Định nghĩa mục tiêu nội dung và cách đề cập của dịch tễ học

17 558 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2014, 14:12

Tài liệu này dành cho sinh viên, giảng viên viên khối ngành y dược tham khảo và học tập để có những bài học bổ ích hơn, bổ trợ cho việc tìm kiếm tài liệu, giáo án, giáo trình, bài giảng các môn học khối ngành y dược ĐỊNH NGHĨA, MỤC TIÊU, NỘI DUNG CÁCH ĐỀ CẬP CỦA DỊCH TỄ HỌC PGS.TS. NGUYÊN MINH SƠN P.TRƯỞNG BỘ MÔN DỊCH TỄ HỌC ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI 2 MỤC TIÊU HỌC TẬP Sau khi học xong bài học, sinh viên có khả năng: • Trình bày được định nghĩa, cách đề cập sức khỏe bệnh tật của dịch tễ học • Trình bày được mục tiêu, nhiệm vụ dịch tễ học • Nêu được đối tượng và các phương pháp của dịch tễ học. • Trình bày được nguyên lý, khái niệm thường dùng trong dịch tễ học 3       !"#!$#%&' $ ()#*+,() -$ .#/ 4 sickness illnessdisease Søc khoÎ vµ bÖnh tËt Nh©n häc X héi · häc Y häc Health 5        !"#$ %&'(()*  DTH lµ m«n häc nghiªn cøu sù ph¸t sinh, ph¸t triÓn cña c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm vµ t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p phßng chèng vµ tiªu diÖt chóng  +,%&-(*Fracastoro, Grammasepski, Paplopski, Morris, Beliakov  . dÞch tÔ häc truyÒn nhiÔm/0#1.23.4 *%&.56(7,8* 9:8(; <2= >?.= vµi nÐt LÞch sö cña DÞch tÔ häc 6 John Snow @ABCDE <F G H I , : ! J.-"8,7.4/ 7,HK##7L((GJ 8FI5.8 M?(/5" N( / @# O( P 8 J <F AQQQE-ABBRRobert Koch 5S,8<.7T$ John Snow (/U:FFF:", S: "=V*=V 7N( 1 '( H .8 hình thành giả thuyết Wkiểm định và chứng minh giả thuyết6 John Snow đ6ợc coi là một trong những ng6ời sáng lập ra Dịch tễ học hiện đại. 7 012 dÞch tÔ häc: =V7#V(F> 4 S ! : ! J .X# - " , 8 <( ( .5 6(-!I- 4S! <#(I:Y(/U 8 kh¸i niÖm vÒ yÕu tè nguy c¬ (Risk factors) • +,,<2= • +,-!N</U( • +,..! !(* – ChÕ ®é ¨n – Uèng r6îu – Hót thuèc – TËp thÓ dôc 9 34&56&'78 • <2 – Z4-?[\[(@.[<[\[E – +,-!X27,( • ZV – ]<.7T@&^]]F(K#E – _3 <( – `a!Sa#?6G@#<( E – +,#(.@S<#[ E 10 96":2 A  b,  4 S ! , 8 /0( Z_c8 <(d 4S!,-!(# <#( I:Y[#R(#(/U7N((. U(O/5(#,/G(<e ..?Z_ f K   , ( G . - ! g (F "eeZ_c8<(OS?.?# 7-#SW(('7Y #,#,, 8<( R+(aS6(S/G(S,S,(,84 " , ch ,S ?( <#( ]i% Y # 8 ,chSW(!(8<(8Z_ [...].. .Đề cập Dịch tễ học và đề cập lâm sàng Chỉ tiêu Đối tượng đề cập lâm sàng đề cập dịch tễ học Một người bệnh/ giường bệnh Một căn bệnh/ cộng đồng Nội dung Xác định một cơ thể mắc định bệnh bệnh với các quá trình sinh, tìm nguyên bệnh lý nhân Xác định một hiện tượng SK trong cộng đồng với các nguyên nhân tự nhiên, sinh học và xã hội Mục đích Tìm phác đồ điều trị tối ưu... chỉ số SK trước và sau can thiệp: P, I Đánh giá 11 lập luận dịch tễ học Chuỗi lập luận gồm 2 giai đoạn liên quan mật thiết với nhau: 1 Xác định một kết hợp thống kê giữa phơi nhiễm với YTNC và bệnh 2 Suy luận sinh học từ kết hợp thống kê đó 12 đối tượng nghiên cứu của dịch tễ học 1- Quy luật phát sinh và diễn biến các hiện tượng SK xảy ra trên cộng đồng người 2- Sự phát sinh và diễn biến của một bệnh... nhất định về tự nhiên, xã hội và sinh thái của con người 3- Các bệnh cụ thể và những trạng thái không bình thường về thể chất tâm linh và xã hội đối tượng của DTH: Quy luật phân bố bệnh trạng ở quần thể trong điều kiện nhất định về không gian, thời gian và nhóm người 13 nhiệm vụ V nội dung Dch t hc 1- Nhiệm vụ: Xác định căn nguyên của các hiện tượng SK/ cộng đồng tìm ra yếu tố nguy cơ đặc thù và nghi... nhiên: Bệnh chứng; thuần tập - NC thực nghiệm - NC lý thuyết: xây dựng mô hình toán học về kết hợp nhân quả 15 Những câu hỏi dịch tễ học 1 Liệu có dịch không? 2 Quần thể nào có nguy cơ? 3 Bao nhiêu người hiện nay đang mắc bệnh? 4 Bao nhiêu người có nguy cơ bị mắc bệnh (hoặc dẫn đến tử vong)? 5 Những ảnh hưởng đến vấn đề YTCC như thế nào? 17 ... không gian, thời gian và nhóm người 13 nhiệm vụ V nội dung Dch t hc 1- Nhiệm vụ: Xác định căn nguyên của các hiện tượng SK/ cộng đồng tìm ra yếu tố nguy cơ đặc thù và nghi ngờ - đề xuất giải pháp can thiệp hữu hiệu 2- Nội dung: - DTH mô tả - DTH phân tích - DTH thực nghiệm/ can thiệp - Xây dựng mô hình lý thuyết 14 phương pháp DCH T HC (Gii thiu, phn chi tit s ging tng bi trong chng trỡnh hc) 3- Phương . ĐỊNH NGHĨA, MỤC TIÊU, NỘI DUNG CÁCH ĐỀ CẬP CỦA DỊCH TỄ HỌC PGS.TS. NGUYÊN MINH SƠN P.TRƯỞNG BỘ MÔN DỊCH TỄ HỌC ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI 2 MỤC TIÊU HỌC TẬP Sau khi học xong bài học, sinh. năng: • Trình bày được định nghĩa, cách đề cập sức khỏe bệnh tật của dịch tễ học • Trình bày được mục tiêu, nhiệm vụ dịch tễ học • Nêu được đối tượng và các phương pháp của dịch tễ học. • Trình bày. 8 ,chSW(!(8<(8Z_ 11 0'&/;'<$/ Chỉ tiêu đề cập lâm sàng đề cập dịch tễ học j!/0( 9(/U8X(/U(8 9g8X(;( `( 8 e(F b,GYJ 8.5,I,<e 83 b,8/0(Z_ <#((;(.5, (F4F
- Xem thêm -

Xem thêm: Định nghĩa mục tiêu nội dung và cách đề cập của dịch tễ học, Định nghĩa mục tiêu nội dung và cách đề cập của dịch tễ học, Định nghĩa mục tiêu nội dung và cách đề cập của dịch tễ học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn