SKKN: biện pháp chỉ đạo công tác kiểm tra toàn diện giáo viên ở Trung tâm GDTX Bắc Hà

13 905 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 14:58

SKKN 2010 - 2011 Nguyn Th Yn - Phó G TT GDTX Bc Hà PHN TH NHT: M U I. Lý do chn đ tài: 1. Lý do khách quan: Ch tch H Chí Minh đã tng khng đnh: Nu t chc vic kim tra đc chu đáo thì công vic ca chúng ta nht đnh tin b gp mi ln; Lãnh đo mà không kim tra thì coi nh không lãnh đo. ó là điu mà bt c nhà qun lý, ngi lãnh đo nào cng cn nm vng. Kim tra s giúp cho ngi lãnh đo nm đc nhng thông tin chính xác v thc trng đn v mình, cng nh xác đnh các mc đ, giá tr, các yu t nh hng, t đó tìm ra nguyên nhân và đ ra các gii pháp điu chnh, un nn có hiu qu. Kim tra còn có tác dng đôn đc, thúc đy, h tr và giúp đ các đi tng kim tra làm tt hn. Kim tra không ch là giai đon cui ca cùng trong quá trình hot đng ca h thng hoc khâu sau cùng ca chu trình qun lý; kim tra không phi là hot đng đan xen mà là quá trình liên tc v thi gian và bao quát v không gian, kim tra là yu t thng trc ca nhà qun lý  mi ni, mi lúc. Kim tra toàn din giáo viên trong nhà trng có ý ngha cc k to ln. Nó giúp ngi đng đu nhà trng nm đc trình đ, cht lng công tác ging dy, giáo dc ca tng cán b, giáo viên; đánh giá đúng đc thc trng công tác ca dy hc ca nhà trng t đó có chin lc, có k hoch phát trin trng lp. Kim tra toàn din giáo viên còn giúp cho nhà qun lý có hình thc đng viên, khen thng, s dng, đ bt nhng giáo viên hoàn thành tt nhim v, có nng lc công tác, ging dy; đng thi góp ý, phê bình, sa cha, un nn kp thi nhng giáo viên vi phm, còn có sai sót, lch lc. Tóm li, kim tra toàn din giáo viên là công vic không th thiu ca ngi làm công tác qun lý trong trng hc. 2. Lý do ch quan:  góc đ cá nhân, bn thân trong nm hc 2010-2011 đc giao nhim v ph trách Trung tâm và trong nhiu nm hc đc tham gia làm cng tác viên Thanh tra ca S giáo dc và ào to tin hành thanh tra hot đng s phm ca giáo viên. Trong quá trình công tác, tôi nhn thy vic kim tra toàn din giáo viên là mt vic làm va khó khn, phc tp, va tinh t nhy cm đòi hi ngi làm công tác thanh kim tra giáo viên va phi có k hoch, có bin pháp, hình thc kim tra có tính cht ch, nghiêm túc nhng cng đng thi va phi có tính linh hot, sáng to. Vi nhng lý do trên, kt hp yêu cu thc tin trong công tác vi nhng hiu bit lý lun v nghip v qun lý trng hc, tôi xin trình bày nhng suy ngh ca bn thân trong nm hc va qua v công tác kim tra toàn din giáo viên trong đn v vi ni dung “ Bin pháp ch đo công tác kim tra toàn din giáo viên  Trung tâm GDTX Bc Hà nm hc 2010-2011”. SKKN 2010 - 2011 Nguyn Th Yn - Phó G TT GDTX Bc Hà PHN TH HAI: NI DUNG A. C s khoa hc ca đ tài: I. C s lý lun ca đ tài: Kim tra ni b trng hc nói chung và kim tra toàn din giáo viên nói riêng xut phát t lun đim c bn đó là “ S liên h ngc” – nói cách khác là “ thông tin quay tr v vi ngi ra quyt đnh sau mt hành đng”. C s lý lun ca kim tra toàn din giáo viên là to lp mi liên h thông tin ngc (kênh thông tin phn hi) trong qun lý trng hc. Kim tra toàn din giáo viên ca ngi đng đu nhà trng cn thc hin các nguyên tc, nhim v, ni dung, phng pháp, hình thc và quy trình sau: 1. Nguyên tc kim tra toàn din giáo viên: Nguyên tc ch đo hot đng kim tra toàn din giáo viên là nhng t tng ch đo, phng hng c bn quy đnh vic la chn ni dung, phng pháp, phng tin và hình thc t chc kim tra phù hp. Hot đng kim tra toàn din giáo viên phc tp, đa dng, đi tng ch yu là con ngi, mc đích là vì s tin b ca giáo viên, ca đi ng. Do đó ngi làm công tác kim tra không th tin hành tùy tin mà cn tuân th các nguyên tc ch đo hot đng kim tra toàn din giáo viên sau: - m bo tính pháp ch. - m bo tính k hoch. - m bo tính khoa hc. - m bo tính giáo dc và phát trin. - m bo tính khách quan, công bng. - m bo tính hiu qu. - m bo tính công khai. Các nguyên tc trên có liên quan, b sung, h tr cho nhau. Tùy đi tng, ni dung và tình hung kim tra c th mà ngi kim tra vn dng các nguyên tc hoc phi hp ti u gia chúng mt cách linh hot và sáng to. 2. Nhim v kim tra toàn din giáo viên: Nhà qun lý có nhim v kim tra thng xuyên, đnh k theo k hoch cht ch. Trong nm hc kim tra toàn din 1/3 giáo viên, còn tt c giáo viên khác đc kim tra tng mt hay chuyên đ. C th, ngi làm công tác qun lý cn thc hin nhim v kim tra vi các ni dung sau: - Nhim v kim tra: Xem xét vic thc hin nhim v ca giáo viên đc kim tra đã quy đnh trong các vn bn đã quy phm pháp lut và các hng dn ca các cp qun lý. - Nhim v đánh giá: Xác đnh đúng mc đ đt đc trong vic thc hin các nhim v theo quy đnh, phù hp vi bi cnh và đi tng đ xp loi đi tng kim tra. - Nhim v t vn: Nêu đc nhng nhn xét, gi ý giúp cho đi tng kim tra thc hin ngày càng tt hn nhim v ca mình. SKKN 2010 - 2011 Nguyn Th Yn - Phó G TT GDTX Bc Hà - Nhim v thúc đy: Là hot đng kích thích, phát hin, ph bin các kinh nghim tt, nhng đnh hng mi hoàn thin dn hot đng ca đi tng kim tra, góp phn vào vic nâng cao cht lng đi ng và s nghip phát trin giáo dc ca đn v. 3. Ni dung kim tra toàn din giáo viên: - Phm cht chính tr, đo đc, li sng. - Kt qu công tác đc giao. 4. Phng pháp kim tra toàn din giáo viên:  thu thp đc nhng thông tin tin cy, khách quan v công tác kim tra toàn din giáo viên, nhà qun lý cn s dng nhiu phng pháp kim tra. Nhng la chn phng pháp nào là tùy thuc vào đc đim đi tng, mc đích, nhim v, thi gian kim tra và tình hung c th trong kim tra. Kim tra toàn din giáo viên thng s dng các phng pháp sau: - Phng pháp kim tra hot đng ging dy ca giáo viên: d gi, xem xét kim tra các tài liu, đàm thoi vi giáo viên. - Phng pháp quan sát. - Phng pháp phân tích tài liu, sn phm. - Phng pháp tác đng trc tip đn đi tng. - Phng pháp tham d các hot đng. 5. Hình thc kim tra: - Kim tra s b: xem xét các k hoch, các tài liu chun b lên lp ca giáo viên v các phng pháp và hình thc ging bài, cng c bài… - Kim tra thc hin: Theo thi gian (d gi có báo trc, d gi đt xut); theo phng pháp kim tra trc tip, gián tip, theo s lng đi tng kim tra (chn la đi tng đ kim tra). - Kim tra tng kt: Nghiên cu các kt qu lao đng ca giáo viên v ging dy và giáo dc hc sinh trong mt thi k nht đnh, nghiên cu s sách, các bn báo cáo, các bài kim tra vit, hi đáp hc sinh và tham gia các hot đng khác nh lao đng, vn ngh, th dc th thao… 6. Quy trình kim tra: Quy trình kim tra toàn din giáo viên bao gm các bc sau: - Xây dng k hoch kim tra. - T chc kim tra, xây dng lc lng kim tra. - Ch đo kim tra. - Tng kt, điu chnh. II. C s pháp lý ca đ tài: Công tác kim tra toàn din giáo viên trong Trung tâm GDTX là mt hot đng mang tính pháp ch đc quy đnh trong các vn bn pháp quy ca nhà nc và B Giáo dc và ào to nh: - Lut Giáo dc và Ngh đnh ca Chính ph hng dn thi hành Lut giáo dc. SKKN 2010 - 2011 Nguyn Th Yn - Phó G TT GDTX Bc Hà - Quyt đnh s 01/2007/Q-BGD&T ngày 02/01/2007 ca B Giáo dc và ào to v Ban hành quy ch t chc và hot đng ca Trung tâm GDTX. - Thông t s 43/2006/TT-BGDT ngày 20/10/2006 ca B GD&T v hng dn thanh tra toàn din nhà trng, c s giáo dc khác và thanh tra hot đng s phm nhà giáo. - Công vn s 3040/BGD&T –TCCB ngày 17/4/2006 ca B GD&T – TCCB ngày 17/4/2006 ca BGD&T v vic hng dn mt s điu trong “Quy ch đánh giá, xp loi nhà giáo mm non và nhà giáo công lp” - Công vn s 1106/SGD&T-TTr ngày 22/9/2010 ca SGD&T Lào Cai v hng dn thc hin nhim v công tác Thanh tra nm hc 2010-2011. III. C s thc tin ca đ tài: Do yêu cu ca hot đng giáo dc, dy hc trong trng hc phc tp, đa dng; mt khác sn phm đào to là con ngi không đc phép ph phm, do đó ngi làm công tác qun lý trng hc thng xuyên hay đnh k phi kim tra toàn b hot đng, công vic và mi quan h trong nhà trng đ phát hin, theo dõi, kim soát, phòng nga và đánh giá chính xác nhm đng viên, giúp đ un nn, điu chnh kp thi cho phù hp vi mc tiêu, k hoch, quy ch… Trên c s đó rút kinh nghim ci tin c ch qun lý và hoàn thin chu trình qun lý mi phù hp hn, đm bo nâng cao cht lng và hiu qu giáo dc, đào to ca nhà trng. B. Phân tích thc trng ch đo công tác kim tra toàn din giáo viên  Trung tâm GDTX Bc Hà: I. c đim tình hình Trung tâm GDTX Bc Hà: Nm hc 2010-2011, Trung tâm đã có các loi hình đào to sau: - BTVH: S lng: Tng s 09 lp vi s lng đu nm 275, trong đó có 03 lp BTTT= 43HV; 06 lp BTTC = 232 HV. - ào to, bi dng ngoi ng, tin hc : + Tin hc: 4 lp = 70 HV; Ting Anh 5 lp vi 168HV; Ngh ph thông: 76HV; Phi hp vn hoá và dy ngh: 82HV + Phi hp vi các c quan ban ngành trong huyn và tnh m 01 lp ting Mông = 28HV cho cán b công chc trong huyn Bc Hà. II. Thng kê đi ng giáo viên: GV hiÖn cã Thâm niên công tác TT M«n T.S Trình đ đào to 20 nm tr lên 15-19 nm 10-14 nm 5-9 nm D i 5 nm 1 V¨n 2 H 02 2 Sö 1 H 01 3 §Þa 1 H 01 SKKN 2010 - 2011 Nguyn Th Yn - Phó G TT GDTX Bc Hà 4 To¸n 2 H 01 01 5 Lý 1 H 02 6 Ho¸ 2 H 01 01 7 Sinh 1 H 01 8 N. Ng÷ 1 H 01 9 Tin 1 H 01 Cng 13 01 01 05 06 T bng thng kê trên, ta thy đi ng giáo viên có nhng đim mnh và đim yu sau: * im mnh: - S giáo viên tr chim t l cao (GV mi ra trng công tác đc di 9 nm 84,6%). ây là đi ng nhit tình, giàu tâm huyt, sôi ni, nng n trong công vic, tip cn vi nhng cái mi nhanh, thành tho vi tính, có trình đ ngoi ng… Chính nh đi ng này mà phong trào vn hóa xã hi, vn ngh, th dc th thao phát trin mnh. - a s giáo viên yên tâm công tác mc dù trong môi trng không có đc nhiu điu kin thun li v đi tng hc viên đ phát trin chiu sâu v chuyên môn. * im yu: - S giáo viên tr va là đim mnh nhng cng là đim yu ca Trung tâm. i ng này có ít kinh nghim trong ging dy, kinh nghim công tác nên nh hng đn cht lng ging dy, giáo dc cha cao. im yu này biu hin  phng pháp ging dy ca mt s giáo viên còn non yu, cha có đc phng pháp dy hc linh hot phù hp đi tng hc viên, vic giáo dc đo đc hc viên còn khó khn vì nhiu hc viên cá bit, nhiu hc viên li ln tui hn thy cô… - Vic dành thi gian cho vic t bi dng chuyên môn ca mt s giáo viên cha nhiu. III. Kt qu kim tra toàn din giáo viên trong 3 nm gn đây: Kt qu đt đc Nm hc S GV đc kim tra Tt Khá t yêu cu Cha đt yêu cu Ghi chú 2007-2008 05 02 01 01 2008-2009 05 01 02 01 2009-2010 05 03 02 SKKN 2010 - 2011 Nguyn Th Yn - Phó G TT GDTX Bc Hà IV. Thc trng công tác ch đo kim tra toàn din giáo viên  Trung tâm GDTX Bc Hà nm hc 2010-2011: 1. Công tác xây dng k hoch kim tra toàn din giáo viên: u nm tôi trc tip ph trách và lp k hoch kim tra ni b trng hc trong đó có ni dung kim tra toàn din giáo viên. Thông báo k hoch này ti t chuyên môn giúp giáo viên đc kim tra ch đng đc thi gian, công vic. Thi gian b trí cho vic kim tra toàn din giáo viên đc xác đnh thc hin ch yu trong tháng 10, 11 (hc k I) và tháng 2, 3 (hc k II). ây là thi gian hp lý vì nhng tháng trc và sau đó còn đ cho nhng hot đng khác nh tp trung n đnh n np dy và hc, hi ging, ôn tp và kim tra hc k… 2. T chc kim tra toàn din giáo viên: 2.1. Xây dng lc lng kim tra: Lc lng kim tra là yu t quyt đnh đn cht lng ca vic kim tra toàn din giáo viên, lc lng kim tra không có uy tín, không nm vng các vn bn, các quy đnh quy trình công vic thì s không có tính thuyt phc đi vi đi tng kim tra. Nh vy cht lng kim tra s không đm bo, uy tín lãnh đo gim sút đi vi tp th giáo viên. Thc t trong điu kin đi ng giáo viên Trung s lng giáo viên/môn ít nên lãnh đo Trung tâm kt hp gia vic giao cho mt s giáo viên có chuyên môn vng cùng tham gia kim tra vi Ban giám đc. 2.2. Xây dng tiêu chí kim tra toàn din giáo viên: Vic kim tra toàn din giáo viên đc c th thành nhng tiêu chí c th da vào h thng các vn bn nh Lut Giáo dc, Quyt đnh s 01/2007/Q- BGD&T ngày 02/01/2007 ca B Giáo dc và ào to v Ban hành quy ch t chc và hot đng ca Trung tâm GDTX, Thông t s 43/2006/TT-BGDT ngày 20/10/2006 ca B GD&T, công vn s 422/SGD&T-GDTrH ngày 29/4/2009 ca SGD&T … Ngoài h thng vn bn trên, lãnh đo Trung tâm còn xây dng nhng tiêu chí khác da trên k hoch nm hc ca Trung tâm, nhim v ca giáo viên đc phân công v tt c các mt chuyên môn, ch nhim, hot đng đoàn th… Các tiêu chí c th v kim tra toàn din giáo viên đc trin khai hc tp, quán trit đy đ, công khai trong t chuyên môn và yêu cu tt c giáo viên cùng nm vng, thc hin. 3. Ch đo công tác kim tra toàn din giáo viên: Sau khi đã xây dng k hoch kim tra và t chc kim tra, Giám đc Trung tâm ch đo công tác kim tra. 3.1. Nhim v kim tra: - D gi GV ít nht 02tit/GV ( có th d thêm nu cn thit). D gi là quan sát, xem xét hot đng ca giáo viên và hc sinh trên lp. Quá trình theo SKKN 2010 - 2011 Nguyn Th Yn - Phó G TT GDTX Bc Hà dõi, quan sát đc c th hóa qua ni dung kin thc truyn đt, phng pháp ging dy, cách thc t chc gi hc, s dng phng tin dy hc và hiu qu đt đc. - Kim tra h s GV: Sau khi ( hoc đng thi) vi vic d gi, lc lng kim tra tin hành kim tra h s chuyên môn ca GV. H s chuyên môn ca GV đc quy đnh trong Quy ch hot đng ca Trung tâm GDTX bao gm S k hoch ging dy, Giáo án, S d gi, S đim cá nhân, S giáo viên ch nhim lp, S bi dng chuyên môn, nghip v. - Kim tra cht lng hc viên: vic kim tra này nhm xác đnh kt qu ging dy, giáo dc hc viên ca GV. Kim tra cht lng hc viên đc c th hóa qua hai hình thc: kim tra ngay sau tit dy và kt qu ging dy giáo dc hc viên qua nhng ln kim tra trc th hin trên s đim, h s. Qua đó xem xét mc đ tin b ca hc viên đ đánh giá cht lng công tác ca GV. Ngoài ra lc lng kim tra còn thc hin các công vic khác nh thu thp ý kin v GV qua hot đng chuyên môn  t,  đng nghip, các t chc đoàn th… Công vic kim tra đc tin hành t m, cn thn, chi tit. Tuy nhiên, tôi thy mình cha làm đc nhng công vic sau: - Vic s dng lc lng cùng tham gia kim tra còn hn ch do GV cùng môn ít, s GV có kinh nghim trong công tác ít; vic nhn thc v vic kim tra ca lc lng kim tra không đng nht, có ngi cn thn, t m, cht ch, k càng nhng cng có ngi kim tra qua loa đi khái, chú trng mt này xem nh mt kia… 3.2. Nhim v đánh giá: - Phân tích đnh tính, đnh lng các d kin, các s kin quan sát đc, các thông tin thu đc đ xác đnh mc đ đt đc ca GV. - i chiu vi các tiêu chí đ xp loi. - Thông báo vi giáo viên v nhng nhn xét và kt qu đánh giá. Tn ti ca nhim v này là mc dù đã có các tiêu chí c th đ đánh giá xp loi nhng quan đim đánh giá ca lc lng kim tra không đng nht, có ngi nghiêm khc vi quan đim đánh giá đúng thc cht đ giáo viên thy đc thc trng ca mình mà c gng phn đu, nhng cng có ngi đánh giá d dãi vi quan đim đng viên, cha đúng thc cht, thng là cao hn so vi kh nng thc có ca giáo viên đ khuyn khích. T đó gây ra kt qu thiu công bng trong đánh giá dn đn so bì thit hn, giáo viên thiu tin tng vào lc lng kim tra, vào lãnh đo nhà trng. 3.3. Nhim v t vn và thúc đy: Nhim v này phi đc thc hin xuyên sut trong quá trình kim tra toàn din giáo viên và trong tt c các ni dung kim tra. Trong đó tp trung vào hai SKKN 2010 - 2011 Nguyn Th Yn - Phó G TT GDTX Bc Hà vn đ trng tâm sau: - T vn cho giáo viên trong công tác son ging và thc hin mt gi lên lp. - T vn cho giáo viên trong các công vic khác nh công tác ch nhim, trình bày h s cá nhân… 4. S dng các phng pháp và hình thc kim tra: 4.1. V các phng pháp kim tra: - Phng pháp quan sát: đc lc lng kim tra thc hin trong vic d gi, thm lp. C th nh: + Quan sát hot đng ca thy: li ging, t th, tác phong, ni dung kin thc, phng pháp dy hc, s dng các phng tin dy hc, cách thc t chc lp. + Quan sát hot đng ca trò: tinh thn thái đ nghe ging, ghi chép, phát biu xây dng bài. Ngoài ra phng pháp này còn đc lc lng kim tra thc hin trong quá trình quan sát giáo viên tham gia các hot đng ngoài gi lên lp. - Phng pháp phân tích tài liu sn phm ca giáo viên: phng pháp này đc lc lng kim tra thc hin qua các ni dung c th sau: + Kim tra h s giáo viên: gm các loi h theo quy đnh. + Kim tra mt s h s s sách ca nhà trng có liên quan đn giáo viên nh s gi tên ghi đim, s đu bài… + V ghi, bài kim tra ca hc viên. +  dùng dy hc, sáng kin kinh nghim ca giáo viên. - Phng pháp trao đi: + Trao đi trc tip vi đi tng giáo viên: Trao đi góp ý v gi dy h s, thc hin chng trình, cht lng ging dy… + Trao đi vi các lc lng giáo dc: Trao đi vi t chuyên môn, lãnh đo đn v, các t chc đoàn th, vi hc viên, ph huynh hc viên… 4.2. Các hình thc kim tra: - Kim tra đnh k hoc đt xut: đc dùng đ kim tra trong vic d gi ca giáo viên. Lãnh đo Trung tâm ch đo lc lng kim tra d mt tit có báo trc và mt tit đt xut. Tit th nht d gi có báo trc nhm giúp chó giáo viên có s chun b k càng. Tit th hai d đt xut không báo trc giúp cho ngi kim tra đánh gia trình đ tay ngh ca giáo viên đc khách quan, công bng và chính