Giáo án toán 10 tự chọn cả năm

71 2,027 17
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2014, 14:16

Lã Duy Tiến- Giáo án tự chon 10 Ngày tháng năm Tiết 1: VECTƠ A-Mục tiêu 1)Kiến thức: -hai vectơ bằng nhau; độ dài một vectơ. -Phép cộng hai vetơ: quy tắc 3 điểm; quy tắc hbh 2)Kĩ năng -Dựng tổng các vectơ -Chứng minh đẳng thức vectơ; Tính độ dài của một vevtơ B-Chuẩn bị 1. Giáo viên : -Giáo án, hệ thống bài tập -Phơng tiện dạy học: thớc kẻ, sgk,sbt 2. học sinh -kiến thức đã học -đồ dùng học tập: sgk, thớc C-Tiến trình lên lớp 1.ổn định lớp 2.Kiểm tra bài cũ: cho hbh ABCD, chứng minh AB DC= uuur uuur . 3.bài mới Phơng pháp Nội dung -giáo viên nhắc lại những kiến thức cơ bản -học sinh lắng nghe. Bài 1: -học sinh chép đề và suy nghĩ a) dùng quy tắc 3 điểm ?>nhắc lại quy tắc 3 điểm b)Nhắc lại quy tắc hình bình hành. Bài 2: a)học sinh đứng tại chỗ cho biết tổng AC CB+ uuur uuur , cho biết độ dài của nó. b)học sinh lên bảng dựng tổng AB CB+ uuur uuur A-Lý thuyết -vectơ; hai vectơ bằng nhau; -phép cộng hai vectơ: quy tắc 3 điểm, quy tắc hình bình hành. B-Bài tập Bài 1: a)Cho tam giác ABC, chứng minh 0AB BC CA+ + = uuur uuur uuur r . b)Cho hbh ABCD, chứng minh 2AB AD AC+ = uuur uuur uuur . Bài 2: cho tam giác ABC đều cạnh a a) AC CB+ uuur uuur , tính AC CB+ uuur uuur . b) dựng tổng AB CB+ uuur uuur . Tính W b)từ B dựng BD AB= uuur uuur . Do đó AB CB+ uuur uuur = CB BD CD+ = uuur uuur uuur AB CB+ uuur uuur = BD uuur =CD Trong V ACD vuông tại C có CD 2 =AD 2 -AC 2 =4a 2 -a 2 =3a 2 A b c d Lã Duy Tiến- Giáo án tự chon 10 *gợi ý học sinh tính CD: V ACD vuông tại C. AD=?; AC=?. -học sinh lên bảng dựng các tổng ý a); Lớp nhận xét b) cho biết tổng DM DN+ uuuur uuur và tổng DA DC+ uuur uuur theo quy tắc hình bình hành. Giáo viên gợi ý học sinh chen điểm vào các vectơ để chứng minh. b) học sinh lên bảng làm ; lớp nhận xét. CD=a 3 . Vậy AB CB+ uuur uuur = a 3 . Bài 3: Cho hình bình hành ABCD. Hai điểm M,N lần lợt nằm trên AB và CD a)Dựng tổng ; ;DM AM DM CB DM BC+ + + uuuur uuuur uuuur uuur uuuur uuur b)chứng minh DM DN DA DC+ = + uuuur uuur uuur uuur Bài 4: cho 4 điểm A,B,C,D. Chứng minh a) DA CB+ uuur uuur = DB CA+ uuur uuur b) AB CD AD CB+ = + uuur uuur uuur uuur . W a)VT = DB BA CA AB+ + + uuur uuur uuur uuur = 0 ( ) ( )DB CA BA AB+ + + r uuur uuur uuur uuur 1 42 43 =VP 4.Củng cố -nắm chắc phép cộng hai vectơ -Thành thạo tính độ dài của một vectơ, một tổng vectơ. Chứng minh đẳng thức vectơ 5.Bài tâp: cho hình thoi ABCD cạnh a; ã BAD =60 0 . Gọi O là giao điểm của 2 đờng chéo. Tính ; ; ;AB AD BA BC OB DC AB BC AD+ + + uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur . D-Rút kinh nghiệm: Ngày Tiết 2: Vectơ A-Mục tiêu 1.Kiến thức: phép cộng, phép trừ hai vectơ. 2.Kĩ năng: Dựng tổng, hiệu hai vectơ; tính độ dài vectơ; chứng minh đẳng thức vectơ. 3.T tởng thái độ: Tự giác tích cực B-Chuẩn bị 1.Giáo viên: giáo án, hệ thống bài tập, thớc kẻ 2.Học sinh: kiếnthức, thớc kẻ C-Tiến trình lên lớp a d c bm n Lã Duy Tiến- Giáo án tự chon 10 1.ổn định lớp 2.Kiểm tra bài cũ: ?>nêu định nghĩa tổng, hiệu của hai vectơ. 3.Bài mới Phơng pháp Nội dung Giáo viên và Học sinh nhắc lại các kiến thức trọng tâm Bài 1: Học sinh vẽ hình a,b Học sinh lên bảng làm. Bài 2: a) i)cách 1: DA CB DB CA+ = + uuur uuur uuur uuur DA DB CA CB = uuur uuur uuur uuur c2: chen điểm ii); iii) Học sinh lên bảng làm b) vt= AE ED BF FC CD DF+ + + + + uuur uuur uuur uuur uuur uuur 0 ( )VP ED FC DF= + + + r uuur uuur 1 4 4 2 4 4 3 c,d Học sinh lên bảng làm; lớp nhận xét Bài 3: *Gợi ý: vẽ các hình bình hành OAEB và ODFC ?>tổng OA OB+ uuur uuur là vectơ nào Luyện tập: Vectơ A-Lý thuyết -phép cộng hai vectơ -phép trừ hai vectơ B-Bài tập Bài 1: Cho tam giác ABC. M,N,P là trung điểm của AB,AC,BC. a)chứng minh MN BP= uuuur uuur b)dựng các véctơ: , , ,AM AN MN NC MN PN BP CP uuuur uuur uuuur uuur uuuur uuur uuur uuur Bài 2: a) cho 4 điểm A,B,C,D. Chứng minh i) DA CB DB CA+ = + uuur uuur uuur uuur ii) AB CD AD CB+ = + uuur uuur uuur uuur iii) AB CD AC BD = uuur uuur uuur uuur b) cho 6 điểm A,B,C,D,E,F. Chứng minh AD BE CF AE BF CD+ + = + + uuur uuur uuur uuur uuur uuur c) cho 5 điểm A,B,C,D,E. i)chứng minh AB BC CD AE DE+ + = uuur uuur uuur uuur uuur ii)Chứng minh: AD BE CA CD BD DE+ + = + + uuur uuur uuur uuur uuur uuur d) Cho 7 điểm A,B,C,D,E,F,G. Chứng minh: AC BF AB EG GA BC EF+ + + + = + uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur Bài 3: cho tứ giác ABCD. M, N, P, Q là trung điểm của AB, BC, CD, DA. MN cắt PQ tại O. chứng minh 0OA OB OC OD+ + + = uuur uuur uuur uuur r m n p a b c a b c d o m n p q Lã Duy Tiến- Giáo án tự chon 10 ?>tổng OC OD+ uuur uuur là vectơ nào ?> giải thích : 0OE EF+ = uuur uuur r 4.Củng cố: nắm chắc đĩnh nghĩa tổng, hiệu của hai vectơ. Vận dụng làm bài toán về chứng minh đẳng thức vectơ,tính tổng 5.Bài tập: a) Cho hình vuông ABCD tâm O, chứng minh 0OA OB OC OD+ + + = uuur uuur uuur uuur r b) Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Chứng minh rằng 0OA OB OC OD OE OF+ + + + + = uuur uuur uuur uuur uuur uuur r c) cho tam giác đều ABC; O là tâm. Chứng minh 0OA OB OC+ + = uuur uuur uuur r . d) Cho ngũ giác đều ABCDE, tâm O. Chứng minh 0OA OB OC OD OE+ + + + = uuur uuur uuur uuur uuur r D-Rút kinh nghiệm: Ngày Tiết 3 Luyện tập : các tập hợp số và các phép toán tập hợp A-Mục tiêu 1.Kiến thức: -giao, hợp, hiệu hai tập hợp. -các tập hợp số 2.kĩ năng: thực hành các phéptoán trên các tập hợp số thờng dùng của R 3.T tởng thái độ: cẩn thận chính xác. B-Chuẩn bị 1.Giáo viên: giáo án, hệ thống bài tập 2.học sinh: kiến thức, đồ dùng học tập C-Tiến trình lên lớp 1.ổn định lớp 2.Kiểm tra bài cũ: Biểu diễn trên trục số và xác định các tập hợp sau: A= (-3;3) (-1;0) B= (-2;2] [1;3] 3.Bài mới Phơng pháp Nội dung ?>nhắc lại các tập hợp con thờng dùng của R và định nghĩa chúng Học sinh đứng tại chỗ nhắc lại các tập: (a;b), [a;b], Bài 1: y/c Học sinh lên bảng làm; lớp nxét. Luyện tập A-Lý thuyết. B-Bài tập. Bài 1: xác định các tập hợp sau A= (-3;3) (-1;0) B= (-2;2] [1;3] C= (-3;3)\(0;5) D= (-3;3)\(0;5) Lã Duy Tiến- Giáo án tự chon 10 Bài 2: Học sinh lần lợt lên bảng làm; Lớp nxét; Giáo viên chữa. a)đsố : D=R\{-2} b) D=R\{-3;1} c)lu ý Học sinh hay sai các lỗi sau: ví dụ: hàm số xác đinh khi 1 0 4 0 x x + ?>tại sao lời giải này lại sai Hoặc : hàm số xác định khi 1 0 1 4 4 0 x x x x > > + e)D=[-3;4) f) Hàm số xác định khi: 0 1 0 1 0 x x x + > > yc Học sinh giải từng bất ph- ơng trình trong hệ và tổng hợp kết quả. g) có nhận xét gì vể biểu thức x 2 +1 hàm số xác định khi: 0 2 1 0 1 0 x x x + + yc Học sinh giải từng bất phơng trình và tổng hợp kết quả. Bài 2: Tìm tập xác định của các hàm số sau: a) 3 2 x y x = + c) 1 4 1 y x x = + + b) ( 3)( 1) x y x x = + d) 2 1 1 x y x x = + + e) 1 3 4 y x x = + + f) 1 1 1 1 y x x = + g) 2 1 (2 1) x y x x + = + . W c) hàm số xác dịnh khi: 1 0 1 1 4 0 4 x x x x x > > > + vậy D=(1;+ ) d)hàm số xác định khi 1 0 1 1 0 1 x x x x + vậy tập xác định của hàm số là D=[-1;+ )\{1}. 4.Củng cố Thành thạo thực hành các phép toán trên các tập hợp số 5.Bài tâp: Sbt D-Rút kinh nghiệm: Lã Duy Tiến- Giáo án tự chon 10 Ngày : Tiết 4: tổng hiệu của hai vectơ A-Mục tiêu 1.kiến thức Nắm đợc đn tổng của hai vectơ; xác định tổng bằng đn, xác định tổng theo quy tắc hình bình hành. Nắm đợc đn vectơ đối, hiệu của hai vectơ, đk tơng đơng của trung điểm đoạn thẳng; của trọng tâm tam giác. 2.Kĩ năng -cm đẳng thức vectơ -dựng tổng, tính độ dài; dựng hiệu, tính độ dài C-Tiến trình lên lớp 1.ổn định lớp 2.kiểm tra bài cũ: xen trong bài 3.Bài mới Phơng pháp Nội dung a) ?>phơng hớng cm MN PC= uuuur uuur Cm tứ giác MNCP là hình bình hành b) hs lên bảng c)chuyền vế đổi dấu; hoặc chen điểm biến đổi từ vế này sang vế kia Bài 2 a)O là trung điểm của AC và BD b)dựng tổng AB DC+ uuur uuur AB AC+ uuur uuur ; CD DA uuur uuur d) tơng tự bài 3: Luyện tập: tổng, hiệu hai vetơ Bài 1: Cho tam giác ABC, M,N,P là trung điểm của AB,AC,BC. a)cm: MN PC= uuuur uuur b)cm: 0AM BP CN+ + = uuuur uuur uuur r c)Chứng minh với mọi điểm O bất kì ta luôn có OA OB OC OM ON OP+ + = + + uuur uuur uuur uuuur uuur uuur . Bài 2: Cho hình vuông ABCD , cạnh a, tâm O. a) cm : 0OA OB OC OD+ + + = uuur uuur uuur uuur r b)Tính ; ;AB DC AB AC CD DA+ + uuur uuur uuur uuur uuur uuur c)Gọi I ,Klà trung điểm của CD,BC.Tính ;AI AD AI AK+ + uur uuur uur uuur d)Gọi G là giao của AI và BD. Tính GA GB GC GD+ + + uuur uuur uuur uuur Bài 3: Cho hình thoi ABCD canh a; ã 0 60BAD = .Gọi O là giao của hai đờng chéo. a)Tính ; ; ;AB AD BA BC OB DC AB BC AD+ + + uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur b)Gọi M là trung điểm của CD;AM cắt BD tại I, Tính AI BI CI DI+ + + uur uur uur uur . Lã Duy Tiến- Giáo án tự chon 10 4.Củng cố: thành thạo xác định tổng, hiệu của hai vectơ. Vận dụng quy tắc 3 điểm cm đẳng thức vectơ; xác định đợc độ dài của tổng, hiệu các vectơ 5.Bài tập Bài 11: Cho tứ giác ABCD, M,N,P,Q là trung điểm của AB,BC,CD,DA. Gọi O=MP NQ Chứng minh 0OA OB OC OD+ + + = uuur uuur uuur uuur r . Bài 11: Cho tứ giác ABCD, M,N,P,Q là trung điểm của AB,BC,CD,DA. Gọi O=MP NQ. Chứng minh 0OA OB OC OD+ + + = uuur uuur uuur uuur r . Bài 12: Cho 4 điểm ABCD: chứng minh: ;DA CB DB CA AB DC AC DB+ = + + = + uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur Bài 13:1) Cho 6 điểm A,B,C,D,E,F. Chứng minh: AD BE CF AE BF CD+ + = + + uuur uuur uuur uuur uuur uuur = AF BD CE+ + uuur uuur uuur 2)Cho 5 điểm A,B,C,D,E. cm: a) AB BC CD AE DE+ + = uuur uuur uuur uuur uuur b) AD BE CA CD BD DE+ + = + + uuur uuur uuur uuur uuur uuur 3)Cho 7 điểm A,B,C,D,E,F,G. cm: AE BF AB EG EC GA AC EF+ + + + + = + uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur Bài 14: Cho tam giác ABC, M,N,P là trung điểm của AB,AC,BC. a)cm: MN PC= uuuur uuur b)cm: 0AM BP CN+ + = uuuur uuur uuur r c)Chứng minh với mọi điểm O bất kì ta luôn có OA OB OC OM ON OP+ + = + + uuur uuur uuur uuuur uuur uuur . Bài 15:Cho hbh ABCD, tâm O. Gọi M là trung điểm của BC. AM cắt BD tại H a)cm: 0HA HB HC+ + = uuur uuur uuur r b)Gọi K là đối xứng của H qua O, cm: BH HK KD= = uuur uuur uuur B16: hbh ABCD, O bất kì trên AC. Qua O kẻ các đờng thẳng // với các cạnh của hbh. Các đờng này cắt AB,DC tại M&N; cắt AD,BC tại E&F. cm a) ;OA OC OB OD BD ME FN+ = + = + uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur Bài 17:Cho tam giác ABC. Bên ngoài vẽ các hình bình hành ABMN, BCEF, CAHK. Chứng minh 0FM NH KE+ + = uuuur uuur uuur r Bài 18:tam giác ABC; M,N,P là trung điểm của BC,CA,AB; cm ABC và MNP có cùng trọng tâm. Bài 19: tam giác ABC nội tiếp (O). kẻ AD là đờng kính của (O), H là trực tâm của tam giác ABC. Chứng minh BH DC= uuur uuur Bài 20: Cho tam giác ABC; gọi M,N là các điểm trên BC sao cho B là trung điểm của MC và C là trung điểm của BN. Chứng minh tam giác ABC và tam giác MNP có cùng trọng tâm. Bài 21:Cho tam giac ABC; M,N,P là trung điểm của AB,BC,CA. Gọi I,E,F là đối xứng của M,N,P qua A,B,C. cm tam giác IEF và ABC có cùng trọng tâm. Bài 22:tam giác ABC; A 1 , B 1 , C 1 là đối xứng với A,B,C qua C,A,B. cm tam giác ABC và A 1 B 1 C 1 có cùng trọng tâm. Bài 23:tam giác ABC; M,N nằm trên BC sao cho MB=MN=CN. Cm tam giác ABC và tam giác MNP có cùng trọng tâm. D-Rút kinh nghiệm: Ngày tháng năm Tiết 5: Phép nhân vectơ với một số A-Mục tiêu 1.Kiến thức -Định nghĩa phép nhân vectơ với một số -Đk tơng đơng hai vectơ cùng phơng -Định lí biểu diễn một vectơ qua hai vectơ không cùng phơng. 2.Kĩ năng Lã Duy Tiến- Giáo án tự chon 10 -Chứng minh đẳng thức vectơ -biểu diễn một vectơ qua hai vectơ không cùng phơng. Chứng minh 3 điểm thẳng hàng B-Chuẩn bị 1.Giáo viên: giáo án, hệ thông bài tập, thớc kẻ 2. Học sinh: Sgk, thớc, Sbt C-Tiến trình lên lớp 1.ổn định lớp 2.Kiểm tra bài cũ: Nêu định nghĩa phép nhân vectơ với một số; đk để hai vectơ cùng phơng 3.bài mới Phơng pháp Nội dung -Giáo viên + học sinh nhắc lại các kiến thức trọng tâm nh phần mục tiêu bằng thuyết trình và vấn đáp Bài 1: a) cho biết tổng OA OB+ uuur uuur ; OC OD+ uuur uuur b) Dùng đẳng thức ý a). Bài 2: -học sinh vẽ hình a) chú ý mối quan hệ giữa AM uuuur và AB uuur ; BN uuur và BC uuur ; CP uuur và CA uuur b)chú ý quy tắc trung tuyến, AN là trung tuyến của tam giác ABC ta có đẳng thức nào. VT= 1 1 1 ( ) ( ) ( ) 2 2 2 AB AC BA BC CA CB+ + + + + uuur uuur uuur uuur uuur uuur c) ?>cho biết đk tơng ]ơng của trọng tâm tam giác ?>muốn chứng minh G là trọng tâm tam giác MNP ta phải chứng minh đẳng thức gì. d)học sinh lên bảng làm. C1: biến đổi tơng đơng C2: dùng trọng tâm tam giác VT=VP=3 OG uuur Bài 3: Luyện tập: phép nhân vectơ với một số. A-Lý thuyết B-Bài tập Bài 1: Cho tứ giác ABCD; M,N,P,Q là trung điểm của AB,BC,CD,DA; O=MN PQ. a) Chứng minh: 0OA OB OC OD+ + + = uuur uuur uuur uuur r b) Chứng minh với mọi điểm M ta luôn có : 4MA MB MC MD MO+ + + = uuur uuur uuur uuuur uuuur . Bài 2: Cho tam giác ABC. M,N,P là trung điểm của AB,BC,CA. Chứng minh a) 0AM BN CP+ + = uuuur uuur uuur r b) 0AN BP CM+ + = uuur uuur uuuur r . c)Chứng minh tam giác MNP có cùng trọng tâm với tam giác ABC. d) chứng minh rằng với O là một điểm bất kì ta luôn có OA OB OC OM ON OP+ + = + + uuur uuur uuur uuuur uuur uuur . Bài 3: Cho tam giác ABC, trung tuyến AM. I là trung điểm AM, K là điểm trên cạnh AC sao cho AK=1/3AC. Đặt AB uuur = a r ; AC uuur = b r a b c d m p q n o a b c m i k Lã Duy Tiến- Giáo án tự chon 10 a) .BK AK AB= uuur uuur uuur 1 . 3 BI AI AB AM AB= = uur uur uuur uuuur uuur b) chú ý sự biểu diễn của ;BK BI uuur uur qua a r v à b r để suy ra mối quan hệ giữa ;BK BI uuur uur . a) biểu diễn ;BK BI uuur uur qua a r v à b r . b) Chứng minh B, I, K thẳng hàng. 4.Củng cố -Thành thạo biểu diễn một vectơ qua 2 vectơ không cùng phơng. Biết vận dụng chứng minh 3 điểm thẳng hàng. 5.Bài tập: SBT D-Rút kinh nghiệm: Ngày Tiết 6: ôn tập các phép toán vectơ A-Mục tiêu: 1.Kiến thức: cộng vectơ, trừ vectơ, tích của một số với một vectơ 2.Kĩ năng: tính độ dài vectơ, chứng minh đẳng thức vectơ 3.T tởng thái độ: Tự giác tích cực B-Chuẩn bị 1.Giáo viên: Giáo án, phơng tiện dạy học 2.Học sinh: kiến thức, sgk C-Tiến trình lên lớp 1.ổn định lớp 2.kiểm tra bài cũ 3.Bài mới Phơng pháp Nội dung Lã Duy Tiến- Giáo án tự chon 10 bài 1: đsố: a/ +ADAB =AC=5a b/ +ACAB =AF tính AF dựa vào tam giác vuông ADF. c/ AD AB =BD=5a d/ CA AB = CA CF FA AF = = uuur uuur uuur Bài 2: Một số gợi ý: a) EF EF EA AD DF EB BC CF = = + + + + uuur uuur uuur uur uuur uuur uuur uur b) EF EF EA AC CF EB BD DF = = + + + + uuur uuur uuur uur uuur uuur uuur uur c) cho biết OA OB+ uur uur và OC OD+ uur uur d) chứng tỏ 0OI OK+ = uur uuur r ôn tập các phép toán vectơ Bài 1:Cho hình chữ nhật ABCD, biết AB = 3a; AD = 4a. a/ Tính +ADAB b/ Tính +ACAB c/Tính AD AB d/Tính CA AB Bài 2: Cho tứ giác ABCD, E,F là trung điểm của AB và DC a)chứng minh 1 ( ) 2 EF AD BC= + uur uur uur b)Chứng minh 1 ( ) 2 EF AC BD= + uur uur uur c)Gọi O là trung điểm của EF, chứng minh 0OA OB OC OD+ + + = uur uur uur uur r d)Chứng minh với mọi điểm M ta luôn có 4MA MB MC MD MG+ + + = uur uur uur uur uur . Từ đó xác định vị trí của điểm M sao cho MA MB MC MD+ + + uur uur uur uur nhỏ nhất e)Gọi I, K là trung điểm của AD và BC chứng minh O, I, K thẳng hàng. Bài 3: Cho tam giác ABC. Gọi I là trung điểm của BC, K là trung điểm của BI. Chứng minh a) 1 1 2 2 AK AB AI= + uur uur uur b) 3 1 4 4 AK AB AC= + uur uur uur . a D cb f a b c D e f o i k [...]... Giáo án tự chon 10 7) x 2 4 x = 2 x 2 8 x + 12 6 8) ( x + 1)(2 x) = 1 + 2 x 2 x 2 9) x 2 3x + 3 + x 2 3x + 6 = 3 21 x2 + 4x = 6 10) 2 x 4 x + 10 11) (x+1)(x+5)(x+3)(x+7)=-15 4.Củng cố; biết phát hiện dạng phơng trình có thể đặt đợc ẩn phụ để làm 5.bài tâp: các y còn lai 6,6,7,8,9 ,10, 11 D-Rút kinh nghiêm: Ngày Tiết 15: Giá trị lợng giác của góc A-Mục tiêu 1.Kiến thức Lã Duy Tiến- Giáo án tự. .. Ta cú : Lã Duy Tiến- Giáo án tự chon 10 HS: Trả lời GV: Gọi HS lên bảng làm bài 2 các ý còn lại HS:Lên bảng làm bài 4.Cng c : Tiến hành trong bài 5.Bài tập: Hoàn thiện bài tập sách giáo khoa IV.Rỳt kinh nghim: Tiết 20 : bất đẳng thức I MụC TIÊU BàI DạY: 1 Về kiến thức: - Nắm đợc khái niệm và định nghĩa BĐT - Nắm đợc các tính chất của BĐT và BĐT Côsi Lã Duy Tiến- Giáo án tự chon 10 2 Về kỹ năng: - Chứng... Tiến- Giáo án tự chon 10 Ngày Tiết 9: hàm số bậc hai A-Mục tiêu 1.Kiến thức: hàm số bậc hai 2.Kĩ năng: tìm hàm số bậc hai 3.T tởng thái độ: cẩn thận chính xác B-Chuẩn bị 1 .Giáo viên: giáo án, hệ thống bài tập, sgv, 2 Học sinh: kiến thức về hàm số bậc hai, sgk, C-Tiến trình lên lớp 1.ổn định lớp 2.Kiểm tra bài cũ: Lập bảng biến thiên của hàm số bậc hai trong trờng hợp a>0 và a . tởng thái độ: Tự giác tích cực B-Chuẩn bị 1 .Giáo viên: giáo án, hệ thống bài tập, thớc kẻ 2.Học sinh: kiếnthức, thớc kẻ C-Tiến trình lên lớp a d c bm n Lã Duy Tiến- Giáo án tự chon 10 1.ổn định. năng Lã Duy Tiến- Giáo án tự chon 10 -Chứng minh đẳng thức vectơ -biểu diễn một vectơ qua hai vectơ không cùng phơng. Chứng minh 3 điểm thẳng hàng B-Chuẩn bị 1 .Giáo viên: giáo án, hệ thông bài. cực B-Chuẩn bị 1 .Giáo viên: Giáo án, phơng tiện dạy học 2.Học sinh: kiến thức, sgk C-Tiến trình lên lớp 1.ổn định lớp 2.kiểm tra bài cũ 3.Bài mới Phơng pháp Nội dung Lã Duy Tiến- Giáo án tự chon 10 bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán 10 tự chọn cả năm, Giáo án toán 10 tự chọn cả năm, Giáo án toán 10 tự chọn cả năm