Tuyển tập 246 câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị doanh nghiệp (có đáp án)

30 4,883 9
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2014, 09:10

SVST: Trần Ngọc Tuấn 1 CHƯ Ơ NG 1 : Qu ả n tr ị doanhnghi ệ p Câu 1: Từ góc đ ộ tái s ả n xu ẩ t xã h ộ i DN được hi ể u là 1 đơn v ị A. S ả n xu ấ t c ủ a c ả i v ậ t ch ấ t B. Phân ph ố i c ủ a c ả i v ậ t ch ấ t C. Phân ph ố i và s ả n xu ấ t c ủ a c ả i v ậ t ch ấ t D. C ả 3 ý trên Câu 2: Tìm câu tr ả lời đúng nh ấ t. Theo lu ậ t DN 1999 thì A. DN là 1 t ổ chức kinh t ế B. DN là 1 t ổ ch ứ c chính tr ị C. DN là 1 t ổ ch ứ c xã h ộ i D. DN là 1 t ổ ch ứ c chính tr ị xã h ộ i Câu 3: DN là 1 t ổ chức kinh t ế do ai đ ầ u tư v ố n A. Do Nhà n ướ c B. Do đoàn th ể C. Do t ư nhân D. Do Nhà nước,đoàn th ể ho ặ c tư nhân Câu 4: M ụ c đích ho ạ t đ ộ ng ch ủ y ế u c ủ a các DN là A. Thực hi ệ n các ho ạ t đ ộ ng s ả n xu ấ t – kinh doanh ho ặ c ho ạ t đ ộ ng công ích B. Th ự c hi ệ n các ho ạ t đ ộ ng s ả n xu ấ t kinh doanh C. Th ự c hi ệ n các ho ạ t đ ộ ng công ích D. Th ự c hi ệ n các ho ạ t đ ộ ng mua bán hàng hoá s ả n ph ẩ m Câu 5: Qu ả n tr ị DN là 1 thu ậ t ngữ ra đời g ắ n li ề n với sự phát tri ể n c ủ a A. N ề n công nghi ệ p h ậ u t ư b ả n B. N ề n công nghi ệ p ti ề n tư b ả n C. N ề n công nghi ệ p cã h ộ i ch ủ nghĩa D. C ả 3 ý Câu 6: Lu ậ t DN do Qu ố c H ộ i nước CHXHCN VN thông qua năm nào? A. Năm 1977 B. Năm 2001 C. Năm 1999 D. Năm 2000 Câu 7: Hi ệ n nay ta có bao nhiêu thành ph ầ n kinh t ế ? A. 4 thành ph ầ n B. 5 thành ph ầ n C. 6 thành ph ầ n D. 7 thành ph ầ n Câu 8: Lu ậ t DN nhà nước được thông qua vào năm: A. Năm 1995 B. Năm 1997 C. Năm 1999 D. Năm 2001 Câu 9: Trong các thành ph ầ n kinh t ế sau, thành ph ầ n kinh t ế nào đóng vai trò ch ủ đ ạ o trong n ề n kinh t ế qu ố c dân? A. Thành ph ầ n kinh t ế Nhà N ướ c B. Thành ph ầ n kinh t ế Tư Nhân SVST: Trần Ngọc Tuấn 2 C. Thành ph ầ n kinh t ế T ư B ả n Nhà N ướ c D. Thành ph ầ n kinh t ế có v ố n đ ầ u t ư n ướ c ngoài Câu 10: Trong các lo ạ i hình DN sau, DN nào có ch ủ sở hữu? A. DN t ư nhân B. DN nhà nước và DN tư nhân C. DN liên doanh D. DN nhà n ướ c Câu 11: Theo lu ậ t pháp VN, ph ầ n kinh t ế nào dướ đây không ph ả i tuân th ủ theo quy đ ị nh c ủ a lu ậ t phá s ả n? A. Thành ph ầ n kinh t ế HTX B. Thành ph ầ n kinh t ế Nhà N ướ c C. Thành ph ầ n kinh t ế T ư B ả n Nhà N ướ c D. Thành ph ầ n kinh t ế cá th ể ti ể u ch ủ Câu 12: Trong các khái ni ệ m v ề DN Nhà Nước, khái ni ệ m nào đúng? A. DN Nhà n ứơ c là t ổ ch ứ c kinh t ế do Nhà N ướ c đ ầ u t ư v ố n, thành l ậ p và t ổ ch ứ c qu ả n lý B. DN Nhà N ướ c có t ư cách pháp nhân,có các quy ề n và nghĩa v ụ dân s ự C. DN Nhà N ướ c có tên g ọ i,có con d ấ u riêng và có tr ụ s ở chính trên lãnh th ổ VN D. C ả 3 ý Câu 13: H ộ i đ ồ ng thành viên c ủ a công ty TNHH có th ể là t ổ chức, cá nhân, có s ố lượng t ố i đa không vượt quá A. 2 B. 11 C. 21 D. 50 Câu 14: H ộ i đ ồ ng thành viên c ủ a công ty TNHH có th ể là t ổ chức, cá nhân có s ố lượng t ố i thi ể u A. 2 B. 11 C. 21 D. 50 Câu 15: H ộ i đ ồ ng thành viên c ủ a công ty TNHH có các quy ề n, và nhi ệ m v ụ sau đây A. Quy ế t đ ị nh ph ươ ng h ướ ng phát tri ể n công ty, quy ế t đ ị nh c ơ c ấ u t ổ ch ứ c qu ả n lý B. Quy ế t đ ị nh tăng ho ặ c gi ả m v ố n đi ề u l ệ , ph ươ ng th ứ c huy đ ộ ng v ố n ph ươ ng th ứ c đ ầ u t ư và d ự án đ ầ u t ư C. B ầ u, mi ễ n nhi ệ m, bãi nhi ệ m các ch ứ c danh cua H ộ i đ ồ ng thành viên, ban đi ề u hành trong toàn h ệ th ố ng D. C ả 3 ý Câu 16: Trong các lo ạ i hình DN sau, lo ạ i hình nào được phát hành c ổ phi ế u ra th ị trường? A. Công ty TNHH B. DN Nhà N ướ c C. Công ty c ổ ph ầ n D. Công ty t ư nhân Câu 17: Công ty c ổ ph ầ n có th ể có c ổ ph ầ n ưu đãi. Người sở hữu c ổ ph ầ n ưu SVST: Trần Ngọc Tuấn 3 đãi g ọ i là c ổ đông ưu đãi. C ổ ph ầ n ưu đãi g ồ m các lo ạ i sau đây? A. C ổ ph ầ n ư u đãi bi ể u quy ế t B. C ổ ph ầ n ư u đãi c ổ t ứ c, c ổ ph ầ n ư u đãi hoàn l ạ i C. C ổ ph ầ n ư u đãi khác do đi ề u l ệ công ty quy đ ị nh D. C ả 3 ý trên Câu 18: C ổ phi ế u có giá tr ị pháp lý: A. Ch ủ s ở h ữ u B. H ưở ng c ổ t ứ c C. Có quy ề n bi ể u quy ế t t ạ i Đ ạ i h ộ i đ ồ ng c ổ đông D. C ả 3 ý Câu 19: Trái phi ế u có giá tr ị pháp lý: A. Ch ủ s ở h ữ u B. Hưởng c ổ tức C. Có quy ề n bi ể u quy ế t t ạ i Đ ạ i h ộ i đ ồ ng c ổ đông D. C ả 3 ý Câu 20: Trong công ty c ổ ph ầ n, s ố c ổ đông t ố i thi ể u đ ể thành l ậ p công ty là A. 3 người B. 5 ng ườ i C. 7 ng ườ i D. 11 ng ườ i Câu 21: Lo ạ i hình DN nào quy đ ị nh s ố v ố n t ố i thi ể u? A. DN cá th ể ti ể u ch ủ B. Công ty TNHH C. Công ty c ổ ph ầ n D. DN nhà n ướ c Câu 22: Phương pháp ti ế p c ậ n QTDN là Theo: A. Quá trình xác đ ị nh h ệ th ố ng m ụ c tiêu phát tri ể n và ho ạ t đ ộ ng s ả n xu ấ t kinh doanh B. Quá trình t ổ ch ứ c h ệ th ố ng qu ả n tr ị kinh doanh đ ể đ ạ t đ ượ c m ụ c tiêu C. Quá trình đi ề u khi ể n, v ậ n hành và đi ề u ch ỉ nh h ệ th ố ng đó nh ằ m h ướ ng đích h ệ th ố ng đó đ ạ t đ ượ c h ệ th ố ng m ụ c tiêu D. C ả 3 ý Câu 23: M ụ c tiêu c ủ a DN bao g ồ m nhi ề u lo ạ i khác nhau, song suy đ ế n cùng m ỗ i DN đ ề u ph ả i theo đu ổ i: A. B ả o đ ả m ho ạ t đ ộ ng trong DN di ễ n ra liên t ụ c, trôi ch ả y B. B ả o đ ả m tính b ề n v ữ ng và phát tri ể n cua DN C. Ho ạ t đ ộ ng có hi ệ u qu ả đ ể tìm ki ế m l ợ i nhu ậ n D. C ả 3 ý Câu 24: M ụ c tiêu s ố 1 cua DN là A. B ả o đ ả m ho ạ t đ ộ ng trong Dn di ễ n ra liên t ụ c trôi ch ả y B. B ả o đ ả m tính b ề n v ữ ng và phát tri ể n c ủ a DN C. Ho ạ t đ ộ ng có hi ệ u qu ả đ ể tìm ki ế m lợi nhu ậ n D. C ả 3 ý Câu 25: Theo Henry Fayol, ông chia quá trình qu ả n tr ị c ủ a DN thành 5 chức năng. Cách chia nào đúng nh ấ t? A. Hoach đ ị nh, t ổ ch ứ c, ch ỉ huy, ph ố i h ợ p và ki ể m tra B. T ổ ch ứ c, ph ố i h ợ p, ki ể m tra, ch ỉ huy và ho ạ ch đ ị nh C. Ch ỉ huy, ki ể m tra, ph ố i h ợ p, ho ạ ch đ ị nh và t ổ ch ứ c SVST: Trần Ngọc Tuấn 4 D. Dự ki ế n, t ổ chức, ph ố i hợp, ch ỉ huy và ki ể m tra Câu 26: Abraham Maslow đã xây dựng lý thuy ế t và “nhu c ầ u c ủ a con người” g ồ m 5 lo ạ i được s ắ p x ế p từ th ấ p đ ế n cao. Hãy s ắ p x ế p theo cách đúng đ ắ n A. V ậ t ch ấ t, an toàn, xã h ộ i, kính tr ọ ng và “tự hoàn thi ệ n” B. Xã h ộ i, kính tr ọ ng, an toàn “t ự hoàn thi ệ n” v ề v ậ t ch ấ t C. An toàn, v ậ t ch ấ t, “ t ự hoàn thi ệ n” kính tr ọ ng, xã h ộ i D. V ậ t ch ấ t, an toàn, xã h ộ i, “t ự hoàn thi ệ n” , kính tr ọ ng Câu 27: T ố ch ấ t cơ b ả n cua m ộ t GĐ DN : A. Có ki ế n th ứ c, có óc quan sát, có phong cách và s ự t ự tin B. Có năng l ự c qu ả n lý và kinh nghi ệ m tích lu ỹ , t ạ o d ự ng đ ượ c m ộ t ê kíp giúp vi ệ c C. Có khát v ọ ng làm giàu chính đáng, có ý chí, có ngh ị l ự c, tính kiên nh ẫ n và lòng quy ế t tâm D. C ả 3 ý Câu 28 : Đ ặ c đi ể m lao đ ộ ng ch ủ y ế u c ủ a giám đ ố c DN là ? A. Lao đ ộ ng trí óc B. Lao đ ộ ng qu ả n lý kinh doanh C. Lao đ ộ ng c ủ a nhà s ư ph ạ m D. Lao đ ộ ng c ủ a nhà ho ạ t đ ộ ng xã h ộ i Câu 29: Khái ni ệ m theo ngh ĩ a r ộ ng nào sau đây v ề quá trình s ả n xu ấ t s ả n ph ẩ m trong DN là đúng? A. T ừ khâu t ổ ch ứ c, chu ẩ n b ị s ả n xu ấ t, mua s ắ m v ậ t t ư kĩ thu ậ t đ ế n tiêu th ụ s ả n ph ẩ m hàng hoá d ị ch v ụ và tích lu ỹ ti ề n t ệ B. Từ khâu chu ẩ n b ị s ả n xu ấ t, mua s ắ m v ậ t tư kĩ thu ậ t, t ổ chức s ả n xu ấ t đ ế n tiêu th ụ s ả n ph ẩ m, hàng hoá, d ị ch v ụ và tích lu ỹ ti ề n t ệ C. A D. A Câu 30: Ch ọ n câu tr ả lời đúng : Cơ c ấ u s ả n xu ấ t trong DN bao g ồ m 4 b ộ ph ậ n A. S ả n xu ấ t chính, s ả n xu ấ t ph ụ , phân x ưở ng và ngành ( bu ồ ng máy) B. S ả n xu ấ t ph ụ tr ợ , ph ụ c v ụ s ả n xu ấ t, s ả n xu ấ t ph ụ và phân x ưở ng C. S ả n xu ấ t chính, s ả n xu ấ t ph ụ , s ả n xu ấ t ph ụ trợ va ph ụ c v ụ s ả n xu ấ t D. Ph ụ c v ụ s ả n xu ấ t, s ả n xu ấ t ph ụ , n ơ i làm vi ệ c và b ộ ph ậ n s ả n xu ấ t chính Câu 31: Ch ọ n câu tr ả lời đúng : Các c ấ p s ả n xu ấ t trong DN bao g ồ m A. Phân x ưở ng, ngành ( bu ồ ng máy) và n ơ i làm vi ệ c B. B ộ ph ậ n s ả n xu ấ t ph ụ tr ợ , n ơ i làm vi ệ c và phân x ưở ng C. B ộ ph ậ n s ả n xu ấ t chính, ngành (bu ồ ng máy) và n ơ i làm vi ệ c D. Phân x ưỏ ng, ngành ( bu ồ ng máy ) và nơi làm vi ệ c Câu 32: Ch ọ n câu tr ả lời đúng: Hi ệ n nay trong các DN s ả n xu ấ t và ch ế bi ế n ở nước ta có m ấ y ki ể u cơ c ấ u s ả n xu ấ t A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 33: Các nhân t ố nào sau đây ả nh hưởng đ ế n cơ c ấ u s ả n xu ấ t c ủ a doanh nghi ệ p? A. Ch ủ ng lo ạ i, đ ặ c đi ể m k ế t c ấ u và ch ấ t l ượ ng s ả n ph ẩ m B. Ch ủ ng lo ạ i, kh ố i l ượ ng và tính ch ấ t c ơ lý hoá c ủ a nguyên v ậ t li ệ u C. Máy móc thi ế t b ị công ngh ệ , trình đ ộ chuyên môn hoá và h ợ p tác hoá c ủ a SVST: Trần Ngọc Tuấn 5 DN D. C ả 3 ý trên Câu 34 : Các c ấ p qu ả n tr ị trong doanh nghi ệ p bao g ồ m A. C ấ p cao B. C ấ p trung gian ( c ấ p th ừ a hành) C. C ấ p c ơ s ở ( c ấ p th ự c hi ệ n ) D. C ả 3 ý trên Câu 35: Có m ấ y lo ạ i quan h ệ trong cơ c ấ u t ổ chức qu ả n tr ị DN A. Quan h ệ t ư v ấ n B. Quan h ệ ch ứ c năng C. Quan h ệ tr ự c thu ộ c D. C ả 3 ý trên Câu 36: Ai là qu ả n tri đi ề u hành c ấ p dưới trong DN A. Qu ả n đ ố c phân x ưở ng B. Giám đ ố c, t ổ ng giám đ ố c C. Tr ưở ng ngành, đ ố c công D. K ế toán tr ưở ng Câu 37: Ki ể u cơ c ấ u t ổ chức qu ả n tr ị DN nào là khoa h ọ c và hi ệ u qu ả nh ấ t A. C ơ c ấ u t ổ ch ứ c qu ả n tr ị không ổ n đ ị nh B. C ơ c ấ u t ổ ch ứ c tr ự c tuy ế n C. Cơ c ấ u t ổ chức trực tuy ế n, chức năng D. C ơ c ấ u t ổ ch ứ c ch ứ c năng Câu 38: Trong t ổ chức b ộ máy qu ả n lý phân xưởng còn có ai ? A. Nhân viên kĩ thu ậ t B. Nhân viên đi ề u đ ộ s ả n xu ấ t C. Nhân viên kinh t ế phân x ưở ng D. C ả 3 ý trên Câu 39: khi xây dựng mô hình t ổ chức b ộ máy qu ả n tr ị t ạ i DN,các DN có th ể lựa ch ọ n các mô hình n ào ? A. Theo s ả n ph ẩ m B. Theo lãnh th ổ , đ ị a lý C. Theo khách hàng hay th ị tr ườ ng D. C ả 3 ý trên Câu 40: Nhược đi ể m cơ b ả n c ủ a c ấ u trúc ma tr ậ n là ? A. M ấ t ổ n đ ị nh c ủ a t ổ ch ứ c DN B. D ễ gây ra sự l ộ n x ộ n, nguyên nhân gây ra sự tranh ch ấ p quy ề n lực giữa các b ộ ph ậ n C. Ph ố i h ợ p th ự c hi ệ n m ộ t h ệ th ố ng d ự án ph ứ c t ạ p D. Hi ệ n t ượ ng “ cha chung ko ai khóc” đ ổ l ỗ i gi ữ a các b ộ ph ậ n Câu 41: C ấ u trúc đa d ạ ng hay h ỗ n hợp là ? A. S ử d ụ ng riêng các lo ạ i c ấ u trúc B. S ự k ế t h ợ p C. S ự k ế t h ợ p t ổ ng h ợ p các lo ạ i c ấ u trúc D. C ả 3 ý trên Câu 42: Lãnh đ ạ o thành công là vi ệ c tác đ ộ ng đ ế n người khác đ ể h ọ thực hi ệ n các ho ạ t đ ộ ng nh ằ m đ ạ t k ế t qu ả như mong mu ố n cho dù là người nh ậ n tác đ ộ ng : A. Mong mu ố n hay không mong mu ố n SVST: Trần Ngọc Tuấn 6 B. Ch ấ p nh ậ n hay không ch ấ p nh ậ n C. Tâm ph ụ c kh ẩ u ph ụ c D. C ả 3 ý trên Câu 43: Những công vi ệ c nào dưới đây nh ằ m giúp DN thích nghi được với môi trường KD ? A. K ế ho ạ ch hoá qu ả n tr ị B. K ế ho ạ ch hoá chi ế n l ượ c C. K ế ho ạ ch hoá DN D. C ả 3 ý trên Câu 44: Đ ị nh ngh ĩ a nào sau đây là đúng ? A. Công ngh ệ là t ấ t c ả nh ữ ng gì dùng đ ể bi ế n đ ổ i đ ầ u vào thành đ ầ u ra B. Công ngh ệ là m ộ t h ệ th ố ng nh ữ ng ki ế n th ứ c đ ượ c áp d ụ ng đ ể s ả n xu ấ t m ộ t s ả n ph ẩ m ho ặ c m ộ t d ị ch v ụ C. Công ngh ệ là khoa h ọ c và ngh ệ thu ậ t dùng trong s ả n xu ấ t và phân ph ố i hàng hoá và d ị ch v ụ D. C ả 3 ý trên Câu 45: Công ngh ệ được chia ra thành m ấ y ph ầ n cơ b ả n ? A. Ph ầ n c ứ ng là ph ầ n ch ỉ các phát tri ể n kĩ thu ậ t nh ư máy móc thi ế t b ị , công c ụ , d ụ ng c ụ , năng l ượ ng, nguyên v ậ t li ệ u B. Ph ầ n m ề m là ph ầ n ch ỉ các v ấ n đ ề kĩ năng c ủ a ng ườ i lao đ ộ ng, các d ữ ki ệ n thông tin và các v ấ n đ ề t ổ ch ứ c qu ả n lý C. C ả 3 ý trên Câu 46: Công ngh ệ bao g ồ m những y ế u t ố nào c ấ u thành dưới đây ? A. Ph ầ n v ậ t t ư kĩ thu ậ t ( B. Ph ầ n con ng ườ i () C. Ph ầ n t ổ ch ứ c () D. C ả 3 ý trên ), ph ầ n thong tin ( ) Câu 47: Nhân t ố nào sau đây quy ế t đ ị nh nh ấ t đ ế n hi ệ u qu ả đ ổ i mới công ngh ệ c ủ a DN ? A. Năng l ự c công ngh ệ c ủ a DN B. Kh ả năng tài chính C. T ư t ưở ng c ủ a ng ườ i lãnh đ ạ o D. Trình đ ộ t ổ ch ứ c qu ả n lý và trình đ ộ c ủ a công nhân Câu 48: Đi ề u ki ệ n đ ể lựa ch ọ n được phương án công ngh ệ t ố i ưu dựa vào ? A. Ph ươ ng án có giá thành cao nh ấ t B. Ph ươ ngán có chiphícaonh ấ t C. Phương án có giá thành th ấ p nh ấ t D. Ph ươ ng án có chi phí th ấ p nh ấ t Câu 49: Những tính ch ấ t đ ặ c trưng c ủ a ch ấ t lượng s ẩ n ph ẩ m ? A. Tính kinh t ế B. Tính kĩ thu ậ t và tính t ươ ng đ ố i c ủ a ch ấ t l ượ ng s ả n ph ẩ m C. Tính xã h ộ i D. C ả 3 ý trên Câu 50: Ch ọ n câu tr ả lời đúng: Vai trò c ủ a ch ấ t lượng trong n ề n kinh t ế th ị trường là A. Ch ấ t l ượ ng s ả n ph ẩ m ngày càng tr ở thành y ế u t ố c ạ nh tranh hàng đ ấ u, là SVST: Trần Ngọc Tuấn 7 đi ề u ki ệ n t ồ n t ạ i và phát tri ể n c ủ a DN B. Ch ấ t l ượ ng s ả n ph ẩ m là y ế u t ố đ ả m b ả o h ạ giá thành s ả n ph ẩ m, tăng l ợ i nhu ậ n cho DN C. Ch ấ t l ượ ng s ả n ph ẩ m là m ộ t trong nh ữ ng đi ề u ki ệ n quan tr ọ ng nh ấ t đ ể không ng ừ ng tho ả mãn nhu c ầ u phát tri ể n liên t ụ c c ủ a con ng ườ i D. C ả 3 ý trên Câu 51: DN là : A. T ế bào c ủ a xã h ộ i B. T ế bào c ủ a chính tr ị C. T ế bào c ủ a kinh t ế D. C ả 3 ý trên Câu 52: Tìm câu tr ả lời đúng nh ấ t : Qu ả n tr ị là m ộ t khái ni ệ m được sử d ụ ng ở t ấ t c ả các nước A. Có ch ế đ ộ chính tr ị - xã h ộ i khác nhau B. Có ch ế đ ộ chính tr ị - xã h ộ i gi ố ng nhau C. Có ch ế đ ộ chính tr ị - xã h ộ i đ ố i l ậ p t ư b ả n D. Có ch ế đ ộ chính tr ị - xã h ộ i dân ch ủ Câu 53: DN có chức năng : A. S ả n xu ấ t kinh doanh B. L ư u thong, phân ph ố i C. Tiêu th ụ s ả n ph ẩ m D. Th ự c hi ệ n, d ị ch v ụ Câu 54: S ả n ph ẩ m c ủ a DN không ph ả i là A. Hàng hoá B. D ị ch v ụ C. Ý t ưở ng D. Ý chí Câu 55: Ho ạ t đ ộ ng kinh doanh ch ủ y ế u c ủ a DN thương m ạ i A. Mua ch ỗ r ẻ bán ch ỗ đ ắ t B. Mua c ủ a ng ườ i th ừ a, bán cho ng ườ i thi ế u C. Yêu c ầ u có sự tham gia c ủ a người trung gian giữa nhà s ả n xu ấ t và người tiêu th ụ D. C ả 3 ý trên Câu 56: Thực ch ấ t ho ạ t đ ộ ng c ủ a DN thương m ạ i là A. Ho ạ t đ ộ ng mua bán B. Ho ạ t đ ộ ng d ị ch v ụ thông qua mua bán C. Ho ạ t đ ộ ng d ị ch v ụ cho ng ườ i bán D. Ho ạ t đ ộ ng d ị ch v ụ cho ng ườ i mua Câu 57: Nhi ệ m v ụ c ủ a các DN thương m ạ i là A. T ạ o các giá tr ị s ử d ụ ng B. T ạ o ra các giá tr ị m ớ i C. Thực hi ệ n giá tr ị D. C ả 3 ý trên Câu 58: Ho ạ t đ ộ ng ch ủ y ế u c ủ a các DN thương m ạ i bao g ồ m các quá trình A. T ổ ch ứ c B. Kinh t ế C. K ỹ thu ậ t D. C ả 3 ý trên SVST: Trần Ngọc Tuấn 8 Câu 59:Trong DN nhân v ậ t trung gian là A. Khách hàng B. Khách hàng bán l ẻ C. Khách hàng bán buôn D. Ng ườ i tiêu dùng Câu 60: Trong DN thương m ạ i nhân v ậ t trung gian là A. Khách hàng B. Khách hàng bán l ẻ C. Khách hàng bán buôn D. Người tiêu dùng Câu 61: Ngân hàng thương m ạ i VN là : A. DN m ộ t ch ủ B. DN nhi ề u ch ủ C. Công ty TNHH D. Công ty TN vô h ạ n Câu 62: Ngân hàng thương m ạ i c ổ ph ầ n Sài Gòn thương tín là : A. DN m ộ t ch ủ B. DN nhi ề u ch ủ C. Công ty TNHH D. Công ty TN vô h ạ n Câu 63: Theo tinh th ầ n văn b ả n 681/CP-KTN c ủ a th ủ tướng chính ph ủ ban hành ngày 20/06/1998 quy đ ị nh t ạ m thời tiêu chí th ố ng nh ấ t c ủ a các DN vừa và nh ỏ c ủ a nước ta thì DN có s ố v ố n : A. Nh ỏ hơn 5 t ỷ đ ồ ng B. Nh ỏ h ơ n 4 t ỷ đ ồ ng C. Nh ỏ h ơ n 6 t ỷ đ ồ ng D. Nh ỏ h ơ n 3 t ỷ đ ồ ng Câu 64: Theo tinh th ầ n văn b ả n 681/CP-KTN c ủ a th ủ tướng chính ph ủ ban hành ngày 20/06/1998 quy đ ị nh t ạ m thời tiêu chí th ố ng nh ấ t cho các DN vừa và nh ỏ c ủ a nước ta thì DN có s ố lao đ ộ ng trong năm : A. Ít h ơ n 100 ng ườ i B. Ít hơn 200 người C. Ít h ơ n 300 ng ườ i D. Ít h ơ n 400 ng ườ i Câu 65: Môi trường KD chung ( môi trường vĩ mô ch ủ y ế u) không ph ả i là : A. Môi tr ườ ng kinh t ế B. Môi tr ườ ng chính tr ị pháp lu ậ t C. Có môi trường tự nhiên D. Môi tr ườ ng văn hoá xã h ộ i Câu 66: Môi trường KD bên ngoài DN là : A. H ệ th ố ng toàn b ộ các tác nhân bên ngoài DN B. Môi tr ườ ng KD đ ặ c tr ư ng ( môi tr ườ ng vi mô ) C. Môi tr ườ ng KD chung ( môi tr ườ n vĩ mô ) D. C ả 3 ý trên Câu 67: Môi trường KD bên trong c ủ a DN là : A. Các y ể u t ố v ậ t ch ấ t B. Các y ế u t ố tinh th ầ n C. Văn hoá c ủ a t ổ chức DN SVST: Trần Ngọc Tuấn 9 D. C ả 3 ý trên Câu 68: Những chu ẩ n b ị c ầ n thi ế t c ủ a nhà nước qu ả n tr ị DN A. Nghiên c ứ u th ị tr ườ ng B. Chu ẩ n b ị v ố n, nhân l ự c C. Tìm ki ế m c ơ h ộ i KD D. Kinh nghi ệ m, ki ế n thức, quy ế t đoán Câu 69: Có bao nhiêu ph ẩ m ch ấ t khác nhau mà nhà qu ả n tr ị c ầ n có A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 Câu 70: Ho ạ t đ ộ ng qu ả n tr ị DN nh ằ m góp ph ầ n đ ạ t m ụ c tiêu chung nhưng : A. Tr ự c ti ế p B. Gián ti ế p C. Bán tr ự c ti ế p D. Bán gián ti ế p Câu 71: Qu ả n tr ị là ? A. Khoa h ọ c B. Ngh ệ thu ậ t C. Công tác hành chính D. Vừa là khoa h ọ c vừa là ngh ệ thu ậ t Câu 72: Thực ch ấ t QTDN là : A. QTDN mang tính khoa h ọ c B. QTDN mang tính ngh ệ thu ậ t C. QTDN mang tính khoa h ọ c ,QTDN mang tính ngh ệ thu ậ t, QTDN là 1 ngh ề D. QTDN là m ộ t ngh ề Câu 73: QTDN có bao nhiêu chức năng ? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 74: Cách ti ế p c ậ n các trường phái đánh d ấ u giai đo ạ n phân kì trong phát tri ể n các tư tưởng hi ệ n đ ạ i không có đóng góp ch ủ y ế u c ủ a h ọ c thuy ế t QTDN thu ộ c : A. Tr ườ ng phái QT Khoa h ọ c B. Trường phái QT kĩ thu ậ t C. Tr ườ ng phái QT hành chính D. Tr ườ ng phái QT tâm lí – XH Câu 75: Các quan đi ể m ti ế p c ậ n QTDN không ph ả i là A. Quan đi ể m ti ế p c ậ n quá trình B. Quan đi ể m ti ế p c ậ n tình hu ố ng C. Quan đi ể m ti ế p c ậ n h ệ th ố ng D. Quan đi ể m ti ế p c ậ n đ ố i sánh Câu 76: M ụ c tiêu lâu dài, thường xuyên và đ ặ c trưng c ủ a các t ổ chức DN là A. Thu lợi nhu ậ n B. Cung c ấ p hàng hoá - C. Trách nhi ệ m XH D. Đ ạ o đ ứ c DN SVST: Trần Ngọc Tuấn 10 d ị ch v ụ Câu 77: Quy ế t đ ị nh v ề sứ m ệ nh c ủ a DN, các m ụ c tiêu c ủ a DN trong từng thời kì, các m ụ c tiêu b ộ ph ậ n và lựa ch ọ n các P.Án chi ế n lược hay các bi ệ n pháp tác nghi ệ p liên quan đ ế n : A. Ho ạ ch đ ị nh B. T ổ ch ứ c C. Lãnh đ ạ o D. Ki ể m soát Câu 78: Quy ế t đ ị nh áp d ụ ng m ộ t bi ệ n pháp khen, thưởng và ra 1 văn b ả n hướng d ẫ n nhân viên dưới quy ề n thực hi ệ n 1 công vi ệ c nào đó liên quan đ ế n A. Ho ạ ch đ ị nh B. T ổ ch ứ c C. Lãnh đ ạ o D. Ki ể m soát Câu 79: Lựa ch ọ n m ộ t phương pháp đo lượng k ế t qu ả , đưa ra đánh giá 1 k ế t qu ả và quy ế t đ ị nh m ộ t hành đ ộ ng đi ề u ch ỉ nh s ẽ được áp d ụ ng liên quan tới A. Ho ạ ch đ ị nh B. T ổ ch ứ c C. Lãnh đ ạ o D. Ki ể m soát Câu 80: Ho ạ ch đ ị nh đòi h ỏ i các đi ề u ki ệ n tr ả lời các câu h ỏ i v ề b ả n than DN A. Chúng ta đã làm gì ? B. Chúng ta s ẽ làm gì ? C. Chúng ta đang ở đâu, mu ố n đi v ề đâu ? D. Chúng ta s ẽ đi v ề đâu ? Câu 81: Xét v ề thời gian ho ạ ch đ ị nh có th ể chia thành A. Ho ạ ch đ ị nh dài, ng ắ n h ạ n B. Ho ạ ch đ ị nh tác nghi ệ p Câu 82: Trên phương di ệ n chi ế n lược phát tri ể n c ủ a DN, ho ạ ch đ ị nh được chia thành A. Ho ạ ch đinh dài h ạ n B. Ho ạ ch đ ị nh chi ế n lược, tác nghi ệ p C. Ho ạ ch đ ị nh ng ắ n h ạ n D. Hoach đ ị nh theo m ụ c tiêu Câu 83: Có bao nhiêu n ộ i dung c ủ a ho ạ ch đ ị nh DN thương m ạ i Câu 84: Đi ể m cu ố i cùng c ủ a vi ệ c ho ạ ch đ ị nh, đi ể m k ế t thúc c ủ a công vi ệ c t ổ chức ch ỉ đ ạ o, ki ể m tra là : A. M ụ c tiêu B. Chi ế n l ượ c C. Chính sách D. Th ủ t ụ c Câu 85: 1 k ế ho ạ ch lớn, chương trình hành đ ộ ng t ổ ng quát, chương trình các m ụ c tiêu và vi ệ c xác đ ị nh các m ụ c tiêu dài h ạ n cơ b ả n c ủ a DN là : A. M ụ c tiêu B. Chi ế n lược C. Chính sách D. Th ủ t ụ c Câu 86: Những đi ề u kho ả n hay những quy đ ị nh chung đ ể khai thông những suy [...]... hiện các chức quản trị trong công việc, phát huy đầy đủ trí lực của đội ngũ quản trị viên giỏi và công nhân lâu năm, lành nghề B Tạo dựng đội ngũ quản trị viên kế cận với các vị trí quản trị và đội ngũ những người lao động có trình độ tay nghề giỏi C Kích thích đội ngũ nhân viên, quản trị viên các cấp không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ D Cả 3 Câu 196: Tìm câu trả lời sai: Doanh nghiệp buộc... đòi hỏi thuyên chuyển ý thức kém B Mắc khuyết điểm gây hậu quả nghiêm trọng tới quyền lợi chung của doanh nghiệp C Thường xuyên vô tổ chức kỷ luật không chấp hành nội quy, quy định chung làm thất thoát tài sản của doanh nghiệp 23 SVST: Trần Ngọc Tuấn D Các lý do có trong nội dung đều chưa đến mức người lao động thôi việc CHƯƠNG V: QUẢN TRỊ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ TRONG DOANH NGHIỆP Câu 197 : Trong doanh nghiệp. .. quan tới nhân sự của tổ chức Câu 194: Căn cứ để thăng chức: A Dựa vào mục tiêu, nhiệm vụ hoàn thành công việc, thời gian làm việc tại doanh nghiệp B Dựa vào khả năng trình độ đáp ứng nhu cầu công việc mới C Dựa vào yêu cầu sắp xếp của doanh nghiệp, năng lực quản lý, trình độ đáp ứng yêu cầu của công việc mới D Dựa vào thành tích công tác của bản than cống hiến cho doanh nghiệp Câu 195: Tác dụng của thăng... 4 : QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DN Câu 135 : Quản trị nhân sự trong DN là: A Tuyển dụng nhân sự B Đào tạo , phát triển nhân sự C Đãi ngộ nhân sự D Cả 3 Câu 136: Quản trị nhân sự là : A Biện pháp và thủ tục tổ chức B Nghệ thuật tuyển dụng nhân sự C Hoạt động tạo ra duy trì phát triển và sử dụng có hiệu quả nhân sự D Đào tạo phát triển con người để đạt mục tiêu tối đa về năng suất, chất lượng công việc Câu. .. đúng trong các câu trả lời sau : A Tuyển mộ nhân sự nhằm thu hút những người đang có nhu cầu xin việc tới công ty để nộp đơn xin việc để đáp ứng nguyện vọng của mình B Tuyển mộ nhân sự là quá trình tìm kiếm, thu hút những người có đủ khả năng ( trong và ngoài doanh nghiệp) tới doanh nghiệp để nộp đơn ứng thi vào các vị trí cần thiết mà doanh nghiệp đang cần tuyển C Tuyển mộ nhân sự là quá trình hấp... mà doanh nghịêp phải chỉ ra trong 1 năm để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm Câu 229: Chi phí sản xuất kinh doanh tạo nên : A Giá thành sản phẩm B Giá trị của sản phẩm C Cả A & B đúng D A & B sai Câu 230: Chi phí sản xuất xã hội tạo nên : A Giá thành sản phẩm B Giá trị sản phẩm C Cả A & B đúng D Cả A & B sai Câu 231: Để quản lý sản phẩm có hiệu quả kinh tế trong doanh nghiệp. .. Tuyển mới D Tuyển con em những người trong doanh nghiệp Câu 144 : Ông A đang làm giám đốc tại 1 công ty trực thuộc 1 tổng công ty, vì yêu cầu nhiệm vụ mới của tổng công ty, ông về đảm nhận chức phó TGĐ, trong trường hợp này ông A được : A Đề bạt B Thuyên chuyển C Bổ nhiệm D A, B & C Câu 145: Như câu 144 Trong trường hợp này ông A là : A tuyển mới B tuyển dụng nội bộ C tuyển bên ngoài D cả 3 câu 146 :... nhà nước D Ngân sách từ các quỹ hỗ trợ bên ngoài doanh nghiệp Câu 193: Hoạch định nguồn lực nhằm mục đích: A Triển khai các chương trình nhằm cung cấp lực lượng đúng số lượng, phân bổ đúng nơi, đúng lúc đáp ứng nhu cầu của các tổ chức trong doanh nghiệp ở mỗi thời kỳ kinh doanh B Cung cấp đúng số lượng và chất lượng lao động cần thiết trong doanh nghiệp C Đáp ứng nhu cầu và chuẩn bị một cách có hệ thống... tin đầy đủ về doanh nghiệp cũng như công việc của mình D Tạo được ấn tượng tốt về hình ảnh của công ty trong mắt người lao động mới giúp họ tránh được những thất vọng do ảo tưởng Câu 192: Việc đào tạo nguồn nhân lực tại doanh nghiệp nhà nước thường dựa vào: A Hoàn toàn do ngân sách nhà nước cấp B Ngân sách được trích từ các khoản lợi nhuận của doanh nghiệp C Từ quỹ đào tạo của doanh nghiệp và ngân... nhiều chi tiết sản phẩm đặc biệt Câu 199: Theo hình thức tổ chức quản lý công tác sửa chữa có: A Sửa chữa phân tán B Sửa chữa tập trung C Sửa chữa hỗn hợp D Cả 3 Câu 200: Nếu xét ở mục tiêu kinh tế các doanh nghiệp thường phân loại MMTB nhằm A Để dễ dàng cho việc quản lý và đổi mới MMTB B Phân biệt được các bộ phận dùng để thực hiện chính xác 1 hoặc 1 loại công việc chuyên môn hoá nào đó C Phân bịêt rõ . tính ngh ệ thu ậ t C. QTDN mang tính khoa h ọ c ,QTDN mang tính ngh ệ thu ậ t, QTDN là 1 ngh ề D. QTDN là m ộ t ngh ề Câu 73: QTDN có bao nhiêu chức năng ? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 74: Cách ti ế p. ti ế p Câu 71: Qu ả n tr ị là ? A. Khoa h ọ c B. Ngh ệ thu ậ t C. Công tác hành chính D. Vừa là khoa h ọ c vừa là ngh ệ thu ậ t Câu 72: Thực ch ấ t QTDN là : A. QTDN mang tính khoa h ọ c B. QTDN. và nơi làm vi ệ c Câu 32: Ch ọ n câu tr ả lời đúng: Hi ệ n nay trong các DN s ả n xu ấ t và ch ế bi ế n ở nước ta có m ấ y ki ể u cơ c ấ u s ả n xu ấ t A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 33: Các nhân t ố
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 246 câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị doanh nghiệp (có đáp án), Tuyển tập 246 câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị doanh nghiệp (có đáp án), Tuyển tập 246 câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị doanh nghiệp (có đáp án)

Từ khóa liên quan