bài giảng toán 3 chương 2 bài 19 bảng nhân 8

13 334 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2014, 16:09

. có : 8 x 1 = 8 8 x 2 = 16 8 x 3 = 24 4 x 8 = 32 5 x 8 = 40 6 x 8 = 48 7 x 8 = 56 8 x 8 = 8 x 9 = 8 x 10= 64 72 80 8 x 1 = 8. 8 x 2= 8 x 3 Vậy 8 x 2 = 16. Vậy 8 x 3 = 24 8 x 4 = 32 8 x 5. THUỘC BẢNG NHÂN 8 8 X 1 = 8 8 X 2 = 16 8 X 3 = 24 8 X 4 = 32 8 X 5 = 40 8 X 6 = 48 8 X 7 = 56 8 X 8 = 64 8 X 9 = 72 8 X10 =80 HỌC THUỘC BẢNG NHÂN 8 8 x 1 = 8 8 x 2 = 16 8 x 3 = 24 8. = 40 8 x 6 = 48 8 x 7 = 56 16 24 8 + 8 = = 8 + 8 + 8 = BẢNG NHÂN 8 8 X 1 = 8 8 X 2 = 16 8 X 3 = 24 8 X 4 = 32 8 X 5 = 40 8 X 6 = 48 8 X 7 = 56 8 X 8 = 64 8 X 9 = 72 8 X10 =80 * HỌC
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 3 chương 2 bài 19 bảng nhân 8, bài giảng toán 3 chương 2 bài 19 bảng nhân 8, bài giảng toán 3 chương 2 bài 19 bảng nhân 8