bài giảng toán 5 chương 1 bài 11 đê-ca-mét vuông. héc-tô-mét vuông

21 370 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2015, 15:22

QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ Lớp : 5 KIỂM TRA BÀI CŨ ? [...]...ĐI TÌM ẨN SỐ 1 dam2 10 0m = 2 ĐI TÌM ẨN SỐ 8 dam2 70 m2 870m = 2 ĐI TÌM ẨN SỐ 10 0 dam2 1hm = 2 ĐI TÌM ẨN SỐ 32dam 9m = 3209 m 2 2 2 74 2 dam2 2dam 74m = 10 0 2 2 23 2 2 2 5 dam = 5 dam 23 m 10 0 Tiết học đến đây là kết thúc Xin chân thành cảm ơn các thầy cô và các em . (1dam 2 ) 1m 2 1dam 2 = 10 0m 2 dam 2 1hm Một héc- tô-mét vuông (1hm 2 ) 1dam 2 1hm 2 = 10 0dam 2 Héc-tô-mét vuông hm 2 1dam 2 = 10 0m 2 1hm 2 = 10 0dam 2 1m 2 = dam 2 1dam 2 = hm 2 1 100 1 100 . 8dam 2 = . . . . hm 2 200 3 15 2 1 100 3 10 0 1 100 8 10 0 1dam 2 = 10 0m 2 1hm 2 = 10 0dam 2 1m 2 = dam 2 1dam 2 = hm 2 1 100 1 100 ĐI TÌM ẨN SỐ 10 0m 2 = . . . . dam 2 1 ĐI TÌM ẨN SỐ 870m 2 =. tư đề-ca-mét vuông: c) Sáu trăm linh ba héc-tô-mét vuông: d) Ba mươi tư nghìn sáu trăm hai mươi héc-tô-mét vuông: 271dam 2 18 954 dam 2 603hm 2 34 620hm 2 1dam 2 = 10 0m 2 1hm 2 = 10 0dam 2 Luyện
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 5 chương 1 bài 11 đê-ca-mét vuông. héc-tô-mét vuông, bài giảng toán 5 chương 1 bài 11 đê-ca-mét vuông. héc-tô-mét vuông, bài giảng toán 5 chương 1 bài 11 đê-ca-mét vuông. héc-tô-mét vuông