Thuyết trình luận văn: Quy trình tổ chúc dạy học phân môn lịch sử theo hình thức câu lạc bộ

50 672 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2014, 19:08

Trần Đăng Khoa Quy trình tổ chức dạy học phân môn lịch sử ở tr!ờng tiểu học theo hình thức Câu lạc bộ Ngời hớng dẫn khoa học TS. Nguyễn Thị Hờng 1. Lý do chọn đề tài Đổi mới t! duy giáo dục một cách nhất quán từ mục tiêu, ch!ơng trình, nội dung, ph!ơng pháp đến cơ cấu và hệ thống tổ chức, cơ chế quản lý để tạo đ!ợc chuyển biến cơ bản toàn diện của nền giáo dục n!ớc nhà, tiếp cận với trình độ giáo dục của khu vực và thế giới. Xây dựng và phát triển hệ thống học tập cho mọi ng!ời và những hình thức học tập, thực hành linh hoạt, đáp ứng nhu cầu học tập th!ờng xuyên. Tạo nhiều cơ hội khác nhau cho ng!ời học, đảm bảo sự công bằng xã hội trong giáo dục Điều 28 Luật giáo dục đã khẳng định Ph!ơng pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm từng lớp học, môn học, bồi d!ỡng ph!ơng pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm; rèn kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh. Mở đầu quyển Lịch sử nớc ta Hồ Chủ Tịch đã viết: Dân ta phải biết sử ta Cho tờng gốc tích nớc nhà Việt Nam . Nh!ng thực tế dạy học môn Lịch sử hiện nay ở nhà tr!ờng tiểu học đạt kết quả ch!a cao và gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình dạy học. Đặc biệt là việc vận dụng và sử dụng các hình thức dạy học. Vì những yêu cầu khoa học và thực tiễn nh! trên, chúng tôi đã lựa chọn đề tài: Quy trình tổ chức dạy học phân môn lịch sử ở tr!ờng tiểu học theo hình thức Câu lạc bộ. 2. Mục đích nghiên cứu Đề tài này nhằm góp phần nâng cao chất l!ợng dạy học phân môn Lịch sử ở tr!ờng tiểu học. 3. Khách thể và đối tợng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học phân môn lịch sử ở tr!ờng tiểu học. 3.2. Đối t!ợng nghiên cứu: Quy trình tổ chức dạy học phân môn lịch sử ở tr!ờng tiểu học theo hình thức Câu lạc bộ. 4. Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng đ!ợc quy trình tổ chức dạy học phân môn Lịch sử theo hình thức Câu lạc bộ. Phù hợp với đặc điểm nhận thức của học sinh và thực tiễn dạy học ở tiểu học thì sẽ góp phần nâng cao chất l!ợng dạy học Lịch sử ở tr!ờng tiểu học. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1. Nghiên cứu về cơ sở lí luận của vấn đề nghiên cứu 5.2. Tìm hiểu thực trạng việc tổ chức các tiết dạy học môn Lịch sử của giáo viên ở các tr!ờng tiểu học. 5.3. Đề xuất và thực nghiệm quy trình tổ chức dạy học phân môn lịch sử ở tr!ờng tiểu học theo hình thức Câu lạc bộ. 6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu + Đề tài nghiên cứu việc tổ chức các tiết dạy học trên lớp phân môn lịch sử lớp 4 và lớp 5, thuộc các bài học có hệ thống tổng hợp nh!: Các bài ôn tập ch!ơng, các bài ôn tập từng phần trong ch!ơng trình lịch sử lớp 4,5. + Về địa bàn nghiên cứu. Đề tài tập trung tìm hiểu nghiên cứu một số tr!ờng tiểu học thuộc tỉnh nghệ An. 7. Phơng pháp nghiên cứu 7.1. Các ph!ơng pháp nghiên cứu lí luận Bao gồm các ph!ơng pháp nghiên cứu nh!: Phân tích, tổng hợp, hệ thống hoá, khái quát hoá 7.2. Các ph!ơng pháp nghiên cứu thực tiễn Ph!ơng pháp quan sát, Ph!ơng pháp điều tra, Ph!ơng pháp thống kê toán học 8. Những đóng góp của đề tài - Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về tổ chức dạy học theo hình thức Câu lạc bộ. - Xây dựng quy trình tổ chức dạy học lịch sử theo hình thức Câu lạc bộ. - Biên soạn một số giáo án mẫu theo quy trình . 9. Cấu trúc đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn gồm có 3 ch!ơng: Ch!ơng 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu. Ch!ơng 2: Quy trình tổ chức dạy học phân môn Lịch sử theo hình thức Câu lạc bộ . Ch!ơng 3: Thực nghiệm s phạm. Chơng 1 Cơ sở lí luận và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu 1.1. Cơ sở lí luận 1.1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề ở Việt Nam hiện nay, việc sử dụng các hình thức dạy học đã đợc áp dụng rộng rãi trong các nhà trờng phổ thông. Đồng thời cũng có rất nhiều tác giả nghiên cứu và tìm hiểu các hình thức dạy học. Tuy nhiên việc nghiên cứu của các tác giả về các hình thức tổ chức dạy học đang còn ở mức độ khái quát chung, cha có công trình nào đi vào nghiên cứu và xây dựng quy trình tổ chức các tiết dạy học cụ thể cho phân môn Lịch sử ở trờng tiểu học. 1.1.2. Một số khái niệm cơ bản 1.1.2.1. Khái niệm hình thức tổ chức dạy học ở tiểu học Từ việc tìm hiểu và phân tích các quan điểm về hình thức tổ chức dạy học, với xu thế phát triển cuả giáo dục về đổi mới ph!ơng pháp dạy học cũng nh! hình thức tổ chức dạy học. Chúng tôi hiểu hình thức tổ chức dạy học nh! sau:Hình thức tổ chức dạy học là cách thức tổ chức, sắp xếp hoạt động dạy và học của thầy và trò phù hợp với mục tiêu và nội dung bài học, để phát huy cao nhất khả năng hoạt động học của học sinh nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy học. 1.1.2.2. Một số đặc điểm của hình thức tổ chức dạy học Các hình thức tổ chức dạy học rất đa dạng, mỗi hình thức tổ chức dạy học đều có những !u điểm và nh!ợc điểm khác nhau. Để phân biệt đ!ợc các hình thức tổ chức khác nhau chúng căn cứ vào những đặc điểm cơ bản sau: (1) Số l!ợng học sinh tham gia vào các hoạt động. (2) Thời điểm học sinh thực hiện hoạt động học tập. (3) Không gian tiến hành học tập. (4) Đặc điểm và tính chất hoạt động học tập của học sinh. (5) Mục tiêu cần đạt của bài học. (6) Điều kiện hoàn cảnh địa lí, nơi tiến hành dạy học khác nhau. [...]... các hình thức tổ chức dạy học trong quá trình dạy học phân môn Lịch sử của giáo viên Bảng 1: Các hình thức tổ chức dạy học được giáo viên sử dụng trong dạy học phân môn Lịch sử ở tiểu học Số ý kiến TT Các hỡnh thức tổ chức dạy học Mức độ sử dụng Số lư ợng Tỉ lệ (%) Thường xuyên Thỉnh thong 1 Dạy học cá nhân 57 45,6 15 42 2 Dạy học nhóm 78 62,4 43 35 3 Dạy học theo lớp 112 89,6 90 22 4 Hỡnh thức tham... môn Lịch sử và ý nghĩa của hình thức Câu lạc bộ đối với dạy học lịch sử 1.1.3.1 Mục tiêu của phân môn lịch sử 1.1.3.2 Nội dung, chương trình phân môn Lịch sử 1.1.3.3 Vai trò, ý nghĩa của hình thức Câu lạc bộ đối với dạy học lịch sử 1.1.4 Đặc điểm tâm lí của học sinh tiểu học * Về mặt giải phẫu sinh lí: * Về mặt nhận thức: * Về mặt tình cảm: 1.2 Cơ sở thực tiễn 1.2.1 Thực trạng việc sử dụng các hình. .. dạy học Chương 2 Quy trình tổ chức dạy học phân môn lịch sử ở trường tiểu học theo hình thức Câu Lạc bộ 2.1 Căn cứ và nguyên tắc để xây dựng quy trình 2.1.1 Căn cứ để xây dựng quy trình 2.1.1.1 Mục tiêu, đặc điểm của phân môn Lịch sử 2.1.1.2 Đặc điểm tâm sinh lý học sinh tiểu học 2.1.1.3 Điều kiện thực tiễn của nhà trường tiểu học 2.1.2 Nguyên tắc để xây dựng quy trình tổ chức các tiết dạy lịch sử. .. vậy, quy trình tổ chức dạy học là Các bước, trình tự đã được xây dựng theo kế hoạch dạy học, giúp giáo viên và học sinh trong quá trình thực hiện hoạt động dạy học Quy trình dạy học phân môn lịch sử theo hình thức Câu lạc bộ cũng được xây dựng gồm các bước, các giai đoạn được sắp xếp theo một trình tự nhất định giữa chúng có sự tiếp nối và quan hệ lẫn nhau khi thực hiện quy trình 1.1.3 Đặc điểm của phân. .. tốt các nhiệm vụ dạy học 1.1.2.4 Một số đặc điểm của hình thức Câu lạc bộ - Mục đích, nhiệm vụ của Câu lạc bộ - Nội dung, hình thức hoạt động của Câu lạc bộ - Tổ chức hoạt động của Câu lạc bộ Bước 1: Lập kế hoạch Bước 2: Tổ chức thực hiện kế hoạch Bước 3: Kết thúc 1.1.2.5 Khái niệm về quy trình và quy trình dạy học Theo Từ điển tiếng Việt, quy trình là Các bước, trình tự phải theo khi tiến hành... việc tổ chức các bài ôn tập lịch sử của giáo viên tiểu học Qua nghiên cứu chương trình phân môn lịch sử và tìm hiểu thực tiễn quá trình tổ chức dạy học lịch sử hiện nay của giáo viên tiểu học Một số giáo viên đã áp dụng các hình thức tổ chức dạy học mới vào quá trình dạy học nhưng đạt hiệu quả chưa cao do vận dụng máy móc, không sáng tạo và không theo một quy trình nào cả Đặc biệt là trong các tiết học. .. - Đồ dùng dạy học Bước 3: Lập kế hoạch tổ chức các tiết dạy lịch sử theo hình thức Câu lạc bộ * Hoạt động của học sinh - Chuẩn bị đồ dùng học tập và các đồ dụng khác có liên quan đến nội dung bài học - Tham khảo trước nội dung bài học và các tài liệu theo yêu cầu của giáo viên - Sắp xếp vị trí học tập theo yêu cầu của giáo viên Giai đoạn 2: Tổ chức học sinh học tập theo hình thức Câu lạc bộ Bước 1:... giới thiệu một số tiết học được thiết kế theo quy trình tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Ví dụ 1: Lịch sử lớp 5 Bài 11: Ôn tập Hơn 80 năm chống thực dân Pháp (1858 - 1945) Ví dụ 2: Lịch sử lớp 4: Bài 6 Ôn tập 2.4 Một số yêu cầu cơ bản khi thực hiện quy trình tổ chức dạy học lịch sử ở trường tiểu học theo hình thức Câu lạc bộ 2.4.1 Đối với giáo viên tiểu học Giáo viên cần phải nhận thức đúng đắn vị trí,... những kiến thức tổng hợp, hệ thống của từng phần, từng giai đoạn lịch sử Giáo viên chỉ đơn thuần đưa ra các câu hỏi có trong sách giáo khoa để học sinh ghi nhớ lại các kiến thức lịch sử chứ chưa có những hình thức tổ chức dạy học hợp lí nhằm nâng cao hiệu quả dạy học 1.2.4 Chất lượng dạy học phân môn lịch sử hiện nay ở nhà trường tiểu học Bảng 3: Kết quả kiểm tra định kỳ lần 4 phân môn Lịch sử khối 4... về hình thức Câu lạc bộ Theo Từ điển Tiếng Việt, Câu lạc bộ là tổ chức được lập ra để nhiều người tham gia sinh hoạt văn hoá, vui chơi giải trí [19,120] Qua quá trình tìm hiểu, chúng tôi đưa ra nhận xét: Hình thức tổ chức dạy học Câu lạc bộ là cách thức tổ chức, sắp xếp hoạt động dạy và học của thầy và trò phù hợp với mục tiêu và nội dung bài học, để phát huy cao nhất khả năng Hoạt động học của học . trình dạy học phân môn lịch sử ở tr!ờng tiểu học. 3.2. Đối t!ợng nghiên cứu: Quy trình tổ chức dạy học phân môn lịch sử ở tr!ờng tiểu học theo hình thức Câu lạc bộ. 4. Giả thuyết khoa học Nếu. việc sử dụng các hình thức tổ chức dạy học trong quá trình dạy học phân môn Lịch sử của giáo viên. Bảng 1: Các hình thức tổ chức dạy học đợc giáo viên sử dụng trong dạy học phân môn Lịch sử. học 8. Những đóng góp của đề tài - Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về tổ chức dạy học theo hình thức Câu lạc bộ. - Xây dựng quy trình tổ chức dạy học lịch sử theo hình thức Câu lạc bộ.
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết trình luận văn: Quy trình tổ chúc dạy học phân môn lịch sử theo hình thức câu lạc bộ, Thuyết trình luận văn: Quy trình tổ chúc dạy học phân môn lịch sử theo hình thức câu lạc bộ, Thuyết trình luận văn: Quy trình tổ chúc dạy học phân môn lịch sử theo hình thức câu lạc bộ, Trần Đăng Khoa Quy trình tổ chức dạy học phân môn lịch sử ở trường tiểu học theo hình thức Câu lạc bộ Người hướng dẫn khoa học TS. Nguyễn Thị Hường, Chương 1 Cơ sở lí luận và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu, Chương 2 Quy trình tổ chức dạy học phân môn lịch sử ở trường tiểu học theo hình thức Câu Lạc bộ 2.1. Căn cứ và nguyên tắc để xây dựng quy trình 2.1.1. Căn cứ để xây dựng quy trình 2.1.1.1. Mục tiêu, đặc điểm của phân môn Lịch sử 2.1.1.2. Đặc điểm tâm sinh, Chương 3 Thực nghiệm sư phạm 3.1. Khái quát về quá trình thực nghiệm 3.1.1. Mục đích thực nghiệm Quá trình thực nghiệm được tiến hành nhằm để kiểm nghiệm quy trình tổ chức dạy học lịch sử ở trường tiểu học theo hình thức Câu lạc bộ. Từ đó chứng minh giả t, Một số hình ảnh về các tiết dạy thực nghiệm

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm