong Nang and the ability to develop on a large scale in Dak Lak province as the basis for the direction of sustainable land use and basaltic. - The analytical results, the ability to identify appropriate climatic conditions and soil characteristics of basaltic to macadamia trees intercropped in coffee plantations to the proposed development area intercropped macadamia trees in coffee plantations district of Krong Nang in 2020. - An orientation of land use planning for Krong Nang district and solutions for improving and expanding the macadamia and coffee intercropping cultivation were proposed, which includes: 1) The orientation of the land use planning for coffee production on basaltic soils in Krong Nang district based on the macadamia and coffee intercropping, which meet the approved land use planning of the district, protect environment, improve soil fertility, crop yield and economic effectiveness; 2) The Proposed some solutions to technical and scientific technology for macadamia method intercropping with coffee: Solution adjusting the relevant planning policies and the exploitation and management of state land for macadamia trees; Technical solution; Solution agricultural, forestry; Solution of the policy, including policy development assistance model, support the same policy, supports the formation of associated production and consumption of products. PhD c andidate Phạm Thế Trịnh . luận án: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất sử dụng đất đỏ bazan trồng cà phê xen mắc ca trên địa bàn huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. 2. Thông tin về nghiên cứu sinh: Họ và tên nghiên cứu sinh:. phê xen mắc ca của huyện Krông Năng đến năm 2020. - Luận án đề xuất định hướng sử dụng đất trồng cà phê xen mắc ca và nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển trồng cà phê xen mắc ca trên đất đỏ. đất đỏ bazan tại huyện Krông Năng; (4). Đánh giá khả năng thích hợp của đất đai với cây mắc ca và định hướng sử dụng đất trồng cà phê xen mắc ca trên đất đỏ bazan tại huyện Krông Năng; (5). Đề
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu thực trạng và đề xuất sử dụng đất đỏ bazan trồng cà phê xen mắc ca trên địa bàn huyện krông năng, tỉnh đắk lắk., nghiên cứu thực trạng và đề xuất sử dụng đất đỏ bazan trồng cà phê xen mắc ca trên địa bàn huyện krông năng, tỉnh đắk lắk., nghiên cứu thực trạng và đề xuất sử dụng đất đỏ bazan trồng cà phê xen mắc ca trên địa bàn huyện krông năng, tỉnh đắk lắk.

Từ khóa liên quan