bồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học hình học lớp 10 thpt

119 617 1
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2014, 18:32

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM Lê Văn Tuyên BỒ I DƢỠ NG NĂNG LƢ̣ C PHT HIỆN V GII QUYT VN Đ CHO HỌC SINH TRONG DẠ Y HỌC HÌ NH HỌ C LỚ P 10 THPT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIO DỤC HỌC Thái Nguyên - 2013 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM Lê Văn Tuyên BỒ I DƢỠ NG NĂNG LƢ̣ C PHT HIỆN V GII QUYT VN Đ CHO HỌC SINH TRONG DẠ Y HỌC HÌ NH HỌ C LỚ P 10 THPT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIO DỤC HỌC Chuyên ngành: Lý luận và PPDH bộ môn Toán Mã số: 60.14.01.11 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Trần Việt Cƣờng Thái Nguyên - 2013 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn NHỮNG CỤM TỪ VIT TẮT TRONG LUẬN VĂN TT Viết tắt Cụm từ viết tắt 1. BĐTD Bn đồ tƣ duy 2. DHTDA Dy học theo dự án 3. GQVĐ Gii quyết vn đ 4. GS.TSKH Giáo sƣ, Tiế n sĩ khoa học 5. GV Giáo viên 6. HĐ Hot động 7. HS Học sinh 8. NLTT Năng lƣ̣ c thà nh tố 9. PPDH Phƣơng pháp dy học 10. SGK Sách giáo khoa 11. Th.S Thc s 12. TS Tiế n sĩ 13. THPT Trung họ c phổ thông Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 5 1.1. Quá trình nhận thức 5 1.2. Năng lực phát hiện và GQVĐ trong toán học 8 1.3. Vn đ phát triển năng lực phát hiện và GQVĐ cho HS trong dy học Hnh học 16 1.4. Các năng lực thành tố của năng lực phát hiện và GQVĐ của HS trong dy học Toán ở THPT 19 1.5. Những biểu hiện và cp độ của năng lực phát hiện và GQVĐ trong học Toán của HS THPT 40 1.6. Thực trng việc dy học nội dung Hình học lớp 10 theo định hƣớng góp phần phát triển năng lực phát hiện và GQVĐ cho HS THPT 42 1.7. Kết luận chƣơng 1 46 CHƢƠNG 2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP SƢ PHẠM BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC PHÁT HIỆN VÀ GQVĐ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 48 2.1. Định hƣớng xây dựng và thực hiện các biện pháp 48 2.2. Một số biện pháp sƣ phm nhằm góp phần phát triển năng lực phát hiện và GQVĐ cho HS trong học Toán 48 2.3. Mộ t số hình thƣ́ c dạ y họ c gó p phầ n hình thà nh và phát triển năng lực phát hiện và GQVĐ cho HS trong dy học hình học lớp 10 89 2.4. Kết luận chƣơng 2 100 CHƢƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 101 3.1. Mục đích thƣ̣ c nghiệm sƣ phm 101 3.2. Nội dung thƣ̣ c nghiệm sƣ phm 101 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 3.3. Đối tƣợng thực nghiệm sƣ phm 101 3.4. Đánh giá thƣ̣ c nghiệm sƣ phm 102 3.5. Kết luận chƣơng 3 108 KẾT LUẬN 109 CÔNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1.1. Sự phát triển kinh tế - xã hội trong bối cnh toàn cầu hoá đặt ra những yêu cầu mới đối với ngƣời lao động, do đó cũng đặt ra những yêu cầu mới cho sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và đào to nguồn nhân lực. Giáo dục cần đào to đội ngũ nhân lực có kh năng đáp ứng đƣợc những đòi hỏi mới của xã hội và thị trƣờng lao động, đặc biệt là năng lực hành động, tính tự lực và trách nhiệm cũng nhƣ năng lực phát hiện và gii quyết các vn đ phức hợp. Hnh thành, phát triển năng lực phát hiện và gii quyết vn đ (GQVĐ) trở thà nh yêu cầ u cấ p bá ch củ a mọ i quố c gia , các tổ chức giáo dục và các doanh nghiệ p. Ở các nƣớc có nề n giá o dụ c tiên tiế n, trẻ em đƣợc dy tƣ duy phát hiện và GQVĐ từ rt sớm. Nói v vai trò của năng lực phát hiện v à GQVĐ, Raja Roy Singh - nhà giáo dục học nổi tiếng ở n Độ đã khng định [27]: “Để đá p ứng nhng đi hi mi đt ra do s bng n kin thức v sng tạo ra kin thứ c mớ i, cầ n thiế t phả i phá t triể n năng lự c tư duy, năng lự c GQVĐ mộ t cá ch sng tạo… Cc năng lc ny c th quy gọn l “năng lc pht hiện v GQVĐ””. Ở nƣớc ta, Đng và Nhà nƣớc luôn coi trọng việc phát triển con ngƣời, con ngƣời luôn đƣợc coi là nhân tố quan trọng nht “vừa l động lc, vừa là mục tiêu’’ cho sự phát triển bn vững của xã hội. V mục tiêu giáo dục phổ thông, Luật Giáo dục đã chỉ rõ: “Giáo dục ph thông là giúp HS phát trin toàn diện về đạo đức, trí tuệ, th chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát trin năng lc cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho HS tip tục học lên hoc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dng và bảo vệ T quốc’’ [21]. 2 Về phƣơng phá p giáo dụ c phổ thông, Điu 28.2 Luật Giáo dục có viết: “Phương pháp giáo dục ph thông phải phát huy tính tích cc, t giác, chủ động, sáng tạo của HS; phù hợp vi đc đim của từng lp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp t học, khả năng làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ năng vận dụng kin thức vào thc tiễn; tác động đn tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS’’ [21]. 1.2. Để đạ t đƣợ c các mục tiêu trên, đổi mới phƣơng pháp dy học (PPDH) là một nhiệm vụ quan trọng của ngành Giáo dục nhằm nâng cao cht lƣợng giáo dục. Việc đổi mới PPDH ở trƣờng phổ thông là làm thay đổi lối dy học truyn thụ một chiu sang các “kỹ thuậ t dạ y họ c tích cự c” nhằm giúp HS phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng to, rèn luyện thói quen và kh năng tự học, tinh thần hợp tác, kỹ năng vận dụng kiến thức vào các tình huống khác nhau trong học tập và trong thực tiễn. Làm cho “học” là quá trnh kiến to. HS tìm tòi khám phá, phát hiện, luyện tập, khai thác và xử lí thông tin tự hình thành phẩm cht và năng lực cá nhân cho bn thân. 1.3. Việc dy và học ở các trƣờng phổ thông hiện nay đang tƣ̀ ng bƣớ c tiế p cậ n cá c kỹ thuật dy học tích cực. Hình thành, phát triển năng lực phát hiện và GQVĐ đƣợc quan tâm đến nhƣ một nhiệm vụ cp bách để bƣớ c đầ u trang bị cho HS cách học, cách suy ngh, cách GQVĐ một cách thông minh, độc lập sáng to. Toán học là môn học có tính khái quát cao, chứa đựng nhiu tim năng để bồi dƣỡng cho HS năng lực phát hiện và GQVĐ. Nội dung Hình học lớp 10 thực sự là một thử thách đối với HS Trung học phổ thông (THPT) bởi những kiến thức hoàn toàn mới nhƣ vectơ hay việc tọa độ hóa các đối tƣợng hình học phng. Những cơ sở lý luận và thực tiễn nói trên đã đặt ra yêu cầu và to điu kiện cho việc nghiên cứu năng lực phát hiện và GQVĐ trên bình diện đ xut các biện pháp sƣ phm, để bồi dƣỡng năng lực này trong dy học Toán ở trƣờng THPT nói chung và trong dy học Hình học lớp 10 nói riêng. Qua đó, 3 góp phần nâng cao cht lƣợng dy học Hình học lớp 10 ở các trƣờng THPT và phát triển kh năng phát hiện và GQVĐ cho HS. Vì các lí do trên, chúng tôi đã chọn đ tài: “Bồi dưỡng năng lực phát hiện và GQVĐ cho HS trong dạy học hình học lớp 10 THPT”. 2. Mục đích nghiên cứu Đ xut đƣợc một số biện pháp sƣ phm nhằm bồi dƣỡng năng lực phát hiện và GQVĐ trong quá trình học tập môn Hình học cho HS lớp 10 THPT. 3. Giả thuyết khoa học Nu xác định đƣợc một số thành tố của năng lực phát hiện và GQVĐ và xây dựng đƣợc một số biện pháp sƣ phm phù hợp trong quá trình dy học Hình học lớp 10 thì sẽ góp phần phát triển năng lực này cho HS và nâng cao hiệu qu dy học Hình học 10 ở trƣờng phổ thông. 4. Phm vi nghiên cứu Trong phạ m vi củ a đề t ài, chng tôi tập trung nghiên cứu dƣ̣ a trên nộ i dung sách giáo khoa (SGK) Hnh học 10 - chƣơng trì nh chuẩ n. Bên cạ nh đó , ở Chƣơng 1 có minh họa thêm một số ví dụ khác trong chƣơng trnh toán THPT nhằ m là m sá ng tỏ thêm cơ sở lý luậ n và thực tiễn của đ tài. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu - Nghiên cứu lí luận: Nghiên cứu một số văn bn, tài liệu liên quan đến PPDH, năng lực phát hiện và GQVĐ và các tài liệu liên quan đến đ tài… - Điều tra, quan sát: Dự giờ, phỏng vn, điu tra, thu thập ý kiến của giáo viên (GV) ở một số trƣờng THPT trong dy học. - Thự c nghiệm sư phạm: Nhằm kiểm nghiệm thực tiễn một phần tính kh thi và hiệu qu của đ tài nghiên cứu. 6. Nhiệm vụ nghiên cứu 6.1. Tìm hiểu v năng lực nói chung, năng lực phát hiện và GQVĐ nói riêng của HS trong quá trình học tập môn toán. 4 6.2. Xác định đƣợc những định hƣớng trong việc hình thành và phát triển năng lực học tập nói chung, năng lực phát hiện và GQVĐ nói riêng trong quá trình dy học toán. 6.3. Đ xut đƣợc một số biện pháp sƣ phm nhằm hình thành, phát triển năng lực phát hiện và GQVĐ cho HS lớp 10 THPT thông qua quá trình dy học môn Hình học. 6.4. Tổ chức thực nghiệm sƣ phm nhằm xem xét tính kh thi của phƣơng án đ xut và tìm hiểu kh năng triển khai trong thực tiễn. 7. Cấu trúc luận văn Ngoài phần “Mở đầu”, “Kết luận” và “Danh mục tài liệu tham kho”, luận văn gồm có ba chƣơng: Chƣơng 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn. Chƣơng 2. Một số biện pháp sƣ phm góp phần phát triển năng lực phát hiện và GQVĐ cho HS trong dy học Hình học lớp 10 THPT. Chƣơng 3. Thực nghiệm sƣ phm. 5 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN V THỰC TIỄN 1.1. Quá trình nhận thức Theo quan điểm của phép tƣ duy biện chứng, hot động nhận thức của con ngƣời là đi từ trực quan sinh động đến tƣ duy trừu tƣợng và từ tƣ duy trừu tƣợng đến thực tiễn. Con đƣờng nhận thức đó đƣợc thực hiện qua các giai đon: Từ đơn gin đến phức tp, từ thp đến cao, từ cụ thể đến trừu tƣợng, từ hình thức bên ngoài đến bn cht bên trong. Có thể chia quá trnh nhận thức thành hai cp độ: Nhận thức cm tính và nhận thức lý tính. Nhận thức cm tính (còn gọi là trực quan sinh động) là giai đon đầu tiên của quá trình nhận thức. Đó là giai đon con ngƣời sử dụng các giác quan để tác động vào sự vật nhằm nắm bắt sự vật y, nhậ n thƣ́ c cả m tí nh có vai trò quan trọng trong đời sống tâm lí của con ngƣời, nó cung cp vật liệu cho các hot động tâm lí cao hơn. Tuy nhiên, thực tế cuộc sống luôn đặt ra vn đ mà bằng nhận thức cm tính, con ngƣời không thể nhận thức và gii quyết đƣợc. Muốn nhận thức và gii quyết đƣợc những vn đ nhƣ vậy, con ngƣời phi đt tới mức độ nhận thức cao hơn, đó là nhận thức lí tính (còn gọi là tƣ duy). Tƣ duy là giai đon phn ánh gián tiếp trừu tƣợng, khái quát sự vật, đƣợc thể hiện qua các hình thức nhƣ khái niệm, phán đoán, suy luận. Ta có thể chỉ ra một số định ngha khác v tƣ duy, chng hn: “Tư duy là quá trình nhận thức phản ánh nhng thuộc tính bản chất, nhng mối quan hệ có tính qui luật của s vật hiện tượng trong hiện thc khch quan” [12]; hay “Tư duy l một quá trình tâm lí liên quan cht chẽ vi ngôn ng - quá trình tìm tòi và sáng tạo cái chính yu, quá trình phản ánh một cách hay từng phần hay khái quát thc th trong khi phân tích và tng hợp n. Tư duy sinh ra trên cơ sở hoạt động thc tiễn, từ nhận thức cảm tính v vượt xa gii hạn của n” [34]. Theo X. L. Rubinstein: “Tư duy - đ l s khôi phục trong ý [...]... Trang tiếp cận phát hiện và GQVĐ theo góc độ một xu hƣớng sáng tạo khi rèn luyện năng lực giải toán cho HS (thể hiện qua dạy học giải phƣơng trình, bất phƣơng trình ở THPT) [37] Tập trung xem xét phát hiện và GQVĐ dƣới góc độ một năng lực cần phát triển cho HS để làm căn cứ cho việc nghiên cứu bản chất và thành phần của năng lực phát hiện và GQVĐ của HS trong quá trình dạy học toán THPT, chúng... về năng lực và hoạt động GQVĐ, vận dụng vào thực tiễn dạy học toán ở trƣờng THPT, chúng tôi quan niệm: Năng lực phát hiên va GQVĐ của HS trong học toán là một hệ thống các thuộc tính của cá ̣ ̀ nhân con ngƣời thể hiện ở các khả năng (tƣ duy và hành động) trong hoạt động học tập nhằm phát hiện và giải quyết có hiệu quả các vấn đề, các nhiệm vụ trong hoạt động đó 1.3 Vấn đề phát triển năng lực. .. trong hoạt động đó 1.3 Vấn đề phát triển năng lực phát hiện và GQVĐ cho HS trong dạy học Hình học Vấn đề phát triển năng lực phát hiện và GQVĐ cho HS trong dạy học Hình học nói riêng và dạy h ọc toán nói chung d ựa trên cơ sở khoa học là những kết quả nghiên cứu về triết học, tâm lí học, giáo dục học - Theo các qui luật phát triển của Triết học, “mâu thuân la đông lƣc cua ̃ ̀ ̣ ̣ ̉ sƣ phat... khái niệm năng lực, về cấu trúc của năng lực cũng nhƣ về sự hình thành và phát triển năng lực Khi nghiên cứu về năng lực học tập, Xavier Rogiers đã quan niệm năng 8 lực là một khái niệm tích hợp, thể hiện một mục tiêu tích hợp, bao hàm các nội dung (đối tƣợng lĩnh hội), các hoạt động cần thực hiện (kĩ năng) và tình huống trong đó hoạt động diễn ra: Năng lực là một tích hợp các kĩ năng (tập... toán 1.2.2 Năng lực phát hiện và GQVĐ trong Toán học a) Vai trò của hoạt động phát hiện và GQVĐ trong học Toán Mỗi nội dung kiến thức trong Toán học dạy cho HS đều liên hệ mật thiết với những hoạt động nhất định Đó là những hoạt động đƣợc tiến hành trong quá trình hình thành và vận dụng kiến thức đó Theo Nguyễn Bá Kim [20], việc phát hiện đƣợc những hoạt hoạt động tiềm tàng trong một nội... đối: Trong phát hiện lại có GQVĐ, để GQVĐ lại cần phát hiện, cứ tiếp tục phát triển nhƣ vậy và nâng cao hơn nữa hoạt động nhận thức Song ở mỗi bƣớc thì bao giờ cũng phát hiện trƣớc rồi mới giải quyết sau và hoạt động toán học của HS là sự tổng hoà giữa hoạt động phát hiện và hoạt động giải quyết, chúng luôn đan xen và tác động tƣơng hỗ lẫn nhau trong quá trình tìm tòi và xác minh kiến thức, hình. .. năng lực cần đạt đến trong dạy học: Trần Kiều [19], Vũ Văn Tảo và Trần Văn Hà [31], [32] Ở bình diện vận dụng cụ thể trong dạy học toán, đã có một số tác giả xem xét phát hiện và GQVĐ từ các khía cạnh khác nhau: Nguyễn Lan Phƣơng nghiên cứu về kĩ thuật thực hiện phát hiện và GQVĐ trong dạy học toán (thể hiện qua dạy học quan hệ vuông góc trong không gian ở hình học 15 lớp 11) [26], Nguyễn... học tập, giải quyết các vấn đề thực tiễn Tạo điều kiện cho HS thể hiện khả năng hoạt động tích cực và độc lập trong việc phát hiện và giải quyết các niệm vụ trong quá trình học toán - Từ đặc điểm về tâm lí lứa tuổi: HS THPT ở lứa tuổi 16 - 18 đang ở giai đoạn phát triển cả về thể chất và tâm hồn, có khả năng tự điều chỉnh trong hoạt động học tập; tri giác có chủ định chiếm ƣu thế, năng. .. năng và phƣơng pháp toán học c) Năng lực phát hiện và GQVĐ trong học Toán và mối quan hệ với các năng lực khác Ở góc độ coi phát hiện và GQVĐ nhƣ một phƣơng thức dạy học, đã có nhiều công trình nghiên cứu vê vân đê nay (Nguyễn Hữu Châu [1], Nguyễn ̀ ́ ̀ ̀ Bá Kim - Vũ Dƣơng Thuy [33] ) Tuy nhiên, GQVĐ không chỉ đƣợc xem ̣ nhƣ một cách tiếp cận dạy học mà còn đƣợc coi nhƣ một mục tiêu, một năng lực. .. giữa kiến thức, kĩ năng toán học đã có ở ̣ ́ ̉ HS với yêu cầu xây dựng và sử dụng kiến thức mới đã tạo ra nhu cầu, động lực để HS tiến hành hoạt động phát hiện và GQVĐ trong dạy học toán Do đó, nếu HS thƣờng xuyên đƣợc tập luyện hoạt động phát hiện và GQVĐ (mặt số lƣợng hoạt động) sẽ tạo ra sự phát triển năng lực phát hiện và GQVĐ (mặt chất lƣợng hoạt động) - Từ quan điểm trong hoạt động giáo . trƣờng THPT và phát triển kh năng phát hiện và GQVĐ cho HS. Vì các lí do trên, chúng tôi đã chọn đ tài: Bồi dưỡng năng lực phát hiện và GQVĐ cho HS trong dạy học hình học lớp 10 THPT biểu hiện và cp độ của năng lực phát hiện và GQVĐ trong học Toán của HS THPT 40 1.6. Thực trng việc dy học nội dung Hình học lớp 10 theo định hƣớng góp phần phát triển năng lực phát hiện và. trong toán học 8 1.3. Vn đ phát triển năng lực phát hiện và GQVĐ cho HS trong dy học Hnh học 16 1.4. Các năng lực thành tố của năng lực phát hiện và GQVĐ của HS trong dy học Toán ở THPT 19
- Xem thêm -

Xem thêm: bồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học hình học lớp 10 thpt, bồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học hình học lớp 10 thpt, bồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học hình học lớp 10 thpt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn