SKKN: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT

30 1,203 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 14:50

Ngô Thị Nghi - Hiu trng THPT s 1 Bo Yờn 1 1. Lí do chọn đề ti: Luật Giáo dục, điều 2,4.2 đã ghi rõ: Giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dỡng phơng pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiễn thức vo thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh và mục tiêu giáo dục là Đo tạo con ngời Việt Nam phát triển ton diện, có đạo đức, tri thức sức khoẻ, thẩm mĩ v nghề nghiệp, trung thnh với lí tởng độc lập dân tộc v chủ nghĩa xã hội; hình thnh v bồi dỡng nhân cách, phẩm chất v năng lực công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng v bảo vệ Tổ quốc. Chiến lợc phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2001 - 2010 cũng nhấn mạnh: Bồi dỡng thế hệ trẻ tinh thần yêu nớc, yêu quê hơng, gia đình v tự tôn dân tộc, lí trởng xã hội, lòng nhân ái, ý thức tôn trọng pháp luật, tinh thần hiếu học, chí tiến thủ lập nghịêp, quan tâm hiệu quả thiết thực, nhạy cảm với cái mới, có ý thức vơn lên về khoa học v công nghệ. Trong diễn văn khai mạc Hội nghị Trung ơng 2 (Khóa VIII), Nguyên tổng Bí th Đỗ Mời nêu rõ: Giáo dục, đo tạo phải theo hớng cân đối giữa Dạy ngời; Dạy chữ; Dạy nghề, trong đó Dạy ngời là mục tiêu cao nhất. Hơn nữa, trong Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Phó thủ tớng Chính phủ kiêm Bộ trởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân về việc phát động phong trào thi đua Xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực trong các nhà trờng THPT giai đoạn 2008 - 2013 xác định: tăng cờng sự tham một cách hứng thú của học sinh trong các hoạt động giáo dục trong nh trờng v tại cộng đồng, với thái độ tự giác, chủ động v ý thức sáng tạo và Huy động v tạo điều kiện để có sự tham gia hoạt động đâ dạng v phong phú của các tổ chức, cá nhân trong việc giáo dục văn hoá, truyền thống lịch sử cách mạng cho học sinh với mục tiêu Xây dựng môi trờng giáo dục an ton, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phơng v đáp ứng nhu cầu xã hội. Ngô Thị Nghi - Hiu trng THPT s 1 Bo Yờn 2 Đó là những giá trị đạo đức cơ bản và năng lực nghề nghiệp cần có ở con ngời lao động của thời kì Công nghiệp hoá (CNH), Hiện đại hoá (HĐH). Những giá trị đạo đức và năng lực nghề nghiệp của ngời lao động đợc hình thành không chỉ bằng giờ học trên lớp mà còn đợc rèn luyện, củng cố và phát triển thông qua các họat động giáo dục, trong đó hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐ GDNGLL) có vai trò vô cùng quan trọng. Hoạt động ngoài giờ lên lớp (HĐ NGLL) là một hoạt động giáo dục cơ bản đợc thực hiện một cách có mục đích, có kế hoạch, có tổ chức nhằm góp phần thực thi quá trình đào tạo nhân cách học sinh, đáp ứng nhu cầu đa dạng của đời sống xã hội. HĐ GDNGLL với nội dung, hình thức đa dạng và phong phú sẽ là phơng thức để thực hiện nguyên lí giáo dục của Đảng Học đi đôi với hnh, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nh trờng gắn với xã hội, góp phần hớng nghiệp và phân luồng học sinh ở bậc trung học phổ thông. Bo Yờn l mt trong 9 huyn, thnh ph ca tnh Lo Cai. Phớa ụng huyn Bo Yờn giỏp huyn Quang Bỡnh tnh H Giang, phớa Tõy giỏp huyn Vn Bn, phớa Nam giỏp huyn Lc Yờn v Vn Yờn tnh Yờn Bỏi, phớa Bc giỏp huyn Bo Thng, huyn Bc H. Trung tõm huyn l cỏch Lo Cai 75 km v phớa Tõy Nam. Bo Yờn cú v trớ a lý tng i thun li: tuyn ng st H Ni - Lo Cai qua ga Bo H ca huyn Bo Yờn, l mnh t cú hai dũng sụng: sụng Hng v sụng Chy chy qua a bn huyn, Quc l 70, Quc l 279 ni Lo Cai vi nhiờự tnh, thnh ph v rng m trong giao thụng, giao lu, hi nhp. Tuy nhiờn, trong 18 xó, th trn ca huyn Bo Yờn cú 8 xó thuc din c bit khú khn theo chng trỡnh 135 ca Chớnh ph, giao thụng t huyn v cỏc xó, t cỏc xó v thụn bn cũn nhiu khú khn. Bo Yờn cú 13 dõn tc anh em sinh sng, trong ú cú 12 thnh phn l ng bo dõn tc thiu s, chim 74,2% dõn s ton huyn. Nhõn dõn cỏc dõn tc trong huyn ch yu sng μ − Ng« ThÞ Nghi - Hiu trng THPT s 1 Bo Yên 3 vùng nông thôn, sn xut nông, lâm nghip là chính. Kinh t - Vn hoá - Xã hi  các xã vùng đng bào dân tc còn chm phát trin, t l h dân tc thiu s nghèo cao, chim 39% so vi h dân tc thiu s toàn huyn. i sng ca nhân dân toàn huyn Bo Yên nói chung còn thp. Do nhiu nguyên nhân khác nhau, mt s nhà trng hin nay chú trng đn giáo dc vn hoá, đo đc thun tuý, xem nh công tác giáo dc toàn din, rèn k nng sng, trau ri nhng tình cm, phm cht đo đc thm m, bi dng tâm hn, nhân cách, lý tng, c m Chính vì cha coi trng đúng mc “dy ngi” nên mt b phn hc sinh, thanh niên th  vi thi cuc, chy theo bng cp, gim sút v đo đc, đua đòi, b lôi cun vào li sng thc dng và các t nn xã hi. Phn ln hc sinh  các trng trung hc ph thông đc bit là hc sinh ngi dân tc thiu s trên đa bàn huyn Bo Yên ít tham gia các hot đng ngoài gi lên lp, k nng sng cha tt. Thc tin cho thy,  các trng trung hc ph thông có cht lng giáo dc tt đu là nhng trng thc hin tt giáo dc toàn din. Các nhà trng không ch t chc tt hot đng dy hc, lao đng hng nghip, dy ngh mà còn quan tâm, t chc hiu qu hot đng giáo dc ngoài gi lên lp. Qua theo dõi, kho sát, trao đi vi đng nghip làm công tác qun lý  các trng bn, t thc t công tác  trng trung hc ph thông s 1 huyn Bo Yên tôi rt trn tr trc thc trng t chc qun lý hot đng giáo dc ngoài gi lên lp hin nay  các trng trung hc ph thông, tôi tâm huyt và la chn đ tài “Bin pháp qun lý hot đng giáo dc ngoài gi lên lp  trng trung hc ph thông s 1 huyn Bo Yên”. 2. MC ÍCH VÀ NHIM V NGHIÊN CU: 2.1. Mc đích nghiên cu μ − Ng« ThÞ Nghi - Hiu trng THPT s 1 Bo Yên 4  xut mt s bin pháp qun lý hot đng giáo dc ngoài gi lên lp theo đnh hng giáo dc k nng sng, góp phn thc hin mc tiêu giáo dc toàn din cho hc sinh  trng THPT huyn Bo Yên. 2.2. Nhim v nghiên cu 2.2.1. H thng hoá lý lun v qun lý hot đng giáo dc ngoài gi lên lp, v giáo dc k nng sng  trng THPT. 2.2.2. Phân tích thc trng bin pháp qun lý hot đng giáo dc ngoài gi lên lp theo đnh hng giáo dc k nng sng  trng THPT huyn Bo Yên. 3. I TNG VÀ KHÁCH TH NGHIÊN CU: 3.1. i tng nghiên cu Bin pháp qun lý H GDNGLL  trng THPT s 1 huyn Bo Yên là khách th nghiên cu. 3.2. Khách th nghiên cu Quá trình qun lý hot đng giáo dc ngoài gi lên lp ca trng THPT s 1 huyn Bo Yên. 4. GII HN PHM VI NGHIÊN CU CA  TÀI: 4.1. Gii hn đi tng nghiên cu Bin pháp qun lý hot đng giáo dc ngoài gi lên lp ca trng THPT s 1 huyn Bo Yên. 4.2.Gii hn đa bàn nghiên cu Nghiên cu thc trng HGDNGLL  trng THPT s 1 Bo Yên 4.3.Khách th kho sát Kho sát, ly s liu t cán b qun lý, giáo viên, cha m hc sinh và hc sinh  các trng THPT s 1 huyn Bo Yên. 5. GI THUYT KHOA HC Nu đ tài nghiên cu đ xut đc các bin pháp qun lý hot đng ngoài gi lên lp có tính kh thi thì hiu qu hot đng giáo dc ngoài gi lên Ngô Thị Nghi - Hiu trng THPT s 1 Bo Yờn 5 lp trng THPT s 1 huyn Bo Yờn s c nõng cao, ỏp ng c yờu cu giỏo dc ton din, mc tiờu giỏo dc. Chơng 1 Cơ sở lí luận về quản lý hoạt động giáo dục ngoi giờ lên lớp ở các trờng trung học phổ thông 1.1. Sơ lợc lịch sử vấn đề nghiên cứu Tìm hiểu lịch sử khoa học giáo dục nhân loại chúng ta thấy rằng, hoạt động dạy học đợc nghiên cứu một cách có hệ thống từ rất sớm nhng hoạt động GDNGLL dờng nh cha nhận đợc nhiều quan tâm của các nhà khoa học. Tuy nhiên, cũng có một số nghiên cứu đã đề cập tới vấn đề này: - Rabơle (1494 -1553) là một trong những đại biểu xuất sắc của chủ nghĩa nhân đạo Pháp và t tởng giáo dục thời kì Phục hng. Ông đòi hỏi việc giáo dục phải bao hàm các nội dung: trí dục, đức dục, thể chất v thẩm mỹ. Ông đã có sáng kiến tổ chức các hình thức giáo dục nh ngoài việc học ở lớp và ở nhà, còn có các buổi tham quan các xởng thợ, các cửa hàng, tiếp xúc với các nhà văn, các nghị sĩ, đặc biệt là mỗi tháng một lần thầy và trò về sống ở nông thôn một ngày. - A.S. Makarencô - nhà s phạm nổi tiếng của nớc Nga Xô Viết vào thập niên 20, 30 của thế kỷ XX đã nói về tầm quan trọng của công tác giáo dục học sinh ngoài giờ lên lớp: Tôi kiên trì nói rằng các vấn đề giáo dục, phơng pháp giáo dục không thể hạn chế trong các vấn đề giảng dạy, lại cng không thể để cho quá trình giáo dục chỉ thực hiện trên lớp học, m đáng ra phải l trên mỗi mét vuông của đất nớc chúng ta nghĩa l trong bất kỳ hon cảnh no cũng không đợc quan niệm rằng công tác giáo dục chỉ đợc tiến hnh trong lớp học. Công tác giáo dục chỉ đạo ton bộ cuộc sống của trẻ. Ngô Thị Nghi - Hiu trng THPT s 1 Bo Yờn 6 Nằm trong đặc điểm chung của khoa học giáo dục thế giới, nghiên cứu về hoạt động GDNGLL ở Việt Nam cũng đã đợc đề cập tới song cha rõ ràng. Tuy nhiên, nội hàm cơ bản của khái niệm đã đợc thể hiện qua một số văn kiện chính trị của Đảng, các văn bản pháp qui và các bài viết của các nhà lãnh đạo đất nớc. Trong Th gửi cho học sinh nhân ngày khai trờng tháng 9 năm 1945 của Hồ Chủ Tịch, có đoạn: Nhng các em cũng nên, ngoi giờ học ở trờng, tham gia vo các Hội cứu quốc để tập luyện thêm cho quen với đời sống chiến sĩ v để giúp đỡ một vi việc nhẹ nhng trong cuộc phòng thủ đất nớc. Trong Th gửi Hội nghị các cán bộ phụ trách nhi đồng ton quốc, Ngời lại nhắc tới một khía cạnh khác của nội hàm khái niệm: Trong lúc học, cũng cần lm cho chúng vui, trong lúc vui cũng cần lm cho chúng học. ậ trong nh, trong trờng, trong xã hội chúng đều vui đều học. Nghị quyết 14/TW ngày 11 tháng 01 năm 1979 của Bộ chính trị về cải cách giáo dục đã khẳng định: Nội dung giáo dục ở các trờng phổ thông trung học mang tính chất ton diện v kỹ thuật tổng hợp nhng có chú ý hơn đến việc phát huy sở trờng v năng khiếu cá nhân. ở trờng phổ thông trung học, cần coi trọng giáo dục thẩm mỹ (âm nhạc, mỹ thuật, ), giáo dục v rèn luyện thể chất, hoạt động văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao v luyện tập quân sự. Nhìn chung, để đáp ứng yêu cầu cải cách giáo dục của Đảng, đã có nhiều nghiên cứu xoay quanh việc xác định khái niệm Hoạt động GDNGLL cũng nh những nghiên cứu nhằm tổ chức có chất lợng hoạt động GDNGLL trong nhà trờng. Có thể chia ra hai hớng chính sau: * Hớng thứ nhất: Các nghiên cứu cơ bản mang tính lý luận nhằm xác định nội hàm của khái niệm hoạt động GDNGLL, xác định mục tiêu, vị trí, vai trò, nhiệm vụ, nội dung, hình thức của hoạt động GDNGLL, CNH HĐH. * Hớng thứ hai: Một số bài viết về kinh nghiệm thực tiễn của một số trờng THPT tổ chức hoạt động GDNGLL mà tác giả là giáo viên cán bộ quản lý trờng phổ thông. Qua hệ thống các nghiên cứu nói trên, cho thấy các tác giả đã đi sâu vào nghiên cứu cơ bản về hoạt động GDNGLL, nghiên cứu thực nghiệm tổng kết Ngô Thị Nghi - Hiu trng THPT s 1 Bo Yờn 7 kinh nghiệm thực tiễn nhằm xây dựng quy trình tổ chức và đổi mới nội dung phơng pháp hoạt động GDNGLL. Các nghiên cứu về quản lí hoạt động GDNGLL hầu nh cha đợc thực hiện. Tại địa bàn tỉnh Lo Cai nói chung và huyện Bo Yờn nói riêng, qua tìm hiểu chúng tôi thấy cha có đề tài nào nghiên cứu sâu về quản lí hoạt động GDNGLL. Chính vì vậy, trong điều kiện công tác của bản thân, chúng tôi cho rằng cần có sự nghiên cứu cơ bản về thực trạng quản lí hoạt động GDNGLL ở trờng THPT huyện Bo Yờn, tỉnh Lo Cai, từ đó, đề xuất một số biện pháp quản lí hoạt động GDNGLL ở các trờng THPT trên địa bàn huyện. 2. Một số khái niệm chủ yếu của đề ti skkn: 1.2.1. Khái niệm quản lí, quản lí giáo dục. a. Khái niệm quản lí Có nhiều cách định nghĩa khác nhau, song chúng ta có thể hiểu một cách khái quát nh sau: Quản lý l một quá trình tác động có định hớng, có chủ đích của chủ thể quản lý tới khách thể quản lý trong một tổ chức, nhằm lm cho tổ chức vận hnh v đạt đợc mục đích đã đề ra. Do vậy thực tế quản lý ở trờng học chính là sự tác động một cách khoa học, cụ thể của chủ thể quản lý đến hệ thống giáo dục trong nhà trờng, nhằm làm cho hệ vận hành giáo dục đạt đến một trạng thái mới phù hợp và có chất lợng hơn. 1.2.2. Khái niệm quản lý nh trờng. Quản lí nhà trờng là quản lí vi mô, nó là hệ thống con của quản lí vĩ mô: QLGD, qun lý nh trng. Nhà trờng là đối tợng cuối cùng và cơ bản nhất của quản lý giáo dục. Quản lý nhà trờng thực chất là quản lý quá trình lao động s phạm của thầy, hoạt động học tập tự giáo dục của trò diễn ra trong quá trình dạy học giáo dục. Có thể nói rằng quản lý nhà trờng thực chất là quản lý quá trình dạy học giáo dục. Nói tóm lại: Quản lí nhà trờng là hoạt động của các cơ quan quản lý nhằm tập hợp và tổ chức các hoạt động của giáo viên, học sinh và các lực lợng giáo dục khác, cũng nh huy động tối đa các nguồn lực giáo dục để nâng cao chất lợng giáo dục và đào tạo trong nhà trờng. 1.2.3. Hoạt động GDNGLL ở trong trờng THPT. Ngô Thị Nghi - Hiu trng THPT s 1 Bo Yờn 8 Hoạt động GDNGLL là một hoạt động giáo dục đợc tổ chức ngoài thời gian học tập trên lớp. Đây là một trong hai hoạt động giáo dục cơ bản, đợc thực hiện một cách có tổ chức, có mục đích theo kế hoạch của nhà trờng, hoạt động tiếp nối và thống nhất hữu cơ với các hoạt động học tập trên lớp, nhằm góp phần hình thành và phát triển nhân cách học sinh theo mục tiêu đào tạo, đáp ứng những yêu cầu đa dạng của xã hội đối với thế hệ trẻ. Hoạt động GDNGLL đợc khẳng định tại điều 24 Điều lệ THPT (ban hành ngày 11 tháng 7 năm 2000), là một trong hai hoạt động giáo dục trong nhà trờng: Hoạt động Dạy-Học trên lớp và hoạt động GDNGLL; từ đó ngời nghiên cứu đề xuất mô hình dới đây: Biểu đồ : Quan hệ giữa dạy học trên lớp v hoạt động GDNGLL Hoạt động dạy và học trên lớp Hoạt động GDNGLL Nhân cách học sinh Phát triển toàn diện Quá trình s phạm trong nhà trờng Chơng 2 Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục ngoi giờ lên lớp ở trờng trung học phổ thông số 1 huyện BO YấN 2.1. Thực trạng giáo dục trung học phổ thông huyện Bảo Yên Phải nói rằng, giai đoạn từ 2001 đến 2010, nhiệm vụ đào tạo, bồi dỡng nâng chất lợng đội ngũ giáo viên trờng THPT số 1 huyn Bo Yờn đã có những bớc tiến đáng kể. Chất lợng giáo viên và cơ cấu bộ môn, loại hình đào Ngô Thị Nghi - Hiu trng THPT s 1 Bo Yờn 9 tạo giáo viên đã và đang đáp ứng đợc yêu cầu của ngời học, ngang tầm với nhiệm vụ của cấp học THPT. 2.1.1. Đánh giá mặt mạnh, yếu; thuận lợi, khó khăn của giáo dục THPT - ớp ổn định. ang chuyển biến theo chiều hớng tích cực. và hiệu quả giáo dục tiếp tục đợc tăng cờn g chất lợng và hiệu quả giáo dục cha đáp ứng với nhu cầu phát tr thực hành , giáo dục thẩm mĩ ở một số nội dung học cha có điều kiện th thẳng, nhiu ỏp lc p. THPT số 1 huyn ững yếu tố ảnh hởng tới quản lý hoạt động GDNGLL. LL trong các nhà trờng, chúng tôi đã tiến hành điều tra, xin ý kiến của các đối số 1 huyện Bo Yờn trong những năm gần đây. a. Mặt mạnh Về qui mô trờng l - Chất lợng, hiệu quả giáo dục đ Mục tiêu giáo dục đợc giữ vững. - Các điều kiện đảm bảo chất lợng g và có nhiều chuyển biến: Tăng cờng cơ sở vật chất trờng học, trang thiết bị thí nghiệm, thực hành các bộ môn, bồi dỡng chuẩn hoá đội ngũ cán bộ giáo viên, tăng cờng NSNN và các khoản thu cho nh trng. b. Mặt yếu - Nhìn chun iển kinh tế - xã hội của địa phơng nói riêng và cả nớc nói chung. - Trong giảng dạy còn thiên nhiều về lí thuyết, cha quan tâm đến , thiếu sự liên thông giữa các bậc học trên địa bàn huyện. Phơng pháp dạy học đôi chỗ thiên về truyền thụ một chiều, cha phát huy tính chủ động sáng tạo và tích cực của học sinh. - Giáo dục thể chất ực hành nên ảnh hởng không nhỏ đến chất lợng giáo dục. - Tâm lí khoa cử vẫn còn nặng nề, các kỳ thi vẫn còn căng , s hc sinh cú nguyn vng i lao ng, hc ngh cũn ớt. - Công tác quản lí giáo dục còn có những hạn chế và bất cậ 2.1.2. Thực trạng quản lí hoạt động GDNGLL ở trờng Bo Yờn. 2.1.2. 1. Nh Để xác định những yếu tố ảnh hởng tới quản lí hoạt động GDNG tợng ũ giáo viên về hoạt động GDNGLL tới chất lợng quản lý hoạt động là CBQL, cán bộ Đoàn, giáo viên và các bậc phụ huynh học sinh tại trờng THPT số 1 huyện Bo Yờn. Cụ thể: có 3 CBQL, 4 cán bộ Đoàn, 30 giáo viên (trong đó có 15 giáo viên chủ nhiệm lớp) và 20 phụ huynh học sinh. Kết quả cho thấy: 2.1.2.2. Mức độ ảnh hởng của yếu tố nhận thức của hội cha mẹ học sinh v đội ng GDNGLL theo các khu vực. Biểuđồ thuận lợi Bình thờng Khó khăn thuận lợi Bình thờng Khó khăn Khu vực thị trấn Khu vực cỏ Từ biểu đồ số liệu trên cho thấy: Nhận thức của cha mẹ học sinh và giáo viên giữa hai khu vực đợc khảo sát khác nha ực thị trấn thuận học sinh khu vực nông thôn, h c xó u rõ nét. ở khu v lợi hơn nhiều so với khu vực nông thôn và ngợc lại ở khu vực nông thôn, vựng 2, vựng 3 mức độ khó khăn cao hơn so với khu vực thị trấn. Có sự chênh lệch này là do mức độ chênh lệch về điều kiện kinh tế, trình độ dân trí cũng nh sự hiểu biết chung của cha mẹ học sinh và giáo viên về vai trò của GDNGLL đối với sự hoàn thiện nhân cách ở học sinh. Kết luận: Qua khảo sát ở 2 khu vực, ta thấy nhận thức của phụ huynh học sinh ở khu vực thị trấn có ảnh hởng tích cực hơn ọc sinh vựng 2, vựng 3 trong quản lí hoạt động GDNGLL. 2.1.2.3. Mức độ ảnh hởng của vị trí địa lý nh trờng đến quản lý hoạt động GDNGLL GDNGLL ở các khu vực khác nhau. Biểu đồ 58% 35% 28% 40% 7% 32% Ngô Thị Nghi - Hiu trng THPT s 1 Bo Yờn 10 [...]... h ởng không nhỏ đến chất l ợng tổ chức các hoạt động GDNGLL của nhà tr ờng Đây là vấn đề các nhà tr ờng cần l u tâm Ch ơng 3 biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngo i giờ lên lớp ở các tr ờng trung học phổ thông huyện B O YấN 3.1 Biện pháp 1: Th nh lập Ban chỉ đạo hoạt động GDNGLL * Nội dung: Để việc quản lý hoạt động GDNGLL có kết quả, các tr ờng THPT cần thiết phải thành lập một Ban chỉ đạo các hoạt. .. thuần chỉ là những hoạt động phong trào của Đoàn thanh niên 56% (đồng nhất hoạt động Đoàn với hoạt động GDNGLL mà quên rằng hoạt động Đoàn chỉ là một tập hợp con nằm trong tập hợp lớn là Hoạt động GDNGLL) + Đối với giáo viên - Có 47,2% giáo viên cho rằng hoạt động GDNGLL là hoạt động giáo dục - 31,3% đồng nhất hoạt động GDNGLL với hoạt động của Đoàn thanh niên - 13,2% coi đó là hoạt động vui chơi giải... giáo dục ngo i giờ lên lớp ở các tr ờng trung học phổ thông huyện Triệu sơn, tỉnh thanh hoá 17 3.1 Những căn cứ để đề xuất biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngo i giờ lên lớp Error! Bookmark not defined 3.1.1.Cơ sở lý luận Error! Bookmark not defined 3.1.2 Cơ sở pháp lý Error! Bookmark not defined 3.1.3 Cơ sở thực tiễn Error! Bookmark not defined 3.2 Đề xuất một số biện. .. h ởng tới quản lý hoạt động GDNGLL 9 2.3.2 Thực trạng hoạt động GDNGLL trong các tr ờng THPT huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá Error! Bookmark not defined 2.3.3 Phân tích và đánh giá thực trạng tổ chức, quản lý hoạt động GDNGLL ở các tr ờng THPT huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá Error! Bookmark not defined Kết luận ch ơng 2 Error! Bookmark not defined Ch ơng 3: biện pháp quản lý hoạt động giáo. .. Ch ơng 1: Cơ sở lí luận về quản lý hoạt động giáo dục ngo i giờ lên lớp ở các tr ờng trung học phổ thông 5 1.1 Sơ l ợc lịch sử vấn đề nghiên cứu 5 1.1.1 ở n ớc ngoài Error! Bookmark not defined 1.1.2 ở Việt Nam Error! Bookmark not defined 1.2 Một số khái niệm chủ yếu của vấn đề nghiên cứu 7 1.2.1 Khái niệm quản lí, quản lí giáo dục 7 1.2.2 Khái niệm quản lý nhà tr ờng ... 1.2.2 Khái niệm quản lý nhà tr ờng 7 1.2.3 Hoạt động GDNGLL ở trong tr ờng THPT 7 1.2.4 Các biện pháp quản lý hoạt động GDNGLLError! Bookmark not defined 1.2.5 Tr ờng học thân thiện, học sinh tích cựcError! Bookmark not defined Kết luận ch ơng I Error! Bookmark not defined Ch ơng 2: Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục ngo i giờ lên lớp ở các tr ờng trung học phổ thông huyện triệu sơn,... xuất một số biện pháp Error! Bookmark not defined Ngô Thị Nghi - Hi u tr Yờn 29 ng THPT s 1 B o 3.2.1 Biện pháp 1: Thành lập Ban chỉ đạo hoạt động GDNGLL 17 3.2.2 Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch cho hoạt động GDNGLL 19 3.2.3 Biện pháp 3: Tuyên truyền, giáo dục cán bộ giáo viên về hoạt động GDNGLL và qui định tiêu chuẩn thi đua đối với việc tham gia tổ chức các hoạt động GDNGLL của giáo viên ... nhất với kế hoạch tổ chức hoạt động GDNGLL của tr ờng Cụ thể: - Tổ TD: phụ trách các hoạt động TDTT - Tổ Văn: phụ trách các hoạt động văn hoá, văn nghệ; hoạt động của các CLB thơ, trang báo t ờng và các hoạt động tuyên truyền khác - Tổ Sử: phụ trách các hoạt động giáo dục truyền thống, về nguồn, các buổi mít tinh kỷ niệm các ngày lễ lớn - Tổ Sinh: phụ trách các hoạt động giáo dục sức khoẻ, giới tính,... của giáo viên 20 3.2.4 Biện pháp 4: Chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên đứng lớp và giáo viên chủ nhiệm tham gia tổ chức các hoạt động GDNGLL 21 3.2.5 Biện pháp 5: Phối hợp các lực l ợng xã hội, hỗ trợ hoạt động của Đoàn thanh niên 22 3.2.6 Biện pháp 6: Tăng c ờng cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tổ chức các hoạt động GDNGLL 23 3.2.7 Biện pháp 7: Kiểm tra, đánh giá, rút... trong những biện pháp đ ợc sử dụng trong các nhà tr ờng để nâng cao chất l ợng hoạt động Trong thực tế, các nhà tr ờng đã thực hiện biện pháp chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm về việc tổ chức quản lí hoạt động giáo GDNGLL cho học sinh nh ng chủ yếu dừng lại ở các hoạt động duy trì nề nếp, kỷ luật, thực hiện nội qui nhà tr ờng; nhắc nhở học sinh trong việc học tập và rèn luyện + Thực trạng biện pháp đánh giá, . xuất một số biện pháp quản lí hoạt động GDNGLL ở các trờng THPT trên địa bàn huyện. 2. Một số khái niệm chủ yếu của đề ti skkn: 1. 2 .1. Khái niệm quản lí, quản lí giáo dục. a. Khái niệm quản lí. ảnh hởng không nhỏ đến chất lợng tổ chức các hoạt động GDNGLL của nhà trờng. Đây là vấn đề các nhà trờng cần lu tâm. Chơng 3 biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoi giờ lên lớp ở các. 3 .1. Biện pháp 1: Thnh lập Ban chỉ đạo hoạt động GDNGLL * Nội dung: Để việc quản lý hoạt động GDNGLL có kết quả, các trờng THPT cần thiết phải thành lập một Ban chỉ đạo các hoạt động GDNGLL
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT, SKKN: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT, SKKN: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT

Từ khóa liên quan