SKKN một số biện pháp nâng cao năng lực giáo viên

30 734 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 14:50

SKKN 2010 - 2011 Phm Thanh Hi - Phó HT trng THPT s 1 Bo Yên MC LC PHN M U 2 1. Lý do chn đ tài 2 2. Mc đích, i tng và khách th , Gii hn phm vi nghiên cu , Gi thuyt khoa hc , nhim v nghiên cu . 3 3.Phng pháp nghiên cu . 4 CHNG 1: C S KHOA HC CA VIC XÂY DNG, BI DNG NHM NÂNG CAO CHT LNG I NG GIÁO VIÊN  TRNG THPT 4 1. Mt s khái nim c bn 4 2. C s lý lun 6 3. C s thc tin 9 4.C s pháp lý 10 Chng 2 : Thc trng giáo dc và cht lng đi ng giáo viên ca trng THPT S III Bo Yên 10 1. c đim tình hình 10 2. i ng giáo viên và biên ch đi ng 11 3.Thc trng đi ng giáo viên và công tác bi dng  trng THPT S III Bo Yên 12 CHNG III: BIN PHÁP QUN LÝ BI DNG GIÁO VIÊN NHM NÂNG CAO CHT LNG I NG NHÀ GIÁO  TRNG THPT S III BO YÊN 11 1. Nguyên tc xây dng các bin pháp 13 2. Nhng yêu cu xây dng các bin pháp qun lý nâng cao nng lc s phm cho giáo viên ph thông 14 3.  xut mt s bin pháp qun lý bi dng chuyên môn nhm nâng cao nng lc s phm cho giáo viên trng THPT S III Bo yên 15 PHN KT LUN 29 1. Mt s kt lun 29 2. Mt s kin ngh 29 SKKN 2010 - 2011 Phm Thanh Hi - Phó HT trng THPT s 1 Bo Yên 30 TÀI LIU THAM KHO PHN M U 1. Lý do chn đ tài i hi đi biu toàn quc ln th 8 ca ng Cng Sn Vit Nam Quyt đnh đy mnh công nghip hóa - hin đi hóa (CNH-HH) và phn đu nm 2020 c bn nc ta tr thành mt nc công nghip. Ti Hi ngh ln th 2 Ban chp hành Trung ng khóa 8 đã khng đnh “Mun tin hành CNH-HH thng li phi phát trin mnh giáo dc, đào to, phát huy ngun lc con ngi, yu t c bn ca s phát trin nhanh và bn vng”. iu 2 Lut Giáo dc đã ghi: “Mc tiêu giáo dc là đào to làm ngi Vit Nam phát trin toàn din có đo đc, tri thc, sc khe. Thm m và ngh nghip trung thành vi lý tng đc lp dân tc và ch ngha xã hi, hình thành và bi dng nhân cách, phm cht và nng lc công dân, đáp ng yêu cu xây dng và bo v đt nc” ngha là giáo dc, đào to ra nhng con ngi có tri thc, có nhân cách, nhng ngi có đ “đc, trí, m, th”. Công viêc này không ai có th làm đc ngoài nhng nhà giáo dc và qun lý giáo dc mà đi ng giáo viên trong nhà trng là nhân t trung tâm ca s phát trin giáo dc. Vì vy ngi lãnh đo, qun lý nhà trng phi ht sc coi trng xây dng, bi dng đi ng giáo viên đ v s lng, mnh v cht lng hay nói mt cách khác là xây dng, bi dng đi ng giáo viên “va hng, va chuyên”. Ngh quyt Ban chp hành TW 2 khóa 8 ca ng cng đã khng đnh “Giáo viên là nhân t quyt đnh cht lng giáo dc, đào to và đc xã hi tôn vinh”. Trng THPT s III Bo Yên là mt trng mi thành lp đóng trên đa bàn có điu kin kinh t khó khn , trình đ dân trí còn hn ch , c s vt cht còn nhiu khó khn . i ng giáo viên còn tr và còn bt cp so vi yêu cu đi mi. Trình đ chuyên môn không đng đu, giáo viên mt s b môn cha đt chun. Mt s ít, nhn thc v vai trò ca giáo viên trong vic nâng cao cht lng giáo dc còn hn ch, trong ging dy còn thiu nhiu kinh nghim . SKKN 2010 - 2011 Phm Thanh Hi - Phó HT trng THPT s 1 Bo Yên Xut phát t nhng lý do khách quan, lý do ch quan nh đã nêu trên, tôi mnh dn la chn đ tài “Bin pháp qun lý bi dng giáo viên nhm nâng cao cht lng đi ng nhà giáo  trng THPT S III Bo Yên ”. 2. Mc đích nghiên cu . Trên c s lý lun v qun lý nhà trng và qun lý công tác bi dng giáo viên trong trng ph thông và thc trng hot đng này ca trng trung hc ph thông S III huyn Bo Yên , tnh Lào Cai . Trên c s đó đa ra bin pháp qun lý công tác bi dng giáo viên nhm nâng cao cht lng đi ng nhà giáo trng THPT S III huyn Bo Yên , tnh Lào Cai . 3. i tng và khách th nghiên cu . 3.1.i tng nghiên cu . Bin pháp qun lý bi dng giáo viên trng THPT S III huyn Bo Yên , tnh Lào Cai . 3.2.Khách th nghiên cu. Bi dng giáo viên  trng THPT S III Bo Yên , huyn Bo Yên tnh Lào Cai . 4. Gii hn phm vi nghiên cu ca đ tài . 4.1.Gii hn v đi tng nghiên cu : Bin pháp qun lý bi dng giáo viên ca trng THPT S III Bo Yên,huyn Bo Yên , tnh Lào Cai . 4.2.Gii hn đa bàn nghiên cu : Trng THPT S III huyn Bo Yên tnh Lào Cai . 4.3.Gii hn khách th kho sát : - Giáo viên b môn toàn trng : 5. Gi thuyt khoa hc . Vic áp dng các bin pháp qun lý trong nhà trng nu theo hng thc hin đng b các chc nng qun lý trong vic : Qun lý hot đng bi dng SKKN 2010 - 2011 Phm Thanh Hi - Phó HT trng THPT s 1 Bo Yên chuyên mt cách khoa hc và đng b phù hp vi điu kin nhà trng s nâng cao nng lc cho giáo viên trng THPT S III Bo Yên . 6. Nhim v nghiên cu . 6.1.Mt s c s lý lun v bi dng giáo viên trong nhà trng . 6.2.Tìm hiu thc trng qun lý công tác bi dng giáo viên ca trng THPT S III Bo Yên . 6.3. xut mt s bin pháp qun lý nhm nâng cao cht lng đi ng nhà giáo ca Trng THPT S III huyn Bo Yên . 7. Phng pháp nghiên cu . 7.1.Phng pháp nghiên cu lý lun . - Nghiên cu các vn kin , nghiên cu lý thuyt v qun lý và qun lý bi dng chuyên môn - Tìm hiu các khái nim , thut ng liên quan . 7.2. Nhóm phng pháp nghiên cu thc tin . 7.2.1.Phng pháp trng cu ý kin . - Xin ý kin ca 34 cán b nhà giáo ca trng . 7.2.2.Phng pháp phân tích : - Phân tích sn phm hot đng qun lý hot đng bi dng giáo viên ca nhà trng . 7.3.Phng pháp toán thng kê . - S dng công thc toán thng kê đ x lý s liu đã thu đc t nhng phng pháp khác nhau đ đm bo đ tin cy ca các nhn xét , rút ra t các s liu nghiên cu . PHN NI DUNG CHNG I C S KHOA HC CA VIC QUN LÝ HOT NG BI DNG GIÁO VIÊN  TRNG THPT . 1. Mt s khái nim c bn 1.1. Khái nim v qun lý SKKN 2010 - 2011 Phm Thanh Hi - Phó HT trng THPT s 1 Bo Yên Khi xã hi loài ngi xut hin, mt lot các quan h nh quan h gia con ngi vi con ngi, gia con ngi vi thiên nhiên, gia con ngi vi xã hi và c quan h gia con ngi vi chính bn thân mình xut hin theo. iu này đã làm ny sinh nhu cu v qun lý. Ngày nay qun lý đã tr thành mt nhân t ca s phát trin xã hi. Yu t qun lý tham gia vào mi lnh vc trên nhiu cp đ và liên quan đn mi ngi. Vi ý ngha đó, ta có th hiu qun lý là s tác đng có t chc, có đnh hng ca ch th qun lý lên khách th qun lý, nhm s dng có hiu qu nht đnh tim nng các c hi ca t chc đ đt đc mc tiêu đt ra trong điu kin bin đng ca môi trng. 1.2. Chc nng qun lý Theo nhà qun lý ngi Pháp Henry Fayol thì qun lý bao gm các chc nng c bn đó là: * Chc nng k hoch hóa: ây là giai đon quan trng nht ca quá trình qun lý, bao gm son tho, thông qua đc nhng ch trng qun lý quan trng. * Chc nng t chc thc hin: ây chính là giai đon hin thc các quyt đnh, ch trng bng cách xây dng cu trúc t chc ca đi tng qun lý, to dng mng li quan h t chc, la chn sp xp cán b. * Chc nng ch đo: Ch dn đng viên điu chnh và phi hp các lc lng giáo dc trong nhà trng, tích cc hng hái ch đng theo s phân công đã đnh. * Chc nng kim tra, đánh giá: Là chc nng liên quan đn mi cp qun lý đ đánh giá kt qu hot đng ca h thng. Nó thc hin xem xét tình hình thc hin công viêc so vi yêu cu, t đó đánh giá đúng đn. 1.3 Khái nim qun lý giáo dc Theo tác gi Nguyn Minh ng: Qun lý giáo dc theo ngha tng quan “ Là hot đng điu hành, phi hp các lc lng xã hi nhm đy mnh công tác đào to th h tr theo yêu cu phát trin xã hi”. Ngày nay vi s mnh phát trin giáo dc thng xuyên, công tác giáo dc không ch gii hn  th h tr mà cho mi ngi, tuy nhiên trng tâm vn là giáo dc th h tr cho nên qun lý giáo dc SKKN 2010 - 2011 Phm Thanh Hi - Phó HT trng THPT s 1 Bo Yên đc hiu là s điu hành h thng giáo dc quc dân. Ta có th hiu: Qun lý giáo dc là h thng tác đng có mc đích, có k hoch, hp quy lut ca ch th qun lý nhm làm cho h vn hành theo đng li giáo dc và nguyên lý ca ng, thc hin đc các tính cht ca nhà trng xã hi ch ngha Vit Nam, mà tiêu đim hi t là quá trình dy hc – giáo dc th h tr, đa h giáo dc ti mc tiêu d kin, tin lên trng thái mi v cht. 1.4. Khái nim v qun lý trng hc Trng hc là mt t chc giáo dc c s mang tính nhà nc – xã hi, là ni trc tip làm công tác giáo dc th h tr . Theo Phm Minh Hc: Qun lý nhà trng là thc hin đng li giáo dc ca ng trong phm vi trách nhim ca mình, tc là đa nhà trng vn hành theo nguyên lý giáo dc đ tin ti mc tiêu giáo dc, mc tiêu đào to đi vi ngành giáo dc đào to, đi vi th h tr và hc sinh. 1.5. Khái nim nng lc và nng lc s phm 1.5.1. Khái nim nng lc Nói đn nng lc con ngi trc ht chúng ta cn phi hiu đc; nng lc ca con ngi là có đ kh nng làm mt cái gì đó. Nói mt cách khoa hc, nng lc là tng th nhng thuc tính đc đáo ca mt cá nhân phù hp vi mt hot đng nht đnh và làm cho hot đng đó đt hiu qu. Trong tâm lí hc, khái nim nng lc đc hiu nh là mt t hp các phm cht sinh lí – tâm lí phù hp vi yêu cu ca mt hot đng hoc mt lnh vc hot đng nào đó, nó là c s đm bo cho hot đng ca con ngi đt hiu qu cao. 1.5.2. Khái nim nng lc s phm * Nng lc s phm nói chung: Nng lc s phm là t hp nhng đc đim tâm lý cá nhân ca nhân cách đáp ng yêu cu ca hot đng s phm và quyt đnh s thành công trong vic nm vng và thc hin hot đng y”. * Nng lc s phm: là kh nng ca ngi giáo viên có th thc hin nhng hot đng s phm. Giáo viên có nng lc s phm là ngi đã tích ly đc vn tri thc, hiu bit và k nng nht đnh đ làm tt hot đng ging dy và giáo dc . SKKN 2010 - 2011 Phm Thanh Hi - Phó HT trng THPT s 1 Bo Yên * Mi quan h gia nng lc và k nng: Nng lc và k nng có mi quan h cht ch, nng lc s phm là thuc tính là đc đim ca nhân cách, còn k nng s phm là nhng thao tác riêng ca hot đng s phm trong các dng hot đng c th. - Nng lc ging dy là mt thành t cu thành nng lc s phm, nó giúp cho giáo viên thc hin hot đng ging dy có hiu qu và có cht lng. Nng lc này bao gm s k nng tng ng nh; k nng la chn và vn dng ni dung dy hc, các phng pháp và hình thc t chc dy hc thuc môn hc; k nng son bài, t chc các hot đng hc tp cng nh hot đng đc lp ca tr; k nng kèm cp và giúp đ hc sinh kém, bi dng hc sinh gii; k nng s dng thành tho các phng tin dy hc; k nng phân tích, đánh giá, rút kinh nghim các hot đng dy hc, kim tra đánh giá tri thc, k nng, k xo ca hc sinh nm đc thông qua các hot đng dy hc- giáo dc. - Cùng vi nng lc ging dy, ngi giáo viên  bt kì cp hc nào cng cn có nng lc giáo dc (theo ngha hp). Nng lc giáo dc cng là mt thành t quan trng ca nng lc s phm, bao gm trong nó nhng k nng chuyên bit v giáo dc nh; k nng s dng các phng pháp, hình thc giáo dc tr; k nng t chc, phi hp các lc lng giáo dc; k nng t chc các hot đng giáo dc ni khóa; v.v - Có nhiu nghiên cu phân chia các nng lc s phm thành 3 nhóm đó là: + Nng lc thuc v nhân cách : Lòng yêu tr là phm cht c bn trong cu trúc nhân cách s phm. Nng lc t kim ch và t ch là mt phm cht quan trng đi vi giáo viên, đòi hi giáo viên trong mi tình hung, mi hoàn cnh đu làm ch đc bn thân mình, điu khin đc tình cm tâm trng ca mình; nng lc điu khin đc các trng thái tâm lí, tâm trng ca mình đ sao cho giáo viên luôn tnh táo gii quyt mi chuyn xy ra trên lp. + Nng lc dy hc: Bao gm nng lc chun b, nng lc thc hin, nng lc s dng ngôn ng ca giáo viên, nng lc s dng các thit b và phng tin dy hc, nng lc hot đng trong và ngoài trng, nng lc kim tra đánh giá. SKKN 2010 - 2011 Phm Thanh Hi - Phó HT trng THPT s 1 Bo Yên + Nng lc t chc, giao tip: Nng lc t chc th hin  hai mt. T chc tp th hc sinh và t chc công vic ca chính mình. Nng lc này đc th hin qua tính cn thn và chính xác khi lp k hoch hot đng và kim tra hot đng; nng lc giao tip là nng lc thit lp các mi quan h qua li đúng đn gia con ngi vi con ngi, gia cá nhân vi tp th, có tính đn đc đim cá nhân và la tui ca tr. 1.6. Hiu trng ch đo bi dng chuyên môn. Giáo viên là lc lng quyt đnh cht lng giáo dc, vì th h phi thng xuyên đc hc tp, bi dng đ nâng cao trình đ chuyên môn nghip v, đáp ng nhng yêu cu đi mi ca đt nc và ca ngành hc. Công tác bi dng giáo viên bao gm nhng mt sau: - V bi dng chính tr t tng: Giúp cho giáo viên luôn nm đc nhng quan đim, ch trng, đng li giáo dc ca ng, nhà nc, ca ngành, trng và đa phng. - V bi dngtrình đ chuyên môn: Nhm hoàn thin và nâng cao h thng tri thc khoa hc, ngoi ng, công ngh thông tin, đáp ng công vic đc giao đt đc mt trình đ chun theo quy đnh ngành hc. - V bi dng nghip v: Nhm đm bo cht lng giáo dc v k nng ngh nghip. V hình thc t chc, t chc cho giáo viên tham quan hc tp kinh nghim các trng tiên tin đin hình trong tnh hoc các trng ngoài đa phng, t chc trao đi ta đàm, nghe các ý kin t vn ca chuyên gia. Hiu trng cng cn quan tâm to điu kin v thi gian và kinh phí đ đng viên giáo viên, luôn phát huy phong trào nâng cao t hc, t bi dng v trình đ chuyên môn nghip v ca mình. - V bi dng thc hin chuyên đ: Chuyên đ đc hiu là vn đ chuyên môn đc đi sâu ch đo trong mt thi gian nht đnh, nhm to ra s chuyn bin cht lng v vn đ đó, góp phn nâng cao cht lng . Chính vì vy, hàng nm hiu trng cn có k hoch ch đo chuyên sâu tng vn đ và tp trung vào nhng SKKN 2010 - 2011 Phm Thanh Hi - Phó HT trng THPT s 1 Bo Yên vn đ khó, vn đ còn hn ch ca nhiu giáo viên hoc vn đ mi theo ch đo ca ngành, giúp cho giáo viên nm vng nhng vn đ lý lun và có k nng thc hành chuyên đ tt. 2. C s lý lun . Th k 21 là th k ca nn vn minh tri thc – Tin hc. Trong đó cuc cách mng khoa hc công ngh phát trin mnh cha tng thy. Th gii đang bc vào thi k hi nhp và xu th toàn cu hóa mà không mt nc nào cng li đc. t nc ta đang  thi k có nhiu thun li cng không ít khó khn, thách thc. Mt khác nc ta đang bc vào giai đon đu ca thi k CNH-HH. Mun vy phi phát trin mnh nn giáo dc đào to nhm to ra ngun lc mi, ngun vn ngi có hàm lng cht xám cao đ phát trin kinh t – xã hi to đà cho CNH-HH đt nc. Vì vy trong các vn kin ca i hi ng đã khng đnh: “Giáo dc và đào to là quc sách hàng đu” phát trin giáo dc là nhm “nâng cao dân trí, bi dng nhân lc, đào to nhân tài” đ xây dng và bo v t quc. Bác H đã tng nói “Mun xây dng ch ngha xã hi thì phi có nhng con ngi xã hi ch ngha”. ó là nhng con ngi có nhân cách, có tri thc, sc khe, k nng ngh nghip cao, t ch sáng to, có k lut, yêu CNXH. Ngh quyt TW 2 khóa 8 ca ng đã khng đnh: “Giáo viên là nhân t quyt đnh cht lng ca giáo dc và đào to và đc xã hi tôn vinh”. Ông cha ta t xa ti nay cng đã nói: “Không có thy đ mày làm nên”. Bi vì ngi thy đã đào to nên nhng con ngi có nhân cách, có tri thc, có lý tng cao đp, nhng con ngi có đ “đc, trí, m, th” đ xây dng đt nc ta tr thành mt nc công nghip vào nm 2020. Ngi thy giáo là ngi t chc, hng dn gi m đ ngi hc tip thu mt cách ch đng sáng to nhm nâng cao cht lng giáo dc. 3. C s thc tin. Hi ngh TW 2 khóa 8 ca ng đã ch ra nhng yu kém ca giáo dc nc ta hin nay trong đó có s yu kém ca đi ng giáo viên “Giáo dc và đào to nc ta còn nhiu yu kém, bt cp c v qui mô, c cu và nht là v cht lng giáo dc và hiu qu giáo dc, cha đáp ng kp thi nhng đòi hi ln và ngày càng SKKN 2010 - 2011 Phm Thanh Hi - Phó HT trng THPT s 1 Bo Yên cao v nhân lc ca công cuc đi mi kinh t – xã hi, xây dng và bo v t quc, thc hin CNH-HH đt nc theo đnh hng xã hi ch ngha”. i ng giáo viên nhà trng hin nay hu ht đã đc đào to chính qui bc i hc, song cht lng không đng đu. Mt s giáo viên mi ra trng nng lc chuyên môn và nng lc s phm còn hn ch, kinh nghim ging dy ít, phng pháp dy cha đáp ng yêu cu đi mi. 4. C s pháp lý. iu 14 Chng I Lut giáo dc qui đnh “Nhà giáo gi vai trò quyt đnh trong vic đm bo cht lng giáo dc. Nhà giáo phi không ngng hc tp, rèn luyn, nêu gng tt cho ngi hc”. Nhim v ca ngi giáo viên đc qui đnh rõ “giáo viên là ngi làm nhim v ging dy, giáo dc trong nhà trng và các c s giáo dc khác”. iu l trng ph thông cng đã qui đnh rõ v quyn hn ca hiu trng, phó hiu trng đó là “Qun lý giáo viên, nhân viên, hc sinh, qun lý chuyên môn, phân công công tác, kim tra đánh giá vic thc hin nhim v ca giáo viên, nhân viên, thc hin đúng các ch đ chính sách ca nhà nc đi vi giáo viên, nhân viên, hc sinh. T chc thc hin qui ch dân ch trong mi hot đng ca nhà trng”. Nh vy xây dng, bi dng giáo viên đ nâng cao cht lng đi ng giáo viên trong trng THPT thuc v cán b qun lý nhà trng đng đu là Hiu trng nhm xây dng đi ng giáo viên “va hng, va chuyên”, nâng cao cht lng giáo dc lên mt bc. CHNG 2 THC TRNG GIÁO DC VÀ CHT LNG I NG GIÁO VIÊN CA TRNG THPT S III BO YÊN . 1. c đim tình hình. 1.1.Thun li . [...]... linh ho t, trong quá trình qu n lý nâng cao n ng l c s ph m cho giáo viên ph thông 3.3 t c hi u qu xu t m t s bi n pháp qu n lý b i d n ng l c s ph m cho giáo viên tr ng chuyên môn nh m nâng cao ng THPT S III B o Yên 3.3.1 Bi n pháp 1 Nâng cao nh n th c c a cán b qu n lý và giáo viên v nâng cao n ng l c s ph m cho giáo viên ph thông 3.3.1.1 C s xu t bi n pháp SKKN 2010 - 2011 Xu t phát t Ph m Thanh... pháp lý, phân tích th c tr ng ng giáo viên tr b id ng THPT s III B o Yên chúng tôi ã ng nh m nâng cao ch t l ng i xu t m t s bi n pháp i ng giáo viên c a nhà tr ng Nh v y m c ích, nhi m v nghiên c u ã hoàn thành Chúng tôi ã m nh d n xu t m t s bi n pháp b i d ng v a mang tính th c ti n, v a mang tính kh thi là 1 Nâng cao nh n th c c a cán b qu n lý và giáo viên v nâng cao n ng l c s ph m cho giáo viên. .. thông tin trong giáo d c + T ch c cho các giáo viên theo h c các l p ào t o chính quy,không chính quy nâng cao n ng l c s ph m cho giáo viên +T o ng l c kích l giáo viên t b id ng nâng cao n ng l c s ph m 3.3.2.4 Quy trình th c hi n bi n pháp - H ng d n các v n b n c a c p trên v yêu c u chu n tác b i d ng chuyên môn, nghi p v i v i giáo viên và công i v i giáo viên trong n m h c và trong giai o n 2010... c h c t p nâng cao trình c a giáo viên Vi c và n ng l c s ph m i m i giáo d c trong giai o n hi n nay ng viên, kích l giáo viên tham gia h c t p, t o các i u ki n thu n l i cho giáo viên trong th i gian h c t p 3.3.3 Bi n pháp 3 T o môi tr ng thu n l i và t o ng l c thúc y giáo viên phát huy n ng l c s ph m c a mình Môi tr ng c s v t ch t và tinh th n là i u ki n quan tr ng cao hi u qu giáo d c, phát... bi n pháp qu n lý chuyên môn nh m nâng cao n ng l c s ph m cho giáo viên, chúng tôi ti n hành th m dò ý ki n v tính kh thi c a các bi n pháp trên v i 29 giáo viên nhà tr ng, k t qu c th hi n : B ng 5 Ý ki n nh n xét v tính c p thi t và tính kh thi c a m t s bi n pháp qu n lý c a hi u tr Các gi i M c ng nh m nâng cao n ng l c s ph m cho giáo viên c n i m Th Tình kh thi i m Th SKKN 2010 - 2011 pháp. .. cán b giáo viên 3.3.2.1 C s xu t bi n pháp - D a vào v n b n pháp quy c a B v nh biên cho các tr hóa giáo viên , c n c vào tình hình th c t c a nhà tr b id ng cho giáo viên, v s l ng, cân i th c hi n m c tiêu k ho ch giáo d c trong nhà tr - cb t nh m c ích, n i dung và th i gian th c hi n Trong k ho ch hàng n m c a nhà tr d ng cho giáo viên ph i phát huy giáo viên là l c l vi c b i d ng giáo viên hi... c hi n bi n pháp D a vào các v n b n pháp quy c a l ng giáo d c trong nhà tr ng Ph i h p ch t ch các l c ng T o m i i u ki n v c s v t ch t và tinh th n cho giáo viên trong các ho t ng 3.3.2 Bi n pháp 2 T ng c Công tác b i d ng, ngành, tr ng công tác b i d ng, t b i d ng cho giáo viên ng có ý ngh a to l n trong vi c nâng cao ch t l ng i ng giáo viên v chính tr , n ng l c s ph m cho giáo viên Xu t phát... các bi n pháp ch o th c hi n ch ng trình, ph viên, công tác b i d o nh : Xây d ng k ho ch, ch ng pháp d y h c, công tác ki m tra, ánh giá giáo ng cho giáo viên Tuy nhiên nh ng t n t i, h n ch trong công tác, theo chúng tôi ây là m t c s th c ti n quan tr ng d n các bi n pháp qu n lý b i d l c s ph m cho giáo viên tr ng giáo viên c a hi u tr BI N PHÁP QU N LÝ B I D NG n vi c xu t ng nh m nâng cao n ng... cho giáo viên ph thông - Vi c th c hi n các bi n pháp ph i l ng, hi u qu m i giáo viên trong th c hi n công vi c - Phù h p v i trình , n ng l c và nhu c u c a giáo viên, h c sinh phát tri n trong i u ki n xã h i c ng ang bi n - Phát huy m b o nâng cao n ng l c s ph m có ch t i c tính tích c c, ch ng, viên khi tham gia vào công tác giáo d c tri n Trong m i bi n pháp c l p, sáng t o, t giác c a m i giáo. .. th c hi n bi n pháp Nâng cao nh n th c cho cán b qu n lý và giáo viên v s c n thi t ph i t o môi tr ng giáo d c Có nh ng quy n p th c hi n t nh c th cho t ng giáo viên kh i, l p, t o n giác, nghiêm túc và th cho giáo viên ph ng xuyên.Chú ý nv n b id ng ng pháp s d ng thi t b d y h c và ng d ng công ngh thông tin vào trong công tác ch m sóc giáo d c tr Cung c p y thi t b d y h c, sách giáo khoa, sách . pháp qun lý bi dng chuyên môn nhm nâng cao nng lc s phm cho giáo viên trng THPT S III Bo Yên . 3.3.1. Bin pháp 1. Nâng cao nhn thc ca cán b qun lý và giáo viên v nâng cao. hiu trng nhm nâng cao nng lc s phm cho giáo viên trng THPT S III Bo Yên . CHNG 3 BIN PHÁP QUN LÝ BI DNG GIÁO VIÊN NHM NÂNG CAO CHT LNG I NG NHÀ GIÁO  TRNG THPT. bin pháp 13 2. Nhng yêu cu xây dng các bin pháp qun lý nâng cao nng lc s phm cho giáo viên ph thông 14 3.  xut mt s bin pháp qun lý bi dng chuyên môn nhm nâng cao nng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số biện pháp nâng cao năng lực giáo viên, SKKN một số biện pháp nâng cao năng lực giáo viên, SKKN một số biện pháp nâng cao năng lực giáo viên

Từ khóa liên quan