SKKN một số biện pháp xây dựng nhà trường văn hoá ở trường thpt số 2 bắc hà góp phần thực hiện chủ đề nhà trường văn hoá - nhà giáo mẫu mực - học sinh thanh lịch

30 1,543 6
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 14:58

Sáng kin kinh nghim V Thu Hng - Hiu trng THPT s 2 Bc Hà MC LC PHN M U: Trang I. Lý do chn đ tài…………………………………………………… 2 II. Mc đích nghiên cu………………………………………………… 3 III. Nhim v nghiên cu……………………………………………… 3 IV. i tng nghiên cu……………………………………………… 3 V. Phng pháp nghiên cu…………………………………………… 4 PHN NI DUNG: 5 I. C s lý lun và c s thc tin ca đ tài…………………………… 5 1. C s lý lun…………………………………………………………. 5 2. C s thc tin………………………………………………………… 8 II. Thc trng xây dng nhà trng vn hóa - trng THPT s 2 Bc Hà 9 1. c đim tình hình trng THPT s 2 Bc Hà… 9 2. Thc t các hot đng xây dng NTVH……………………………… 10 III. Mt s gii pháp xây dng NTVH – THPT s 2 Bc Hà nm hc 2010 - 2011 13 1. Gii pháp xây dng “phn ni” ca nhà trng vn hóa 13 2. Gii pháp xây dng “phn chìm” ca nhà trng vn hóa 14 3. Các gii pháp c th 15 3.1. Tng cng s lãnh đo ca ng, hiu qu qun lý ca Ban Giám hiu trong vic thc hin nhim v xây dng nhà trng vn hoá. 15 3.2. V ai trò ca ngi Hiu trng trong vic xây dng nhà trng vn hóa. 17 3.3. Nâng cao nhn thc cho giáo viên, cán b, công chc và toàn th hc sinh đ xây dng NTVH 18 3.4. Phát huy sc mnh tng hp ca giáo viên và hc sinh trong trng làm chuyn bin mnh m cuc vn đng ……………………………………. 19 3.5. Xây dng và thc hin các quy tc ng x vn hóa trong nhà trng 21 3.6. Tng cng các bin pháp giáo dc hành vi vn hóa cho hc sinh hin nay: 24 3.7. Tng cng xây dng ngun lc và c s vt cht cho các hot đng 27 3.8. Xây dng mt môi trng đo đc tích cc, trong sáng, lành mnh trong Nhà trng. 28 PHN KT LUN : 29 Tài liu tham kho. 30 Trng THPT s 2 Bc Hà 1 Sáng kin kinh nghim V Thu Hng - Hiu trng THPT s 2 Bc Hà PHN M U I. Lý do chn đ tài Theo tinh thn Ngh quyt ca ng, s nghip công nghip hoá, hin đi hoá mà chúng ta đang tin hành nhm xây dng c s vt cht cho Ch ngha xã hi đang đt ra nhim v cp bách là xây dng mt xã hi không ch có nn kinh t và khoa hc công ngh phát trin cao, cùng vi nó phi là mt môi trng vn hóa trong sch, lành mnh, thc s là ngun nng lng tinh thn, là “cái nôi” nuôi dng tâm hn, phát trin trí tu và hình thành nhân cách con ngi. i hi ng toàn quc ln th X cng khng đnh, phi phát trin nhanh nhng bn vng; tng trng kinh t phi đi đôi vi thc hin tin b, công bng xã hi và bo v môi trng; mc tiêu chân – thin – m là mc đích vn ti ca vn hoá Vit Nam. Bên cnh nhng thành tu đáng t hào mà Vit Nam đã đt đc trong công cuc đi mi va qua, cng phi nghiêm túc nhìn nhn v thc trng môi trng vn hóa nc ta vn còn nhiu hn ch, bt cp đáng lo ngi: s gia tng nhanh chóng ca t nn xã hi; s bng hoi đo đc, li sng ca mt lp ngi trong xã hi, đc bit là lp thanh niên tr; s tn công, phá hoi nhiu mt ca các th lc thù đch trong và ngoài nc đang làm xói mòn đo đc, li sng, phá v thun phong m tc, đo ln k cng, phép nc …  lnh vc Giáo dc – ào to, nhiu c s đào to và trng hc cha thc s coi trng vn đ xây dng môi trng giáo dc lành mnh đ đào to nhng con ngi phát trin toàn din. Nhiu trng hc mi ch quan tâm ti vic truyn th kin thc cho hc sinh, cha chú trng đúng mc đn vic giáo dc phm cht đo đc, phát trin nhân cách con ngi. Mt s hin tng tiêu cc ny sinh không đc kp thi un nn dn đn nhng hu qu đáng tic trong hc sinh, sinh viên: lang thang bi đi, trm cp, cp git, ma tuý, mi dâm, .v.v… Trt t hc đng  mt s trng cha đc đm bo, mi quan h gia nhà trng – gia đình – xã hi lng lo, to điu kin cho các t nn xã hi lun lách, thâm nhp vào hc đng. Môi trng giáo dc  mt s ni còn thiu lành mnh bi hot đng “thng mi hoá Trng THPT s 2 Bc Hà 2 Sáng kin kinh nghim V Thu Hng - Hiu trng THPT s 2 Bc Hà giáo dc” ca mt s thy cô giáo.  mt vài trng hc, c s vt cht phc v hc tp còn cha đc trang b đy đ, bàn gh thiu thn, sân chi nhiu rác, nhà v sinh thiu sch s, môi trng không khí b ô nhim … làm nh hng đn cht lng giáo dc. ây là nhng bc xúc, đòi hi s quan tâm hàng đu ca các cp lãnh đo, các c quan đoàn th trên đa bàn. Bên cnh đó, cùng vi gia đình, nhà trng là “cái nôi” đu tiên trong quá trình giáo dc, hình thành và phát trin nhân cách con ngi, to nên ngun nguyên khí ca quc gia. Vì th đ giáo dc các em, nhng ch nhân tng lai ca đt nc thành mt con ngi phát trin toàn din thì đu tiên phi chú ý đn vic xây dng nhà trng vn hóa, nhà giáo mu mc.Vn đ xây dng mt nhà trng vn hóa đc coi là có tính sng còn đi vi mi trng, vì nu trng hc mà thiu vn hóa thì không th làm đc chc nng chuyn ti nhng giá tr kin thc và nhân vn cho th h tr. Xut phát t tình hình đó, đng thi nhm thc hin hiu qu cuc vn đng xây dng “Trng hc thân thin – Hc sinh tích cc” mà ngành giáo dc đang trin khai hin nay và tin ti xây dng mt nhà trng đt tiêu chun “Nhà trng vn hóa – nhà giáo mu mc – hc sinh thanh lch”, tôi đã chn đ tài: “Mt s bin pháp xây dng nhà trng vn hoá  trng THPT s 2 Bc Hà ” nhm trao đi kinh nghim trong công tác qun lý ch đo ti nhà trng, giúp cho vic thc hin nhim v nm hc ngày càng đt hiu qu cao. II. Mc đích nghiên cu.  tài nghiên cu đ xut mt s bin pháp ch đo thc hin xây dng nhà trng vn hóa ( NTVH )  trng THPT s 2 Bc Hà nm hc 2010 - 2011. III. Nhim v nghiên cu. 1. Nghiên cu c s lý lun, c s thc tin ca vic xây dng NTVH nói chung và trng THPT s 2 Bc Hà nói riêng. 2. ánh giá thc trng ca vic xây dng NTVH  trng THPT s 2 Bc Hà - Lào Cai. Trng THPT s 2 Bc Hà 3 Sáng kin kinh nghim V Thu Hng - Hiu trng THPT s 2 Bc Hà 3.  xut mt s bin pháp nhm xây dng Nhà trng vn hoá, nhà giáo mu mc, hc sinh chm ngoan. y mnh phong trào thi đua “Dy tt – Hc tt”, đi mi phng pháp dy hc, nâng cao hiu qu giáo dc toàn din; thc hin cuc vn đng “Dân ch – K cng – Tình thng – Trách nhim” trong trng THPT s 2 Bc Hà IV. i tng nghiên cu. Nhng bin pháp ch đo thc hin xây dng NTVH trong trng THPT. V. Phng pháp nghiên cu. 1. Nhóm phng pháp nghiên cu lý lun 2. Nhóm phng pháp nghiên cu thc tin 3. Phng pháp điu tra, kho sát, thc nghim. 4. Phng pháp mô t 5. Phng pháp phân tích 6. Phng pháp tng hp, tng kt kinh nghim. Trng THPT s 2 Bc Hà 4 Sáng kin kinh nghim V Thu Hng - Hiu trng THPT s 2 Bc Hà PHN NI DUNG I. C s lý lun và c s thc tin ca đ tài 1. C s lý lun : Tiêu chun: Nhà trng vn hóa – Nhà giáo mu mc – Hc sinh thanh lch 1.1.Tiêu chun chung: - Nhà trng vn hoá: Khung cnh đp - Nn np tt - Cht lng cao - Nhà giáo mu mc: Phm cht tt - Chuyên môn gii - Phong cách đp - Hc sinh thanh lch: o đc tt - Hc tp gii – Li sng đp 1.2. Ni dung c th: * Nhà trng vn hóa: - Khung cnh đp: + Có đ điu kin c s vt cht, trang thit b, có bin pháp gi gìn, khai thác tt tài sn, c s vt cht phc v dy và hc. + Cnh quan s phm đm bo xanh, sch, đp; môi trng giáo dc lành mnh, vn hoá, an toàn. + Các phòng hc, phòng làm vic, phòng chc nng, th vin, phòng thí nghim b trí khoa hc, ngn np, sch đp, phc v hiu qu cho các hot đng ca nhà trng. - Nn np tt: + Nghiêm chnh chp hành pháp lut ca nhà nc, các quy đnh, quy ch chuyên môn ca ngành, các quy đnh v ci cách th tc hành chính. m bo k cng trong qun lý, thc cht trong đánh giá; nn np làm vic, hc tp, hi hp khoa hc, thit thc và hiu qu. + Xây dng và thc hin tt Quy ch dân ch, quy đnh trách nhim ca các thành viên trong nhà trng. Trin khai có hiu qu cuc vn đng Dân ch - K Trng THPT s 2 Bc Hà 5 Sáng kin kinh nghim V Thu Hng - Hiu trng THPT s 2 Bc Hà cng - Tình thng - Trách nhim. Xây dng và gi gìn khi đoàn kt trong tp th nhà trng. m bo ch đ thông tin báo cáo. + Thc hin np sng vn minh, t chc tt các phong trào thi đua và các hot đng giáo dc trong nhà trng - Cht lng cao: + Thc hin tt các hot đng giáo dc toàn din, thc hin đi mi và đt kt qu cao trong hot đng dy và hc. Thc hin tt công tác xã hi hoá giáo dc. + Thc hin tt công tác xây dng và nâng cao cht lng đi ng giáo viên, cán b qun lý giáo dc. + t danh hiu thi đua “Trng Tiên tin” tr lên. * Nhà giáo mu mc: - Phm cht tt: + Yêu nc, yêu quê hng, làng xóm, yêu ngh, yêu tr, thc hin tt đng li giáo dc ca ng, nghiêm chnh chp hành pháp lut ca nhà nc, quy đnh, quy ch ca ngành. + Có tinh thn tp th, ý thc trách nhim, ý thc t chc k lut và tinh thn đoàn kt. Có đo đc trong sáng, tn tu vi ngh, gng mu, trung thc, cn kim liêm chính, chí công vô t. - Chuyên môn gii: + Tích cc tham gia các sinh hot chuyên môn, đm bo ngày công lao đng cao. Thc hin có hiu qu vic đi mi dy hc. + Thng xuyên tham gia hot đng bi dng và t bi dng nâng cao trình đ, thc hin có cht lng công tác nghiên cu khoa hc, đúc kt sáng kin kinh nghim, có ý thc hc hi, đc đng nghip tin cy. + Cht lng dy hc và công tác tt, đc hc sinh và ph huynh tin tng. t danh hiu Chin s thi đua hoc Lao đng tiên tin tr lên. Trng THPT s 2 Bc Hà 6 Sáng kin kinh nghim V Thu Hng - Hiu trng THPT s 2 Bc Hà - Phong cách đp: + Có nn np làm vic khoa hc, li sng lành mnh, ng x giao tip vn hoá. Quan h tt vi đng nghip và ph huynh hc sinh. + Trang phc, tác phong, ngôn ng, c ch th hin np sng thanh lch ca ngi thy, có tác dng làm gng cho hc sinh noi theo. + Gia đình đc công nhn là “Gia đình vn hoá”. * Hc sinh thanh lch: - o đc tt: + Có ý thc phn đu tu dng, đng c hc tp đúng đn. Có tinh thn khc phc khó khn, vn lên trong hc tp và công tác. Tích cc, gng mu trong các hot đng tp th, tham gia xây dng nhà trng. + Bit kính trên, nhng di, trng già, quý tr, đoàn kt thân ái vi bn bè. + c xp loi đo đc Tt, đc tp th tín nhim. - Hc tp gii: + Có phng pháp hc tp khoa hc, đt kt qu cao và đng đu  các môn hc, các mt hot đng. + Có ý thc rèn luyn, tinh thn t hc, không ngng nâng cao kin thc toàn din. Hng hái tham gia các hot đng vn ngh, th dc th thao đ tr thành con ngi phát trin toàn din. Trung thc trong hc tp và kim tra, thi c. Có ý thc giúp đ bn trong hc tp. + t danh hiu Hc sinh Tiên tin tr lên. - Li sng đp: + Có nn np tt trong hc tp, sinh hot, vui chi, gii trí; gi gìn trt t, v sinh ni công cng; có ý thc hc tp đ hiu bit, k tha và phát huy truyn thng vn hoá và np sng thanh lch. Trang phc, giao tip, ng x có vn hoá. Trng THPT s 2 Bc Hà 7 Sáng kin kinh nghim V Thu Hng - Hiu trng THPT s 2 Bc Hà + Nghiêm chnh chp hành pháp lut, thc hin tt ni quy, quy ch ca nhà trng. Có ý thc bo v môi trng, bo v ca công. Tích cc đu tranh vi các biu hin không lành mnh và phòng chng các t nn xã hi. Các mi quan h trên nu đc nhà trng chú ý thc hin tt, cht ch và đng b thì chc chn các trng THPT s đt hiu qu tt hn v các mt giáo dc và tr thành đa ch tin cy ca hc sinh và ph huynh. 2. C s thc tin. Hin nay s du nhp li sng và sn phm công ngh hin đi t các nc phát trin đã làm không ít hc sinh xa ri các giá tr đo đc truyn thng, hình thành t tng hng th, n chi, đua đòi, chu tác đng ca t nn xã hi. Nhng biu hin vn hóa lch lc, li sng thiu lành mnh, nhng hin tng tha hóa, nhng sai lch chc nng, chun mc giá tr, đo đc, xa ri thun phong m tc ca dân tc…đang xut hin trong đi sng vn hóa ca hc sinh. S phát trin và lan rng ca h thng Internet bên cnh mt tích cc giúp phát trin tri thc, cp nht nhng thành công, m rng hiu bit và tng cng các mi quan h cng đã có nhng tác đng tiêu cc đn đi sng ca hc sinh. T vic s dng Internet làm công c gii trí tiêu phí thi gian, sc lc và tin bc vào game online, s dng tin ích chát, truy cp trang web đen nh mt thú tiêu khin, sinh ra thói la lc, mua bán đ đc o bng tin tht T môi trng giao tip o, nhiu hc sinh đã o hoá nhng thông tin cá nhân (tên, tui, gii tính, đa phng c trú, hình dáng ) và đi đn cung cp thông tin gi. Hin tng mt b phn hc sinh hin nay mc các t nn xã hi là vn đ khin gia đình, nhà trng và toàn xã hi không khi lo lng. Theo thng kê ca Cc Thng kê ti phm, Vin Kim sát nhân dân ti cao, hc sinh d mc phi nhng ti phm nh: cp ca, git ngi, vn chuyn ma túy Nm 2009 và 3 tháng đu nm 2010, riêng tr em di 16 tui có 7000 v vi phm, chim đn 70% ti phm v thành niên di 18 tui. Công an các đa phng đã khi t điu tra 8.531 v vi 11.732 đi Trng THPT s 2 Bc Hà 8 Sáng kin kinh nghim V Thu Hng - Hiu trng THPT s 2 Bc Hà tng  tt c các ti danh này. X lý hành chính lên ti 35.463 v vi 48.187 đi tng; trong đó giao cho gia đình giáo dc 21.484 đi tng, xã phng qun lý, giáo dc 8.892 đi tng, lp h s đa đi trng giáo dc 5.616 đi tng, áp dng các bin pháp khác 11.677 đi tng. Trong hàng lot các v cp, đâm, chém… va qua, hu ht hung th đu trong đ tui rt tr, thm chí ch mi 16 – 17 tui. II. THC TRNG XÂY DNG NHÀ TRNG VN HOÁ - TRNG THPT S 2 BC HÀ 1. c đim tình hình Trng THPT s 2 Bc Hà Trng THPT s 2 huyn Bc Hà đc thành lp nm 2004 theo Quyt đnh s 310/Q-UB ngày 02 tháng 6 nm 2004 ca UBND tnh Lào Cai. Tr s nhà trng đt ti Xã Bo Nhai, Huyn Bc Hà, tnh Lào Cai. Sau 6 nm thành lp và trng thành, trng THPT s 2 Bc Hà đã tng nhanh v s lng, phát trin mnh v quy mô, c s vt cht, nâng cao dn v cht lng giáo dc. Quán trit tinh thn Ngh quyt Trung ng 2 (Khoá VIII) ca ng coi Giáo dc & ào to, Khoa hc & Công ngh là “Quc sách hàng đu”. Trong nhng nm qua, s nghip giáo dc ca trng THPT s 2 Bc Hà có bc phát trin mi. Nhà trng đã t chc sp xp phát trin trng lp khang trang, ci thin khung cnh s phm đáp ng nhu cu hc và tr thành đa ch tin cy ca cha m hc sinh và hc sinh 6 xã h huyn Bc Hà và 2 xã Xuân Quang, Phong Niên thuc huyn Bo Thng. C s vt cht ca trng cng đc đu t đáng k. H thng lp hc đc điu chnh, xây dng, tu b đm bo các điu kin hc tp và vui chi ca hc sinh. Vi din tích rng, thoáng mát đáp ng đc điu kin cho các em hc sinh vui chi và hc tp. Vic bi dng đào to, chun hoá đi ng giáo viên cng đem li nhiu kt qu tt. Nm hc 2010 – 2011, tng s CBQL, giáo viên toàn trng là 31 đng chí, s giáo viên đt chun 96.8%. i ng giáo viên ngoài vic phn đu bi dng chuyên môn qua các phong trào “dy tt, hc tt” còn đc b sung kin thc, rèn Trng THPT s 2 Bc Hà 9 Sáng kin kinh nghim V Thu Hng - Hiu trng THPT s 2 Bc Hà luyn đo đc ngh nghip qua các đt bi dng theo chng trình qui đnh, các bui sinh hot t tng thng k. T khi thành lp đn nay trng đã đt đc nhng thành tích nh sau: - Trng liên tc đt danh hiu tp th Lao đng tiên tin. - Chi b liên tc đt Chi b trong sch vng mnh. - S cán b giáo viên gii cp tnh: 01 - S giáo viên gii cp trng: 29 lt. - Công đoàn: Liên tc đt công đoàn vng mnh. - oàn thanh niên: Liên tc đt danh hiu oàn trng vng mnh xut sc. 2. Thc t các hot đng xây dng nhà trng vn hóa trong trng THPT s 2 Bc Hà nhng nm qua Nhn thc rõ tm quan trng ca vic thc hin xây dng NTVH, thc hin nghiêm túc Chng trình và k hoch hot đng ca S giáo dc & đào to Lào Cai, trong nhng nm va qua, trng THPT s 2 Bc Hà đã tin hành các nhiêm v đ tin ti xây dng Nhà trng vn hoá, nhà giáo mu mc, hc sinh chm ngoan, hc gii. y mnh phong trào thi đua “Dy tt – Hc tt”, đi mi phng pháp dy hc, nâng cao hiu qu giáo dc toàn din; thc hin cuc vn đng “Dân ch – K cng – Tình thng – Trách nhim”, trin khai cuc vn đng “Nói không vi tiêu cc trong thi c và bnh thành tích trong giáo dc” trong nhà trng, xây dng môi trng thân thin, hc sinh hot đng tích cc. Nh nhng c gng vn lên ca tp th nhà trng, đng thi có s quan tâm ch đo sát sao ca Ban giám hiu, s phi kt hp cht ch gia các lc lng xã hi. Trong nhng nm va qua, đc bit nm hc 2009 - 2010 hot đng xây dng NTVH đã có s chuyn bin rõ rt c v cht lng và ni dung, đc bit trong giáo dc toàn din cho hc sinh. 2.1. i vi hc sinh: Trng THPT s 2 Bc Hà 10 [...]... nên ã xem nh vi c giáo d c u n n n con em mình trong ho t phát huy nh ng m t ã ng xây d ng nhà tr ng v n hóa t tr c và kh c ph c nh ng t n t i ng THPT s 2 B c Hà, c n ph i có nh ng gi i pháp c th III M T S THPT S GI I PHÁP XÂY D NG NHÀ TR 2 B C HÀ N M H C 20 10 – 20 11 1 Gi i pháp xây d ng “ph n n i” c a nhà tr 1.1 Ti p t c y m nh xây d ng tr ng v n hóa: ng h c “Xanh - s ch - - Quan tâm xây d ng khung... h c sinh k t h p v i phong trào xây d ng Nhà tr ng v n hoá – Nhà giáo m u m c – H c sinh ch m ngoan” Quá trình th c hi n nhi m v xây d ng nhà tr và tri n khai k ho ch ho t ng v n hóa c ti n hành theo cách xây d ng ng, thông qua các khâu nh : - Giáo viên óng góp ý ki n xây d ng k ho ch - Ban giám hi u có bi n pháp qu n lý ch o ho t ng - Ban ch p hành Công oàn xây d ng kh i oàn k t n i b Ho t ng xây. .. trò, nhà giáo c ng tác vào cha m h c sinh, t o d ng ni m tin c a gia ình vào nhà tr Tr ng c a mình, nhà giáo i u ch nh thái ng THPT s 2 B c Hà t tri ng v i, do v y nh m t l t nhiên, c ng là “nghi p” c a mình, nhà giáo ph i m u m c T m u m c làm g th i b ng t m g i truy n 18 ng và nhà giáo, ng ng , hành vi c a cha m khi Sáng ki n kinh nghi m V Thu H Xây d ng NTVH c n ph i huy ng ng - Hi u tr ng THPT s 2. .. hi n xây d ng NTVH u t k t qu cao b i v i BGH nhà tr ng : - Th c hi n hình th c tuyên truy n, nh m giáo d c cho cán b giáo viên, h c sinh trong nhà tr Tr ng v xây d ng n p s ng v n minh, ng THPT s 2 B c Hà 16 i s ng v n hóa trong nhà Sáng ki n kinh nghi m V Thu H ng - Hi u tr ng THPT s 2 B c Hà tr ng, tham m u v i ph huynh tr ng m i thêm nhi u cây xanh, t o c nh quan môi tr ng luôn xanh - s ch -V n... v n hoá nh t i vi c nâng cao ch t l ng và hi u ng THPT s 2 B c Hà trong th i k hi n nay Xây d ng NTVH nh m áp ng nh ng nhu c u v n hoá, giáo d c h c sinh, góp ph n hình thành và hoàn thi n nhân cách c a h c sinh Xây d ng NTVH t t Tr ng THPT s 2 B c Hà 15 p c n thi t có s ch o Sáng ki n kinh nghi m và tham gia c a các c p u V Thu H ng - Hi u tr ng THPT s 2 B c Hà ng, s qu n lý c a Ban giám hi u Nhà tr... ng, cách ng x v n hóa - B n thân m i CBGV tích c c tham gia v n hóa t t, v n minh - s ch d ng nhà tr ng xanh - s ch - - M i CBGV Tr p - an toàn; v n ng ký xây d ng n v có i s ng ng ph huynh tích c c tham gia xây p và v n minh ng ký xây d ng ít nh t m t i m sáng v n hóa t i c quan ng THPT s 2 B c Hà 20 Sáng ki n kinh nghi m V Thu H ng - Hi u tr ng THPT s 2 B c Hà - Tích c c ng ký xây d ng gia ình v n... th n luy n Tr ng THPT s 2 B c Hà: ng THPT s 2 B c Hà 22 ng viên tích c c h c t p, rèn Sáng ki n kinh nghi m V Thu H ng - Hi u tr ng THPT s 2 B c Hà - Không phát ngôn b a bãi, l i nói khi di n t có v n hóa - Hàng ngày - Có thái n tr ng, l p, b n bè chào h i thân thi n, vui v kính trên nh ng d i, s n sàng chia s v i m i ng i - Khi g p th y cô giáo, cán b nhân viên chào h i ni m n - Tuy t i không gây... ng ng xuyên h ng h c sinh ph n nh ng, l p ra l p", là ngu n i" tr ng u theo tiêu chí c a Nhà tr ng v n hoá – Nhà giáo m u m c - H c sinh thanh l ch” 3.5 Xây d ng và th c hi n các quy t c ng x v n hóa trong nhà tr 3.5.1 Các yêu c u trong vi c xây d ng quy t c ng x trong nhà tr ng ng: a Xây d ng m i quan h thân thi n gi a th y và trò: - Th y cô giáo ph i h t lòng th ng yêu giúp h c sinh, t o nhi u c h... hóa - M i ng i u có trách nhi m gi gìn v sinh s ch s , ch m lo c nh quan, b o v c s v t ch t c a nhà tr - Tác phong, o c, l i s ng m u m c - Không xâm ph m Tr ng ng THPT s 2 B c Hà n danh d , thân th 23 h c sinh noi theo ng nghi p và h c sinh Sáng ki n kinh nghi m - K p th i trao i, ra trong nhà tr V Thu H ng - Hi u tr ng THPT s 2 B c Hà xu t v i lãnh o khi có nh ng tình hu ng b t th ng x y ng - M... bi n rõ r t trong vi c giáo d c toàn di n h c sinh yêu c u c a s nghi p giáo d c nh ng con ng y tri th c, v n hoá và nhi m v m i cho nhà tr h i m i, nh ng con ng ng t i xây d ng nhà tr áp ng i toàn di n có ng v n hóa t ra yêu c u ng trong th i gian t i là ph i ti p t c xây d ng nhà tr ng v n hóa – nhà giáo m u m c – h c sinh ch m ngoan Quá trình xây d ng NTVH Tr ng THPT s 2 B c Hà trong th i gian v . chun: Nhà trng vn hóa – Nhà giáo mu mc – Hc sinh thanh lch 1.1.Tiêu chun chung: - Nhà trng vn hoá: Khung cnh đp - Nn np tt - Cht lng cao - Nhà giáo mu mc: Phm cht tt -. TRNG XÂY DNG NHÀ TRNG VN HOÁ - TRNG THPT S 2 BC HÀ 1. c đim tình hình Trng THPT s 2 Bc Hà Trng THPT s 2 huyn Bc Hà đc thành lp nm 20 04 theo Quyt đnh s 310/Q-UB. NTVH – THPT s 2 Bc Hà nm hc 20 10 - 20 11 13 1. Gii pháp xây dng “phn ni” ca nhà trng vn hóa 13 2. Gii pháp xây dng “phn chìm” ca nhà trng vn hóa 14 3. Các gii pháp c
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số biện pháp xây dựng nhà trường văn hoá ở trường thpt số 2 bắc hà góp phần thực hiện chủ đề nhà trường văn hoá - nhà giáo mẫu mực - học sinh thanh lịch, SKKN một số biện pháp xây dựng nhà trường văn hoá ở trường thpt số 2 bắc hà góp phần thực hiện chủ đề nhà trường văn hoá - nhà giáo mẫu mực - học sinh thanh lịch, SKKN một số biện pháp xây dựng nhà trường văn hoá ở trường thpt số 2 bắc hà góp phần thực hiện chủ đề nhà trường văn hoá - nhà giáo mẫu mực - học sinh thanh lịch

Từ khóa liên quan