bài giảng toán 3 chương 2 bài 27 chia số có 2 chữ số cho 1 số có 1 chữ số

13 398 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2014, 16:10

Bài 27: Chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số Toán: 72 : 3 = ? 72 3 * 7 chia 3 được 2, viết 2. 2 2 nhân 3 bằng 6; 7 trừ 6 bằng 1. 6 1 * Hạ 2, được 12; 2 12 chia 3 được 4, viết 4. 4 4 nhân 3 bằng 12; 12 12 trừ 12 bằng 0. 0 72 : 3 = 24 Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số/Trang 70 1, Lý thuyết Toán: 65 : 2 = ? 65 2 * 6 chia 2 được 3, viết 3 3 3 nhân 2 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0. 6 0 * Hạ 5; 5 5 chia 2 được 2, viết 2 2 2 nhân 2 bằng 4; 4 5 trừ 4 bằng 1. 1 65 : 2 = 32 ( dư 1 ) Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số/Trang 70 1, Lý thuyết Toán: a) 72 : 3 = ? 72 3 6 24 12 12 0 * 7 chia 3 được 2, viết 2. 2 nhân 3 bằng 6; 7 trừ 6 bằng 1. * Hạ 2, được 12; 12 chia 3 được 4, viết 4. 4 nhân 3 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0. 72 : 3 = 24 b) 65 : 2 = ? 65 2 6 32 05 4 1 65 : 2 = 32 ( dư 1) * 6 chia 2 được 3, viết 3. 3 nhân 2 bằng 6 ; 6 trừ 6 bằng 0. * Hạ 5; 5 chia 2 được 2, viết 2. 2 nhân 2 bằng 4; 5 trừ 4 bằng 1. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số/Trang 70 1, Lý thuyết 3 1 Toán: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số/ Trang 70 Bài 1: Tính a) 84 3 96 6 90 5 b) 68 6 97 3 59 5 2, Thực hành 3 1 Toán: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số/ Trang 70 Bài 1: Tính a) 84 3 96 6 90 5 2, Thực hành 3 1 Toán: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số/ Trang 70 Bài 1: Tính b) 68 6 97 3 59 5 2, Thực hành 3 1 Toán: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số/ Trang 70 Bài 1: Tính a) 84 3 96 6 90 5 b) 68 6 97 3 59 5 286 24 24 0 6 36 36 0 5 40 40 0 16 18 11 6 08 6 2 32 9 07 6 1 11 5 09 5 4 2, Thực hành Toán: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số/ Trang 70 Bài 2: Mỗi giờ có 60 phút. Hỏi giờ có bao nhiêu phút? Bài giải 60 : 5 = 12 (phút) Đáp số: 12 phút 5 1 giờ có số phút là: 5 1 Tóm tắt 1 giờ : 60 phút 5 1 giờ : phút? 2, Thực hành Bài 3: Có 31m vải , may mỗi bộ quần áo hết 3m. Hỏi có thể may được nhiều nhất là mấy bộ quần áo và còn thừa mấy mét? Bài giải Ta có 31 : 3 = 10 ( dư 1) Đáp số: 10 bộ quần áo và thừa 1m vải. Vậy có thể may được nhiều nhất là 10 bộ quần áo và còn thừa 1m vải. Toán: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số/ Trang 70 Tóm tắt 3 m : 1 bộ 31 m : bộ (thừa m vải)? 2, Thực hành [...].. .Toán: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số/ Trang 70 1, Lý thuyết a) 72 : 3 = ? * 7 chia 3 được 2, viết 2 72 3 2 nhân 3 bằng 6, 7 trừ 6 bằng 1 6 24 12 * Hạ 2, được 12 ; 12 chia 3 được 2, viết 2 12 4 nhân 3 bằng 12 , 12 trừ 12 bằng 0 0 72 : 3 = 24 b) 65 : 2 = ? * 6 chia 2 được 3, viết 3 65 2 3 nhân 2 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0 6 32 05 * Hạ 5; 5 chia 2 được 2, viết 2 4 2 nhân 2 bằng 4, 5 trừ 4 bằng 1 1... * 6 chia 2 được 3, viết 3 65 2 3 nhân 2 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0 6 32 05 * Hạ 5; 5 chia 2 được 2, viết 2 4 2 nhân 2 bằng 4, 5 trừ 4 bằng 1 1 2, Thực hành 65 : 2 = 32 ( dư 1) Bài 2: Bài giải Tóm tắt 1 1 giờ : 60 phút 1 giờ : .phút? 5 Số phút của 5 giờ là: 60 : 5 = 12 (phút) Trò chơi: Ai nhanh! Ai đúng! . Bài 27 : Chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số Toán: 72 : 3 = ? 72 3 * 7 chia 3 được 2, viết 2. 2 2 nhân 3 bằng 6; 7 trừ 6 bằng 1. 6 1 * Hạ 2, được 12 ; 2 12 chia 3 được 4, viết. 4. 4 4 nhân 3 bằng 12 ; 12 12 trừ 12 bằng 0. 0 72 : 3 = 24 Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số/ Trang 70 1, Lý thuyết Toán: 65 : 2 = ? 65 2 * 6 chia 2 được 3, viết 3 3 3 nhân 2 bằng 6; 6. 5; 5 5 chia 2 được 2, viết 2 2 2 nhân 2 bằng 4; 4 5 trừ 4 bằng 1. 1 65 : 2 = 32 ( dư 1 ) Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số/ Trang 70 1, Lý thuyết Toán: a) 72 : 3 = ? 72 3 6 24 12 12 0 *
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 3 chương 2 bài 27 chia số có 2 chữ số cho 1 số có 1 chữ số, bài giảng toán 3 chương 2 bài 27 chia số có 2 chữ số cho 1 số có 1 chữ số, bài giảng toán 3 chương 2 bài 27 chia số có 2 chữ số cho 1 số có 1 chữ số