Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện cao phong, tỉnh hoà bình

114 773 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2014, 18:15

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI    LÊ XUÂN HÀ ðÁNH GIÁ THựC TRạNG VÀ GIảI PHÁP NÂNG CAO HIệU QUả HOạT ðộNG CủA VĂN PHÒNG ðĂNG KÝ QUYềN Sử DụNG ðấT HUYệN CAO PHONG, TỉNH HOÀ BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH : QUảN LÝ ðấT ðAI Mà Số : 60 85 01 03 NGƯờI HƯớNG DẫN KHOA HọC: PGS.TS. NGUYễN THANH TRÀ HÀ NỘI, 2013 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… i i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực, ñầy ñủ và chưa ñược sử dụng ñể bảo vệ một học vị nào. Tôi xin cam ñoan, mọi sự giúp ñỡ cho việc nghiên cứu thực tế tại ñịa phương ñể thực hiện luận văn này ñã ñược cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñã ñược chỉ rõ nguồn gốc./. Tác giả luận văn Lê Xuân Hà Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… ii ii LỜI CẢM ƠN ðể hoàn thành ñược bản luận văn này, trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Thanh Trà ñã trực tiếp hướng dẫn tôi trong suốt thời gian tôi thực hiện ñề tài. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự góp ý chân thành của các thầy, cô giáo khoa Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý ñào tạo - trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội ñã quan tâm, tạo ñiều kiện thuận lợi cho tôi thực hiện ñề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng ñăng ký ñất huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình các cơ quan có liên quan ñã giúp ñỡ tôi trong thời gian nghiên cứu, thực hiện ñề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn tới những người thân trong gia ñình và ñồng nghiệp ñã khích lệ, tạo những ñiều kiện tốt nhất cho tôi trong quá trình thực hiện ñề tài này. Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Lê Xuân Hà Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… iii iii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ðOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC BIỂU ðỒ, SƠ ðỒ, HÌNH ẢNH vii MỞ ðẦU 1 1. Tính cấp thiết của ñề tài 1 1.2. Mục ñích và yêu cầu và phạm vi nghiên cứu của ñề tài 3 1.2.1. Mục ñích 3 1.2.2. Yêu cầu 3 Chương 1. TỔNG QUAN VỀ ðĂNG KÝ ðẤT ðAI VÀ VĂN PHÒNG ðĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT 5 1.1 ðăng ký ñất ñai và tài sản khác liền với ñất 5 1.1.1 ðất ñai, bất ñộng sản, thị trường bất ñộng sản 5 1.1.2 ðăng ký ñất ñai, bất ñộng sản 9 1.1.3 Cơ sở lý luận về ñăng ký ñất ñai, bất ñộng sản 10 1.1.4 Hệ thống ñăng ký ñất ñai và bất ñộng sản Việt Nam 12 1.2 Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất 15 1.2.1 Cơ sở pháp lý về tổ chức và hoạt ñộng của VPðK 15 1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ, vai trò của Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất 20 1.3. Mô hình tổ chức ñăng ký ñất ñai, bất ñộng sản ở một số nước 22 1.3.1. Australia: ðăng ký quyền (hệ thống Toren). 22 1.3.2. Cộng hòa Pháp 24 1.3.3. Thụy ðiển 26 1.4. Thực trạng hoạt ñộng của Văn phòng ðKQ sử dụng ñất ở nước ta 28 1.4.1. Tình hình thành lập 28 1.4.2 Cơ cấu tổ chức của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất 29 1.4.3. Nguồn nhân lực của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất 29 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… iv iv 1.4.4. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất 30 1.4.5. Tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của VPðK 32 1.4.6. ðánh giá chung về tình hình hoạt ñộng của VPðK 34 1.5 Thực trạng hoạt ñộng của VPðK QSD ñất của tỉnh Hòa Bình 36 1.5.1 Về mô hình tổ chức 36 1.5.2 Về chức năng nhiệm vụ 37 1.5.3 Về phân cấp ñăng ký biến ñộng 37 1.5.4. Về cơ chế tài chính 38 1.5.5. Về ñăng ký biến ñộng 38 Chương 2. ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 2.1 ðối tượng nghiên cứu 39 2.2 Phạm vi nghiên cứu 39 2.2.1 Về không gian nghiên cứu 39 2.2.2 Về thời gian nghiên cứu: 39 2.3 Nội dung nghiên cứu 39 2.4 Phương pháp nghiên cứu 40 2.4.1 Phương pháp ñiều tra thứ cấp 40 2.4.2 Phương pháp ñiều tra sơ cấp 40 2.4.3 Phương pháp phân tích, xử lý số liệu 41 2.4.4 Phương pháp chuyên gia 41 Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 42 3.1. ðiều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của huyện Cao Phong 42 3.1.1. ðặc ñiểm ñiều kiện tự nhiên- kinh tế xã hội 42 3.1.2. Khí hậu, thủy văn 43 3.1.3. Tài nguyên ñất 43 3.1.4. Tài nguyên nước 45 3.1.5. Tài nguyên rừng 45 3.1.6. Tài nguyên khoáng sản 45 3.1.7. Môi trường 46 3.1.8. Tài nguyên nhân văn và du lịch 46 3.1.9 Cơ sở hạ tầng 47 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… v v 3.2. Thực trạng tình hình hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất của huyện Cao phong 48 3.2.1. Tổ chức bộ máy của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất cấp huyện 48 3.2.2. Một số hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký QSD ñất huyện Cao phong. 51 3.2.3. Kết quả hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất 54 3.3. ðánh giá chung về hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký QSD ñất của huyện Cao Phong. 67 3.3.1. Mức ñộ công khai thủ tục hành chính 67 3.3.2. Thời gian thực hiện các thủ tục 69 3.3.3. Thái ñộ và mức ñộ hướng dẫn của cán bộ 72 3.3.4. Các khoản lệ phí phải ñóng 74 3.3.5. Nhận xét 75 3.4 Một số nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất. 76 3.4.1. Chính sách php luật ñất ñai 76 3.4.2. Chức năng, nhiệm vụ 76 3.4.3. Tổ chức, cơ chế hoạt ñộng 76 3.4.4. ðối tượng giải quyết 77 3.4.5 Hồ sơ ñịa chính 77 3.5. ðề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất. 77 3.5.1. Giải pháp về cơ chế, chính sách pháp luật 77 3.5.2. Giải pháp về tổ chức 77 3.5.5. Giải pháp tài chính 77 KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 79 1 Kết luận 79 2. ðề nghị 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… vi vi DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang Bảng 3.1. Hiện trạng sử dụng ñất huyện Cao Phong 44 Bảng 3.2. Tiến ñộ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ ñăng ký biến ñộng QSD ñất của huyện Cao Phong 2008 – 2012 55 Bảng 3.3. Hiện trạng hệ thống bản ñồ ñang ñược lưu giữ tại VPðK huyện Cao phong 60 Bảng 3.4 Mức ñộ công khai thủ tục hành chính 63 Bảng 3.5. Tình hình lập hồ sơ ñịa chính thường xuyên sử dụng của huyện Cao Phong 64 Bảng 3.6. ðánh giá tiến ñộ giải quyết hồ sơ của VPðK 71 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… vii vii DANH MỤC BIỂU ðỒ, SƠ ðỒ, HÌNH ẢNH STT Nội dung Trang Biểu ñồ 3.1. Cơ cấu ñất ñai năm 2012 của huyện Cao Phong 45 Biểu ñồ 3.2. So sánh số GCN kê khai và số GCN ñã cấp năm 2012 56 Sơ ñồ 1.1. Sơ ñồ vị trí của Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất trong hệ thống quản lý ñất ñai ở Việt Nam 22 Sơ ñồ 1.2. Mô hình tổ chức Văn phòng ñăng ký QSD ñất Hòa Bình 36 Sơ ñồ 3.1. Quy trình ðăng ký cấp GCN lần ñầu 51 Hình 3.1. Hình ảnh ñặc trưng van hoá mường 47 Hình 3.2. Khu vực ñô thị thuộc huyện Cao Phong 47 Hình 3.3. Lưu hồ sơ ñịa chính 64 Hình 3.4. Ảnh công tác trao trả GCN QSD ñất theo Quyết ñịnh 672/Qð-TTg 69 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… viii viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BðS Bất ñộng sản ðKðð ðăng ký ñất ñai GCN Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất. HSðC Hồ sơ ñịa chính PTTH Phổ thông trung học SDð Sử dụng ñất VPðK Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất THCS Trung học cơ sở UBND Uỷ ban nhân dân TN&MT Tài nguyên và Môi trường 1 1 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… MỞ ðẦU 1. Tính cấp thiết của ñề tài 1) ðất ñai là tài nguyên vô cùng quý giá là tư liệu sản xuất ñặc biệt, là thành phần quan trọng của của môi trường sống. Các Nhà nước ñều quan tâm tới ñất ñai và quản lý ñất ñai với mục ñích củng cố quyền thống trị, thu thuế, bảo vệ lợi ích hợp pháp của công dân ðăng ký ñất ñai là một trong những nội dung quan trọng của quản lý nhà nước về ñất ñai. Việc ñăng ký Nhà nước về ñất ñai có ý nghĩa: các quyền về ñất ñai ñược bảo ñảm bởi nhà nước, liên quan ñến tính tin cậy, sự nhất quán và tập trung, thống nhất của dữ liệu ñịa chính. ðăng ký ñất ñai là một công cụ của nhà nước ñể bảo vệ lợi ích nhà nước, lợi ích cộng ñồng cũng như lợi ích của người sử dụng ñất. Lợi ích ñối với nhà nước và xã hội: Phục vụ thu thuế sử dụng ñất, thuế tài sản, thuế sản xuất nông nghiệp, thuế chuyển nhượng; cung cấp tư liệu phục vụ các chương trình cải cách ñất ñai, bản thân việc triển khai một hệ thống ñăng ký ñất ñai cũng là một cải cách pháp luật; giám sát giao dịch ñất ñai; Phục vụ quy hoạch; Phục vụ quản lý trật tự trị an. Lợi ích ñối với công dân: Tăng cường sự an toàn về chủ quyền ñối với bất ñộng sản; Khuyến khích ñầu tư cá nhân; Mở rộng khả năng vay vốn (thế chấp); Hỗ trợ các giao dịch về bất ñộng sản; Giảm tranh chấp ñất ñai. 2) Hệ thống ñăng ký ñất ñai hiện tại của Việt Nam ñang chịu một sức ép ngày càng lớn, từ yêu cầu hỗ trợ sự phát triển của thị trường bất ñộng sản và cung cấp khuôn khổ pháp lý ñể tăng thu hút ñầu tư. Từ khi Luật ðất ñai năm 2003 có hiệu lực, với hệ thống Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất ñước thiết lập ở cấp tỉnh và cấp huyện, cùng với việc thực hiện cải cách hành chính chính theo cơ chế “một cửa”, các cấp, các ngành ñã có nhiều nỗ lực trong việc ñơn giản hóa các thủ tục hành chính trong công tác ñăng ký, cấp giấy chứng nhận ñối với các ñối tượng sử dụng ñất: tổ chức, hộ gia ñình [...]... còn t n m n ð nâng cao hi u qu ho t ñ ng c a VP em ñã l a ch n ñ tài “ðánh giá th c tr ng và gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ñ ng c a văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t huy n Cao Phong, t nh Hoà Bình T nh ng yêu c u trên em ñã xây d ng n i dung ñ c a ñ tài như sau: 1.2 M c ñích và yêu c u và ph m vi nghiên c u c a ñ tài 1.2.1 M c ñích - ðánh giá th c tr ng ho t ñ ng c a Văn phòng ñăng ký quy n s d... nhà và ñ t ñem ra mua bán - ðăng ký văn t giao d ch là hình th c ñăng ký v i m c ñích ph c v các giao d ch, ch y u là mua bán b t ñ ng s n H th ng ñăng ký văn t giao d ch là m t h th ng ñăng ký mà ñ i tư ng ñăng ký là b n thân các văn t giao d ch Khi ñăng ký, các văn t giao d ch có th ñư c sao chép nguyên văn ho c trích sao nh ng n i dung quan tr ng vào s ñăng ký Do tính ch t và giá tr pháp lý c a văn. .. giá th c tr ng ho t ñ ng c a Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t huy n Cao Phong, t nh Hòa Bình t khi ñư c thành l p ñ n nay; - ð xu t m t s gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ñ ng c a Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t huy n Cao Phong, t nh Hòa Bình trong giai ño n t i 1.2.2 Yêu c u - ðánh giá ñúng th c tr ng ho t ñ ng c a Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t trong ph m vi nghiên c u; - Các s li u ñi u tra,... nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ……………………… 23 1.3.1.1 Văn phòng ñăng ký quy n ñ t ñai c a Northern Territory Văn phòng ñăng ký quy n ñ t ñai t i Northern Territory là m t b ph n c a Văn phòng ñăng ký trung ương, nhi m v c a Văn phòng th c hi n ñăng ký quy n ñ t ñai theo h th ng Torrens bao g m c các phương ti n tra c u, h th ng thông tin ñ t ñai và các nhi m v ñăng ký khác Hi n nay,... huy n t ch c thành l p ñơn v s nghi p là Văn phòng ñăng ký QSD ñ t tr c thu c ñơn v Tài nguyên và Môi trư ng Th c hi n tinh th n ch ñ o t i các văn b n trên y ban nhân dân huy n Cao Phong ñã thành l p Văn phòng ñăng ký QSD ñ t tr c thu c phòng Tài nguyên và Môi trư ng và ñây là m t trong nh ng ñơn v s nghi p th c hi n các nhi m v chuyên môn v các công tác ñăng ký c p GCN QSD ñ t, tài s n g n li n v i... ñăng ký quy n, không ph i b n thân các giao d ch, hay các văn t giao d ch mà h qu pháp lý c a các giao d ch ñư c ñăng ký vào s Nói cách khác, ñ i tư ng trung tâm c a ñăng ký quy n chính là m i quan h pháp lý hi n hành gi a b t ñ ng s n và ngư i có ch quy n ñ i v i b t ñ ng s n ñó ðăng ký quy n d a trên các nguyên t c: Ph n ánh trung th c; khép kín và b o hi m [17] 1.1.4 H th ng ñăng ký ñ t ñai và b... thành ph tr c thu c Trung ương quy t ñ nh thành l p Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t thu c S TN&MT và 15 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ……………………… 16 UBND huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh căn c vào nhu c u ñăng ký quy n s d ng ñ t trên ñ a bàn quy t ñ nh thành l p Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t thu c Phòng TN&MT [5] Như v y, Ngh ñ nh ñã quy ñ nh r t... i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ……………………… 15 b) Cơ quan ñăng ký ñ t ñai: “Cơ quan qu n lý ñ t ñai ñ a phương có Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t là cơ quan d ch v công th c hi n ch c năng qu n lý h sơ ñ a chính g c, ch nh lý th ng nh t h sơ ñ a chính, ph c v ngư i s d ng ñ t th c hi n các quy n và nghĩa v ’’ [5] 1.2 Văn phòng ðăng ký quy n s d ng ñ t 1.2.1 Cơ s pháp lý v t ch c và ho t ñ... s h u nhà và quy n s d ng ñ t; Nhà nư c th c hi n ch ñ ñ nh giá và báo giá BðS; Nhà nư c th c hi n ch ñ ðăng ký, c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t và s h u nhà ; T ch c ph c v môi gi i BðS g m: Cơ quan tư v n, cơ quan bình giá tài s n nhà ñ t, cơ quan kinh doanh nhà ñ t [5] - Bi n pháp ñ ngư i mua và ngư i bán BðS ñ n v i nhau; - Bi n pháp cung c p thông tin khách quan liên quan ñ n BðS cho ngư... ñơn nh t và ñ c l p ñ ñăng ký vào h th ng h sơ v i tư cách là m t ñ i tư ng ñăng ký có m t s hi u nh n bi t duy nh t Vi c ñ nh nghĩa m t cách rõ ràng ñơn v ñăng ký là v n ñ quan tr ng c t lõi trong t ng h th ng ñăng ký [19] Trong các h th ng ñăng ký giao d ch c ñi n, ñơn v ñăng ký - th a ñ t không ñư c xác ñ nh m t cách ñ ng nh t, ñúng hơn là không có quy ñ nh, các thông tin ñăng ký ñư c ghi vào s m . pháp nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình trong giai ñoạn tới. 1.2.2. Yêu cầu - ðánh giá ñúng thực trạng hoạt ñộng của Văn phòng. ñăng ký quyền sử dụng ñất của huyện Cao phong 48 3.2.1. Tổ chức bộ máy của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất cấp huyện 48 3.2.2. Một số hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký QSD ñất huyện Cao. các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất. 77 3.5.1. Giải pháp về cơ chế, chính sách pháp luật 77 3.5.2. Giải pháp về tổ chức 77 3.5.5. Giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện cao phong, tỉnh hoà bình, Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện cao phong, tỉnh hoà bình, Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện cao phong, tỉnh hoà bình, Chương 1.Tổng quan về đăng ký đất đai và văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Chương 2.Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu, Chương 3.Kết quả nghiên cứu, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan