bài giảng toán 3 chương 2 bài 9 gấp một số lên nhiều lần

8 368 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2014, 16:09

. lần Gấp một số lên nhiều lần Muốn gấp một số lên nhiều lần ta làm sao ? Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần. Gấp 4 lên 5 lần Gấp 6 lên 3 lần Gấp 7 lên 5 lần Gấp 3 lên. là 2 x 3 = 6(cm) Đáp số: 6cm Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần. nhân với số lần. ? cm C C D D Toán Toán Gấp một số lên. được là: 7 x 5 = 35 (quả) Đáp số: 35 quả cam Toán Toán Gấp một số lên nhiều lần Gấp một số lên nhiều lần Bài toán: Bài toán: Đoạn thẳng AB dài 2cm , đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB.
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 3 chương 2 bài 9 gấp một số lên nhiều lần, bài giảng toán 3 chương 2 bài 9 gấp một số lên nhiều lần, bài giảng toán 3 chương 2 bài 9 gấp một số lên nhiều lần