bài giảng toán 3 chương 2 bài 6 chia số có hai chữ số cho số có 1 chữ số

14 461 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2014, 16:09

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ Toán KIỂM TRA BÀI CŨ Tính 18 : 9 = 27 : 9 = 36 : 9 = 72 : 9 = 45 : 9 = 81 : 9 = Toán Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số 72 : 3 = ? 72 3 a) • 7 chia 3 được 2 , viết 2. 2 2 nhân 3 bằng 6; 7 trừ 6 bằng 6 12 • Hạ 2, được 12; 12 chia 3 được 4 , viết 4. 4 4 nhân 3 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0. 12 0 72 : 3 = 24 1 65 : 3 = ? 65 2 b) • 6 chia 2 được 3 , viết 3. 3 3 nhân 2 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 6 05 • Hạ 5; 5 chia 2 được 2 , viết 2. 2 2 nhân 2 bằng 4; 5 trừ 4 bằng 1. 4 1 65 : 2 = 32 0 (dư 1) Toán Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Bài 1/70: Tính 72 : 3 = ? 72 3 a) • 7 chia 3 được 2 , viết 2. 2 nhân 3 bằng 6; 7 trừ 6 bằng 6 1 2 • Hạ 2, được 12; 12 chia 3 được 4 , viết 4. 2 4 4 nhân 3 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0. 12 0 72 : 3 = 24 1 65 : 3 = ? 65 2 b) • 6 chia 2 được 3 , viết 3. 3 nhân 2 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 6 0 5 • Hạ 5; 5 chia 2 được 2 , viết 2.3 2 2 nhân 2 bằng 4; 5 trừ 4 bằng 1. 4 1 65 : 2 = 32 0 (dư 1) 84 3 a) 26 24 8 24 0 96 6 16 36 6 36 0 90 5 15 40 8 40 0 Toán Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Bài 1/70: Tính 72 : 3 = ? 72 3 a) • 7 chia 3 được 2 , viết 2. 2 nhân 3 bằng 6; 7 trừ 6 bằng 6 1 2 • Hạ 2, được 12; 12 chia 3 được 4 , viết 4. 2 4 4 nhân 3 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0. 12 0 72 : 3 = 24 1 65 : 3 = ? 65 2 b) • 6 chia 2 được 3 , viết 3. 3 nhân 2 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 6 0 5 • Hạ 5; 5 chia 2 được 2 , viết 2.3 2 2 nhân 2 bằng 4; 5 trừ 4 bằng 1. 4 1 65 : 2 = 32 0 (dư 1) 68 6 b) 16 08 1 6 2 97 3 39 07 2 6 1 59 5 15 09 1 5 4 Toán Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Bài 2/70: 72 : 3 = ? 72 3 a) • 7 chia 3 được 2 , viết 2. 2 nhân 3 bằng 6; 7 trừ 6 bằng 6 1 2 • Hạ 2, được 12; 12 chia 3 được 4 , viết 4. 2 4 4 nhân 3 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0. 12 0 72 : 3 = 24 1 65 : 3 = ? 65 2 b) • 6 chia 2 được 3 , viết 3. 3 nhân 2 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 6 0 5 • Hạ 5; 5 chia 2 được 2 , viết 2.3 2 2 nhân 2 bằng 4; 5 trừ 4 bằng 1. 4 1 65 : 2 = 32 0 (dư 1) Mỗi giờ có 60 phút. Hỏi giờ có bao nhiêu phút ? 5 1 Bài giải Số phút của là : 5 1 60 : 5 = 12(phút) Đáp số : 12 phút Toán Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số 72 : 3 = ? 72 3 a) • 7 chia 3 được 2 , viết 2. 2 nhân 3 bằng 6; 7 trừ 6 bằng 6 1 2 • Hạ 2, được 12; 12 chia 3 được 4 , viết 4. 2 4 4 nhân 3 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0. 12 0 72 : 3 = 24 1 65 : 3 = ? 65 2 b) • 6 chia 2 được 3 , viết 3. 3 nhân 2 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 6 0 5 • Hạ 5; 5 chia 2 được 2 , viết 2.3 2 2 nhân 2 bằng 4; 5 trừ 4 bằng 1. 4 1 65 : 2 = 32 0 (dư 1) Bài 3/70: Có 31m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m.Hỏi có thể may được nhiều nhất là mấy bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải ? Bài giải Ta có : 31 : 3 = 10 (dư 1) Đáp số : 10 bộ quần áo, thừa 1m vải Như vậy có thể may được nhiều nhất là 10 bộ quần áo và còn thừa 1m vải http://violet.vn/lieupq71 http://violet.vn/lieupq71 Chăm chỉ Lễ phép Học tốt Toán Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số http://violet.vn/lieupq71 http://violet.vn/lieupq71 Toán Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Toán Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Trong các phép tính sau phép tính nào là đúng ? 72 : 3 = ? 72 3 a) • 7 chia 3 được 2 , viết 2. 2 nhân 3 bằng 6; 7 trừ 6 bằng 6 1 2 • Hạ 2, được 12; 12 chia 3 được 4 , viết 4. 2 4 4 nhân 3 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0. 12 0 72 : 3 = 24 1 65 : 3 = ? 65 2 b) • 6 chia 2 được 3 , viết 3. 3 nhân 2 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 6 0 5 • Hạ 5; 5 chia 2 được 2 , viết 2.3 2 2 nhân 2 bằng 4; 5 trừ 4 bằng 1. 4 1 65 : 2 = 32 0 (dư 1) a) 65 2 36 05 2 5 0 b) 65 2 36 05 1 2 3 c) 65 2 36 05 2 4 1 a) 65 2 36 05 2 5 0 [...]... bằng 1 Cách nào sau đây tính đúng ? a) 94 3 b) 94 3 9 31 9 31 04 04 3 1 1 3 c) 94 3 6 31 04 4 0 Toán Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Ô phần thưởng http://violet.vn/lieupq 71 Toán Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số a) b) 72 : 3 = ? 72 3 6 24 12 12 0 72 : 3 = 24 65 : 3 = ? 65 2 6 32 05 4 1 65 : 2 = 32 (dư 1) 7 chia 3 được 2 , viết 2 2 nhân 3 bằng 6; 7 trừ 6 bằng 1 • Hạ 2, được 12 ; 12 chia. . .Toán Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số a) b) 72 : 3 = ? 72 3 6 24 12 12 0 72 : 3 = 24 65 : 3 = ? 65 2 6 32 05 4 1 65 : 2 = 32 (dư 1) 7 chia 3 được 2 , viết 2 2 nhân 3 bằng 6; 7 trừ 6 bằng 1 • Hạ 2, được 12 ; 12 chia 3 được 4 , viết 4 4 nhân 3 bằng 12 ; 12 trừ 12 bằng 0 • • 6 chia 2 được 3 , viết 3 3 nhân 2 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0 • Hạ 5; 5 chia 2 được 2 , viết 2 2 nhân 2 bằng 4; 5... nhân 3 bằng 6; 7 trừ 6 bằng 1 • Hạ 2, được 12 ; 12 chia 3 được 4 , viết 4 4 nhân 3 bằng 12 ; 12 trừ 12 bằng 0 • • 6 chia 2 được 3 , viết 3 3 nhân 2 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0 • Hạ 5; 5 chia 2 được 2 , viết 2 2 nhân 2 bằng 4; 5 trừ 4 bằng 1 Chúc mừng cả đội, mời cả đội hát một bài hát Toán Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số http://violet.vn/lieupq 71 . 32 0 (dư 1) 84 3 a) 26 24 8 24 0 96 6 16 36 6 36 0 90 5 15 40 8 40 0 Toán Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Bài 1/ 70: Tính 72 : 3 = ? 72 3 a) • 7 chia 3 được 2 , viết 2. 2 nhân 3 bằng 6; 7. bằng 6; 6 trừ 6 bằng 6 0 5 • Hạ 5; 5 chia 2 được 2 , viết 2 .3 2 2 nhân 2 bằng 4; 5 trừ 4 bằng 1. 4 1 65 : 2 = 32 0 (dư 1) a) 65 2 36 05 2 5 0 b) 65 2 36 05 1 2 3 c) 65 2 36 05 2 4 1 a) 65 2 36 05 2 5 0 Toán Chia. bằng 6 0 5 • Hạ 5; 5 chia 2 được 2 , viết 2 .3 2 2 nhân 2 bằng 4; 5 trừ 4 bằng 1. 4 1 65 : 2 = 32 0 (dư 1) 68 6 b) 16 08 1 6 2 97 3 39 07 2 6 1 59 5 15 09 1 5 4 Toán Chia số có hai chữ số cho số có
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 3 chương 2 bài 6 chia số có hai chữ số cho số có 1 chữ số, bài giảng toán 3 chương 2 bài 6 chia số có hai chữ số cho số có 1 chữ số, bài giảng toán 3 chương 2 bài 6 chia số có hai chữ số cho số có 1 chữ số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn