Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy tại Cụm công nghiệp Phong Khê – Bắc Ninh

53 2,378 10
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2014, 09:21

MỞ ĐẦUViệt Nam là một nước có rất nhiều nghề truyền thống lâu đời trong đó có nghề sản xuất giấy từ hàng trăm năm nay. Hiện nay, tình hình thị trường tiêu thụ của các sản phẩm giấy, đặc bịêt là nhóm sản phẩm giấy trắng cao cấp có chất lượng, tính thẩm mỹ cao đang phát triển mạnh. Các mặt hàng giấy do các doanh nghiệp trong nước đã đáp ứng một phần quan trọng nhu cầu tiêu dùng, đạt khoảng 70%, bước đầu xuất khẩu sang các nước trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, các sản phẩm giấy trong nước thường có chất lượng thấp nên rất khó khăn trong việc theo kịp, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đặc biệt là trong bối cảnh nước ta gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới (WTO). thì việc đổi mới thiết bị và hiện đại hoá công nghệ, kết hợp hài hoà giữa đầu tư xây dựng mới và đầu tư chiều sâu, mở rộng các cơ sở hiện có, phát triển vùng nguyên liệu, cân đối giữa tiêu dùng và sản xuất, xuất nhập khẩu, tăng sản lượng, đảm bảo chất lượng và sức cạnh tranh của hàng hoá, góp phần tăng trưởng kinh tế, thực hiện công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.Công ty giấy Phong Khê tiền thân là hộ sản xuất giấy các loại, với hơn 10 năm hoạt động và phát triển dưới mô hình cơ sở sản xuất giấy, trước nhu cầu mở rộng đầu tư phát triển năm 2004 cơ sở thống nhất tổ chức lại hình thức sản xuất thành lập doanh nghiệp tư nhân. Chỉ qua một thời gian hoạt động, Công ty giấy Phong Khê đã vươn lên trở thành một trong những Công ty sản xuất các sản phẩm giấy các loại. Hàng năm, Công ty đóng góp cho Ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng, hoạt động của Công ty đã tạo công ăn việc làm thường xuyên và ổn định nâng cao thu nhập và mức sống cho trên 100 lao động.Chính vì vậy, việc đánh giá tác động môi trường bổ sung cho “Dự án đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy sản xuất giấy” tại Cụm Công nghiệp xã Phong Khê mở rộng (giai đoạn 1) do Công ty cổ phần giấy Phong Khê làm chủ đầu tư là hết sức cần thiết, thực hiện đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước; cũng như phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020. CĂN CỨ PHÁP LÝ LẬP BÁO CÁO Căn cứ pháp lý Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có hiệu lực ngày 172006. Thông tư 052008TTBTNMT ngày 8122008 của Bộ Tài nguyên môi trường về việc hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, và cam kết bảo vệ môi trường. Thông tư số 132009TTBTNMT ngày 1882009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định đánh giá m Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy tại Cụm công nghiệp Phong Khê – Bắc Ninh MỞ ĐẦU Việt Nam là một nước có rất nhiều nghề truyền thống lâu đời - trong đó có nghề sản xuất giấy từ hàng trăm năm nay. Hiện nay, tình hình thị trường tiêu thụ của các sản phẩm giấy, đặc bịêt là nhóm sản phẩm giấy trắng cao cấp có chất lượng, tính thẩm mỹ cao đang phát triển mạnh. Các mặt hàng giấy do các doanh nghiệp trong nước đã đáp ứng một phần quan trọng nhu cầu tiêu dùng, đạt khoảng 70%, bước đầu xuất khẩu sang các nước trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, các sản phẩm giấy trong nước thường có chất lượng thấp nên rất khó khăn trong việc theo kịp, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đặc biệt là trong bối cảnh nước ta gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới (WTO). thì việc đổi mới thiết bị và hiện đại hoá công nghệ, kết hợp hài hoà giữa đầu tư xây dựng mới và đầu tư chiều sâu, mở rộng các cơ sở hiện có, phát triển vùng nguyên liệu, cân đối giữa tiêu dùng và sản xuất, xuất nhập khẩu, tăng sản lượng, đảm bảo chất lượng và sức cạnh tranh của hàng hoá, góp phần tăng trưởng kinh tế, thực hiện công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Công ty giấy Phong Khê tiền thân là hộ sản xuất giấy các loại, với hơn 10 năm hoạt động và phát triển dưới mô hình cơ sở sản xuất giấy, trước nhu cầu mở rộng đầu tư phát triển năm 2004 cơ sở thống nhất tổ chức lại hình thức sản xuất thành lập doanh nghiệp tư nhân. Chỉ qua một thời gian hoạt động, Công ty giấy Phong Khê đã vươn lên trở thành một trong những Công ty sản xuất các sản phẩm giấy các loại. Hàng năm, Công ty đóng góp cho Ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng, hoạt động của Công ty đã tạo công ăn việc làm thường xuyên và ổn định nâng cao thu nhập và mức sống cho trên 100 lao động. Chính vì vậy, việc đánh giá tác động môi trường bổ sung cho “Dự án đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy sản xuất giấy” tại Cụm Công nghiệp xã Phong Khê mở rộng (giai đoạn 1) do Công ty cổ phần giấy Phong Khê làm chủ đầu tư là hết sức cần thiết, thực hiện đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước; cũng như phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020. GVHD: Đàm Quang Thọ SVTH: Nhóm 02 1 Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy tại Cụm công nghiệp Phong Khê – Bắc Ninh * CĂN CỨ PHÁP LÝ LẬP BÁO CÁO Căn cứ pháp lý - Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có hiệu lực ngày 1/7/2006. - Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 8/12/2008 của Bộ Tài nguyên môi trường về việc hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, và cam kết bảo vệ môi trường. - Thông tư số 13/2009/TT-BTNMT ngày 18/8/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. - Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. - Quyết định số 04/QĐ - TNMT ngày 08/01/2008 của Sở Tài nguyên và Tài nguyên môi trường Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư Nhà máy sản xuất bột giấy tẩy trắng, giấy in, giấy viết, giấy phôtô tại Cụm công nghiệp Phong Khê II, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh của Công ty giấy Phong Khê. * Tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam - QCVN 03:2008/BTNMT: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất. - QCVN 05:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. - QCVN 06:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh. - QCVN 07: 2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại. - QCVN 19:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với các chất vô cơ. - QCVN 20:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với các chất hữu cơ. GVHD: Đàm Quang Thọ SVTH: Nhóm 02 2 Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy tại Cụm công nghiệp Phong Khê – Bắc Ninh - QCVN 24: 2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. - QCVN 08:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. - QCVN 09:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm. - QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. - QCVN 12:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy. - TCVN 5949 – 1998: Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư. Các tiêu chuẩn vệ sinh lao động ban hành theo Quyết định số 3733/2002/QĐ – BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế và các tiêu chuẩn môi trường lao động khác có liên quan. * TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM BỔ SUNG Chủ đầu tư đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh tiến hành các bước cần thiết để lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường bổ sung. - Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh. - Giám đốc: Nguyễn Đại Đồng. - Địa chỉ liên hệ: Số 11 - Đường Hai Bà Trưng - Phường Suối Hoa - Thành Phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh. - Điện thoại/Fax: 02413.874.125/811.257 *Trình tự thực hiện gồm các bước sau: - Nghiên cứu hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy sản xuất giấy tại cụm công nghiệp Phong Khê mở rộng (giai đoạn 1) - Tổ chức điều tra hiện trạng môi trường khu vực Dự án hiện tại và giai đoạn mở rộng, khu vực lân cận, chú ý các yếu tố có khả năng gây ô nhiễm đến môi trường. GVHD: Đàm Quang Thọ SVTH: Nhóm 02 3 Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy tại Cụm công nghiệp Phong Khê – Bắc Ninh - Trên cơ sở các số liệu điều tra, phân tích hiện trạng môi trường, tổng hợp số liệu lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của Dự án. * Danh sách cán bộ tham gia lập báo cáo Bảng 1: Danh sách cán bộ tham gia lập Báo cáo ĐTM bổ sung T T Họ và tên Chuyên môn Chức vụ Ghi chú 1 Nguyễn Đại Đồng Cử nhân Giám đốc 2 Phan Khắc Huê Kỹ sư PP Quan trắc MT 3 Vũ thị Huyên Cử nhân Cán bộ Chịu trách nhiệm chính 4 Đặng Trường Giang Cử nhân Cán bộ 5 Lê thị Xuân Mai Cử nhân Cán bộ * Danh sách các thiết bị lấy mẫu và phân tích Bảng 2: Danh sách thiết bị lấy mẫu, đo đạc, phân tích TT Tên thiết bị Nước SX Các thiết bị lấy mẫu hiện trường 1 Thiết bị lấy mẫu khí Buck Mỹ 2 Thiết bị lấy mẫu bụi Mỹ 3 Máy đo khí độc VRAE Mỹ 4 Máy đo độ ồn LA Mỹ 5 Máy đo tốc độ gió Mỹ 6 Máy đo độ ẩm, nhiệt độ SATO Nhật 7 Máy đo nhanh 6 chỉ tiêu TOA WQC - 22A Nhật Các thiết bị phân tích trong phòng thí nghiệm 8 Máy quang phổ DR 5000 Mỹ 9 Máy đo oxy hòa tan YSI 500 Mỹ 10 Thiết bị đo BOD và Tủ ổn nhiệt BOD Mỹ GVHD: Đàm Quang Thọ SVTH: Nhóm 02 4 Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy tại Cụm công nghiệp Phong Khê – Bắc Ninh 11 Bếp nung COD Mỹ 12 Cân phân tích Mỹ 13 Máy Quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS Mỹ 14 Máy Sắc ký khí - GC Mỹ GVHD: Đàm Quang Thọ SVTH: Nhóm 02 5 Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy tại Cụm công nghiệp Phong Khê – Bắc Ninh 1. TÊN DỰ ÁN Dự án: Đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy sản xuất giấy tại Cụm công nghiệp Phong Khê (giai đoạn 1) 2. CHỦ DỰ ÁN Công ty Cổ phần giấy Phong Khê Địa chỉ liên hệ: Thôn Dương Ổ, xã Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại/Fax: 0241.3884666/0241.3884812 Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Ước Quốc tịch: Việt Nam Chức vụ: Giám đốc 3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN Dự án: “Đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy sản xuất giấy” tại Cụm công nghiệp Phong Khê mở rộng (giai đoạn 1) được xây dựng tại thôn Dương Ổ, xã Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Vị trí tiếp giáp của khu đất dự án như sau: - Phía Bắc giáp đường quy hoạch cụm công nghiệp - Phía Đông giáp lô đất CN1 của công ty cổ phần giấy Phong Khê - Phía Nam giáp đê sông Ngũ Huyện Khê - Phía Tây giáp lô đất CN3 của Công ty giấy Văn Năng. 4. NHỮNG THAY ĐỔI VỀ NỘI DUNG CỦA DỰ ÁN 4.1 Thay đổi về quy mô, công suất thiết kế 4.1.1. Sản phẩm và công suất Sản phẩm chính của dự án là giấy in, giấy viết, giấy photo Bảng 3: Các sản phẩm và công suất của dây chuyền sản xuất TT Tên sản phẩm Công suất (tấn/năm) I Giai đoạn trước khi mở rộng (giai đoạn 1) 1 Giấy in, giấy viết, giấy phôtô 11.000 11.000 II Giai đoạn mở rộng sản xuất (giai đoạn 2) GVHD: Đàm Quang Thọ SVTH: Nhóm 02 6 Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy tại Cụm công nghiệp Phong Khê – Bắc Ninh 1 Giấy in, giấy viết, giấy phôtô 10.000 4.1.2. Cơ cấu lao động khi thay đổi công suất thiết kế Sơ đồ tổ chức bộ máy là bộ phận không tách rời của công ty. Lao động của Dự án được tổ chức bổ sung như sau: Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức Công ty Khi mở rộng quy mô sản xuất số lượng cán bộ dự kiến là 205 người, thêm 60 người được phân bổ tại các bộ phận, cụ thể như sau: Bảng 4: Phân bổ cán bộ trong Công ty STT Loại lao động Số lượng (người) Số cán bộ hiện tại Số cán bộ dự kiến khi mở rộng Tổng số cán bộ 2 giai đoạn 1 Giám đốc 01 0 01 2 Phó giám đốc 01 0 01 3 Thư ký 01 0 01 4 Phòng Tài chính – kế toán 07 3 10 GVHD: Đàm Quang Thọ SVTH: Nhóm 02 7 Lãnh đạo Công ty Các bộ phận chức năng Công nhân vận chuyển bốc xếp, bảo vệ, tạp vụ Công nhân Kỹ sư điều hành sản xuất Quản đốc nhà máy Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy tại Cụm công nghiệp Phong Khê – Bắc Ninh 5 Phòng Kinh doanh 06 2 8 6 Bảo vệ 06 4 10 7 Quản đốc Nhà máy 04 1 5 8 Kỹ sư 04 2 6 9 Xưởng sản xuất giấy viết, giấy in 115 48 163 Tổng 145 60 205 4.1.3. Nội dung xây dựng Công ty mở rộng thêm với tổng diện tích 25.000m 2 . Cơ cấu sử dụng đất hiện tại và sau khi dự án mở rộng như sau: Bảng 5: Các công trình đã xây dựng giai đoạn 1 (hiện tại) và dự kiến xây dựng giai đoạn 2 STT Tên các công trình Đơn vị tính Diện tích Tỷ lệ % I Giai đoạn I: Đang hoạt động 1 Bãi chứa nguyên liệu m 2 5.200 21,7 2 Nhà xưởng sản xuất giấy in, giấy viết m 2 2.000 8,4 3 Nhà kho thành phẩm m 2 2.000 8,3 4 Nhà bảo dưỡng m 2 150 0,6 5 Bể xử lý nước cấp m 3 1.200 5 6 Bể chứa nước cấp m 3 1.050 4,3 7 Bể xử lý nước thải m 3 950 3,9 8 Hồ sinh học chứa nước thải m 3 2.500 10,4 9 Bãi than và lò hơi m 2 250 1 10 Nhà kho vật tư, hoá chất m 2 60 0,3 GVHD: Đàm Quang Thọ SVTH: Nhóm 02 8 Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy tại Cụm công nghiệp Phong Khê – Bắc Ninh 11 Nhà văn phòng m 2 250 1 12 Nhà bảo vệ m 2 20 0,08 13 Trạm biến áp m 2 40 0,1 14 Bể chứa nước cứu hoả m 2 30 0,1 15 Nhà vệ sinh công nghiệp m 2 80 0,3 16 Hệ thống sân, đường nội bộ m 2 5.500 22,3 17 Cây xanh, bồn hoa m 2 4.257 17,7 18 Nhà để xe m 2 210 0,9 Tổng diện tích sử dụng m 2 23.947 100 II Giai đoạn 2: Giai đoạn mở rộng 1 Sân chứa nguyên vật liệu m 2 1.200 10,9 2 Nhà kho chứa nguyên vật liệu m 2 1.600 14,6 3 Nhà xưởng m 2 2.000 18,2 4 Nhà kho Thành phẩm m 2 1.000 9,1 5 Nhà nồi hơi m 2 30 0,2 6 Bể chứa nước cấp m 2 650 5,9 7 Đường nội bộ m 2 1500 13,6 8 Công trình phù trợ m 2 3.000 27,3 Tổng 10.980 100 Tổng giai đoạn I+II 34927 4.2. Thay đổi về công nghệ sản xuất 4.2.1. Dây chuyền sản xuất trước khi mở rộng dự án * Công nghệ sản xuất giấy viết, giấy in, giấy phô tô GVHD: Đàm Quang Thọ SVTH: Nhóm 02 9 Sản phẩm Than Hóa chất phụ gia Nguyên liệu Nghiền thuỷ lực Bể chứa Nghiền đĩa Bể tuần hoàn Sàng rung -Tiếng ồn -Nước thải -Chât thải rắn Bể chứa trước xeo Bơm lọc cát Hòm điều tiết Máy xeo Hoàn thành -Tiếng ồn -Nước thải -Chất thải rắn: bột giấy Sấy -Nhiệt độ -Chất thải rắn: Xỉ than -Khí thải: CO, NO x , SO 2 Nồi hơi Bể pha hóa chất Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy tại Cụm công nghiệp Phong Khê – Bắc Ninh Sơ đồ 2: Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất giấy viết, giấy in, giấy phô tô Thuyết minh qui trình sản xuất: Nguyên liệu được đưa vào nghiền thuỷ lực, sau đó được đưa ra bể chứa và được đưa vào nghiền đĩa để đật yêu cầu kỹ thuật cho sản xuất giấy in, giấy viết, giấy phôtô rồi đưa ra bể tuần hoàn. Từ bể tuần hoàn bột giấy được đưa qua hệ thống sàng rung để lọc các chất thải thô rồi đưa vào bể chứa để pha hóa chất sau đó được bơm sang bể chứa trước xeo. Từ bể chứa trước xeo, bột GVHD: Đàm Quang Thọ SVTH: Nhóm 02 10 [...].. .Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy tại Cụm công nghiệp Phong Khê – Bắc Ninh giấy được hệ thống bơm lọc cát đưa ra hòm điều tiết lên lưới, bột bám vào chăn xeo được qua ép và qua lô sấy khô tạo ra sản phẩm, sau đó giấy cuộn được cắt hoàn thành và nhập kho 4.3.2 Bổ sung dây chuyền sản xuất giai đoạn mở rộng dự án Hiện tại công ty đang hoạt động 01 dây chuyền sản xuất giấy in, giấy. .. vệ công trình xây dựng GVHD: Đàm Quang Thọ SVTH: Nhóm 02 33 Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy tại Cụm công nghiệp Phong Khê – Bắc Ninh Trên công trường xây dựng đơn vị thi công sẽ thực hiện những qui định về vệ sinh và an toàn lao động, an toàn điện và Qui chuẩn xây dựng Chủ dự án sẽ kiểm tra thường xuyên các đơn vị thi công thực hiện che chắn chống bụi và vật rơi từ trên cao xuống,... SVTH: Nhóm 02 22 Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy tại Cụm công nghiệp Phong Khê – Bắc Ninh sẽ ảnh hưởng nhất định đến chất lượng môi trường nước của khu vực Căn cứ tiêu chuẩn thải vào môi trường của 1 người/ngày, có thể dự báo thải lượng tại bảng sau: Bảng 16: Dự báo thải lượng gây ô nhiễm môi trường nước trong quá trình thi công Dự án (Dự kiến lực lượng thi công 50 người) TT... Quang Thọ SVTH: Nhóm 02 21 Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy tại Cụm công nghiệp Phong Khê – Bắc Ninh chế độ hoạt động của động cơ Các tác động này chỉ diễn ra trong giai đoạn xây dựng Như vậy, tuy lượng nhiên liệu dùng trong khi thi công công trình không lớn nhưng sẽ có một lượng khí thải nhất định sinh ra ảnh hưởng đến môi trường xung quanh khu vực Dự án Các nguồn gây ô nhiễm... Nhu cầu sử dụng nước của nhà máy GVHD: Đàm Quang Thọ SVTH: Nhóm 02 11 Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy tại Cụm công nghiệp Phong Khê – Bắc Ninh Đơn vị (m3/ngày) Nhu cầu sử dụng nước Giai đoạn 1- hiện tại m3/ngày 370 Giai đoạn 2 – mở rộng m3/ngày 200 m3/ngày 570 Tổng Lượng nước sử dụng của tổng công ty trước khi mở rộng là 370 m 3/ngày Khi mở rộng sản xuất, tổng lượng nước sử... liệu và sản phẩm của Công ty, và bụi từ quá trình đốt nhiên liệu từ lò hơi, bụi từ quá trình sản xuất như xeo giấy, cắt cuộn, nghiền thủy lực GVHD: Đàm Quang Thọ SVTH: Nhóm 02 23 Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy tại Cụm công nghiệp Phong Khê – Bắc Ninh - Khí thải chủ yếu phát sinh từ các hoạt động giao thông vận tải, vận chuyển nguyên vật liệu và phân phối sản phẩm của Công ty... tính chủ quan Trong quá trình thực hiện ĐTM bổ sung, Chủ Dự án kết hợp với đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát thực tế, đo đạc lấy mẫu tại khu vực Dự án theo đúng các quy chuẩn Việt Nam hiện hành Các mẫu phiếu điều tra, khảo sát được GVHD: Đàm Quang Thọ SVTH: Nhóm 02 32 Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy tại Cụm công nghiệp Phong Khê – Bắc Ninh thực hiện nghiêm túc có tính xác thực,... tải có trọng tải >3,500 kg Ôtô cần cẩu Máy ủi Máy khoan đá Máy dập bêtông GVHD: Đàm Quang Thọ SVTH: Nhóm 02 Mức ồn phổ biến (dBA) Mức ồn lớn nhất (dBA) 85 90 90 93 87-90 80-85 103 105 110 115 120 100 20 Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy tại Cụm công nghiệp Phong Khê – Bắc Ninh Máy cưa tay Máy nén diezen có vòng quay rộng Máy đóng búa 1,5 tấn Máy trộn bêtông bằng diezen 80-82 75-80... Nhóm 02 27 Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy tại Cụm công nghiệp Phong Khê – Bắc Ninh - Gây rối loạn hô hấp phổi 4 - Gây ra hiện tư ng hiệu ứng nhà kính Khí CO2 - Gây tác hại xấu đến hệ sinh thái 5 Hydrocacbon Gây nhiễm độc cấp tính như suy nhược, chóng mặt, nhức đầu, rối loạn giác quan có thể dẫn đến tử vong * Tác động do tiếng ồn Tiếng ồn ảnh hưởng lớn nhất đến công nhân tại những... µg/m3 30000 42 (QCVN 06:2009/BTNMT) Kphđ Kphđ GVHD: Đàm Quang Thọ SVTH: Nhóm 02 15 Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy tại Cụm công nghiệp Phong Khê – Bắc Ninh 10 µg/m3 O3 180 23 23 Ghi chú: (-) Không quy định; KK3: Phía Tây Bắc khu vực xưởng sản xuất mở rộng; KK4: Phía Tây Nam khu vực xưởng sản xuất mở rộng Nhận xét: Nồng độ các chỉ tiêu phân tích có giá trị nằm trong giới hạn . dự án đầu tư Nhà máy sản xuất bột giấy tẩy trắng, giấy in, giấy viết, giấy phôtô tại Cụm công nghiệp Phong Khê II, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh của Công ty giấy Phong Khê. * Tiêu chuẩn, quy. án là giấy in, giấy viết, giấy photo Bảng 3: Các sản phẩm và công suất của dây chuyền sản xuất TT Tên sản phẩm Công suất (tấn/năm) I Giai đoạn trước khi mở rộng (giai đoạn 1) 1 Giấy in, giấy. xuất 4.2.1. Dây chuyền sản xuất trước khi mở rộng dự án * Công nghệ sản xuất giấy viết, giấy in, giấy phô tô GVHD: Đàm Quang Thọ SVTH: Nhóm 02 9 Sản phẩm Than Hóa chất phụ gia Nguyên liệu Nghiền thuỷ
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy tại Cụm công nghiệp Phong Khê – Bắc Ninh, Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy tại Cụm công nghiệp Phong Khê – Bắc Ninh, Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy tại Cụm công nghiệp Phong Khê – Bắc Ninh, Đoàn cán bộ điều tra tiến hành trực tiếp tại hiện trường khu vực thực hiện Dự án, lấy mẫu và phân tích theo QCVN. Các số liệu phân tích chất lượng môi trường không khí, môi trường nước được tiến hành theo QCVN hiện hành, các thiết bị phân tích hiện đại và

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm