skkn biện pháp quản lý hoạt động dạy học của trung tâm giáo dục thường xuyên số 1 lào cai

12 779 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 14:59

S GD&T LÀO CAI TRUNG TÂM GDTX S 1 TP LÀO CAI SÁNG KIN KINH NGHIM BIN PHÁP QUN LÝ HOT NG DY HC CA TRUNG TÂM GDTX S 1 THÀNH PH LÀO CAI H và tên: Ngô Th Ly Chc v: Phó Giám đc 1 I. Lí do chn đ tài Toàn cu hoá và hi nhp quc t đã và đang là mt xu th phát trin khách quan. iu đó đt s nghip công nghip hoá, hin đi hoá ca đt nc ta nói chung, s nghip giáo dc - đào to nói riêng trc nhng thi c và thách thc không nh. Nhn thc sâu sc chin lc phát trin giáo dc đào to ca ng ta trong thi k đi mi: “ Giáo dc phi đi trc mt bc, nâng cao dân trí, đào to nhân lc và bi dng nhân tài đ thc hin thành công các mc tiêu chin lc phát trin kinh t - xã hi”. T thc t đó đt ra mt yêu cu không th thiu v cht lng ngun lc, đc bit là ngun lc con ngi. Vi yêu cu phát trin kinh t, xã hi ngày càng mnh m, đòi hi tri thc ngày càng cao nh vy thì đào to chính quy trong h thng giáo dc quc dân là ht sc cn thit. Tuy nhiên, s là không đ đ cho con ngi sn sàng thích ng vi s thay đi và bin đng ca xã hi nu thiu đi vai trò ca giáo dc không chính quy trong h thng giáo dc quc dân v vic đào to mi, đào to li, đào to liên tc, đáp ng nhu cu hc tp sut đi ca xã hi theo xu th hin nay và ni thc hin các nhim v đó là các trung tâm giáo dc thng xuyên. Trung tâm giáo dc thng xuyên có vai trò quan trng, góp phn nâng cao cht lng ngun lc con ngi. iu đó đã đc c th hóa trong điu 44, mc 5 ca lut giáo dc 2005: ‘‘Trung tâm giáo dc thng xuyên là c s giáo dc không chính quy trong h thng giáo dc quc dân vi mc tiêu giúp mi ngi va làm va hc, hc liên tc, hc sut đi nhm hoàn thin nhân cách, m rng hiu bit, nâng cao trình đ hc vn, chuyên môn nghip v đ ci thin cht lng cuc sng, tìm vic làm, t to vic làm và thích nghi vi đi sng xã hi hin nay”. Ngh quyt ln th IV ca ban chp hành TW ng khóa VII đã khng đnh: ‘‘ Thc hin mt nn giáo dc thng xuyên cho mi ngi, xác đnh hc tp sut đi là quyn li và trách nhim ca mi công dân ’’. Trong GDTX, chng trình b túc trung hc là mt b phn ni tip h thng giáo dc ph thông nhm góp 2 phn nâng cao dân trí và to ngun nhân lc cho xã hi . T chc hot đng ca GDTX đa dng, linh hot, mm do v thi gian, chng trình, ni dung phù hp vi mi la tui, mi đi tng, đáp ng nhu cu, điu kin ca ngi hc. Chính vì vy, các TTGDTX đã và đang là b phn cu thành không th thiu đc trong h thng giáo dc quc dân ca nc ta hin nay, đc bit là ni to điu kin thun li nht cho mi ngi dân đc hc thng xuyên, hc sut đi. Cùng vi giáo dc chính quy, GDTX đã t khng đnh v trí, vai trò ca mình trong vic đáp ng nhu cu hc tp sut đi, giúp mi ngi có c hi hc tp nhm cp nht kin thc, k nng, chuyn giao công ngh, chng trình đào to, bi dng nâng cao trình đ chuyên môn nghip v bao gm: chng trình bi dng tin hc, ngoi ng, bi dng dy ting dân tc thiu s cho cán b, công chc, công tác ti vùng dân tc min núi. Chng trình giáo dc thng xuyên gm cp trung hc c s và trung hc ph thông. T chc dy và thc hành k thut ngh nghip,  trung tâm giáo dc thng xuyên, hot đng dy hc b túc trung hc ph thông là mt trong nhng nhim v quan trng hàng đu trong vic nâng cao cht lng giáo dc. Mun hot đng này đt kt qu tt cn có nhng bin pháp qun lý phù hp đó chính là nhng vn đ mà các nhà qun lý có tâm huyt đu quan tâm đn.  đm bo và nâng cao cht lng dy hc, trc ht phi xây dng đi ng giáo viên đ v s lng, chun hóa v chuyên môn nghip v, bi vì giáo viên là lc lng quyt đnh cht lng dy hc. Song  các trung tâm GDTX ca thành ph Lào Cai , đi ng giáo viên ch yu là giáo viên ph thông, giáo viên c hu cha đ các b môn, còn giáo viên bán c hu ( thnh ging), cha đc trang b đy đ nghip v GDTX, nên còn gp nhiu khó khn trong vic đm bo cht lng dy hc, cha hiu ht đc đim ca đi tng ngi hc. Hin nay, các TTGDTX  thành ph Lào Cai tnh Lào Cai, công tác qun lý hot đng dy hc đã có nhiu đi mi, bc đu đã mang li mt s thành qu 3 đáng ghi nhn v cht lng giáo dc. Tuy nhiên, kt qu còn cha cao, không mang tính n đnh  mt vài trung tâm, vn còn nhng bt cp trong qun lý giáo dc đào to nh: - Trình đ, nng lc ca mt b phn cán b qun lý  mt vài trung tâm còn hn ch; đi ng giáo viên cng cha phi đã đáp ng đc yêu cu đi mi nâng cao cht lng giáo dc và đào to. - C s vt cht, tuy đã đc quan tâm đu t nhng còn rt chm, cha đng b và cha hoàn chnh, phng tin dy hc còn hn ch, cha thc s phát huy ti đa s nng đng, sáng to trong ging dy ca giáo viên và hc tp ca hc viên. - Vic đi mi phng pháp dy hc và giáo dc hc viên cha phi đã đc mi cán b, giáo viên nhn thc đy đ và áp dng thành công. - i tng ngi hc đa dng, tình trng li hc, cht lng đu vào ca hc viên còn ph bin là yu v hc lc, ý thc t chc k lut thp là nguyên nhân nh hng rt ln đn hiu qu hot đng dy hc Xut phát t c s lý lun và thc tin trên, bn thân tng kt đa ra kinh nghim: “Bin pháp qun lý hot đng dy hc ca Trung tâm giáo dc thng xuyên s 1 thành ph Lào Cai” nhm góp phn nâng cao cht lng giáo dc ca ngành hc GDTX tnh Lào Cai. II. Các bin pháp thc hin A. Cn c đ có bin pháp thc hin Cn c vào các quy đnh, vn bn ca nhà nc v giáo dc Cn c vào quan đim ch đo phát trin GDTX ca tnh, ca s GD&T Lào Cai Cn c vào kt qu thu đc qua nghiên cu thc trng qun lý ot đng dy hc ca TGDTX s 1 thành ph Lào Cai. B. Các bin pháp qun lý hot dng dy hc ca Trung tâm GDTX s 1 thành ph Lào Cai 4 Bin pháp 1: Nâng cao nhn thc ca đi ng giáo viên đc bit là giáo viên thnh ging v vai trò ca hot đng dy hc. Mc tiêu: Bi dng lòng yêu ngh, lòng nhân ái, lng tâm ngh nghip, có tinh thn trách nhim cao, tn ty trong công vic, làm vic có k lut Tuyên truyn, tác đng sâu sc đn giáo viên giúp h ý thc cao hn v vai trò, nhim v ca mình trong hot đng dy hc, qua đó nhn thc đc tm quan trng ca hot đng dy hc đ t đó không ngng nâng cao cht lng dy hc. T chc thc hin: Ngay t đu nm hc t chc cho giáo viên hc tp chính tr, hc tp v nhim v nm hc, hp t chuyên môn xác đnh khâu c bn trong quá trình dy hc. Nhân các ngày l ln trong nm, phát đng các phong trào thi đua mà trng tâm là thi đua