thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện gia bình - tỉnh bắc ninh

104 615 1
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2015, 11:15

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐẶNG TÂN LỘC THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN GIA BÌNH - TỈNH BẮC NINH Ngành: Quản lý đất đai Mã số ngành: 60850103 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông Thái Nguyên - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chƣa đƣợc sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Tôi xin cam đoan, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã đƣợc cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã đƣợc chỉ rõ nguồn gốc./. Tác giả luận văn Đặng Tân Lộc Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Trong suốt quá trình thực hiện luận văn tôi đã nhận đƣợc sự quan tâm, giúp đỡ của các cá nhân, tập thể, các cơ quan, đơn vị có liên quan tạo điều kiện thuận lợi để tôi có thể hoàn thành luận văn ; Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông - Phó hiệu Trƣởng trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã trực tiếp hƣớng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình làm luận văn ; Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo khoa Tài nguyên và Môi trƣờng, phòng Đào tạo Sau đại học trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi thực hiện tốt luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh, Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng huyện Gia Bình, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Gia Bình, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan có liên quan của huyện Gia Bình đã giúp đỡ tôi trong thời gian nghiên cứu, thực hiện đề tài; Tôi xin chân thành cảm ơn tới những ngƣời thân trong gia đình và đồng nghiệp đã khích lệ, tạo những điều kiện tốt nhất cho tôi trong quá trình thực hiện đề tài này; Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Đặng Tân Lộc Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỞ ĐẦU 1 1.Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục tiêu của đề tài 3 2.1. Mục tiêu tổng quát 3 2.2. Mục tiêu cụ thể 3 3. Yêu cầu của đề tài 4 Chƣơng I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5 1.1. Cơ sở pháp lý về tổ chức và hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 5 1.1.1. Chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc về cải cách hành chính 5 1.1.2. Cơ sở pháp lý về tổ chức và hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 5 1.2. Cơ sở thực tiễn có liên quan đến hoạt động của VPĐKQSD đất 6 1.2.1. Đất đai 6 1.2.2. Bất động sản 7 1.2.3. Thị trƣờng bất động sản 8 1.2.4. Đăng ký đất đai, bất động sản 9 1.2.5. Cơ sở đăng ký đất đai, bất động sản 11 1.2.6. Đăng ký pháp lý đất đai, bất động sản 12 1.3. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 16 1.3.1. Khái quát về hệ thống đăng ký đất đai Việt Nam 16 1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ, vai trò của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 19 1.3.3. Mối quan hệ giữa Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất với cơ quan đăng ký đất đai và chính quyền địa phƣơng 22 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.3.4. Thực trạng hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ở nƣớc ta 23 1.4. Đánh giá chung về tình hình hoạt động của VPĐKQSD đất 30 1.4.1. Kết quả đạt đƣợc 30 1.4.2. Các hạn chế 31 Chƣơng II. ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 2.1. Đối tƣợng nghiên cứu 32 2.2. Phạm vi nghiên cứu 32 2.3. Nội dung nghiên cứu 32 2.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của huyện Gia Bình 32 2.3.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Gia Bình 32 2.3.3. Đánh giá chung về hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 32 2.3.4. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 32 2.4. Phƣơng pháp nghiên cứu 32 2.4.1. Phƣơng pháp điều tra, khảo sát 32 2.4.2. Phƣơng pháp phân tích, xử lý số liệu 34 2.4.3. Phƣơng pháp kế thừa các tài liệu có liên quan 34 2.4.4. Phƣơng pháp chuyên gia 34 Chƣơng III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 35 3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của huyện Gia Bình 35 3.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên 35 3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội 36 3.2. Tình hình quản lý đất đai 41 3.2.1. Hiện trạng sử dụng đất 41 3.2.2. Quản lý đất đai 43 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.3. Đánh giá chung về hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh, nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả hoạt động 53 3.3.1. Tổ chức bộ máy 53 3.3.2. Cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 59 3.3.4. Đánh giá chung về hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Gia Bình qua ý kiến của ngƣời dân 78 3.3.5. Nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. 82 3.3.6. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 85 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 89 1. Kết luận 89 2.Đề nghị 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ BĐS Bất động sản ĐKĐĐ Đăng ký đất đai GCN Giấy chứng nhận HSĐC Hồ sơ địa chính SDĐ Sử dụng đất VPĐKQSDĐ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất UBND Uỷ ban nhân dân TN&MT Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Bảng 1.1. Tình hình thành lập VPĐKQSD đất các cấp 23 Bảng 1.2. Nguồn nhân lực của VPĐKQSD đất của cả nƣớc 25 Bảng 3.1. Một số chỉ tiêu so sánh tỉnh Bắc Ninh với các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng năm 2013. 41 Bảng 3.2. Hiện trạng sử dụng đất năm 2013 của huyện Gia Bình 42 Bảng 3.3. Kết quả đo đạc bản đồ địa chính huyện Gia Bình 45 Bảng 3.4. Tình hình lập hồ sơ địa chính của huyện Gia Bình 47 Bảng 3.5. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010-2013 48 Bảng 3.6. Kết quả công tác cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính 72 Bảng 3.7. Kết quả công tác đăng ký giao dịch bảo đảm tại VPĐKQSD đất 74 Bảng 3.8. Kết quả công tác cấp giấy chứng nhận từ 2011-2013 75 Bảng 3.9. Mức độ công khai thủ tục hành chính 79 Bảng 3.10. Đánh giá tiến độ giải quyết hồ sơ của VPĐKQSD đất 81 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Hình 1.1. Vị trí của VPĐKQSD đất trong hệ thống quản lý đất đai 22 Hình 3.1. 2013 huyện Gia Bình 43 Hình 3.2. Kết quả gải quyết khiếu nại tố cáo (2010-2013) 51 Hình 3.3. Mô hình tổ chức của Văn Phòng đăng ký QSDĐ huyện Gia Bình 55 Hình 3.4. Quy trình đăng ký giao dịch bảo đảm 60 Hình 3.5. Quy trình cung cấp thông tin dữ liệu TN & MT 62 Hình 3.6. Quy trình đăng ký lần đầu, cấp giấy chứng nhận……………… 66 Hình 3.7. Quy trình đăng ký biến động 68 Hình 3.8. Kết quả thu chi ngân sách và thu chi sự nghiệp 71 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1 MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài Đất đai luôn là mối quan tâm lớn của Đảng, Nhà nƣớc và mọi tầng lớp nhân dân. Hiến pháp nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 tại Chƣơng III, Điều 53 đã quy định "Đất đai, tài nguyên nƣớc, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi từ vùng biển, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nƣớc đầu tƣ, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nƣớc đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý". Luật Đất đai năm 1993 khẳng định “Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quí giá, là tƣ liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trƣờng sống, là địa bàn phân bố các khu dân cƣ, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hóa xã hội, Quốc phòng và An ninh …”. Trong nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa, đất đai là nguồn nội lực to lớn trong việc phát triển kinh tế xã hội. [18] Đăng ký đất đai: là việc kê khai và ghi nhận tình trạng pháp lý (hiện trạng, nguồn gốc, thời điểm thời hạn, giấy tờ và việc cấp GCN) về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và quyền quản lý đất đối với một thửa đất vào hồ sơ địa chính (Trước đây là ghi nhận quyền sử dụng đất hợp pháp nhằm xác lập quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất). Đăng ký đất đai (khoản 1 Điều 95 Luật Đất đai 2013): là bắt buộc với mọi đối tƣợng sử dụng đất hay đƣợc Nhà nƣớc giao đất để quản lý; đăng ký tài sản gắn liền với đất thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu.[22] Việc đăng ký Nhà nƣớc về đất đai có ý nghĩa: Các quyền về đất đai đƣợc bảo đảm bởi Nhà nƣớc, liên quan đến tính tin cậy, sự nhất quán và tập trung, thống nhất của dữ liệu địa chính. Đăng ký đất đai là một công cụ của Nhà nƣớc để bảo vệ lợi ích Nhà nƣớc, lợi ích cộng đồng cũng nhƣ lợi ích của ngƣời sử dụng đất. [...]