Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận lê chân, thành phố hải phòng

122 568 1
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2014, 21:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI        PHẠM VĂN THÁI THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ðỘNG CỦA VĂN PHÒNG ðĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT QUẬN LÊ CHÂN - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI, NĂM 2013 ` BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI        PHẠM VĂN THÁI THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ðỘNG CỦA VĂN PHÒNG ðĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT QUẬN LÊ CHÂN - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ ðẤT ðAI Mà SỐ : 60.85.01.03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN THANH TRÀ HÀ NỘI, NĂM 2013 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… i LỜI CAM ðOAN - Tôi xin cam ñoan, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa ñược sử dụng ñể bảo vệ một học vị nào. - Tôi xin cam ñoan các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñược chỉ rõ nguồn gốc. - Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về nguồn gốc số liệu, thông tin ñược sử dụng trong luận văn này./. Tác giả luận văn Phạm Văn Thái Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình nghiên cứu, thực hiện ñề tài tôi ñã nhận ñược sự giúp ñỡ nhiệt tình, những ý kiến ñóng góp quý báu của nhiều tập thể và cá nhân ñể tôi hoàn thành luận văn Thạc sĩ này. - Lời ñầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Thanh Trà - Khoa Tài nguyên và Môi trường, người ñã trực tiếp hướng dẫn, giúp ñỡ tôi trong suốt thời gian nghiên cứu, thực hiện luận văn. - Tôi xin chân thành cảm ơn các Thầy, Cô giáo trong Ban quản lý dạo tạo sau ðại học, Khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội ñã tạo ñiều kiện cho tôi thực hiện luận văn. - Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp ñỡ nhiệt tình của Lãnh ñạo Ủy ban nhân dân quận Lê Chân, phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng ñăng quyền sử dụng ñất quận Lê Chân; các phòng ban, ñơn vị của quận; Ủy ban nhân dân các phường ñã tạo ñiều kiện cho tôi thực hiện luận văn. - Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp ñỡ của bạn bè, ñồng nghiệp; sự ñộng viên, tạo ñiều kiện về vật chất, tinh thần của gia ñình, người thân trong suốt quá trình tôi học tập và nghiên cứu thực hiện luận văn. Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2013 Tác giả luận văn Phạm Văn Thái Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… iii MỤC LỤC LỜI CAM ðOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC BIỂU ðỒ ix MỞ ðẦU 1 1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1 1.2 Mục ñích và yêu cầu của ñề tài 3 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CÁC VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU 4 2.1 Khái quát về ñăng ký ñất ñai, hệ thống ñăng ký ñất ñai và hồ sơ ñịa chính: 4 2.1.1 Khái quát về ñăng ký ñất ñai 4 2.1.2 Khái quát về hệ thống ñăng ký ñất ñai ở Việt Nam 6 2.1.3 Khái quát về hồ sơ ñịa chính 8 2.2 Hệ thống hồ sơ ñịa chính 10 2.2.1 Lập, quản lý hệ thống hồ sơ ñịa chính 10 2.2.2 Tầm quan trọng của hệ thống sơ hồ sơ ñịa chính ñối với công tác quản lý ñất ñai 11 2.2.3 Vai trò của hệ thống sơ hồ sơ ñịa chính ñối với quá trình tin học hóa hệ thống quản lý ñất ñai 13 2.3 Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất 14 2.3.1 Cơ sở pháp lý về tổ chức và hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất 14 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… iv 2.3.2 Vai trò của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất trong cơ cấu tổ chức của cơ quan quản lý ñất ñai 16 2.3.3 Mối quan hệ giữa Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất với cơ quan chuyên môn về ñất ñai và chính quyền ñịa phương 19 2.3.4 Xu hướng phát triển của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất gắn với cải cách hành chính 20 2.4 Tổng quan mô hình quản lý ñất ñai ở nước ta qua các thời kỳ 22 2.4.1 Hệ thống quản lý ñất ñai thời phong kiến 22 2.4.2 Tổ chức hệ thống quản lý ñất ñai thời thuộc Pháp (1859 - 1954) 22 2.4.3 Hệ thống quản lý ñất ñai thời kỳ Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà: 23 2.4.4 Hệ thống quản lý ñất ñai thời kỳ Nhà nước CHXHCN Việt Nam 23 2.5 Nghiên cứu thực trạng trong nước và kinh nghiệm quốc tế: 27 2.5.1 Thực trạng hệ thống Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất ở Việt Nam 27 2.5.2 Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế 38 CHƯƠNG 2 ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43 3.1 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 43 3.1.1 ðối tượng nghiên cứu 43 3.1.1 Phạm vi nghiên cứu 43 3.2 Nội dung nghiên cứu 43 3.3 Phương pháp nghiên cứu 44 3.3.1 Phương pháp ñiều tra, khảo sát 44 3.3.2 Phương pháp thống kê, so sánh 44 3.3.3 Phương pháp chuyên gia 44 3.3.4 Phương pháp phân tích kinh nghiệm quốc tế 45 3.3.5. Phương pháp tổng hợp, ñánh giá 45 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… v CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 46 4.1 Khái quát về ñiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của Quận Lê Chân – TP. Hải Phòng 46 4.1.1 ðiều kiện tự nhiên 46 4.1.2 ðiều kiện kinh tế - xã hội 48 4.1.3 ðánh giá chung về ñiều kiện tự nhiên kinh tế xã hội quận Lê Chân 51 4.2 Tình hình quản lý và sử dụng ñất quận Lê Chân 53 4.2.1 Tình hình quản lý ñất ñai 53 4.2.2 Hiện trạng SDð năm 2012 và biến ñộng SDð giai ñoạn 2005- 2012 60 4.3 Tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất - Quận Lê Chân – TP.Hải Phòng. 65 4.3.1 Tổ chức bộ máy: 65 4.3.2 Chức năng, nhiệm vụ; 66 4.3.3 Mối quan hệ của Văn phòng ðKQSD quận với cơ quan liên quan: 69 4.4 Thực trạng tình hình hoạt ñộng của của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất - Quận Lê Chân – TP. Hải Phòng. 72 4.4.1 Công tác ñăng ký quyền sử dụng ñất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất; 72 4.4.2 Lập và quản lý hồ sơ ñịa chính; 74 4.4.3 ðăng ký biến ñộng sử dụng ñất 75 4.4.4 Chỉnh lý hồ sơ ñịa chính và cơ sở dữ liệu ñịa chính 77 4.4.5 Lưu trữ và cung cấp thông tin số liệu ñịa chính 78 4.4.6 Công tác thống kê, kiểm kê và lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất 81 4.4.7 Ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng ðKQSD ñất 82 4.5 ðánh giá chung về hoạt ñộng của của VPðKQSD ñất. 83 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… vi 4.5.1 ðánh giá chung về hoạt ñộng của VPðKQSD ñất quận 83 4.5.2 ðánh giá thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất quận 84 4.5.3 ðánh giá mức ñộ công khai thủ tục hành chính và hướng dẫn thông tin 87 4.5.4 ðánh giá thái ñộ xử lý công việc 90 4.5.5 Nhận xét 91 4.6 Nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả hoạt ñộng của của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất. 92 4.7 ðề xuất các giải pháp nâng cao hiêu quả hoạt ñộng của của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất. 94 4.7.1 Cải cách thủ tục ñăng ký ñất ñai 94 4.7.2 Công khai và hướng dẫn thông tin ñất ñai 94 4.7.3 Cơ chế tài chính của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất 95 4.7.4 Tin học hoá hệ thống ñăng ký QSDð, lập và quản lý hồ sơ ñịa chính 95 4.7.5 Hoàn thiện cơ sở dữ liệu ñịa chính của quận 96 4.7.6 Các giải pháp khác 97 KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 98 5.1 Kết luận 98 5.2 ðề nghị 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 PHỤ LỤC 103 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết ñầy ñủ BðS Bất ñộng sản ðKðð ðăng ký ñất ñai ðKQSD ðăng ký quyền sử dụng GCN Giấy chứng nhận HSðC Hồ sơ ñịa chính SDð Sử dụng ñất UBND Uỷ ban nhân dân QH, KHQSD Quy hoạch, kế hoạch sử dụng GTSX Giá trị sản xuất CSDL Cơ sở dữ liệu KT-XH Kinh tế - xã hội Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… viii DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 2.1 Tình hình lập Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất các cấp 27 2.2 Nguồn nhân lực của Văn phòng ðKQSD ñất của cả nước 28 4.1 Một số chỉ tiêu kinh tế quận Lê Chân 49 4.2 Dân số, lao ñộng trên ñịa bàn quận Lê Chân năm 2012 50 4.3 Hiện trạng sử dụng ñất quận Lê Chân năm 2013 60 4.3 Kết quả cấp GCN do Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất quận Lê Chân thực hiện 73 4.4 Kết quả lập hồ sơ ñịa chính trên ñịa bàn quận Lê Chân 75 4.5 Số liệu ñăng ký biến ñộng tại Văn phòng ðKQSD ñất quận 76 4.6 Tổng hợp hồ sơ ñịa chính ñược chỉnh lý tại Văn phòng ðKQSD ñất quận 78 4.7 Tổng hợp hồ sơ ñịa chính lưu trữ tại Văn phòng ðKQSD ñất quận 79 4.8 Tổng hợp bản ñồ ñịa chính lưu trữ tại Văn phòng ðKQSD ñất quận 80 4.9 ðánh giá về thời gian thực hiện thủ tục ñăng ký cấp giấy chứng nhận 85 4.10 Kết quả cấp GCN tại Văn phòng ðKQSD ñất quận qua các năm 87 4.11 ðánh giá mức ñộ công khai thủ tục hành chính tại Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất quận 88 4.12 ðánh giá mức ñộ hướng dẫn thông tin của cán bộ khi tiếp nhận hồ sơ 89 4.13 ðánh giá về thái ñộ xử lý công việc của cán bộ Văn phòng ðKQSD ñất quận 90 [...]... tài: “Th c tr ng và gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ñ ng c a Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t qu n Lê Chân - TP H i Phòng" 1.2 M c ñích và yêu c u c a ñ tài 1.2.1 M c ñích - ðánh giá th c tr ng ho t ñ ng c a Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t - Qu n Lê Chân - TP H i Phòng; - ð xu t m t s gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ñ ng c a Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t qu n Lê Chân - TP H i Phòng 1.2.2 Yêu... p, Văn phòng ðKQSD ñ t c p Thành ph ch nh lý h th ng h sơ g c, Văn phòng ðKQSD ñ t c p qu n và cán b ñ a chính c p phư ng ch nh lý h th ng h sơ do mình qu n lý Vi c ch nh lý bi n ñ ng vào h th ng h sơ ñ a chính không ñ ng b và k p th i, do ñó h th ng h sơ ñ a chính thi u tính th ng nh t S ph i h p ho t ñ ng gi a Văn phòng ðKQSD ñ t c p thành ph và Văn phòng ðKQSD ñ t c p qu n thi u ch t ch Văn phòng. .. ðKQSD ñ t c p thành ph không th hi n ñư c vai trò t ch c, hư ng d n, ki m tra ñ i v i các Văn phòng ðKQSD ñ t c p qu n trong quá trình th c hi n nhi m v ñăng ký, c p gi y ch ng nh n, ch nh lý h sơ ñ a chính và th ng kê, ki m kê ñ t ñai (do Văn phòng ñăng ký c p qu n tr c thu c cơ quan tài nguyên và môi trư ng c p qu n, không tr c thu c Văn phòng ñăng ký c p thành ph ); Văn phòng ñăng ký quy n s d ng... n văn th c s khoa h c Nông nghi p ……………………… 18 Chính ph B Tài nguyên và Môi trư ng UBND c p T nh S Tài nguyên và Môi trư ng Văn phòng ðKQSDð c p t nh UBND c p Huy n Phòng Tài nguyên và Môi trư ng Văn phòng ðKQSDð c p huy n UBND c p Xã Cán b ñ a chính xã, phư ng, T.tr n Hình 2.1: V trí c a Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t trong h th ng qu n lý ñ t ñai Vi t Nam hi n nay 2.3.3 M i quan h gi a Văn phòng. .. theo xu hư ng Lu t La Mã và Lu t ð c như Pháp, Ý, Hà Lan, ð c, B , Tây Ban Nha và các nư c khác trên th gi i mà trong quá kh ch u nh hư ng c a các qu c gia trên như các nư c Nam M , m t ph n B c M , m t s nư c Châu Phi và Châu Á H th ng ñăng ký ñ t ñai hi n nay c a Hà Lan là m t h th ng ñăng ký văn t giao d ch ñi n hình ñã ñư c c i ti n và t ñ ng hóa ñ nâng cao ñ an toàn pháp lý và hi u qu ho t ñ ng V... nay 2.3.3 M i quan h gi a Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t v i cơ quan chuyên môn v ñ t ñai và chính quy n ñ a phương Văn phòng ðKQSD ñ t c p Thành ph ch trì ph i h p v i Văn phòng ðKQSD ñ t c p qu n và UBND c p phư ng t ch c vi c ñăng ký bi n ñ ng, ch nh lý ñ ng b h sơ ñ a chính các c p ñ i v i trư ng h p bi n ñ ng ñ t ñai nhưng chưa ñăng ký bi n ñ ng Văn phòng ðKQSD ñ t ph i gi m i liên h v i cơ... ñ a chính ñ y ñ , chính xác và ñư c c p nh t thư ng xuyên Ti p theo, m t h th ng qu n lý ñ t ñai ñi n t ch có th v n hành trên cơ s m t h th ng thông tin ñ t ñai hi n ñ i 2.3 Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t 2.3.1 Cơ s pháp lý v t ch c và ho t ñ ng c a Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t Lu t ð t ñai năm 2003 quy ñ nh vi c ñăng ký quy n s d ng ñ t ñư c th c hi n t i Văn phòng ðKQSD ñ t trong các trư... i hoá và h i nh p qu c t 2.3.2 Vai trò c a Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t trong cơ c u t ch c c a cơ quan qu n lý ñ t ñai Theo quy ñ nh c a pháp lu t hi n hành, Văn phòng ðKQSD ñ t ñư c thành l p c p t nh, thành ph và c p qu n, huy n; là ñơn v d ch v , ho t ñ ng theo lo i hình s nghi p có thu, có ch c năng t ch c th c hi n ñăng ký s d ng ñ t, ch nh lý th ng nh t bi n ñ ng s d ng ñ t, l p và qu... hành các quy ñ nh liên quan ñ n Văn phòng ðKQSD ñ t trong h th ng văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành tuy không nhi u nhưng ñư c xem là tương ñ i ñ y ñ ðây là căn c pháp lý ban ñ u ñ thành l p và ñưa các Văn phòng ðKQSD ñ t ñi vào ho t ñ ng T các n i dung trên cho th y vi c hoàn thi n cơ ch , chính sách ñưa Văn phòng ðKQSD ñ t ñi vào ho t ñ ng hi u qu là nhi m v c p thi t nh m ñáp ng yêu c u qu n... hình thành h th ng Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t c p qu n Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t c p thành ph , qu n là ñơn v s nghi p công l p th c hi n các th t c v ñăng ký, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t, quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v i ñ t; cung c p s li u ñ a chính cho cơ quan có ch c năng xác ñ nh m c thu ti n s d ng ñ t, ti n thuê ñ t, các lo i thu có liên quan ñ n ñ t ñai và . PHẠM VĂN THÁI THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ðỘNG CỦA VĂN PHÒNG ðĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT QUẬN LÊ CHÂN - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ ðẤT. ñăng ký quyền sử dụng ñất - Quận Lê Chân - TP. Hải Phòng; - ðề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất quận Lê Chân - TP. Hải Phòng. 1.2.2 ñộng của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất quận Lê Chân - TP. Hải Phòng& quot; 1.2. Mục ñích và yêu cầu của ñề tài 1.2.1. Mục ñích - ðánh giá thực trạng hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận lê chân, thành phố hải phòng, Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận lê chân, thành phố hải phòng, Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận lê chân, thành phố hải phòng, Chương 1. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu, Chương 2. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu, Chương 3. Kết quả nghiên cứu, Kết luận và đề nghị, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn