Giáo án Đại số 10 trọn bộ chuẩn KTKN

113 1,163 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2014, 07:09

Giáo án Đại số 10 –Ban cơ bản Ngày soạn : 14/08/2010 Tiết 1 CHƯƠNG I : MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP §1 : MỆNH ĐỀ I) MỤC TIÊU : - Học sinh (HS) nắm vững các khái niệm : mệnh đề, mệnh đề phủ định, mệnh đề kéo theo. - HS biết vận dụng các khái niệm để lấy được ví dụ về các dạng mệnh đề trên và xác định được tính đúng, sai của các mệnh đề. - HS nắm vững các khái niệm : mệnh đề đảo, hai mệnh đề tương đương. - HS nắm được các kí hiệu ∃∀, - HS biết vận dụng các khái niệm để lấy được ví dụ về các dạng mệnh đề trên và phát biểu các mệnh đề có chứa các kí hiệu ∃∀, II) CHUẨN BỊ: - Giáo viên (GV) : các ví dụ về các mệnh đề. - HS : sách giáo khoa( SGK) III) PHƯƠNG PHÁP: Thuyết trình, vấn đáp, đặt vấn đề. VI) HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: 1- Ổn định lớp. 2- Kiểm tra bài cũ: GV giới thiệu nội dung toàn chương I 3- Bài mới: Hoạt động 1: Tìm hiểu về mệnh đề và mệnh đề chứa biến Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Cho HS thực hiện hoạt động  1 Giới thiệu các quy ước của mệnh đề. Lấy các ví dụ về câu là mệnh đề và câu không là mệnh đề và cho HS xác định tính đúng sai của từng mệnh đề. Cho HS thực hiện hoạt động  2, sau đó GV nhận xét. Cho HS đọc mục 2. Lấy các ví dụ về mệnh đề chứa biến. Cho HS tìm hai giá trị thực của x và y để được mệnh đề đúng, mệnh đề sai. Cho HS thực hiện hoạt động  3, sau đó GV nhận xét. Quan sát tranh và so sánh các câu ở bên trái và bên phải. Nhận biết các câu là mệnh đề và các câu không là mệnh đề. Ghi các ví dụ và xác định tính đúng sai của từng mệnh đề. Số 4 là số chẵn.( mệnh đề đúng) Số 3 là số vô tỷ. ( mệnh đề sai) Thực hiện hoạt động  2 Đọc mục I. 2 SGK Nhận biết mệnh đề chứa biến. Tìm hai giá trị thực của x và y để được mệnh đề đúng, mệnh đề sai. Thực hiện hoạt động  3 I) Mệnh đề. Mệnh đề chứa biến: 1. Mệnh đề: - Mỗi mệnh đề phải hoặc đúng hoặc sai. - Một mệnh đề không thể vừa đúng, vừa sai. Ví dụ : + Mệnh đề : Số 4 là số chẵn. Số 3 là số vô tỷ. + Không là mệnh đề : Số 4 là số chẵn phải không ? 2. Mệnh đề chứa biến : (SGK ) Ví dụ : x – 3 = 7 y < - 2 Hoạt động 2: Tìm hiểu phủ định của một mệnh đề. 1 Giáo án Đại số 10 –Ban cơ bản Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Cho HS đọc ví dụ 1 ( SGK) và cho HS nhận xét hai câu nói của Nam và Minh. Giới thiệu cách phát biểu, ký hiệu và tính đúng sai của một phủ định của một mệnh đề. Lấy các ví dụ về mệnh đề và yêu cầu HS xác định phủ định của các mệnh đề đó. Sau đó đưa ra nhận xét về bài làm của HS Cho HS thực hiện hoạt động  4, sau đó GV nhận xét. Đọc ví dụ 1 và đưa ra nhận xét về hai câu nói của Nam và Minh. Nêu cách phát biểu một phủ định của một mệnh đề. Ghi các mệnh đề. Xác định phủ định của các mệnh đề đó. Thực hiện hoạt động  4. II) Phủ định của một mệnh đề: Ví dụ 1 : (SGK) * Kết luận : ( SGK) Ví dụ 2: P : 3 là số hữu tỷ. P : 3 không phải là số hữu tỷ. Q: 12 không chia hết cho 3. Q : 12 chia hết cho 3. Hoạt động 3 : Tìm hiểu về mệnh đề kéo theo. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Cho HS đọc ví dụ 3 (SGK) Giới thiệu khái niệm về mệnh đề kéo theo. Cho HS thực hiện hoạt động  5, sau đó GV nhận xét. Chỉ ra sự đúng sai của mệnh đề P => Q. Lấy ví dụ 4 để minh hoạ. Giới thiệu mệnh đề P => Q trong các định lí toán học. Cho HS thực hiện hoạt động  6, sau đó GV nhận xét. Đọc ví dụ 3 (SGK) Phát biểu khái niệm. Thực hiện hoạt động  5 Đọc SGK Xem ví dụ 4 (SGK) Xác định P và Q trong các định lí toán học. Thực hiện hoạt động  6 III) Mệnh đề kéo theo: Ví dụ 3: (SGK) Khái niệm : (SGK) Mệnh đề P => Q chỉ sai khi P đúng và Q sai. Ví dụ 4: (SGK) Hoạt động 4: Tìm hiểu về mệnh đề đảo – hai mệnh đề tương đương. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Yêu cầu HS thực hiện hoạt động  7. Nhận xét các phát biểu về các mệnh đề Q => P và sự đúng, sai của các mệnh đề đó. Giới thiệu khái niệm về mệnh đề đảo. Cho HS nhân xét sự đúng, sai của các mệnh đề P =>Q và Q => P. Lấy ví dụ minh hoạ cho nhận xét. Cho HS lấy ví dụ sau đó GV nhận xét. Thực hiện hoạt động  7 : phát biểu các mệnh đề Q => P và chỉ ra sự đúng, sai của chúng. Nắm được khái niệm về mệnh đề đảo. Đưa ra nhận xét. Lấy ví dụ. IV) Mệnh đề đảo – hai mệnh đề tương đương : Khái niệm mệnh đề đảo: (SGK) Nhận xét: (SGK) Ví dụ : P =>Q: Nếu ABC là một tam giác đều thì ABC là một tam giác cân. (mệnh đề đúng). Q => P: Nếu ABC là một tam giác cân thì ABC là một tam 2 Giáo án Đại số 10 –Ban cơ bản Giới thiệu khái niệm hai mệnh đề tương đương . Cho HS đọc ví dụ 5 / SGK Phát biểu khái niệm hai mệnh đề tương đương . Đọc ví dụ 5 / SGK giác đều. (mệnh đề sai). Khái niệm hai mệnh đề tương đương : (SGK) Ví dụ : (SGK) Hoạt động 5: Ký hiệu ∃∀ , Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Giới thiệu kí hiệu ∀ Lấy ví dụ về mệnh đề có sử dụng kí hiệu ∀ . Cho HS lấy ví dụ. Nhận xét. Giới thiệu kí hiệu ∃ Lấy ví dụ về mệnh đề có sử dụng kí hiệu ∀ . Cho HS lấy ví dụ. Nhận xét. Cho HS đọc các ví dụ 6 -> ví dụ 9 Biết cách đọc và sử dụng kí hiệu ∀ trong mệnh đề toán học. Lấy các ví dụ. Biết cách đọc và sử dụng kí hiệu ∃ trong mệnh đề toán học. Lấy các ví dụ. Đọc các ví dụ / SGK. V) Kí hiệu ∃∀ và : Kí hiệu ∀ đọc là “ với mọi ” Ví dụ : “Bình phương của mọi số thực đều không âm ” 0: 2 ≥∈∀ xRx Kí hiệu ∃ đọc là “ có một ”(tồn tại một) hay “ có ít nhất một ”(tồn tại ít nhất một). Ví dụ : “ có một số hữu tỉ bình phương bằng 2 ” 2: 2 =∈∃ xQx Hoạt động 6: Vận dụng ký hiệu ∃∀ , . Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Cho HS thảo luận nhóm các hoạt động  8 ->  11 / SGK. Cho các nhóm báo cáo kết quả của  8 ->  11. Nhận xét bài làm của các nhóm. Đánh giá hoạt động của các nhóm. Tiến hành thảo luận các hoạt động  8 - >  11 / SGK. Báo cáo kết quả. 4- Củng cố : Nhắc lại một số khái niệm về mệnh đề Cho HS làm các bài tập 1, 2 SGK trang 9 5- Dặn dò : + Học thuộc các khái niệm, và xem lại các ví dụ. + Làm các bài tập trong SGK RÚT KINH NGHIỆM: Ngày soạn : 16/08/2010 Tiết 2: LUỆN TẬP I) MỤC TIÊU : 3 Giáo án Đại số 10 –Ban cơ bản • Về kiến thức : Ôn tập cho HS các kiến thức đã học về mệnh đề và áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học. • Về kó năng : - Trình bày các suy luận toán học. - Nhận xét và đánh giá một vấn đề. II) CHUẨN BỊ: - GV : giáo án, SGK - HS : giải các bài tập về mệnh đề. III) PHƯƠNG PHÁP: PP luyện tập. VI) HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: 1- Ổn định lớp. 2- Kiểm tra bài cũ: HS1: Nêu khái niệm mệnh đề đảo ? Lấy ví dụ . HS2: Nêu khái niệm hai mệnh đề tương đương ? Lấy ví dụ . 3- Bài mới: Hoạt động 1: Giải bài tập 3/SGK Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Gọi 4 HS lên viết 4 mệnh đề đảo. u cầu các HS cùng làm. Cho HS nhận xét sau đó nhận xét chung. Gọi 4 HS lên viết 4 mệnh đề dùng khái niệm “điều kiện đủ ” u cầu các HS cùng làm. Cho HS nhận xét sau đó nhận xét chung. Gọi 4 HS lên viết 4 mệnh đề dùng khái niệm “điều kiện cần ” u cầu các HS cùng làm. Cho HS nhận xét sau đó nhận xét chung. Viết các mệnh đề đảo. Đưa ra nhận xét. Viết các mệnh đề dùng khái niệm “điều kiện đủ ” Đưa ra nhận xét. Viết các mệnh đề dùng khái niệm “điều kiện cần ” Đưa ra nhận xét. Bài tập 3 / SGK a) Mệnh đề đảo: + Nếu a+b chia hết cho c thì a và b cùng chia hết cho c + Các số chia hết cho 5 đều có tận cùng bằng 0. + Tam giác có hai đường trung tuyến bằng nhau là tam giác cân. + Hai tam giác có diện tích bằng nhau thì bằng nhau. b) “ điều kiện đủ ” + Điều kiện đủ để a + b chia hết cho c là a và b cùng chia hết cho c. + Điều kiện đủ để một số chia hết cho 5 là số đó có tận cùng bằng 0. + Điều kiện đủ để tam giác có hai đường trung tuyến bằng nhau là tam giác đó cân. + Điều kiện đủ để hai tam giác có diện tích bằng nhau là chúng bằng nhau. c) “ điều kiện cần ” + Điều kiện cần để a và b chia hết cho c là a + b chia hết cho c. + Điều kiện cần để một số có tận cùng bằng 0 là số đó chia hết cho 5. + Điều kiện cần để một tam giác là tam giác cân là hai đường trung tuyến của nó bằng nhau. + Điều kiện cần để hai tam giác bằng nhau là chúng có diện tích bằng nhau. Hoạt động 2: Giải bài tập 4/SGK Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Gọi 3 HS lên viết 3 mệnh đề dùng khái niệm “điều kiện cần và đủ ” u cầu các HS Viết các mệnh đề dùng khái niệm “điều kiện cần và đủ ” Bài tập 4 / SGK a) Điều kiện cần và đủ để một số chia hết cho 9 là tổng các chữ số của nó chia hết cho 9. b) Điều kiện cần và đủ để một hình bình hành là hình thoi là hai đường chéo của nó vng góc với nhau. 4 Giáo án Đại số 10 –Ban cơ bản Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung cùng làm. Cho HS nhận xét sau đó nhận xét chung. Đưa ra nhận xét. c) Điều kiện cần và đủ để phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt là biệt thức của nó dương. Hoạt động 3: Giải bài tập 5/SGK Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Gọi 3 HS lên bảng thực hiện các câu a, b và c. u cầu các HS cùng làm. Cho HS nhận xét sau đó nhận xét chung. Sử dụng các kí hiệu ∃∀ , viết các mệnh đề. Đưa ra nhận xét. Bài tập 5 / SGK a) xxRx =∈∀ 1.: b) 0: =+∈∃ xxRx c) 0)(: =−+∈∀ xxRx Hoạt động 4: Giải bài tập6/SGK Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Gọi 4 HS lên bảng thực hiện các câu a, b, c và d. u cầu HS chỉ ra các số để khẳng định sự đúng, sai của từng mệnh đề. Cho HS nhận xét sau đó nhận xét chung. Phát biểu thành lời các mệnh đề và chỉ ra sự đúng, sai của nó. Sai vì “ có thể bằng 0” n = 0 ; n = 1 x = 0,5 Đưa ra nhận xét. Bài tập 6 / SGK a) Bình phương của mọi số thực đều dương. ( mệnh đề sai) b) Tồn tại số tự nhiên n mà bình phương của nó lại bằng chính nó. ( mệnh đề đúng) c) mọi số tự nhiên n đều khơng vượt q hai lần nó. ( mệnh đề đúng) d) Tồn tại số thực x nhỏ hơn nghịch đảo của nó. ( mệnh đề đúng) 4- Củng cố : Cho HS nhắc lại các khái niệm về mệnh đề. 5- Dăn dò : Ơn tập lý thuyết về mệnh đề. Xem lại các bài tập đã chữa. Làm các bài tập ở SBT RÚT KINH NGHIỆM: Ngày soạn : 18/08/2010 Tiết : 3 § 2 : TẬP HỢP I) MỤC TIÊU : Kiến thức : Hiểu được khái niệm tập hợp rỗng , tập con , hai tập hợp bằng nhau. Kỹ năng : +Sử dụng đúng các ký hiệu ;;;;; ⊄⊃⊂∉∈ Ø 5 Giáo án Đại số 10 –Ban cơ bản +Biết biểu diễn tập hợp bằng các cách :liệt kê các phần tử của tập hợp hoặc chỉ ra tính chất đặc trưng của tập hợp. +Vận dụng các khái niệm tập con , hai tập hợp bằng nhau vào giải bài tập. II) CHUẨN BỊ: - GV : giáo án, SGK - HS : Ơn tập về tập hợp ở lớp 6 III) PHƯƠNG PHÁP: Thuyết trình, vấn đáp, đặt vấn đề. VI) HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: 1- Ổn định lớp. 2- Kiểm tra bài cũ: HS1: Lấy ví dụ về một tập hợp đã học ở lớp 6. 3- Bài mới: Hoạt động 1: Khái niệm tập hợp. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Cho HS thực hiện  1. Nhận xét. Gọi HS lấy ví dụ về tập hợp và xác định phần tử thuộc tập hợp và phần tử khơng thuộc tập hợp. Nhận xét. Cho HS thực hiện  2 Nhận xét. Cho HS thực hiện  3. Hướng dân HS giải phương trình 2x 2 – 5x +3 = 0 Nhận xét. Giới thiệu hai cách xác định một tập hợp. Vẽ biểu đồ Ven minh hoạ hình học tập hợp A Cho HS thực hiện  4. Hướng dân HS giải phương trình x 2 + x + 1 = 0 Nhận xét. Giới thiệu khái niệm tập hợp rỗng. Khi nào một tập hợp khơng là tập hợp rỗng ? Trả lời  1: a) 3 ∈ Z b) ∉2 Q Lấy ví dụ tập hợp. Xác định phần tử thuộc tập hợp và phần tử khơng thuộc tập hợp. Trả lời  2: U = {1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30} Trả lời  3: B = {1, 3/2 } Phát biểu kết luận. Vẽ hình. Trả lời  4: Tập hợp A={x ∈ R ׀ x 2 + x + 1 = 0 } khơng có phần tử nào vì phương trình x 2 + x + 1 = 0 vơ nghiệm. Phát biểu khái niệm. Tồn tại một phần tử thuộc tập hợp. I) KHÁI NIỆM TẬP HỢP 1) Tập hợp và phần tử Ví dụ : A = {a, b, c} B = {1, 2, 3, 4} a ∈ A ( a thuộc A) a ∉ B ( a khơng thuộc B) 2) Cách xác định tập hợp Kết luận : (SGK) Minh hoạ hình học một tập hợp bằng biểu đồ Ven. 3) Tập hợp rỗng Khái niệm : ( SGK ) Chú ý : A ≠ Ø <=> ∃ x : x ∈ A Hoạt động 2 : Tập hợp con 6 A Giáo án Đại số 10 –Ban cơ bản Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Cho HS thực hiện  5 Nhận xét. Giới thiệu khái niệm, kí hiệu và cách đọc. Treo bảng phụ hình minh hoạ trường hợp A ⊂ B và A ⊄ B Giới thiệu 3 tính chất . Treo bảng phụ hình minh hoạ tính chất 2. Trả lời  5: Quan sát hình 2/ SGK và trả lời các câu hỏi. Phát biểu khái niệm, nắm vững kí hiệu và cách đọc. Vẽ biểu đồ ven minh hoạ trường hợp A ⊂ B và A ⊄ B Nêu các tính chất. Quan sát hình vẽ. II) TẬP HỢP CON Khái niệm : ( SGK ) A ⊂ B ( A con B hoặc A chứa trong B. Hoặc B ⊃ A ( B chứa A hoặc B bao hàm A ) A ⊂ B A ⊄ B Các tính chất : ( SGK ) Hoạt động 3 : Tập hợp bằng nhau Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Cho HS thực hiện  6 Hướng dẫn HS liệt kê các phần tử của A và B. Khi nào hai tập hợp bằng nhau ? Trả lời  6: Liệt kê các phần tử của A và B. Rút ra nhận xét : A ⊂ B và B ⊂ A Rút ra khái niệm hai tập hợp bằng nhau. III) TẬP HỢP BẰNG NHAU Khái niệm : ( SGK ) A = B ∀⇔ x ( )BxAx ∈⇔∈ 4- Củng cố: Giải bài tập 1a,b ; 3a / SGK trang 13 5- Dặn dò: Học thuộc các khái niệm. Làm các bài tập : 1c; 2 và 3b/ SGK trang 13 RÚT KINH NGHIỆM: Ngày soạn : 20/08/2010 Tiết : 4,5 § 3 : CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP I) MỤC TIÊU : + Nắm vững các khái niệm hợp, giao, hiệu, phần bù của hai tập hợp và có kĩ năng xác định các tập hợp đó. + Có kĩ năng vẽ biểu đồ Ven miêu tả các tập hợp trên + Sử dụng đúng các kí hiệu : BC A ;;;; ∩∪∉∈ II) CHUẨN BỊ: - GV : giáo án, SGK, bảng phụ. - HS : Ôn tập về tập hợp III) PHƯƠNG PHÁP: Thuyết trình, vấn đáp, đặt vấn đề. VI) HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: 1- Ổn định lớp. 7 B A B A B A Giáo án Đại số 10 –Ban cơ bản 2- Kiểm tra bài cũ: HS1: Nêu các cách xác định tập hợp. Lấy ví dụ minh hoạ. HS2 : Nêu khái niệm tập hợp con. Lấy ví dụ. HS3 : Nêu khái niệm hai tập hợp bằng nhau. Lấy ví dụ. 3- Bài mới: Hoạt động 1: Giao của hai tập hợp Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Cho HS thực hiện  1 Nhận xét. Có nhận xét gì về các phần tử của C ? Giới thiệu khái niệm. Treo hình biểu diễn A ∩ B (phần gạch chéo) Cho HS lấy ví dụ . Nhận xét. Trả lời  1: A ={1, 2, 3, 4, 6, 12} B = {1, 2, 3, 6, 9, 18} C = {1, 2, 3, 6} Các phần tử của C đều thuộc A và B. Phát biểu khái niệm. Quan sát và vẽ biểu đồ Ven biểu diễn A ∩ B. Lấy ví dụ. I) Giao của hai tập hợp Khái niệm: ( SGK ) Kí hiệu C = A ∩ B Vậy: A ∩ B = {x ׀ x ∈ A và x ∈ B} x ∈ A ∩ B    ∈ ∈ ⇔ Bx A x Hoạt động 2: Hợp của hai tập hợp Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Cho HS thực hiện  2. Có nhận xét gì về tập hợp C ? Giới thiệu khái niệm và kí hiệu hợp của hai tập hợp. Treo bảng phụ biểu đồ Ven biểu diễn A ∪ B (phần gạch chéo) Trả lời  2: C = {Minh, Nam, Lan, Hồng, Nguyệt, Cường, Dũng, Tuyết, Lê} Đưa ra nhận xét. Phát biểu khái niệm và nắm được kí hiệu hợp của hai tập hợp. Quan sát hình vẽ. II) Hợp của hai tập hợp Khái niệm : ( SGK ) C = A ∪ B = {x ׀ x ∈ A hoặc x ∈ B} Hoạt động 3: Hiệu và phần bù của hai tập hợp Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Cho HS thực hiện  3 Trả lời  2: C = {Minh, Bảo, Cường, Hoa, III) Hiệu và phần bù của hai tập hợp C = A \ B = {x ׀ x ∈ A và x ∉ 8 A B A B A B Giáo án Đại số 10 –Ban cơ bản Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Có nhận xét gì về tập hợp C ? Giới thiệu khái niệm và kí hiệu về hiệu của hai tập hợp A và B. Treo bảng phụ biểu đồ Ven biểu diễn A \ B (phần gạch chéo) Khi B ⊂ A . Xác định A \ B ? Nhận xét. Giới thiệu khái niệm phần bù của A trong B và kí hiệu. Lan} Đưa ra nhận xét. Phát biểu khái niệm và nắm được kí hiệu. Quan sát hình vẽ. Vẽ hiệu của hai tập hợp A và B. Phát biểu khái niệm. Nắm được kí hiệu. B} Phần bù của B trong A kí hiệu BC A 4- Củng cố : Giải bài tập 1, 2/ SGK trang 15 5- Dặn dò: Học thuộc bài. Làm các bài tập 3, 4/ SGK trang 15 RÚT KINH NGHIỆM: Ngày soạn : 21/08/2010 Tiết : 6 § 4: CÁC TẬP HỢP SỐ I) MỤC TIÊU : + Nắm vững các khái niệm khoảng, đoạn, nửa khoảng. + Có kĩ năng tìm hợp, giao, hiệu của các khoảng, đoạn và biểu diễn chúng trên trục số. II) CHUẨN BỊ: - GV : giáo án, SGK - HS : Ôn tập về tập hợp và các phép toán trên tập hợp. III) PHƯƠNG PHÁP: Thuyết trình, vấn đáp, đặt vấn đề. VI) HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: 1- Ổn định lớp. 2- Kiểm tra bài cũ: HS1: Nêu khái niệm giao của hai tập hợp. Lấy ví dụ minh hoạ. HS2 : Nêu khái niệm hợp của hai tập hợp. Lấy ví dụ. HS3 : Nêu khái niệm hiệu, phần bù hai tập hợp. Lấy ví dụ. 3- Bài mới: 9 Giáo án Đại số 10 –Ban cơ bản Hoạt động 1: Các tập hợp số đã học Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Cho HS vẽ biểu đồ minh hoạ quan hệ của các tập hợp số N, Z, Q, R. Cho HS liệt kê các phần tử của N và N * Các tập hợp có bao nhiêu phần tử ? Giới thiệu tập Z. Các số hữu tỉ có dạng như thế nào? Lấy ví dụ các số hữu tỉ biểu diễn số thập phân hữu han và vô hạn tuần hoàn. Tập số thực gồm các phần tử nào ? Cho HS biểu diễn vài điểm trên trục số. vẽ biểu đồ minh hoạ quan hệ của các tập hợp số N, Z, Q, R. Liệt kê các phần tử của N và N * Vô số phần tử. Nhận biết các phần tử của Z và phân biệt được số nguyên âm, nguyên dương. )0,,( ≠∈ bZba b a Lấy ví dụ. Số hữu tỉ và các số vô tỉ. Biểu diễn các số trên trục số. I) CÁC TẬP HỢP SỐ ĐÃ HỌC 1. Tập hợp các số tự nhiên N N = {0, 1, 2, 3, …} N * = {1, 2, 3, …} 2. Tập hợp các số nguyên Z Z = {…, - 3, - 2, - 1, 0, 1, 2, 3, …} Các số - 1, - 2, - 3, … là các số nguyên âm. 3. Tập hợp các số hữu tỉ Q: Số biểu diễn được dưới dạng )0,,( ≠∈ bZba b a Ví dụ : 2 3 = 1,5 3 1 = 0,(3) 4. Tập hợp các số thực R Tập hợp các số thực bao gồm các số hữu tỉ và các số vô tỉ. Trục số : 3 ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ -2 -1 0 2 3 Hoạt động 2: Các tập hợp con thường dùng của R Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Giới thiệu kí hiệu và cách đọc – ∞ và + ∞ Giới thiệu kí hiệu khoảng và biểu diễn khoảng trên trục số. Giới thiệu kí hiệu đoạn và biểu diễn đoạn trên trục số. Nắm được kí hiệu và cách đọc - ∞ và + ∞ Xác định các phần tử của các tập hợp (a ; b) ; (a ; + ∞ ) ; (– ∞ ; b) Biểu diễn các tập hợp ( a ; b ) ; (a ; + ∞ ) ; (– ∞ ; b) trên trục số. Xác định các phần tử của các tập hợp [a ; b ] II) CÁC TẬP HỢP CON THƯỜNG DÙNG CỦA R Kí hiệu – ∞ đọc là âm vô cực (hoặc âm vô cùng) , kí hiệu + ∞ đọc là dương vô cực (hoặc dương vô cùng) * Khoảng : (a ; b) = {x ∈ R ׀ a < x < b} /////////////( )////////////////// a b (a ; + ∞ ) = {x ∈ R ׀ a < x } /////////////( a (– ∞ ; b) = {x ∈ R ׀ x < b } )////////////////// b * Đoạn : [a ; b] = {x ∈ R ׀ a ≤ x ≤ b} /////////////[ ]////////////////// 10 [...]... 21 tháng 9 năm 2 010 Tiết 12 § 1 : HÀM SỐ I) MỤC TIÊU : 18 Giáo án Đại số 10 –Ban cơ bản - Kiến thức: Nắm được khái niệm hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến, hàm số chẵn, hàm số lẻ Biết được tính đối xứng của đồ thị hàm số chẵn, đồ thị hàm số lẻ - Kĩ năng : + Biết chứng minh tính đồng biến, nghòch biến của một hàm số trên một khoảng cho trước + Biết xét tính chẵn, lẻ của một hàm số đơn giản II) CHUẨN... BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI § 1 : HÀM SỐ 16 Giáo án Đại số 10 –Ban cơ bản I) MỤC TIÊU : - Kiến thức : + Nắm được khái niệm cơ bản về hàm số, tập xác định của hàm số và đồ thị hàm số - Kĩ năng : + Biết lấy ví dụ về hàm số và xác định các dạng hàm số + Tìm tập xác định và vẽ đồ thị của hàm số đơn giản II) CHUẨN BỊ: - GV : giáo án, SGK, bảng phụ, thước kẻ - HS : ơn tập về hàm số đã học III) PHƯƠNG PHÁP: Thuyết... 2 nhánh của đồ thị của hàm số y = x2 đối xứng qua trục Oy Các điểm ở 2 nhánh của đồ thị của hàm số y = x đối xứng qua gốc toạ độ O Giới thiệu kết luận chung về Đọc SGK * Kết luận : ( SGK ) đồ thị của hàm số chẵn, hàm số lẻ 4- Củng cố: Giải bài tập 4c/ SGK trang 39 5- Dặn dò: Học thuộc bài Làm các bài tập RÚT KINH NGHIỆM 20 Giáo án Đại số 10 –Ban cơ bản Ngày 23 tháng 9 năm 2 010 Tiết 13: § 2 : HÀM SỐ... I) MỤC TIÊU : 22 Giáo án Đại số 10 –Ban cơ bản - Củng cố kiến thức đã học về hàm số bậc nhất và vẽ hàm số bậc nhất trên từng khoảng - Củng cố kiến thức và kó năng về tònh tiến đồ thò đã học ở bài trước - Rèn luyện các kó năng: Vẽ đồ thò hàm số bậc nhất, hàm số bậc nhất trên từng khoảng, đặc biệt là hàm số y = ax + b từ đó nêu được các tính chất của hàm số II) CHUẨN BỊ: - GV : giáo án, SGK, thước kẻ... đồ thị của hàm số bậc −∞ y nhất Quan sát hình vẽ u cầu HS vẽ đồ thị của hai Đồ thị : ( SGK ) hàm số trong  1/ SGK Vẽ đồ thị hàm số y = 3x + Gọi 2 HS vẽ đồ thị hàm số 1 2 và y = − x + 5 Nhận xét 2 Hoạt động 2 : Hàm số hằng y = b Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung II) Hàm số hằng y = b 21 Giáo án Đại số 10 –Ban cơ bản u cầu HS thực hiện  2 Hàm số y = 2 có thể viết theo dạng hàm số bậc nhất như... HS nhắc lại các bước vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất 5- Dặn dò: Học thuộc bài Làm các bài tập ( SBT) Đọc trước bài : hàm số bậc hai RÚT KINH NGHIỆM Ngày 2 tháng10 năm 2 010 Tiết 15: § 3 : HÀM SỐ BẬC HAI I) MỤC TIÊU : a) Về kiến thức: Hiểu được sự biến thiên của hàm số bậc hai trên R b) Về kỹ năng: 24 Giáo án Đại số 10 –Ban cơ bản - Lập được bảng biến thiên của hàm số bậc hai, xác đònh được tọa độ đỉnh,... của số gần đúng, ý nghóa của số gần đúng - Nắm được thế nào là sai số tuyệt đối, sai số tương đối, độ chính xác của số gần đúng, biết dạng chuẩn của số gần đúng Kó năng : -Biết cách quy tròn số, biết cách xác đònh các chữ số chắc của số gần đúng - Biết dùng ký hiệu khoa học để ghi các số rất lớn và rất bé II) CHUẨN BỊ: - GV : giáo án, SGK - HS : máy tính bỏ túi III) PHƯƠNG PHÁP: Thuyết trình, vấn... SGK Để diễn tả hàm số đồng biến, nghịch biến trong bảng biến thiên ta vẽ kí hiệu như thế nào ? Giới thiệu kết luận 0 * Kết luận : ( SGK ) 19 Giáo án Đại số 10 –Ban cơ bản Hoạt động 2 : Hàm số chẵn, hàm số lẻ Hoạt động của GV Hoạt động của HS Treo bảng phụ đồ thị của hàm số y = x2 Gọi HS xác định các giá trị f(-1) và f(1) ; f(-2) và f(2) Sau đó so sánh Giới thiệu hàm số y = x2 là hàm số chẵn Treo bảng... giải các bài toán khó II) CHUẨN BỊ: - GV : giáo án, SGK - HS : Soạn các câu hỏi và làm các bài tập III) PHƯƠNG PHÁP: Vấn đáp, PP luyện tập VI) HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: 1 Ổn định lớp 2 Bài mới: 15 Giáo án Đại số 10 –Ban cơ bản Hoạt động 3: Giải bài tập 12 / SGK Hoạt động của GV Hoạt động của HS u cầu HS giải bài tập Giải bài tập 10/ SGK 12/SGK Nội dung Bài tập 12 /SGK a) A = (– 3 ; 7 ) ∩ ( 0 ; 10 ) A=(0;7)... hàm số y= x Gọi HS xác định các giá trị f(-1) và f(1) ; f(-2) và f(2) Sau đó so sánh Giới thiệu hàm số y = x là hàm số lẻ Thế nào là hàm số chẵn, hàm số lẻ? u cầu HS thực hiện  8, Gọi 3 HS trả lời  8 Nhận xét Giới thiệu chú ý Quan sát hsình vẽ Nội dung III) Tính chẵn lẻ của hàm số 1 Hàm số chẵn, hàm số lẻ : Tìm f(-1) ; f(1) ; f(-2) ; f(2) So sánh f(-1) và f(1) ; f(2) và f(2) Nhận biết về hàm số chẵn . 1/ SGK trang 38 5- Dặn dò: Học thuộc bài Làm các bài tập 2, 3 / SGK trang 38, 39 RÚT KINH NGHIỆM Ngày 21 tháng 9 năm 2 010 Tiết 12 § 1 : HÀM SỐ I) MỤC TIÊU : 18 Giáo án Đại số 10 –Ban cơ bản -. tập 10/ SGK Liệt kê các phần tử của các tập hợp A, B và C Nhận xét. II) Bài tập : Bài tập 10 /SGK a) A = { } 5,4,3,2,1,023 =− kk A = { } 13 ,10, 7,4,1,2− b) B = { } 12≤Ν∈ xx B= { } 12,11 ,10, 9,8,7,6,5,4,3,2,1,0 c). trang 9 5- Dặn dò : + Học thuộc các khái niệm, và xem lại các ví dụ. + Làm các bài tập trong SGK RÚT KINH NGHIỆM: Ngày soạn : 16/08/2 010 Tiết 2: LUỆN TẬP I) MỤC TIÊU : 3 Giáo án Đại số 10 –Ban
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 10 trọn bộ chuẩn KTKN, Giáo án Đại số 10 trọn bộ chuẩn KTKN, Giáo án Đại số 10 trọn bộ chuẩn KTKN