bài giảng toán 3 chương 2 bài 20 nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số

15 320 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2014, 16:09

BÀI 20: NHÂN SỐ CÓ 3 CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ Toán Tính: KIỂM TRA BÀI CŨ 8 x 3 + 8 8 x 9 + 8= 24 + 8 = 72 + 8 = 32 = 80 Toán 1. Ví dụ: Nhân số có ba chữ số với số có 1 chữ số * 2 nhân 3 bằng 6, viết 6. * 2 nhân 2 bằng 4, viết 4. * 2 nhân 1 bằng 2, viết 2. a) 123 x 2 = ? Vậy 123 x 2 = 246 123 2 x 642 Toán 1. Ví dụ: Nhân số có ba chữ số với số có 1 chữ số * 3 nhân 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1. * 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. * 3 nhân 3 bằng 9, viết 9. b) 326 x 3 = ? a) 123 x 2 = ? Vậy 326 x 3 = 978 326 3 x 879 Toán 1. Ví dụ: Nhân số có ba chữ số với số có 1 chữ số * 2 nhân 3 bằng 6, viết 6. * 2 nhân 2 bằng 4, viết 4. * 2 nhân 1 bằng 2, viết 2. * 5 nhân 3 bằng 15, viết 5 nhớ 1. * 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. * 3 nhân 1 bằng 3, viết 3. a) 123 x 2 = ? b) 326 x 3 = ? 326 3 x 879 123 2 64 2 x Toán 1. Ví dụ: Nhân số có ba chữ số với số có 1 chữ số 2. Luyện tập: Bài 1: Tính 936 88 4 906 341 x 2 2 8 6 213 x 3 212 x 4 203 x 3 110 x 5 055 Toán 1. Ví dụ: Nhân số có ba chữ số với số có 1 chữ số 2. Luyện tập: Bài 1: Tính Bài 2: Đặt tính rồi tính: 437 x 2 205 x 4 Toán 1. Ví dụ: Nhân số có ba chữ số với số có 1 chữ số 2. Luyện tập: Bài 1: Tính Bài 2: Đặt tính rồi tính: b) 319 x 3 171 x 5 Toán 1. Ví dụ: Nhân số có ba chữ số với số có 1 chữ số 2. Luyện tập: Bài 3: Mỗi chuyến mỏy bay chở được 116 người. Hỏi 3 chuyến mỏy bay như thế chở được bao nhiờu người? Tóm tắt: 1 chuyến : 116 người 3 chuyến : người? Toán 1. Ví dụ: Nhân số có ba chữ số với số có 1 chữ số 2. Luyện tập: Bài 3: Tóm tắt: 1 chuyến : 116 người 3 chuyến : người ? Bài giải Cả 3 chuyến máy bay chở được số người là : 116 x 3 = 348 (người) Đáp số: 348 người [...].. .Toán Nhân số có ba chữ số với số có 1 chữ số 1 Ví dụ: 2 Luyện tập: Bài 4: Tìm X : a) x : 7 = 10 1 b) x : 6 = 10 7 x = 10 1 x 7 X = 10 7 x 6 x = 707 X = 6 42 12 4 x 2 228 12 1 x 4 484 S Đ 20 6 x 3 608 S Toán Nhân số có ba chữ số với số có 1 chữ số 1 Ví dụ: 2 Luyện tập: Bài 1: Tính Bài 2: Đặt tính rồi tính: Bài 3: Bài toán Bài 4: Tìm x . ? b) 32 6 x 3 = ? 32 6 3 x 879 1 23 2 64 2 x Toán 1. Ví dụ: Nhân số có ba chữ số với số có 1 chữ số 2. Luyện tập: Bài 1: Tính 936 88 4 906 34 1 x 2 2 8 6 2 13 x 3 21 2 x 4 2 03 x 3 11 0 x 5 055 Toán 1. . 6. * 2 nhân 2 bằng 4, viết 4. * 2 nhân 1 bằng 2, viết 2. a) 1 23 x 2 = ? Vậy 1 23 x 2 = 24 6 1 23 2 x 6 42 Toán 1. Ví dụ: Nhân số có ba chữ số với số có 1 chữ số * 3 nhân 6 bằng 18 , viết 8 nhớ 1. *. BÀI 20 : NHÂN SỐ CÓ 3 CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ Toán Tính: KIỂM TRA BÀI CŨ 8 x 3 + 8 8 x 9 + 8= 24 + 8 = 72 + 8 = 32 = 80 Toán 1. Ví dụ: Nhân số có ba chữ số với số có 1 chữ số * 2 nhân 3
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 3 chương 2 bài 20 nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số, bài giảng toán 3 chương 2 bài 20 nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số, bài giảng toán 3 chương 2 bài 20 nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số