dy tt hc tt. Qua đó tuyên truyn, giáo dc truyn thng tt đp ca giáo gii Vit Nam, truyn thng ca trung tâm, v đo đc, li sông, tinh thn thái đ làm vic và hiu qu đào to. T đó giúp giáo viên có thêm tinh thn trách nhim, gn bó vi ngh, vi trung tâm. Phi hp tt vi công đoàn t chc thc hin tt các cuc vn đng ca ngành: ‘ ‘K cng – Tình thng – Trách nhim’’, ‘‘Hc tp và làm theo tm gng đo đc H Chí Minh’’, xây dng‘‘ Trng hc thân thin, hc sinh tích cc’’, Ch đo t trng chuyên môn ph bin ni dung các phong trào thi đua, yêu cu các cá nhân thc hin nghiêm túc. Kt qu thi đua đc th hin qua cht lng các tit dy, thc hin n np dy hc, tham gia đy đ các hot đng do đn v phát đng. Bin pháp 2: Phân công ging dy nhm phát huy nng lc ca giáo viên Mc tiêu: 5 Phân công ging dy cho giáo viên là vic làm th hin nng lc qun lý ca giám đc trung tâm trong vic s dng, b trí con ngi vào nhng công vic sao cho phù hp nng lc cá nhân cng nh s thích, s trng, nguyn vng, hoàn cnh ca h đ h yên tâm, phn khi làm vic, phát huy đc nng lc, s cng hin cho đn v Phân công ging dy đm bo khoa hc, hp lý, hp tình to nên sc mnh tp th hoàn thành tt nhim v chính tr ca nhà trng. T chc thc hin: Xác đnh các nguyên tc phân công ging dy cho giáo viên: Nguyên tc phân công ging dy phi chú ý đn nhng thun li, khó khn ca trung tâm, đc đim riêng ca tng nm hc, da trên nng lc ca đi ng, đc đim ca các lp ca đn v Nguyên tc phân công phi đc thông qua lãnh đo trung tâm, ít nht là t t trng chuyên môn, công đoàn, đoàn thanh niên.Tuy nhiên, ngi chu trách nhim và đi đn quyt đnh cui cùng là giám đc trung tâm. Các nguyên tc phân công đu phi hng ti s hp lý, khoa hc, to s đng đu v cht lng đi trà, to s đng đu tng đi v đi ng giáo viên  các lp. Mt s nguyên tc cn coi trng là Nguyên tc đm bo s s công bng dân ch, công khai trong phân công ging dy. m bo nguyên tc này s to đc tâm lý yên tâm, tin tng ca đi ng giáo viên vi giám đc, to nên không khí đng thun trong nhà trng. Gia các giáo viên vi nhau cng có thái đ thân thin, tin cy, giúp đ quan tâm đn đng nghip, cùng chia s trách nhim. S phân công phi to đc thun li, to c hi cho giáo viên phát huy ti đa nng lc s trng ca mình. Khi đó giáo viên phn khi, tin tng vào lãnh đo và dn ht tâm sc đ hoàn thành tt nhim v. Do đó giám đc trung tâm phi phi thu thp ngày càng nhiu và chính xác nhng thông tin v đim mnh, 6 đim yu cng nh nhu cu ca tng giáo viên. Trên c s đó có quyt đnh đúng đn đ giao vic cho tng ngi. Phân công ging dy cho giáo viên phi đm bo đc s phát huy ti đa vai trò ca t chuyên môn, c th là vai trò ca t trng chuyên môn. Trc khi đa ra quyt đnh cui cùng, giám đc nên tham kho ý kin ca t trng chuyên môn, vì nhiu khi có nhng thông tin v giáo viên ch có ngi trong t mi có đc mà giám đc không th có hoc cha có mt cách kp thi. Trên c s các thông tin thu đc và các nguyên tc đ ra, giám đc tin hành phân công ging dy trong nm hc. Vic phân công ging dy phi hoàn thành trc khai ging mt tun đ giáo viên có s chun b cn thit cho vic ging dy. Phân công ging dy có th tin hành qua các bc sau: + Giám đc cùng ban giám đc, cn c vào nhim v nm hc, ngun nhân lc ca trung tâm đ d kin hng phân công công vic đi vi các t. D kin đi ng giáo viên ch nhim, các chc danh kiêm nhim khác nh th kí hi đng, t trng chuyên môn, sau đó cân đi gi công lao đng sao cho đm bo s công bng, đm bo đnh mc lao đng theo quy đnh, tr nhng môn ch có 1 giáo viên. + Các t chuyên môn cn c vào nhim v c th ca t đ đ xut phng án phân công.  xut ca t chuyên môn cng phi da trên các nguyên tc đã nêu trên đ đm bo cho mi thành viên trong t có quyn li và ngha v ngang nhau, đng thi cng chú ý đn hoàn cnh đc bit ca các thành viên trong t đ đm bo s đoàn kt thông cm và tng tr ln nhau. + Sau khi tham kho ý kin đ xut ca t chuyên môn, giám đc có th điu chnh d kin ban đu ca mình và sau đó đa ra quyt đnh cui cùng. Quyt đnh này không nht thit phi trùng vi đ xut ca t, khi giám đc có dng ý giao vic cho tng cá nhân c th nhm phát huy ti đa nng lc ca h. Khi hot đng dy hc đã đi vào n np. Giám đc cn kim nghim và đánh giá kt qu phân công, tp trung nm bt thông tin phn hi t giáo viên, 7 các t chuyên môn, hc sinh, nhng thông tin phn hi này làm c s, cn c cn thit cho vic phân công nhim v nm sau. Bin pháp 3: T chc thc hin ni dung chng trình, xây dng n np dy hc. Mc tiêu: m bo đc s qun lý đi vi vic thc hin chng trình ging dy b môn ca mi giáo viên. ây là yêu cu mang tính pháp lý. Trong biên ch nm hc, B GD&T đã b trí đ thi gian đ đ mi giáo viên có th thc hin đy đ phân phi chng trình b môn. Nhng thc t cho thy, nu các nhà trng không có bin pháp qun lý cht ch thì vn có th xy ra tình trng giáo viên dy dn hoc ct xén mt s tit trong chng trình. Xây dng nn np dy hc chính là góp phn xây dng nn np ca trung tâm và đi ng nhà giáo. Ch khi nào nn np dy hc đc n đnh và duy trì tt mi có th tin hành mt cách có hiu qu các bin pháp đi mi phng pháp dy hc, phát đng các phong trào thi đua dy tt, hc tt, Nn np dy hc là nn tng, c s đ nâng cao cht lng dy ca thy, cht lng hc ca trò. Nu cn đánh giá cht lng dy hc ca đn v thì vic đu tiên đc xem xét là nn np dy hc. Vì vy, trong qun lý hot đng dy hc, vic làm cn thit ca ngi giám đc mt trung tâm GDTX là xây dng, cng c, duy trì nn np dy hc. T chc thc hin * Ch đo thc hin chng trình: Trin khai đn tng giáo viên các vn bn cn thit ca b môn nh phân phi chng trình, hng dn ging dy, chun kin thc, k nng, Giao cho các t trng, cùng giáo viên b môn thng nht thc hin tin đ chng trình, ni dung chng trình cn đm bo theo chun. Theo dõi, kim tra thng xuyên, kim tra đt xut vic thc hin chng trình thông qua h thng s sách, qua d gi. 8 * Ch đo xây dng nn np dy hc  t chc thc hin nn np dy hc  trung tâm, trc ht lãnh đo trung tâm phi t chc cho cán b, giáo viên hc tp, trao đi tho lun và đúc rút kinh nghim cho vic thc hin nn np  nm trc. Các vn đ tn ti, yu kém, cha thc hin đc cn phi tìm ra nguyên nhân và bin pháp đ khc phc đng thi phi phát huy, nhân rng và tuyên dng khen thng các cá nhân, t chuyên môn thc hin tt các nn np đã xây dng. a ni dung thc hin n np vào phong trào thi đua hai tt và làm tiêu chí đánh giá cán b, giáo viên cui nm. Giao cho t chuyên môn qun lý ngày gi công, tin đ ging dy ca giáo viên, xây dng k hoch sinh hot t chuyên môn, quy đnh, qun lý vic thc hin gi gic ra vào lp, Hàng tun, hàng tháng có s kt đánh giá kt qu thi đua thc hiên nn np ca giáo viên và hc viên trung tâm. Kt qu thi đua ca giáo viên đc nhn xét, đánh giá vào các bui hp hi đng s phm, kt qu thi đua ca giáo viên ch nhim và hc viên đc đánh giá, nhn xét vào gi chào c sáng th hai hàng tun. Bin pháp 4: Tng cng ch đo đi mi phng pháp ging dy Mc tiêu: Giúp giáo viên nhn thc đc đi mi phng pháp dy hc là mt yêu cu tt yu ca giáo dc hin đi, đi mi phng pháp dy hc nhm nâng cao hiu qu dy hc, nâng cao cht lng giáo dc và đào ta ca trung tâm Nâng cao trình đ chuyên môn nghip v s phm ca giáo viên, giúp h thc hin nhim v đi mi giáo dc, đi mi phng pháp dy hc theo hng ly hc viên làm trung tâm, phát huy tính tích cc, ch đng ca ngi hc. áp ng vic ci tin quy trình, ni dung, hình thc kim tra, đánh giá kt qu hc tp ca hc viên T chc thc hin 9 Làm thay đi, chuyn bin mnh v nhn thc trong đi ng cán b qun lý và giáo viên v đi mi phng pháp dy hc. Hin nay vn còn mt s ít giáo viên cha hiu đy đ v đi mi phng pháp dy hc. Có quan nim cho rng đi mi phng pháp dy hc là thay đi hoàn toàn phng pháp dy hc truyn thng bng phng pháp dy hc mi khác hn phng pháp dy hc truyn thng. Li có quan nim cho rng đi mi phng pháp dy hc là s dng các thit b hin đi trong gi dy hc nh máy vi tính, máy chiu, các thit b nghe nhìn khác, các cách hiu trên đu là nhng cách hiu còn phin din, thm chí mang tính cc đoan. Thc cht đi mi phng pháp dy hc là ngi giáo viên cn c vào ni dung kin thc bài dy, nhng phng tin dy hc có th có và đc đim đi tng hc viên đ tìm ra cách t chc, hng dn cho hc viên ch đng tip nhn tri thc mi và bit vn dng vào k nng làm bài, thc hành, rèn luyn phng pháp t duy tích cc, phng pháp t hc. Nh vy, vic đi mi phng pháp không phi là vic làm trong mt thi gian nht đnh có th hoàn thành và ngi giáo viên có th bng lòng dng li vi kt qu đt đc  mt thi đim nào đó. ây phi là mt công vic ca c mt đi dy hc mà mi thy, cô giáo tâm huyt đu theo đui, tìm tòi và phn đu không ngng Ch đo hi tho chuyên đ v đi mi phng pháp dy hc, t chc dy mu rút kinh nghim chi tit v nhng hn ch, tìm ra nguyên nhân và bin pháp khc phc. Yêu cu giáo viên tích cc d gi nhng giáo viên dy gii, có nhiu kinh nghim trong đi mi phng pháp đ hc tp kinh nghim và vn dng c th vào tng tit, tng bài trong sut quá trình dy hc. Vic làm này rt có hiu qu, nó giúp cho nhng giáo viên còn m h v đi mi phng pháp dy hc, đnh hình đc vic đi mi phng pháp dy hc trong nhn thc và s đi vào ging dy c th không còn my khó khn. Trang b thêm các thit b, phng tin dy hc làm công c phc v đi mi phng pháp dy hc. [...]... n pháp có th m nh và v trí c n thi t trong quá trình th c hi n nhi m v qu n lý Tuy nhiên, tùy t ng c i m, i u ki n c a m i trung tâm thì vi c áp d ng các bi n pháp trên c ng khác nhau thì m i có th em l i hi u qu cao trong công tác qu n lý 10 V i quan i m và các bi n pháp qu n lý ho t trên, trong nhi u n m qua Trung tâm giáo d c th Cai là m t tâm có ch t l d c th n v luôn ng ng xuyên s 1 thành ph Lào. .. thành ph Lào c s Giáo d c và ào t o Lào Cai ánh giá là trung i ng và hi u qu giáo d c ng xuyên th hi n hàng n m, ch t l ng d y h c ã trình bày n v có s l ng giáo d c và t l ng u trong ngành h c giáo ng giáo viên d y gi i các c p t ng t t nghi p trong nhi u n m qua luôn cao h n nhi u so v i t l chung c a T nh Trên ây là m t kinh nghi m nh mà b n thân tôi ã úc rút qua quá trình qu n lý, song ch c còn... tôi ã úc rút qua quá trình qu n lý, song ch c còn nhi u khuy m khuy t , r t mong các nghi p góp ý ng chí ng công tác qu n lý c a tôi ngày càng mang l i hi u qu t t h n Tôi xin chân thành c m n s óng góp ý ki n c a ng nghi p Lào Cai, ngày 20 tháng 3 n m 2 011 Ng i vi t Ngô Th Ly 11 ... giáo viên hoàn thành t t nhi m v C ng qua ki m tra, giám trung tâm có th phân lo i, ánh giá khá chính xác i ng giáo viên ho ch phân công công vi c cho h p lý và có k ho ch b i d c có k ng cho phù h p, thi t th c T ch c th c hi n Xây d ng k ho ch ki m tra, ánh giá ho t ngay t un mh c ng d y h c c a giáo viên ng th i c ng công khai v i h i ng giáo d c k ho ch ki m tra Ti n hành ki m tra theo k ho ch,...Bi n pháp 5: Duy trì th ng xuyên công tác ki m tra, ánh giá ho t ng d y h c M c tiêu Ki m tra ánh giá th n n p, ch t l ng xuyên ho t ng d y h c giúp giáo viên i vào ng gi ng d y ngày m t nâng lên, d n hình thành ý th c t giác c a giáo viên trong vi c th c hi n nhi m v gi ng d y Qua ki m tra s phát huy nhân t tích c c, phòng ng a, ng n ch n các sai ph m, giúp giáo viên hoàn thành t... i có trao ch ra m t m nh, h n ch c a m i giáo viên, tìm nguyên nhân và kh c ph c h n ch , t xu t, xu t h i ng ng th i có ki m tra l i sau khi ã ch ra h n ch t n t i Thông báo, rút kinh nghi m k p th i, tuyên d giáo viên th c hi n t t, nhi u thi u sót trong ho t ng th i ôn ng khen th ng nh ng c, nh c nh nh ng giáo viên còn g p ng d y h c III K T LU N: Các bi n pháp nêu trên có m i quan h m t thi t v . S GD&T LÀO CAI TRUNG TÂM GDTX S 1 TP LÀO CAI SÁNG KIN KINH NGHIM BIN PHÁP QUN LÝ HOT NG DY HC CA TRUNG TÂM GDTX S 1 THÀNH PH LÀO CAI . Lào Cai Cn c vào kt qu thu đc qua nghiên cu thc trng qun lý ot đng dy hc ca TGDTX s 1 thành ph Lào Cai. B. Các bin pháp qun lý hot dng dy hc ca Trung tâm GDTX s 1. nghip v GDTX, nên còn gp nhiu khó khn trong vic đm bo cht lng dy hc, cha hiu ht đc đim ca đi tng ngi hc. Hin nay, các TTGDTX  thành ph Lào Cai tnh Lào Cai, công
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn biện pháp quản lý hoạt động dạy học của trung tâm giáo dục thường xuyên số 1 lào cai, skkn biện pháp quản lý hoạt động dạy học của trung tâm giáo dục thường xuyên số 1 lào cai, skkn biện pháp quản lý hoạt động dạy học của trung tâm giáo dục thường xuyên số 1 lào cai

Từ khóa liên quan