... lý luận và thực tiễn về Đăng ký đất đai và hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; - Đánh giá thực trạng hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh từ khi đƣợc thành lập ngày 01/8/2011 đến ngày 31/12/2013; - Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn... học chuyên ngành Quản lý đất đai, trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, tôi lựa chọn thực hiện đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh nhằm nghiên cứu đánh giá thực trạng hoạt động của Văn phòng, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất theo tinh thần... nhiệm vụ của Chi nhánh đƣợc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; * Đăng ký quyền sử dụng đất gồm đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu và đăng ký biến động về sử dụng đất 1 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu đƣợc thực hiện trong các trƣờng hợp sau: a) Đƣợc Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất để sử dụng; b) Ngƣời đang sử dụng đất mà... quan đến đất đai đƣợc hƣớng dẫn cụ thể, rút ngắn thời gian và chi phí thực hiện UBND huyện Gia Bình có quyết định số: 1418/2011/QĐ-UBND ngày 04/7/2011 về việc thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Gia Bình Thời gian bắt đầu hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Gia Bình từ ngày 01/8/2011 Trƣớc tình hình trên, trong khuôn khổ yêu cầu thực hiện luận văn tốt nghiệp cao học... chức thực hiện đăng ký sử dụng đất và biến động về sử dụng đất, quản lý hồ sơ địa chính” [10] 1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ, vai trò của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Theo quy định của Luật Đất đai năm 2003, VPĐKQSD đất thành lập cấp huyện là cơ quan dịch vụ công hoạt động theo loại hình sự nghiệp có thu, có chức năng tổ chức thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, ... đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình cá nhân; đăng ký quyền sở hữu tài sản hợp pháp + Đăng ký biến động - đăng ký những biến động đất đai trong quá trình sử dụng đất do thay đổi diện tích (tách, hợp thửa đất, sạt lở, chuyển nhƣợng…), do thay đổi mục đích sử dụng, do thay đổi quyền và các hạn chế về quyền sử dụng đất - Cơ quan đăng ký đất đai: VPĐKQSD đất là cơ quan dịch vụ... mà thửa đất đó chƣa đƣợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 2 Đăng ký biến động về sử dụng đất đƣợc thực hiện đối với ngƣời sử dụng thửa đất đã đƣợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà có thay đổi về việc sử dụng đất trong các trƣờng hợp sau: a) Ngƣời sử dụng đất thực hiện các quyền chuyển... giao đất có thu tiền sử dụng đất; g) Có thay đổi về những hạn chế quyền của ngƣời sử dụng đất; h) Nhà nƣớc thu hồi đất Nhƣ vậy, nếu có sự thay đổi từ 01 trong 08 trƣờng hợp trên trở lên thì phải thực hiện đăng ký biến động về sử dụng đất 1.3 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 1.3.1 Khái quát về hệ thống đăng ký đất đai Việt Nam 1.3.1.1 Trước khi có Luật Đất đai Chỉ thị 299 - TTg ngày 10/11/1980 của. .. bảo thực hiện và hƣởng lợi - Trong hệ thống đăng ký quyền, không phải bản thân các giao dịch, hay các văn tự giao dịch mà hệ quả pháp lý của các giao dịch đƣợc đăng ký vào sổ Nói cách khác, đối tƣợng trung tâm của đăng ký quyền chính là mối quan hệ pháp lý hiện hành giữa bất động sản và ngƣời có chủ quyền đối với bất động sản đó Đăng ký quyền dựa trên các nguyên tắc: Phản ánh trung thực; khép kín và. .. chính đã và đang đƣợc các cấp các ngành quan tâm triển khai thực hiện 2 Mục tiêu của đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát Đề tài đƣợc thực hiện nhằm đánh giá kết quả hoạt động của VPĐK QSDĐ, từ đó thấy đƣợc hiệu quả hoạt động của VPĐK QSDĐ trong đăng ký đất đai nói riêng và quản lý đất đai nói chung Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của VPĐK QSDĐ 2.2 Mục tiêu cụ thể - Xác . động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh nhằm nghiên cứu đánh giá thực trạng hoạt động của Văn phòng, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu quả. trƣờng, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh, Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng huyện Gia Bình, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Gia Bình, UBND các xã, thị trấn và các cơ. hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. 82 3.3.6. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 85 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 89 1.
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện gia bình - tỉnh bắc ninh, thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện gia bình - tỉnh bắc ninh, thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện gia bình - tỉnh bắc ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn