Bài tập môn Kinh tế học Quản lý có đáp án

5 4,310 133
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2014, 22:45

Bài tập môn Kinh tế học Quản lý có đáp án. Lựa chọn đầu vào tối ưu để tối thiểu hóa chi phí thỏa mãn điều kiện: MPlw=MPkrMplMpk=wr=2=> tỷ lệ thay thế cận biên tại điểm lựa chọn cơ cấu đầu vào tối ưu để tối thiểu hóa chi phí = 2 Bài làm Bài 1: Qd = 90 -2P  P= 45 – Qd/2 Qs = 10 +2P  P = Qs/2 -5 a) Giá cân bằng là mức giá thỏa mãn Qp=Qs hay 90 -2Po = 10 +2Po  Po =20  Qd = Qs =50 = Qo Đồ thị b) Tại mức P1 = 10  Qd = 90 – 2P1 =70 Qs = 30  Thiếu hụt cung 40 Độ co giãn: -2.10/70 = -0,286 Tại mức P2 =15  Qd =60  thiếu cung 20 Qs =40 Độ co giãn -2.15/60 = -0,5 Tại mức P3= 20  Qd =Qs = 50  Không thiếu hụt Độ co giãn = -2. 20/50 = -0,8 c) P=45 – Qd/2 ; P= -5 +Qs/2 Đánh thuế vào đường cung: P= Qs/2 -5 +2 = Qs/2 -3  Sản lượng cân bằng mới thỏa mãn 45 – Qo/2 = Qo/2 -3  Qo =48  Po=21 d) Đánh thuế vào đường cầu P = 45 – Qd/2 – 2 = 43 – Qd/2  Sản lượng cân bằng mới 43- Qo/2 = Qo/2 -5  Qo=48, Po =21 e) Trợ cấp sản lượng đầu ra:  P = Qs/2 -5 -2 = Qs/2 -7  Qo/2 -7 = 45 –Qo/2  Qo = 52, Po=19 BAI 2: a. Lựa chọn đầu vào tối ưu để tối thiểu hóa chi phí thỏa mãn điều kiện: MPl/w=MPk/r<=>Mpl/Mpk=w/r=2 => tỷ lệ thay thế cận biên tại điểm lựa chọn cơ cấu đầu vào tối ưu để tối thiểu hóa chi phí = 2 b)ta có MPl/MPk=(Q)'l/(Q)'k=2K/2L=K/L theo a, để tối thiểu hoá chi phí thì K/L=2<=>K=2L(1) để sản xuất Qo=400<=>2KL=400(2) kết hợp (1) và (2) ta được L=10=>K=20 => TC=wL+rK=4*10+2*20=80 c) khi hãng có mức chi phí là 18000<=>4L+2K=18000 lại có K=2L( vì hãng luôn hoạt động sao cho tối thiểu hóa chi phí) kết hợp vào ta có L=2250=>K=4500 vậy Q=2KL=20250000 Bài 3: -MC luôn đi qua điểm cực tiểu của đường AVC và ATC Lấy đạo hàm của hàm AVC và ATC theo biên Q Ta có: AVC'=(MC-AVC)/Q và ATC'=(MC-ATC)/Q AVC min khi AVC'=O khi MC=AVC ATC min khi ATC'=O khi MC=ATC BÀI 4: a) Qs = 0,5 (P-1); TFC =256  P = 2Qs +1  MC =2Q +1 mà MC = (TC)’  TC = Q 2 + Q +256 VC = Q 2 + Q  AVC = VC/Q = Q+1 ATC = TC/Q = Q+1+ 256/Q b) Hàng hòa vốn khi P=ATC min ATC = Q+1 + 256/Q cắt MC=2Q+1 tại ATCmin  256/Q =Q Q=16  ATCmin=33 Khi P=33, hàng hòa vốn Mức giá đóng cửa:P =AVC min AVC = Q+1  AVCmin=1 Khi P=1 hàng đóng cửa c) P=15 > mức giá đóng cửa  vẫn sản xuất Điều kiện tối đa hóa LN: P=MC  2Q+1 =15  Q=7  TRmax = PQ = 15.7 = 105 d) P=65 =2Q+1  Q=32  TRmax = PQ = 65.32= 2080 e) Đánh thuế đường MC với MC =2Q+3 ở câu c: 2Q+3 =15 Q=6  TR max = 15.6=90 ở câu d: 2Q+3=65  Q =31 TR max = 65.31= 2015 BÀI 5: Q= 120-0,5P  P=240-2Q a) MC=4Q+4; FC =25 MC= (TC)’  TC = 2Q 2 +4Q +25 VC = 2Q 2 +4Q  ATC = TC/Q = 2Q+4 +25/Q AVC= VC/Q = 2Q+4 AFC = FC/Q = 25/Q b) Lợi nhuận max  MC = MR MR = [(240-2Q).Q]’ = (240Q-2Q 2 )’= 240 – 4Q MC=MR  4Q+4 = 240 -4Q  Q=29,5  TR= P.Q = 181.29,5 = 5339,5 TC = 2Q 2 + 4Q + 25 = 1883,5  LN max= TR-TC = 3456 • TR max  TR’ = 0  240-4Q=0  Q=60 TR max= 240Q – 2 Q 2 = 7200 c) Sai. Nhìn câu trên thấy LNmax # TR max d) MC mới: MC=4Q+10 4Q+10 = 240 -4Q  Q=28,75  TR = 240Q – 2 Q 2 = 5246,875 TC = 2Q 2 + 4Q + 25 = 1793,125  LN max= 3453,75 BÀI 6: Qd = 160 -2P  P = 80 –Qd/2  TR = 80Q – Qd 2 /2 a) P=18 : TR = 18.Qd = 18.124=2232 Độ co giãn: -2.18/124 = -0,29 b) ATC =20  TC = 20Q  MC = (TC)’ = 20 TR max  (TR)’ = 0  80-Qd=0  Qd=80  P=40  Hãng nên tiếp tục tăng giá c) LN max  MC=MR  80-Qd = 20  Qd = 60  P =50  Tiếp tục tăng BÀI 7: Hàm cầu Qd= f( P, M, Pz, T, Pe, N) a)  Thu nhập (M) Qd = a+bP + cM + dPz + e T + fPe + gN = 800 -3,5P -0,6M+ 4Pz Xét M: M HS góc C = -0,6 <0 Cầu: Q = 800 tăng  M giảm  X là hàng hóa thông thường b) Xét giá của hàng hóa liên quan (Pz) Cầu a= 800 tăng  Pz tăng Xét d= 4>0  Hàng hóa thay thế c) Tại P=20, M=20, Pz=10  Độ co giãn Ê d p theo: - Thu nhập Ê d M = C^ * M/Q - Theo giá chéo Ê d XZ = d^ * Pz/Q Q= 800 – 3,3*20 – 0,6*20 + 4*10 = 758  Ê d M = -0,6*20/758 = -0,016  Ê d XZ = 4* 10/758 = 0,053 BÀI 8: lnQ^ = 99,74209 – 1,65 lnP + 0,8 lnM – 2,5 lnPy b= ∆Q/∆P ; c=∆Q/∆M, d=∆Q/∆Py, e=∆Q/∆N a) X là hàng hóa thông thường vì C= +0,8 >0  C mang dấu dương b) X & Y là hàng hóa bổ sung vì d= -2,5 <0  d mang dấu âm c) Biểu dãn: Q^ = 99,74209 * P^(-1,65) * M^0,8 * Py^ (-2,5) d) P=50, M=16000, Py=25  Q= 99,74209 * 50^(-1,65) * 16000^0,8 * 25^ (-2,5) = 0,1159 Ê d P = b^ = ∆Q/∆P = Q/P = 0,1159/ 50 = 0,0023 Ê d M = c^ =∆Q/∆M = Q/M = 0,1159/16000 = 0,000072 Ê d XY = d^ =∆Q/∆Py = Q/Py = 0,1159/25 = 0,0046 Lượng cầu dự đoán: Q = a+bP+cM +dPy Q= 0,0023 + 0,000072M + 0,0046Py BÀI 9: Q = a+bP + cM + dPR = 24,38 – 6,5P + 0,13926M -10,77PR a) b= -6,5 < 0  cầu giảm  M giảm (thu nhập)  không giống lý thuyết b) c= 0,13926 > 0  c>0  hàng hóa thông thường c) d= -10,77 <0 Pr tăng  hàng hóa này bổ sung cho hàng hóa có liên quan R d) Các ước lượng tham số a^, b^, c^, d^ không có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5% e) P=125, M=30000, Pr = 60  Q= 66,38- 6,5*125 + 0,13926*30000 – 10,77*60 = 2787,48  Ê p = b^ * P/Q = -6,5 * 125/ 2785,48 = -0,2917  Ê M = c^ * M/Q = 0,13926 * 30000/2785,48 = 1,5  Ê XR = d^ * Pr/Q = -10,77* 60/2785,48 = 0,232 Bài 10: a) Q = aP b M c P d R PT cầu ước lượng được biểu diễn dưới dạng Loga tự nhiên: LnQ = Lna + bLnP + cLnM + dLnPr b) ước lượng tham số b: b = -1,48 < 0 -> cầu giảm; giá cả kỳ vọng (P e ): cầu tăng -> P e tăng  ước lượng không như kỳ vọng. c) Hàng hoá này là hàng hoá thứ cấp. Vì: c = -0,52 < 0 -> M tăng R là hàng hoá thay thế. Ta có d = 1,35 > 0 d) ước lượng tham số ở mức ý nghĩa 5%: Tham số c có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5% (theo bảng). e) Các hệ số co giãn được ước lượng: E^ P = b^ = -1,48 E^ XR = d^ = 1,35 E^ M = c^ = -0,52 Bài 19: MC A = 10 + 0,01Q A ; MC B = 4 + 0,02Q B a) Hàm chi phí cận biên ngược: MC A = 10 + 0,01Q A -> Q A = 100MC A – 1000 MC B = 4 + 0,02Q B -> Q B = 50MC B -200 b) Hàm tổng chi phí cận biên ngược: (với MC A = MC B = MC T ) Q T = Q A + Q B = 100MC A – 1000 + 50MC B -200 Q T = 150MC T – 1200 c) Ta có: Q T = 150MC T – 1200 -> MC T = 0,00667Q T + 8 d) . =21 e) Trợ cấp sản lượng đầu ra:  P = Qs/2 -5 -2 = Qs/2 -7  Qo/2 -7 = 45 –Qo/2  Qo = 52, Po=19 BAI 2: a. Lựa chọn đầu vào tối ưu để tối thiểu hóa chi phí thỏa mãn điều kiện: MPl/w=MPk/r<=>Mpl/Mpk=w/r=2 =>. -0,6 <0 Cầu: Q = 800 tăng  M giảm  X là hàng hóa thông thường b) Xét giá của hàng hóa liên quan (Pz) Cầu a= 800 tăng  Pz tăng Xét d= 4>0  Hàng hóa thay thế c) Tại P=20, M=20, Pz=10 .  hàng hóa thông thường c) d= -10,77 <0 Pr tăng  hàng hóa này bổ sung cho hàng hóa có liên quan R d) Các ước lượng tham số a^, b^, c^, d^ không có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5% e) P=125,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập môn Kinh tế học Quản lý có đáp án, Bài tập môn Kinh tế học Quản lý có đáp án, Bài tập môn Kinh tế học Quản lý có đáp án