bài giảng toán 5 chương 1 bài 6 ôn tập phép nhân và phép chia hai phân số

15 421 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2015, 15:19

[...].. .Bài 3: Một tấm bìa hình chữ Nhật có 1 chiều dài m, chiều 1 2 rộng m Chia tấm 3 bìa đó thành 3 phần bằng nhau Tính diện tích của mỗi phần Diện tích hình chữ nhật: 1 1 1 x = (m2 ) 2 3 6 Diện tích mỗi phần: 1 1 : 3 = (m2 ) 6 18 1 (m2 ) Đáp số: 18 3 4 12 15 6 x x x 12 10 5 9 5 6 5 = = = 5 10 12 25 2 1 3 4 1 1 4 4 : : : 10 5 2 4 1 5 = = = 1 5 1 2 5 4 . 8 35 5 x 8 x 2 x 7 7 x 5 40 x 14 7 x 5 16 6 21 25 20 : 40 14 7 5 x 17 51 13 26 : 17 x 2 x 13 13 x 17 x 3 17 x 26 13 x 51 2 3 Một tấm bìa hình chữ Nhật có chiều dài m, chiều rộng m. Chia. 8 21 52 45 3 2 1 4 1 3 5 7 5 9 3 5 7 45 1
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 5 chương 1 bài 6 ôn tập phép nhân và phép chia hai phân số, bài giảng toán 5 chương 1 bài 6 ôn tập phép nhân và phép chia hai phân số, bài giảng toán 5 chương 1 bài 6 ôn tập phép nhân và phép chia hai phân số