xác hn. - Kim tra trc tip hoc gián tip: Khi kim tra toàn din giáo viên ngi kim tra dùng hình thc kim tra trc tip giáo viên qua d gi, thm lp, h s, trao đi trc tip vi giáo viên. Cng có khi s dng hình thc kim tra gián tip SKKN 2010 - 2011 Nguyn Th Yn - Phó G TT GDTX Bc Hà giáo viên qua trao đi vi các lc lng giáo dc trong và ngoài nhà trng, qua tham d các hot đng giáo dc c th. - Kim tra bng hình thc chn đi tng kim tra: Trong mt nm hc lãnh đo Trung tâm chn 1/3GV trên tng s đ kim tra, nh vy s giáo viên đc luân phiên c ít nht khong 3 nm đc kim tra 1 ln. ó là nói chung, trên thc t nhng giáo viên có phm cht chính tr đo đc tt, có nng lc chuyên môn vng vàng thì không nht thit kim tra toàn din 3 nm/ln. Còn nhng giáo viêncha nghiêm túc, cha có tinh thn t giác cao hoc còn nhiu hn ch thì đc kim tra nhiu hn, có th 2 nm/ln hoc 1 nm/ln đ đa nhng giáo viên này vào n np mi, tng bc phn đu rèn luyn nâng cao trình đ tay ngh. 5. Vic hng dn, đng viên, giúp đ hot đng kim tra: Trong nm hc 2010-2011 Trung tâm đã thc hin vic này nh sau: Cung cp đy đ các loi giy t, biên bn, h s cho lc lng kim tra làm vic. iu này giúp cho thng nht, đng b trong vic hoàn tt h s báo cáo. 6. Tng kt, điu chnh công tác kim tra toàn din giáo viên: Lãnh đo Trung tâm tin hành vic tng kt, điu chnh công tác kim tra toàn din giáo viên vào cui mi hc k, cui nm hc. C th: - Tng hp kt qu đánh giá xp loi ca lc lng kim tra. - Phân tích các s liu v s lng và cht lng kim tra toàn din giáo viên đ thy đc tình hình tin b hay không ca đi ng giáo viên trong đn v. - S dng kt qu đánh giá xp loi giáo viên trong kim tra toàn din đ xét các danh hiu thi đua, đánh giá xp loi công chc cui nm. - Các h s kim tra toàn din giáo viên đc lu trong h s qun lý nhân s ca Trung tâm. C. Mt s bin pháp ch đo công tác kim tra toàn din giáo viên trong Trung tâm GDTX Bc Hà: Qua vic phân tích thc trng ch đo công tác kim tra toàn din giáo viên ca Lãnh đo Trung tâm GDTX Bc Hà nm hc 2010-2011, tôi xin đ xut mt s bin pháp ch đo kim tra toàn din giáo viên trong Trung tâm nh sau: 1. Nâng cao nhn thc v vai trò ca công tác kim tra: - Lãnh đo nm vng các vn bn v công tác kim tra. Thu sut quan đim kim tra là mt khâu không th thiu trong quá trình dy và hc. Kim tra gn lin vi đánh giá đi ng góp phn thúc đy cht lng đi ng. - Giám đc Trung tâm phi tuyên truyn, ph bin rng rãi tinh thn đó ti toàn th hi đng s phm nhà trng. SKKN 2010 - 2011 Nguyn Th Yn - Phó G TT GDTX Bc Hà - Toàn th hi đng giáo dc ca nhà trng phi đc hc tp đy đ các vn bn v kim tra. T đó hiu rõ, hiu đúng ý ngha vai trò, tác dng đích thc ca công tác kim tra ni b trng hc trong đó có kim tra toàn din giáo viên. 2. V xây dng k hoch kim tra toàn din giáo viên: - u nm hc, đu mi hc k, mi tháng Giám dc cùng t trng chuyên môn lên danh sách s giáo viên đc kim tra toàn din. T trng chuyên môn là ngi theo dõi, nm vng công tác chuyên môn ca tng giáo viên. Giáo viên nào cn đc kim tra toàn din t trng s đ xut vi Giám đc. - K hoch kim tra toàn din giáo viên cn đc lp mt cách cht ch, đy đ, c th, khoa hc. K hoch cn ghi rõ thi gian, công vic tin hành, kim tra ai và ai kim tra. K hoch nm, k hoch hc k có th ch ghi đu vic, ngi kim tra, đi tng kim tra nhng k hoch tháng, tun phi rõ công vic, thi gian đ cán b giáo viên nm vng, ch đng thc hin thng nht, đng b. 3. Xây dng lc lng kim tra: - Giám đc Trung tâm xây dng lc lng kim tra đ mnh v s lng và cht lng, bao gm lãnh đo Trung tâm; t trng, t phó chuyên môn và mt s giáo viên có phm cht chính tr đo đc tt, có nng lc chuyên môn vng vàng, có uy tín cao và có kinh nghim kim tra. - Lc lng kim tra phi đc tp hun, đc đào to thông qua các lp bi dng. Giám đc Trung tâm cn to điu kin đ lc lng kim tra tham quan hc tp  các trng bn hoc tham gia các đoàn thanh kim tra ca S. - Có s phân công rõ ràng trong lc lng kim tra, phi có c ch kim tra và phân cp kim tra c th. 4. Ch đo công tác kim tra toàn din giáo viên: Giám đc Trung tâm cn quán trit ti lc lng kim tra bn nhim v: Kim tra, đánh giá, t vn, thúc đy, mi ý kin trao đi đu phi hng ti 4 nhim v này. ng thi ph bin 4 nhim v trên ti toàn th hi đng giáo dc. Có nh vy khi tin hành công tác kim tra toàn din giáo viên thì lc lng kim tra mi làm tt và giáo viên đc kim tra mi thc hin tt nhim v ca mình. 5. Vic hng dn, đng viên, giúp đ hot đng kim tra: - Cn phi có k hoch kim tra toàn din giáo viên hàng nm, tng hc k, hàng tháng đy đ, c th, chi tit. - u mi nm hc và thng xuyên trong nm hc, thông qua các cuc hp và các phng tin thông báo, Giám đc ph bin, tuyên truyn cho CBGV nhng ni dung, phng pháp, hình thc c th ca kim tra toàn din giáo viên. Làm sao cho mi ngi cùng nm vng mi yêu cu trên đ khi kim tra tránh tình trng không thng nht, đng b. [...]... toàn di n giáo viên , ng viên và công tác ng y , tích c c T vi c phân tích th c tr ng Giám c Trung tâm GDTX B c Hà ch o công tác ki m tra toàn di n giáo viên trong n m h c 2010-2011, có nh ng bài h c kinh nghi m c rút ra nh sau: 1 Giám c Trung tâm cùng toàn th cán b giáo viên trong Trung tâm ph i xác nh công tác ki m tra toàn di n giáo viên có vai trò vô cùng to l n trong ho t ng ki m tra n i b tr ng... ngành giáo d c, giáo viên tham gia công tác c ng tác viên thanh tra c a SGD& T v nghi p v công tác thanh tra tr ng h c Trên ây là nh ng ý ki n c a cá nhân tôi v công tác ki m tra toàn di n giáo viên trong nhà tr ng c a m i n m h c Nh ng ý ki n ó d a trên nh ng hi u bi t v công tác ki m tra n i b tr ng h c trong ó có vi c ki m tra toàn di n giáo viên; kinh nghi m tích lu c trong th i gian làm qu n lý Trung. .. nh ng giáo viên ch a th c s c g ng, có vi ph m thi u sót Làm c nh v y ch qua ki m tra toàn di n m t s giáo viên nh ng l i có tác d ng trong toàn h i ng s ph m nhà tr ng - Cu i cùng, các thông tin qua ki m tra toàn di n giáo viên ph i m t cách y , khoa h c PH N TH c l u tr BA: K T LU N Tóm l i, ki m tra toàn di n giáo viên là m t công vi c c ti n hành th ng xuyên, liên t c và mang tính bình th ng hàng... quá trình ki m tra c n c tháo g Giám c tuyên d ng ng viên nh ng thành viên trong l c l ng ki m tra hoàn thành t t nhi m v , ng th i nh c nh i u ch nh nh ng l ch l c sai sót - Trong cu c h p H i ng giáo d c cu i h c k , cu i n m, Giám c công b k t qu ki m tra toàn di n giáo viên, phân tích các s li u c th , phân tích các nguyên nhân thành công và ch a thành công, ng viên khen th ng giáo viên t k t qu... trong nhà tr ng 2 Mu n th c hi n c t t, có ch t l ng công tác ki m tra toàn di n giáo viên c n ph i c ti n hành m t cách bài b n, khoa h c theo úng quy trình h ng d n 3 Ph i xây d ng cl cl ch t l ng ây là nhân t quy t giáo viên ngki m tra hùng h u, v s l ng, m nh v nh thành công c a công tác ki m tra toàn di n 4 Ph i xây d ng c nh ng tiêu chí ki m tra c th , khoa h c úng v i các v n b n quy nh hi n hành... trong toàn b công tác ki m tra n i b tr ng h c và th c hi n nhi m v c a Trung tâm nói chung Trong công tác này vai trò c a ng i Giám c là không th thi u c Giám c ch u trách nhi m quan tr ng trong vi c l p k ho ch ki m tra, t ch c ki m tra, ch o ki m tra và t ng k t, i u ch nh ki m tra Trong m i ph n vi c c n ph i ch t ch , khoa h c, công khai, dân ch Trong công tác ch o vi c ki m tra toàn di n giáo viên. .. tác ch o vi c ki m tra toàn di n giáo viên Trung tâm GDTX B c Hà, n m h c 2010-2011 nhìn chung c ti n hành khá y ti n trình công vi c và t c hi u qu nh t nh Ch t l ng giáo viên qua ki m tra toàn di n c x p lo i khá t t t ng lên (n m h c 2010-2011 s GV c ki m tra toàn di n là 07 trong ó c x p lo i t t: 02, khá: 05; t) Tác d ng c a vi c ki m tra toàn di n giáo viên i v i t p th s ph m ngày m t thi t th... nh hi n hành và i u ki n giáo d c th c t c a n v 5 Có s phân c p rõ ràng, ch t ch trong ki m tra Giám c v a là ng i t ch c, ch o chung v a là ng i tr c ti p ki m tra toàn di n giáo viên Có nh v y công vi c m i sâu sát, ng b và có ch t l ng 6 Ph i lôi cu n m i ng i vào ho t ng ki m tra toàn di n giáo viên Tuy ch ki m tra m t s giáo viên nh ng ph i phát huy c tác d ng trong toàn th h i ng T nh ng v... TT GDTX B c Hà - Luôn luôn theo sát l c l ng ki m tra h ng d n, nh c nh , ng viên, giúp c l c l ng ki m tra và ng i c ki m tra hoàn thành nhi m v Trong quá trình ki m tra có th n y sinh nh ng v n khó kh n, tr ng i, mâu thu n…Giám c Trung tâm cùng các phó giám c gi i quy t nh ng khó kh n mâu thu n trên ng th i phát huy vai trò nòng c t c a giáo viên tham gia ki m tra 6 T ng k t, i u ch nh công tác. .. c t c a giáo viên tham gia ki m tra 6 T ng k t, i u ch nh công tác ki m tra toàn di n giáo viên: - Sau m t n m h c, m t h c k , Giám li u t các thành viên l c l ng ki m tra c c n t p h p toàn b k t qu , s - Cu i h c k , cu i n m, Giám c t ch c cu c h p rút kinh nghi m trong l c l ng ki m tra, các thành viên trong l c l ng ki m tra ki m i m báo cáo tình hình th c hi n nhi m v , nh ng vi clàm c, vi c . ngành giáo dc, giáo viên tham gia công tác cng tác viên thanh tra ca SGD&T v nghip v công tác thanh tra trng hc. Trên đây là nhng ý kin ca cá nhân tôi v công tác kim tra toàn. sng. - Kt qu công tác đc giao. 4. Phng pháp kim tra toàn din giáo viên:  thu thp đc nhng thông tin tin cy, khách quan v công tác kim tra toàn din giáo viên, nhà qun lý cn. 05 03 02 SKKN 2010 - 2011 Nguyn Th Yn - Phó G TT GDTX Bc Hà IV. Thc trng công tác ch đo kim tra toàn din giáo viên  Trung tâm GDTX Bc Hà nm hc 2010-2011: 1. Công tác xây dng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN: biện pháp chỉ đạo công tác kiểm tra toàn diện giáo viên ở Trung tâm GDTX Bắc Hà, SKKN: biện pháp chỉ đạo công tác kiểm tra toàn diện giáo viên ở Trung tâm GDTX Bắc Hà, SKKN: biện pháp chỉ đạo công tác kiểm tra toàn diện giáo viên ở Trung tâm GDTX Bắc Hà

Từ khóa liên quan