bài giảng toán 3 chương 2 bài 4 bảng chia 6

15 472 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2014, 16:09

. 48 6 x 9 = 54 6 x 10 = 60 24 : 6 = 4 60 : 6 =1 030 : 6 = 5 36 : 6 = 6 42 : 6 = 7 48 : 6 = 8 54 : 6 = 9 Toán Toán 6 : 6 = 1 12 : 6 = 2 18 : 6 = 3 24 : 6 = 30 : 6 = 36 : 6 = 42 : 6 = 48 : 6. 54 : 6 = 60 : 6 = 4 5 6 7 8 9 10 Toán Toán BẢNG CHIA 6 42 : 6 = 54 : 6 = 12 : 6 = 24 : 6 = 36 : 6 = 6 : 6 = 48 : 6 = 18 : 6 = 60 : 6 = 30 : 6 = 30 : 5 = 30 : 3 = Toán Toán Toán Toán 42 : 6. = 30 : 6 = 30 : 5 = Toán Toán 6 x 1 = 6 : 6 = 6 : 1 = 6 x 4 = 24 24 : 6 = 4 24 : 4 = 6 6 x 2 = 12 12 : 6 = 2 12 : 2 = 6 6 x 5 = 30 30 : 6 = 5 30 : 5 = 6 Toán Toán 6 x 1 = 6 6 : 6 = 1 6 :
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 3 chương 2 bài 4 bảng chia 6, bài giảng toán 3 chương 2 bài 4 bảng chia 6, bài giảng toán 3 chương 2 bài 4 bảng chia 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn