Nghiên cứu thực trạng và đề xuất sử dụng đất đỏ bazan trồng cà phê xen mắc ca trên địa bàn huyện krông năng, tỉnh đắk lắk

209 925 3
  • Loading ...
1/209 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2014, 16:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM PHẠM THẾ TRỊNH NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG ĐẤT ĐỎ BAZAN TRỒNG CÀ PHÊ XEN MẮC CA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG NĂNG, TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI HÀ NỘI, 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM PHẠM THẾ TRỊNH NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG ĐẤT ĐỎ BAZAN TRỒNG CÀ PHÊ XEN MẮC CA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG NĂNG, TỈNH ĐẮK LẮK CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI MÃ SỐ: 62 85 01 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1. PGS.TS. ĐÀO CHÂU THU 2. TS. TRẦN MINH TIẾN HÀ NỘI, 2014 iii i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận án là trung thực, khách quan và chưa từng để bảo vệ ở bất kỳ học vị nào. Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận án đã được cảm ơn, các thông tin trích dẫn trong luận án đều được chỉ rõ nguồn gốc. Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận án Phạm Thế Trịnh iiiiii ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận án này, tôi đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của thầy cô, bạn bè và người thân, tập thể và cá nhân những nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực trong và ngoài ngành. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và kính trọng đến: PGS.TS. Đào Châu Thu, Hội Khoa học đất Việt Nam và TS. Trần Minh Tiến, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, những người Thầy đã hướng dẫn hết mực nhiệt tình chỉ dạy giúp đỡ tôi trong suốt thời gian thực hiện và hoàn thành luận án. Lãnh đạo các đơn vị: Viện Nghiên cứu Quy hoạch Nông nghiệp Nông thôn, Trung tâm Phân vùng Nông nghiệp, Trung tâm Nghiên cứu đất, Phân bón và Môi trường Tây Nguyên, GS. Hoàng Hòe - Hội Khoa học và Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam, đã có nhiều ý kiến đóng góp, định hướng nghiên cứu hết sức quý báu giúp tôi trong quá trình thực hiện luận án. Tập thể lãnh đạo và các thầy, cô Khoa Quản lý đất đai, Bộ môn Quy hoạch, Ban Quản lý Đào tạo, Ban Giám đốc - Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Có được những thành quả trong luận án là được sự giúp đỡ nhiệt tình của Lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Phát triển Lâm nghiệp tỉnh Đắk Lắk, Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, Chi cục Thống kê huyện Krông Năng và UBND huyện Krông Năng, các Phòng: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Martin Novak và ông Kim Wilson - Hội lâm nghiệp Á nhiệt đới Úc, ThS. Hoàng Tuấn Minh - Tổng cục Quản lý đất đai, các hộ gia đình chọn làm mô hình và một số phòng ban, cán bộ thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên đã cử người phối hợp và cung cấp số liệu cho luận án. Tôi xin cảm ơn Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk nơi tôi trực tiếp công tác, anh chị em đồng nghiệp luôn động viên tinh thần và tạo điều kiện tối đa trong quá trình học tập và thực hiện luận án. Cuối cùng tôi xin cảm ơn gia đình: vợ con và những người thân đã động viên giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và hoàn thành luận án này. Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận án Phạm Thế Trịnh iiiiiiiii iii MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các chữ viết tắt vii Danh mục các bảng viii Danh mục các hình x MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 3 3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 3 3.1. Ý nghĩa khoa học 3 3.2. Ý nghĩa thực tiễn 3 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3 4.1. Đối tượng nghiên cứu 3 4.2. Phạm vi nghiên cứu 4 5. Những đóng góp mới của luận án 4 Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5 1.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về sử dụng đất nông nghiệp và trồng xen đối với cây cà phê 5 1.1.1. Khái niệm sử dụng đất nông nghiệp và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 5 1.1.2. Vai trò của cây che bóng và trồng xen cây lâu năm đối với cà phê 10 1.1.3. Cơ sở khoa học của việc trồng cà phê xen mắc ca 12 1.2. Các kết quả nghiên cứu trên thế giới về cây che bóng cho cà phê 25 1.2.1. Nhu cầu che bóng của cây cà phê 25 1.2.2. Nguyên tắc lựa chọn cây che bóng cho cà phê 27 1.2.3. Ý nghĩa của việc trồng xen cây lâu năm trong vườn cà phê 28 1.2.4. Tình hình phát triển cây mắc ca trên thế giới và ý nghĩa của việc trồng xen trong vườn cà phê 30 iviviv iv 1.2.5. Thị trường tiêu thụ sản phẩm mắc ca 32 1.3. Các kết quả nghiên cứu trong nước về cây trồng xen, che bóng cho cà phê 33 1.3.1. Tác dụng của hệ thống cây trồng xen, che bóng cho cà phê 33 1.3.2. Kết quả nghiên cứu về trồng cây che bóng, cây lâu năm trong các vườn cà phê vối ở Việt Nam 38 1.4. Nhận xét chung về tổng quan tài liệu và hướng nghiên cứu của đề tài 44 1.4.1. Nhận xét chung 44 1.4.2. Hướng nghiên cứu của đề tài 46 Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 47 2.1. Nội dung nghiên cứu 47 2.1.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện Krông Năng có liên quan đến trồng cây cà phê và mắc ca 47 2.1.2. Đánh giá thực trạng sản xuất cà phê của huyện Krông Năng 47 2.1.3. Đánh giá hiệu quả phương thức trồng cà phê xen mắc ca trên đất đỏ bazan tại huyện Krông Năng 47 2.1.4. Đánh giá khả năng thích hợp của đất đai với cây mắc ca và định hướng sử dụng đất trồng cà phê xen mắc ca trên đất đỏ bazan tại huyện Krông Năng 48 2.1.5. Đề xuất một số giải pháp phát triển phương thức trồng cà phê xen mắc ca trên đất đỏ bazan tại huyện Krông Năng 48 2.2. Phương pháp nghiên cứu 48 2.2.1. Phương pháp điều tra, thu thập tài liệu, số liệu 48 2.2.2. Phương pháp điều tra, lấy mẫu đất ngoài thực địa 49 2.2.3. Phương pháp phân tích đất 49 2.2.4. Phương pháp lựa chọn mô hình trồng cà phê xen mắc ca và chỉ tiêu theo dõi 50 2.2.5. Phương pháp phân tích SWOT 53 2.2.6. Phương pháp tính toán hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường 54 vvv v 2.2.7. Phương pháp đánh giá đất theo FAO 54 2.2.8. Phương pháp xây dựng bản đồ 55 2.2.9. Phương pháp xử lý số liệu và phân tích thông tin 55 2.2.10. Phương pháp chuyên gia 55 Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 56 3.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện Krông Năng có liên quan đến trồng cây cà phê và mắc ca 56 3.1.1. Đặc điểm tự nhiên 56 3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội 68 3.1.3. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội đối với sản xuất cà phê 71 3.2. Đánh giá thực trạng sản xuất cà phê của huyện Krông Năng 73 3.2.1. Hiện trạng sử dụng đất huyện Krông Năng 73 3.2.2. Hiện trạng sản xuất và sử dụng đất đỏ bazan trồng cà phê của huyện Krông Năng 73 3.2.3. Thực trạng nguồn nhân lực sản xuất cà phê vùng nghiên cứu 77 3.2.4. Thực trạng vườn cà phê tại huyện Krông Năng 79 3.2.5. Thực trạng sử dụng phân bón, tưới nước và thuốc bảo vệ thực vật cho cà phê ở huyện Krông Năng 81 3.2.6. Tình hình trồng cây che bóng trong vườn cà phê tại huyện Krông Năng trên đất đỏ bazan 86 3.2.7. Hiệu quả kinh tế của sản xuất cà phê trên đất đỏ bazan tại huyện Krông Năng 87 3.2.8. Nhận xét chung về thực trạng sản xuất cà phê tại huyện Krông Năng 91 3.3. Đánh giá hiệu quả phương thức trồng cà phê xen mắc ca trên đất đỏ bazan tại huyện Krông Năng 93 3.3.1. Ảnh hưởng của phương thức trồng xen mắc ca với cà phê vối đến sinh trưởng và năng suất 93 vivivi vi 3.3.2. Hiệu quả kinh tế của trồng xen mắc ca so với trồng xen tiêu và cà phê thuần 95 3.3.3. Hiệu quả xã hội của mô hình trồng cà phê xen mắc ca 99 3.3.4. Hiệu quả môi trường của mô hình trồng xen mắc ca và tiêu trong vườn cà phê 101 3.3.5. Những thuận lợi, khó khăn và cơ hội của phương thức trồng cà phê xen mắc ca 115 3.3.6. Nhận xét chung về hiệu quả của phương thức trồng cà phê xen mắc ca so với trồng thuần 119 3.4. Đánh giá khả năng thích hợp đất đai đối với cây mắc ca và định hướng sử dụng đất trồng cà phê xen mắc ca trên đất đỏ bazan huyện Krông Năng 120 3.4.1. Đánh giá khả năng thích hợp đất đai đối với cây mắc ca 120 3.4.2. Định hướng sử dụng đất trồng cà phê xen mắc ca trên đất đỏ bazan huyện Krông Năng 132 3.5. Đề xuất một số giải pháp phát triển phương thức trồng cà phê xen mắc ca trên đất đỏ bazan tại huyện Krông Năng 137 3.5.1. Điều chỉnh các quy hoạch có liên quan và có chính sách khai thác, quản lý nhà nước về đất đai đối với cây mắc ca 137 3.5.2. Giải pháp kỹ thuật 139 3.5.3. Giải pháp về khuyến nông, khuyến lâm 140 3.5.4. Giải pháp về các chính sách 142 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 146 Kết luận 146 Kiến nghị 148 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 149 TÀI LIỆU THAM KHẢO 150 PHỤ LỤC 159 viiviivii vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Ký hiệu viết tắt Nghĩa của các từ viết tắt 1 BĐ Biên độ 2 Bộ NN&PTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 3 BVTV Bảo vệ thực vật 4 Cs Cộng sự 5 ĐC Đối chứng 6 DTCP KD Diện tích cà phê kinh doanh 7 DTTN Diện tích tự nhiên 8 ĐVT Đơn vị tính 9 FAO Tổ chức Nông lương thế giới (Food and Agriculture Organization) 10 GDP Tổng sản phẩm (Gross domestic product) 11 IIRR Học viện Quốc tế về Tái thiết Nông thôn (International Institute of Rural Reconstruction) 12 KTCB Kiến thiết cơ bản 13 LĐ Lao động 14 Lux Cường độ bức xạ (Luxmeter) 15 LMU Đơn vị bản đồ đất đai (Land mapping unit) 16 LUT Loại hình sử dụng đất (Land Use Type) 17 NXB Nhà xuất bản 18 MH Mô hình 19 PTNT Phát triển Nông thôn 20 S Thích hợp (Suitability) 21 TB Trung bình 22 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 23 TT Thứ tự 24 UBND Ủy ban nhân dân 25 UNESCO Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) viiiviiiviii viii DANH MỤC CÁC BẢNG STT Tên các bảng Trang 1.1. Phân cấp độ phì nhiêu của đất trồng cây cà phê 20 1.2. Yêu cầu sử dụng đất của cây cà phê vối 22 1.3. Yêu cầu sinh thái của cây mắc ca 24 2.1. Thực trạng các mô hình trồng xen chọn theo dõi 51 3.1. Tổng hợp diện tích đất huyện Krông Năng theo độ dốc 62 3.2. Tổng hợp diện tích đất theo độ dày tầng đất huyện Krông Năng 63 3.3. Diện tích các nhóm đất phân bố tại huyện Krông Năng 64 3.4. Tổng diện tích đất đỏ trên đá bazan huyện Krông Năng 65 3.5. Một số chỉ tiêu tính chất hoá học chính của loại đất (Fk) trồng cà phê xã Ea Tân, huyện Krông Năng 66 3.6. Một số chỉ tiêu hoá học chính của loại đất (Fu) trồng cà phê tại xã Ea Tân, huyện Krông Năng 67 3.7. Dân số bình quân huyện Krông Năng năm 2012 69 3.8. Diện tích cà phê huyện Krông Năng phân theo độ tuổi 76 3.9. Hiện trạng diện tích cà phê kinh doanh huyện Krông Năng năm 2012 trên các loại đất 77 3.10. Đặc điểm nguồn nhân lực của hộ điều tra 78 3.11. Một số đặc điểm vườn cà phê tại các xã điều tra 79 3.12. Tình hình sử dụng phân bón, tưới nước và thuốc bảo vệ của các hộ điều tra 81 3.13. Tỷ lệ diện tích cà phê trồng thuần và trồng xen ở các xã điều tra 87 3.14. Hiệu quả kinh tế sản xuất cà phê tại các xã điều tra 88 3.15. Năng suất cà phê, mắc ca và tiêu trong mô hình 95 3.16. Hiệu quả kinh tế của các mô hình trồng xen mắc ca, tiêu trong vườn cà phê 96 3.17. So sánh hiệu quả kinh tế của mô hình trồng xen mắc ca, tiêu và cà phê trồng thuần 97 [...]... đơn vị đất đai trồng cà phê xen mắc ca trên đất đỏ bazan huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 3.19 Sơ đồ phân hạng thích nghi đất đỏ bazan trồng cà phê xen mắc ca huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 3.20 131 Sơ đồ đề xuất định hướng sử dụng đất trồng cà phê xen mắc ca trên đất đỏ bazan huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 xixixi 127 xi 136 MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết của đề tài Đắk Lắk có tài nguyên đất đai... địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói chung và huyện Krông Năng nói riêng, chưa có một nghiên cứu nào nhằm góp phần làm rõ cơ sở khoa học cho việc định hướng sử dụng hợp lý quỹ đất đỏ bazan trồng cà phê của huyện Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi thực hiện đề tài: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất sử dụng đất đỏ bazan trồng cà phê xen mắc ca trên địa bàn huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 2 Mục tiêu nghiên cứu. .. giá thực trạng sản xuất cà phê và tính hiệu quả của việc trồng cà phê xen mắc ca trên đất đỏ bazan tại huyện Krông Năng Đánh giá khả năng thích hợp của đất đai đối với cây mắc ca và đề xuất định hướng sử dụng đất phát triển phương thức trồng cà phê xen mắc ca trên đất đỏ bazan tại huyện Krông Năng 3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 3.1 Ý nghĩa khoa học Hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn về sử dụng đất. .. Hiệu quả trồng cà phê xen mắc ca huyện Krông Năng 3 4.2 Phạm vi nghiên cứu Khu vực đất đỏ bazan đang trồng cà phê huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk Đề tài nghiên cứu mang tính ứng dụng Do mắc ca và cà phê là hai cây lâu năm thời gian nghiên cứu có giới hạn đối với nghiên cứu sinh nên không thể bố trí thí nghiệm ngay từ lúc mới trồng Vì vậy, trong phần nghiên cứu các mô hình trồng cà phê vối xen mắc ca, chúng... phẫu diện đất nghiên cứu 110 3.25 Độ xốp của đất đỏ bazan ở vườn cà phê trồng xen và trồng thuần 111 3.26 Độ ẩm đất đỏ bazan trong mô hình trồng xen và cà phê thuần 113 3.27 Hàm lượng hữu cơ và đạm tổng số của đất dưới ảnh hưởng của xen mắc ca, tiêu với cà phê 3.28 114 Phân tích SWOT của mô hình trồng cà phê xen mắc ca trên đất đỏ bazan 116 3.29 Các chỉ tiêu và phân cấp để xây dựng bản đồ đơn vị đất đai... phần bảo vệ đất nông nghiệp 4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đất đỏ bazan và một số loại đất khác đang trồng cà phê tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk Tuy nhiên, do tỷ lệ diện tích cà phê đang trồng trên đất đỏ bazan chiếm tỷ lệ hơn 90% nên nghiên cứu sẽ đi sâu tìm hiểu về loại đất này Cây mắc ca (Macadamia integrifolia) trồng xen trong vườn cà phê vối (Coffea canephora var... tính của các đơn vị bản đồ đất đai phục vụ phát triển trồng mắc ca huyện Krông Năng 124 3.31 Tổng hợp các đơn vị đất đai theo loại đất thuộc nhóm đất đỏ 125 3.32 Yêu cầu sử dụng đất của cây mắc ca ở huyện Krông Năng 128 3.33 Mức độ thích hợp của đất đai đối với cây mắc ca huyện Krông Năng 130 3.34 Định hướng sử dụng đất trồng xen mắc ca trên đất quy hoạch cây cà phê huyện Krông Năng đến năm 2020 ixixix... bazan huyện Krông Năng và khả năng phát triển trên diện rộng ở tỉnh Đắk Lắk làm cơ sở cho việc định hướng sử dụng bền vững quỹ đất đỏ bazan Xác định được khả năng thích hợp về điều kiện khí hậu và tính chất đất đỏ bazan đối với việc trồng cà phê xen mắc ca để đề xuất phát triển diện tích trồng cà phê xen mắc ca của huyện Krông Năng đến năm 2020 4 Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở lý luận và thực. .. kinh tế cao, dễ chăm sóc, phù hợp với điều kiện kinh tế của người dân vào trồng xen trong vườn cà phê nhằm tăng thu nhập cho nông hộ trên một đơn vị diện tích sử dụng đất Cây mắc ca (Macadamia integrifolia) là cây trồng mới, năm 2004 được đưa về trồng khảo nghiệm trên địa bàn huyện Bước đầu cho thấy các mô hình trồng xen mắc ca với cà phê sinh trưởng và phát triển rất có triển vọng Mắc ca là cây trồng. .. gian sử dụng đất - Phân phối hợp lý cơ cấu đất đai trên diện tích đất đai được sử dụng, hình thành cơ cấu sử dụng đất - Quy mô sử dụng đất cần có sự tập trung thích hợp, hình thành quy mô kinh tế sử dụng đất - Giữ mật độ sử dụng đất đai thích hợp, hình thành việc sử dụng đất đai một cách kinh tế, tập trung, thâm canh (Phạm Tiến Dũng, 2009) Đất nông nghiệp được phân chia chi tiết thành đất sử dụng cho . vị đất đai trồng cà phê xen mắc ca trên đất đỏ bazan huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 127 3.19. Sơ đồ phân hạng thích nghi đất đỏ bazan trồng cà phê xen mắc ca huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. sử dụng hợp lý quỹ đất đỏ bazan trồng cà phê của huyện. Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi thực hiện đề tài: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất sử dụng đất đỏ bazan trồng cà phê xen mắc ca. ca trên địa bàn huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk . 2. Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá thực trạng sản xuất cà phê và tính hiệu quả của việc trồng cà phê xen mắc ca trên đất đỏ bazan tại huyện Krông
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất sử dụng đất đỏ bazan trồng cà phê xen mắc ca trên địa bàn huyện krông năng, tỉnh đắk lắk, Nghiên cứu thực trạng và đề xuất sử dụng đất đỏ bazan trồng cà phê xen mắc ca trên địa bàn huyện krông năng, tỉnh đắk lắk, Nghiên cứu thực trạng và đề xuất sử dụng đất đỏ bazan trồng cà phê xen mắc ca trên địa bàn huyện krông năng, tỉnh đắk lắk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn