Ví dụ JDBC đơn giản

3 852 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2012, 10:12

Ví dụ JDBC đơn giản 1. dụ JDBC đơn giảnimport java.sql.*;class JDBCQuery { public static void main(String args[]) { try { // Load the database driver Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"); // Get a connection to the database Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:_tên_DSN"); // Get a statement from the connection Statement stmt = conn.createStatement(); // Execute the query ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT * FROM Cust"); // Loop through the result set while (rs.next()) System.out.println(rs.getString(1)); // Close the result set, statement and the connection rs.close(); stmt.close(); conn.close(); } catch (SQLException se) { System.out.println("SQL Exception:"); // Loop through the SQL Exceptions while (se != null) { System.out.println("State : " + se.getSQLState()); System.out.println("Message: " + se.getMessage()); System.out.println("Error : " + se.getErrorCode()); se = se.getNextException(); } } catch (Exception e) { System.out.println(e); } } // main()} // class2. Cập nhật thong tin trên ResultSetimport java.sql.Connection;import java.sql.DriverManager;import java.sql.PreparedStatement;import java.sql.ResultSet;import java.sql.SQLException;public class DemoUpdatableResultSet { public static Connection getConnection() throws Exception { String driver = "oracle.jdbc.driver.OracleDriver"; String url = "jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:databaseName"; String username = "name"; String password = "password"; Class.forName(driver); Connection conn = DriverManager.getConnection(url, username, password); return conn; } public static void main(String[] args) { ResultSet rs = null; Connection conn = null; PreparedStatement pstmt = null; try { conn = getConnection(); String query = "select id, name, age from employees where age > ?"; pstmt = conn.prepareStatement(query, ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE, ResultSet.CONCUR_UPDATABLE); pstmt.setInt(1, 20); // set input values rs = pstmt.executeQuery(); // create an updatable ResultSet // update a column value in the current row. rs.absolute(2); // moves the cursor to the 2nd row of rs rs.updateString("name", "newName"); // updates the 'name' column // of row 2 to newName rs.updateRow(); // updates the row in the data source // insert column values into the insert row. rs.moveToInsertRow(); // moves cursor to the insert row rs.updateInt(1, 1234); // 1st column id=1234 rs.updateString(2, "newName"); // updates the 2nd column rs.updateInt(3, 99); // updates the 3rd column to 99 rs.insertRow(); rs.moveToCurrentRow(); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } finally { try { rs.close(); pstmt.close(); conn.close(); } catch (SQLException e) { e.printStackTrace(); } } }}3. Bài tậpCho CSDL đơn giản gồm 3 bảng dữ liệu: SINHVIEN, LOP, SINHVIEN_LOPSV tự cài đặt một bài tập làm việc với CSDL với các chức năng cơ bản:- Liệt kê danh sách sinh viên:o Cột mã số SV là một hyperlink cho phép hiển thị thông tin của SV tương ứng lên 1 form cho phép người dùng sửa thông tin SV đóo Bổ sung thêm một cột với các checkbox cho phép người dùng chọn để xóa một hoặc nhiều SV trong danh sách- Thêm một SV vào CSDL- Cài đặt các chức năng tương tự cho bảng dữ liệu LOP. . 1. Ví dụ JDBC đơn giảnimport java.sql.*;class JDBCQuery { public static void main(String args[]) {. Class.forName("sun .jdbc. odbc.JdbcOdbcDriver"); // Get a connection to the database Connection conn = DriverManager.getConnection(" ;jdbc: odbc:_tên_DSN");
- Xem thêm -

Xem thêm: Ví dụ JDBC đơn giản, Ví dụ JDBC đơn giản, Ví dụ JDBC đơn giản