bài giảng toán 3 chương 2 bài 20 nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số

15 309 0
  • Loading ...
1/15 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2014, 16:09

BÀI 20: NHÂN SỐ CÓ 3 CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ Toán Tính: KIỂM TRA BÀI CŨ 8 x 3 + 8 8 x 9 + 8= 24 + 8 = 72 + 8 = 32 = 80 Toán 1. Ví dụ: Nhân số có ba chữ số với số có 1 chữ số * 2 nhân 3 bằng 6, viết 6. * 2 nhân 2 bằng 4, viết 4. * 2 nhân 1 bằng 2, viết 2. a) 123 x 2 = ? Vậy 123 x 2 = 246 123 2 x 642 Toán 1. Ví dụ: Nhân số có ba chữ số với số có 1 chữ số * 3 nhân 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1. * 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. * 3 nhân 3 bằng 9, viết 9. b) 326 x 3 = ? a) 123 x 2 = ? Vậy 326 x 3 = 978 326 3 x 879 Toán 1. Ví dụ: Nhân số có ba chữ số với số có 1 chữ số * 2 nhân 3 bằng 6, viết 6. * 2 nhân 2 bằng 4, viết 4. * 2 nhân 1 bằng 2, viết 2. * 5 nhân 3 bằng 15, viết 5 nhớ 1. * 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. * 3 nhân 1 bằng 3, viết 3. a) 123 x 2 = ? b) 326 x 3 = ? 326 3 x 879 123 2 64 2 x Toán 1. Ví dụ: Nhân số có ba chữ số với số có 1 chữ số 2. Luyện tập: Bài 1: Tính 936 88 4 906 341 x 2 2 8 6 213 x 3 212 x 4 203 x 3 110 x 5 055 Toán 1. Ví dụ: Nhân số có ba chữ số với số có 1 chữ số 2. Luyện tập: Bài 1: Tính Bài 2: Đặt tính rồi tính: 437 x 2 205 x 4 Toán 1. Ví dụ: Nhân số có ba chữ số với số có 1 chữ số 2. Luyện tập: Bài 1: Tính Bài 2: Đặt tính rồi tính: b) 319 x 3 171 x 5 Toán 1. Ví dụ: Nhân số có ba chữ số với số có 1 chữ số 2. Luyện tập: Bài 3: Mỗi chuyến mỏy bay chở được 116 người. Hỏi 3 chuyến mỏy bay như thế chở được bao nhiờu người? Tóm tắt: 1 chuyến : 116 người 3 chuyến : người? Toán 1. Ví dụ: Nhân số có ba chữ số với số có 1 chữ số 2. Luyện tập: Bài 3: Tóm tắt: 1 chuyến : 116 người 3 chuyến : người ? Bài giải Cả 3 chuyến máy bay chở được số người là : 116 x 3 = 348 (người) Đáp số: 348 người [...].. .Toán Nhân số có ba chữ số với số có 1 chữ số 1 Ví dụ: 2 Luyện tập: Bài 4: Tìm X : a) x : 7 = 10 1 b) x : 6 = 10 7 x = 10 1 x 7 X = 10 7 x 6 x = 707 X = 6 42 12 4 x 2 228 12 1 x 4 484 S Đ 20 6 x 3 608 S Toán Nhân số có ba chữ số với số có 1 chữ số 1 Ví dụ: 2 Luyện tập: Bài 1: Tính Bài 2: Đặt tính rồi tính: Bài 3: Bài toán Bài 4: Tìm x . ? b) 32 6 x 3 = ? 32 6 3 x 879 1 23 2 64 2 x Toán 1. Ví dụ: Nhân số có ba chữ số với số có 1 chữ số 2. Luyện tập: Bài 1: Tính 936 88 4 906 34 1 x 2 2 8 6 2 13 x 3 21 2 x 4 2 03 x 3 11 0 x 5 055 Toán 1. . 6. * 2 nhân 2 bằng 4, viết 4. * 2 nhân 1 bằng 2, viết 2. a) 1 23 x 2 = ? Vậy 1 23 x 2 = 24 6 1 23 2 x 6 42 Toán 1. Ví dụ: Nhân số có ba chữ số với số có 1 chữ số * 3 nhân 6 bằng 18 , viết 8 nhớ 1. *. BÀI 20 : NHÂN SỐ CÓ 3 CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ Toán Tính: KIỂM TRA BÀI CŨ 8 x 3 + 8 8 x 9 + 8= 24 + 8 = 72 + 8 = 32 = 80 Toán 1. Ví dụ: Nhân số có ba chữ số với số có 1 chữ số * 2 nhân 3
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 3 chương 2 bài 20 nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số, bài giảng toán 3 chương 2 bài 20 nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số, bài giảng toán 3 chương 2 bài 20 nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn