Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tại thành phố thanh hoá, tỉnh thanh hoá

105 479 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2014, 18:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI LÊ VĂN NGỮ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ðỘNG CỦA VĂN PHÒNG ðĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT TẠI THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ ðẤT ðAI Mà SỐ : 60.85.01.03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1. PGS.TS. NGUYỄN THANH TRÀ 2. GVC.TS. PHẠM PHƯƠNG NAM HÀ NỘI - 2013 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan số liệu và kết quả nghiên cứu của tôi trong luận văn này là trung thực và chưa hề ñược sử dụng ñể bảo vệ một học vị nào. Tôi xin cam ñoan các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñã ñược chỉ rõ nguồn gốc và mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn này ñã ñược cảm ơn. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Lê Văn Ngữ Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện ñề tài, tôi ñã nhận ñược sự giúp ñỡ nhiệt tình, sự ñóng góp quý báu của nhiều cá nhân và tập thể ñã tạo ñiều kiện cho tôi hoàn thành bản luận văn này. Trước hết tôi xin bày tỏ sự cảm ơn trân trọng nhất tới hai giáo viên hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Thanh Trà và TS Phạm Phương Nam những người ñã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo tôi trong suốt thời gian tôi thực hiện ñề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn sự góp ý chân thành của các thầy cô giáo Khoa Tài nguyên và Môi trường, trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội ñã tạo ñiều kiện thuận lợi cho tôi thực hiện ñề tài. Tôi xin trân trọng cảm ơn Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất thành phố Thanh Hóa, phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thanh Hóa, các phòng ban của UBND thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tôi cũng xin cảm ơn tới gia ñình và những người thân, ñồng nghiệp và bạn bè ñã tạo ñiều kiện về mọi mặt cho tôi trong quá trình thực hiện ñề tài này. Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn! TÁC GIẢ LUẬN VĂN Lê Văn Ngữ Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… iii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Danh mục chữ viết tắt ix PHẦN 1: ðẶT VẤN ðỀ 1 1.1 Sự cần thiết của ñề tài 1 1.2 Mục ñích và yêu cầu của ñề tài 3 1.2.1 Mục ñích 3 1.2.2 Yêu cầu 3 PHẦN 2: TỔNG QUAN CÁC VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU 4 2.1 ðất ñai, bất ñộng sản và thị trường bất ñộng sản 4 2.1.1 ðất ñai 4 2.1.2 Các chức năng cơ bản của ñất ñai: 4 2.1.3 Bất ñộng sản 4 2.1.4 Thị trường bất ñộng sản 5 2.2 ðăng ký ñất ñai, bất ñộng sản: 5 2.2.1 Khái niệm về ñăng ký ñất ñai: 5 2.2.2 Vai trò, lợi ích của ñăng ký Nhà nước về ñất ñai: 6 2.2.3 Yêu cầu của ñăng ký nhà nước về ñất ñai và tài sản gắn liền với ñất 7 2.3 Mô hình tổ chức ñăng ký ñất ñai, bất ñộng sản của một số nước trên thế giới 7 2.3.1 Tổ chức hệ thống ñăng ký ñất ñai và bất ñộng sản ở Thụy ðiển. 7 2.3.2 Tổ chức hệ thống ñăng ký ñất ñai và bất ñộng sản ở Úc (hệ thống Torren): 8 2.3.3 Tổ chức hệ thống ñăng ký ñất ñai và bất ñộng sản ở Cộng hòa Pháp 9 2.4 Tổ chức ñăng ký ñất ñai và bất ñộng sản ở nước ta 9 2.4.1 Khái quát về hệ thống ñăng ký ñất ñai ở Việt Nam: 9 2.4.2 Cơ sở pháp lý về tổ chức và hoạt ñộng của văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất 12 2.4.3 Vị trí của văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất trong hệ thống quản lý nhà nước về ñất ñai: 14 2.4.4 Chức năng, nhiệm vụ của văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất 14 2.5 Thực trạng hoạt ñộng của văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất ở Việt Nam 17 2.5.1 Tình hình thành lập: 17 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… iv 2.5.2 Cơ cấu tổ chức của Văn phòng ñăng ký: 17 2.5.3 Nguồn nhân lực của Văn phòng ñăng ký: 18 2.5.4 Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng ñăng ký: 19 2.5.5 Tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Văn phòng ñăng ký 19 2.5.6 ðánh giá chung về tình hình hoạt ñộng của VPðK ở Việt Nam 20 2.6 Thực trạng hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng tỉnh Thanh Hóa thuộc sở Tài nguyên và Môi trường. 22 2.6.1 Mô hình tổ chức 22 2.6.2 Chức năng, nhiệm vụ 23 2.6.3 Về cơ chế tài chính 23 2.6.4 Về công tác ñăng ký biến ñộng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất. 24 PHẦN 3: ðỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1. ðối tượng nghiên cứu: 25 3.2. Phạm vi nghiên cứu: 25 3.2.1 Về ñịa bàn nghiên cứu: 25 3.2.2 Về thời gian nghiên cứu 25 3.3. Nội dung nghiên cứu: 25 3.3.1 ðiều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và tình hình quản lý sử dụng ñất của thành phố Thanh Hóa. 25 3.3.2 ðánh giá thực trạng tình hình hoạt ñộng của văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất thành phố Thanh Hóa. 25 3.3.3 Nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả hoạt ñộng của văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất thành phố Thanh Hóa. 25 3.3.4 ðề xuất một số giải pháp ñể nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 25 3.4 Phương pháp nghiên cứu: 25 3.4.1 Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp 25 3.4.2 Phương pháp chọn ñiểm, chọn mẫu nghiên cứu 26 3.4.3 Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 26 3.4.4 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 26 3.4.5 Phương pháp chuyên gia 27 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 28 4.1 ðiều kiện tự nhiên, kinh tế -xã hội và tình hình quản lý ñất ñai 28 4.1.1. ðiều kiện tự nhiên 28 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… v 4.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế -xã hội 29 4.1.3 ðánh giá chung về ñiều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội, tài nguyên và môi trường. 33 4.1.4 Tình hình quản lý, sử dụng ñất và biến ñộng các loại ñất 34 4.2 Thực trạng tình hình hoạt ñộng của VPðKQSD ñất thành phố Thanh Hóa 39 4.2.1 Tổ chức bộ máy của Văn phòng ñăng ký QSD ñất thành phố 39 4.2.2 Căn cứ pháp lý 40 4.2.3 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 40 4.2.4 Nguồn nhân lực 41 4.2.5 Cơ chế hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất thành phố Thanh Hóa 42 4.3 ðánh giá kết quả hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất thành phố. 63 4.3.1 Công tác ñăng ký, cấp mới giấychứng nhận quyền sử dụng ñất 63 4.3.2 Về công tác cấp ñổi, cấp lại giấy chứng nhận QSD ñất: 68 4.3.3 Công tác chỉnh lý biến ñộng về sử dụng ñất khi thực hiện các quyền của người sử dụng ñất. 69 4.3.4 Công tác lập, quản lý hồ sơ ñịa chính 72 4.3.5 Công tác trích lục, trích ño ñịa chính 74 4.3.6 Công tác thống kê, kiểm kê ñất ñai. 75 4.3.7 Công tác tài chính 76 4.4 ðánh giá chung về hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất thành phố Thanh Hóa. 78 4.4.1 Mức ñộ công khai thủ tục hành chính 78 4.4.2 Thời gian thực hiện các thủ tục 80 4.4.3 Thái ñộ và mức ñộ hướng dẫn của cán bộ 82 4.4.3 Nhận xét: 84 4.5 Nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất thành phố Thanh Hóa 84 4.5.1 Khó khăn về công tác cán bộ của Văn phòng ñăng ký 84 4.5.2 Khó khăn về cơ sở vật chất 85 4.5.3 Tồn tại trong việc xác nhận hồ sơ của một số phường, xã 85 4.5.4 Chính sách pháp luật còn nhiều bất cập, việc thực thi chính sách pháp luật chưa triệt ñể. 86 4.5.5 ðối tượng giải quyết 87 4.6 ðề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất thành phố Thanh Hóa. 87 4.6.1 Về tổ chức và công tác cán bộ: 87 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… vi 4.6.2 Giải pháp về cơ sở vật chất, kỹ thuật 88 4.6.3 Về chính sách pháp luật 88 4.6.4 Giải pháp về tổ chức, phối hợp làm việc giữa các ñơn vị 89 4.6.5 Giải pháp về công nghệ 89 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 90 5.1 Kết luận 90 5.2 ðề nghị 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… vii DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Một số chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế 30 Bảng 4.2 Hiện trạng sử dụng ñất năm 2012 của thành phố Thanh Hóa 36 Bảng 4.3 Biến ñộng diện tích ñất theo mục ñích sử dụng 38 Bảng 4.4 Tổng hợp kết quả cấp giấy chứng nhận QSD ñất lần ñầu tính ñến ngày 30/06/2012 65 Bảng 4.5 Tổng hợp hồ sơ cấp mới giấy chứng nhận QSD ñất năm 2012 (tính ñến ngày 30/06/2012) 68 Bảng 4.6 Tổng hợp hồ sơ thế chấp, xóa thế chấp qua các năm (từ năm 2007 ñến ngày 30/06/2012) 71 Bảng 4.7 Hiện trạng hệ thống bản ñồ ñịa chính thành phố Thanh Hóa 73 Bảng 4.8 Kết quả công tác lập hồ sơ ñịa chính trên ñịa bàn thành phố Thanh Hóa 74 Bảng 4.9 Tổng hợp tổng thu phí, lệ phí từ hoạt ñộng của VPðKQSDð 78 Bảng 4.10 Mức ñộ công khai thủ tục hành chính 80 Bảng 4.11 ðánh giá tiến ñộ giải quyết hồ sơ của VPðK 82 Bảng 4.12 ðánh giá thái ñộ, mức ñộ hướng dẫn của cán bộ tiếp nhận hồ sơ 83 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… viii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Mô hình tổ chức bộ máy Văn phòng ñăng ký QSD ñất tỉnh Thanh Hóa 23 Hình 4.1 Biều ñồ cơ cấu ñất ñai thành phố năm 2012 37 Hình 4.2 Phòng xử lý hồ sơ của Văn phòng ñăng ký QSD ñất 66 Hình 4.3 Công dân ñến nộp hồ sơ lĩnh vực TNMT tại trung tâm 1 cửa liên thông 79 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… ix DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nội dung chữ viết tắt CNH-HðH Công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ðK-GCN ðăng ký cấp giấy chứng nhận ðKQSDð ðăng ký quyền sử dụng ñất GCN Giấy chứng nhận KK-TNCN Kê khai thuế thu nhập cá nhân LPTB Lệ phí trước bạ Nð-CP Nghị ñịnh của chính phủ NQ-HðND Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân NVTC Nghĩa vụ tài chính Qð-TTg Quyết ñịnh của Thủ tướng Qð-UBND Quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường TN&MT Tài nguyên và Môi trường TSDð Tiền sử dụng ñất TT-BTC Thông tư của bộ Tài chính TTLT/BTC-BTNMT Thông tư liên tịch của bộ Tài chính, bộ Tài nguyên và Môi trường TTLT/BTNMT-BNV Thông tư liên tịch của bộ Tài nguyên và Môi trường, bộ Nội vụ TTLT/BTP-BTNMT Thông tư liên tịch bộ Tư pháp, bộ Tài nguyên và Môi trường UBND Ủy ban nhân dân VPðK Văn phòng ñăng ký VPðKQSDð Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất [...]... xã h i và tình hình qu n lý s d ng ñ t c a thành ph Thanh Hóa 3.3.2 ðánh giá th c tr ng tình hình ho t ñ ng c a văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t thành ph Thanh Hóa 3.3.3 Nguyên nhân làm h n ch hi u qu ho t ñ ng c a văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t thành ph Thanh Hóa 3.3.4 ð xu t m t s gi i pháp ñ nâng cao hi u qu ho t ñ ng c a văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t thành ph Thanh Hóa, t nh Thanh Hóa... Phòng Tài nguyên và Môi trư ng thành ph Thanh Hóa, t nh Thanh Hóa 1.2 M c ñích và yêu c u c a ñ tài 1.2.1 M c ñích - ðánh giá th c tr ng ho t ñ ng c a Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t thành ph Thanh Hóa, t nh Thanh Hóa t khi thành l p năm 2007 và ñi vào ho t ñ ng cho ñ n tháng 06 năm 2012 - Phân tích nh ng t n t i ñ tìm ra nguyên nhân và ñ xu t m t s gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ñ ng c a Văn phòng. .. ñai quy ñ nh: UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t ñ nh thành l p Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t thu c S TN&MT và thành l p các chi nhánh c a Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t t i các ñ a bàn c n thi t; UBND huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh căn c vào nhu c u ñăng ký quy n s d ng ñ t trên ñ a bàn quy t ñ nh thành l p Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t thu c Phòng TN&MT.[5] Như v... tr ng và gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ñ ng c a văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t t i thành ph Thanh Hóa, t nh Thanh Hóa” ñư c s hư ng d n c a PGS.TS Nguy n Thanh Trà và TS Ph m Phương Nam - Gi ng viên khoa Tài Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ……………………… 2 nguyên và Môi trư ng - Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i, cùng v i s giúp ñ c a Văn phòng ñăng ký quy... a Văn phòng ñăng ký quy n s d ng t nh Thanh Hóa thu c s Tài nguyên và Môi trư ng 2.6.1 Mô hình t ch c Th c hi n Lu t ñ t ñai năm 2003, ngh ñ nh 181/2004/Nð-CP hư ng d n thi hành Lu t ñ t ñai, y ban nhân dân t nh Thanh Hóa ñã thành l p Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t năm 2005 tr c thu c s Tài nguyên và Môi trư ng, sau ñó ñã tri n khai thành l p Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t các huy n, th , thành. .. n thành l p Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t, là ñơn v s nghi p có thu Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t c a t nh t ch c mô hình ho t ñ ng theo các t , b ph n chuyên môn (chi ti t xem sơ ñ ) Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ……………………… 22 Hình 2.1 Mô hình t ch c b máy Văn phòng ñăng ký QSD ñ t t nh Thanh Hóa 2.6.2 Ch c năng, nhi m v Khi m i thành l p và ñi vào... nh) và huy n, qu n, th xã, thành ph tr c thu c t nh (sau ñây g i chung là c p huy n) Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t c p t nh thu c S Tài nguyên và Môi trư ng, do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t ñ nh thành l p theo ñ ngh c a Giám ñ c S Tài nguyên và Môi trư ng và Giám ñ c S N i v ; ch u s qu n lý v t ch c, biên ch và công tác c a S Tài nguyên và Môi trư ng Văn phòng ñăng ký. .. tài chính và tài s n thu c Văn phòng theo quy ñ nh c a pháp lu t; + Th c hi n ch ñ báo cáo theo quy ñ nh hi n hành; + Th c hi n các nhi m v khác do Trư ng phòng Tài nguyên và Môi trư ng giao 2.5 Th c tr ng ho t ñ ng c a văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t Vi t Nam 2.5.1 Tình hình thành l p: Theo th ng kê ñ n tháng 09 năm 2012 c nư c ñã có 63/63 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thành l p Văn phòng ñăng... n s d ng ñ t c p huy n thu c Phòng Tài nguyên và Môi trư ng, do U ban nhân dân c p huy n quy t ñ nh thành l p theo ñ ngh c a Trư ng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng, Trư ng Phòng N i v ; ch u s ch ñ o, qu n lý c a Phòng Tài nguyên và Môi trư ng theo phân c p qu n lý c a U ban nhân dân c p huy n 2.4.4 Ch c năng, nhi m v c a văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t là ñơn v... ñ t Cơ quan ñăng ký ñ t ñai: Cơ quan qu n lý ñ t ñai ñ a phương có văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t là cơ quan d ch v công th c hi n ch c năng qu n lý h sơ ñ a chính g c, ch nh lý th ng nh t h sơ ñ a chính, ph c v ngư i s d ng ñ t th c hi n các quy n và nghĩa v 2.4.2 Cơ s pháp lý v t ch c và ho t ñ ng c a văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t 2.4.2.1 Ch trương, chính sách c a ð ng và Nhà nư c v c i . hiệu quả hoạt ñộng của văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất thành phố Thanh Hóa. 25 3.3.4 ðề xuất một số giải pháp ñể nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất thành. tài Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa” ñược sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyễn Thanh Trà và TS VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI LÊ VĂN NGỮ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ðỘNG CỦA VĂN PHÒNG ðĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT TẠI THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tại thành phố thanh hoá, tỉnh thanh hoá, Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tại thành phố thanh hoá, tỉnh thanh hoá, Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tại thành phố thanh hoá, tỉnh thanh hoá, Phần 1. Đặt vấn đề, Phần 2.Tổng quan về vấn đề nghiên cứu, Phần 3.Đối tượng, phạm vi, nội dung và phương pháp nghiên cứu, Phần 4.Kết quả nghiên cứu, Phần 5.Kết luận và đề nghị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn