nghiên cứu vận dụng phương pháp thực nghiệm để phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh khi dạy học một số kiến thức của chương các định luật bảo toàn vật lý lớp 10 nâng cao

117 882 4
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2014, 07:14

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM LƢƠNG BÍCH VÂN NGHIÊN CỨU VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH KHI DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CỦA CHƢƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” VẬT LÍ 10 NÂNG CAO LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN, NĂM 2013 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM LƢƠNG BÍCH VÂN NGHIÊN CỨU VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH KHI DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CỦA CHƢƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” VẬT LÍ 10 NÂNG CAO Chuyên ngành: Lý luận và phƣơng pháp dạy học bộ môn vật lý Mã số: 60140111 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học : PGS.TS Tô Văn Bình THÁI NGUYÊN, NĂM 2013 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu trong luận văn là trung thực và chƣa đƣợc công bố trong bất kỳ một công trình nghiên cứu nào khác. Thái Nguyên, tháng 3 năm 2013 Tác giả luận văn Lương Bích Vân Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng sau đại học, Ban chủ nhiệm khoa vật lý và bộ môn phƣơng pháp giảng dạy vật lý trƣờng Đại học sƣ phạm Thái Nguyên cùng trƣờng trung học phổ thông Lý Thƣờng Kiệt và trƣờng trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS. Tô Văn Bình đã tận tình hƣớng dẫn, động viên, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian nghiên cứu và hoàn thành luận văn, cùng toàn thể các thầy cô giáo trong tổ bộ môn phƣơng pháp giảng dạy vật lý trƣờng Đại học sƣ phạm Thái Nguyên đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi trong thời gian nghiên cứu và hoàn thành bản luận văn này. Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và các học viên cùng lớp đã động viên, giúp đỡ tôi trong thời gian nghiên cứu và hoàn thành bản luận văn này. Xin chân thành cảm ơn mọi sự giúp đỡ vô cùng quý báu ấy! Thái Nguyên, ngày 30 tháng 3 năm 2013 Tác giả luận văn Lương Bích Vân Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các kí hiệu, các chữ viết tắt iv Danh mục các bảng, hình vẽ, đỗ thị v MỞ ĐẦU 1 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC VẬN DỤNG PPTN ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HS 6 1.1. Bồi dƣỡng năng lực sáng tạo cho học sinh 6 1.1.1. Khái niệm về năng lực 6 1.1.2. Sự hình thành và phát triển năng lực 6 1.1.3. Vai trò của giáo dục trong việc hình thành các năng lực 6 1.1.4. Khái niệm năng lực sáng tạo 7 1.1.5. Các biện pháp hình thành và phát triển năng lực sáng tạo của HS 8 1.2. PPTN trong dạy học vật lý 15 1.2.1. Thí nghiệm 15 1.2.2. Phƣơng pháp thực nghiệm 17 1.3. Tổ chức dạy học vật lý ở trƣờng phổ thông 21 1.3.1. Những hoạt động của học sinh 21 1.3.2. Những hành động phổ biến trong hoạt động nhận thức vật lí 26 1.3.3. Những thao tác phổ biến cần dùng trong hoạt động nhận thức vật lý theo PPTN của HS 27 1.4. Thực trạng của việc sử dụng PPTN trong dạy học vật lý ở trƣờng phổ thông 28 1.4.1. Thực trạng sử dụng PPTN ở trƣờng phổ thông và việc phát triển năng lực sáng tạo của HS 28 1.4.2. Nguyên nhân và những tồn tại 30 1.5. Kết luận chƣơng I 30 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Chƣơng 2: VẬN DỤNG PPTN KHI DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC THUỘC CHƢƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” VẬT LÝ 10 NÂNG CAO ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HS 32 2.1. Vận dụng PPTN trong dạy học vật lý ở trƣờng phổ để phát triển năng lực sáng tạo cho HS 32 2.1.1. Phƣơng pháp thực nghiệm trong dạy học vật lý 32 2.1.2. Các giai đoạn của PPTN trong dạy học vật lý 33 2.2. Phối hợp PPTN và các phƣơng pháp nhận thức khác trong dạy học vật lý 37 2.3. Những hoạt động chủ yếu của GV khi dạy học vật lý theo PPTN 37 2.4. Quan hệ giữa PPTN với việc phát triển năng lực sáng tạo 39 2.5. Nội dung, cấu trúc, đặc điểm chƣơng “ Các định luật bảo toàn” vật lí lớp 10 nâng cao 40 2.5.1. Vị trí, đặc điểm kiến thức của chƣơng “Các định luật bảo toàn” vật lí lớp 10 nâng cao 40 2.5.2. Nội dung các kiến thức của bài “Định luật bảo toàn động lƣợng” và bài “Định luật bảo toàn cơ năng” SGK Vật lý lớp 10 nâng cao 42 2.5.3. Các thí nghiệm sử dụng trong dạy học các kiến thức của bài “Định luật bảo toàn động lƣợng” 43 2.5.4. Các thí nghiệm sử dụng trong dạy học bài: “Định luật bảo toàn cơ năng” 48 2.6. Vận dụng PPTN khi dạy học bài “Định luật bảo toàn động lƣợng” và bài “Định luật bảo toàn cơ năng” để phát triển năng lực sáng tạo cho HS 51 2.6.1. Sơ đồ mô phỏng tiến trình khoa học giải quyết vấn đề, xây dựng tri thức 51 2.6.2. Sơ đồ tiến trình xây dựng kiến thức: Định luật bảo toàn động lƣợng 53 2.6.3. Tiến trình giảng dạy bài “Định luật bảo toàn động lƣợng” vật lý 10 nâng cao theo PPTN để phát triển năng lực sáng tạo cho HS. 55 2.6.4. Sơ đồ tiến trình xây dựng kiến thức “Định luật bảo toàn cơ năng” 65 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 2.6.5. Tiến trình giảng dạy bài: “Định luật bảo toàn cơ năng” vật lý 10 nâng cao theo PPTN để phát triển năng lực sáng tạo cho HS. 67 2.7. Kết luận chƣơng II 74 Chƣơng 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 75 3.1. Mục đích, nhiệm vụ của thực nghiệm sƣ phạm 75 3.1.1. Mục đích của thực nghiệm sƣ phạm 75 3.1.2. Nhiệm vụ của TNSP 75 3.2. Đối tƣợng và phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm 75 3.2.1. Đối tƣợng TNSP 75 3.2.2 .Phƣơng pháp TNSP 76 3.3. Việc thực hiện kế hoạch thực nghiệm sƣ phạm 77 3.3.1. Tiến hành dạy học trong thời gian TNSP 77 3.3.2. Kết quả quan sát diễn biến giờ học 77 3.4. Phân tích đánh giá kết quả thực nghiệm sƣ phạm 79 3.4.1. Đánh giá tính tích cực sáng tạo của HS trong các giờ học thực nghiệm. 79 3.4.2. Đánh giá tính tích cực sáng tạo của HS qua bài kiểm tra 80 3.5. Kết luận chƣơng III 90 KẾT LUẬN CHUNG 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 PHỤ LỤC Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn BẢNG KÍ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCH TW Ban chấp hành trung ƣơng BTTN Bố trí thí nghiệm DCTN Dụng cụ thí nghiệm ĐLBTCN Định luật bảo toàn cơ năng ĐLBTĐL Định luật bảo toàn động lƣợng GV Giáo viên HS Học sinh KQTN Kết quả thí nghiệm MĐTN Mục đích thí nghiệm PPTN Phƣơng pháp thực nghiệm SGK Sách giáo khoa THPT Trung học phổ thông THTN Tiến hành thí nghiệm TN Thí nghiệm TNSP Thực nghiệm sƣ phạm Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1 Đặc điểm chất lƣợng học tập bộ môn của các lớp TN và ĐC 76 Bảng 3.2 : Hứng thú và mức độ tích cực của học sinh sau khi thực nghiệm sƣ phạm 80 Bảng 3.3:Kết quả kiểm tra lần 1 82 Bảng 3.4: Xếp loại bài kiểm tra số 1 82 Bảng 3.5: Phân phối tần suất kết quả bài kiểm tra số 1 83 Bảng 3.6: Kết quả kiểm tra lần 2 85 Bảng 3.7: Xếp loại bài kiểm tra số 2 86 Bảng 3.8: Phân phối tần suất kết quả bài kiểm tra số 2 87 Bảng 3.9: Thống kê kết quả của 2 lần kiểm tra 88 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Trang Hình 1.3: Chu trình sáng tạo V.G. Ra-zu-mốp-xki 22 Hình 3.1: Biểu đồ xếp loại học tập 83 Hình 3.2: Đồ thị đƣờng phân phối tần suất 84 Hình 3.3: Biểu đồ xếp loại học tập 86 Hình 3.4: Đồ thị đƣờng phân phối tần suất 87 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Ngày nay, những tiến bộ của khoa học kỹ thuật và sự bùng nổ của tri thức đã tác động sâu sắc đến sự phát triển của xã hội và đòi hỏi ngƣời lao động mới không những phải có trình độ văn hoá, trình độ nghề nghiệp nhất định mà còn phải có tính độc lập, năng động và sáng tạo, có năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn. Chính vì vậy mà Nghị quyết Trung ƣơng 2 khóa VIII của Đảng đã chỉ rõ: “Đổi mới mạnh mẽ phƣơng pháp giáo dục và đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều và rèn luyện thành nếp tƣ duy sáng tạo của ngƣời học. Từng bƣớc áp dụng các phƣơng pháp tiên tiến, phƣơng tiện hiện đại vào quá trình dạy học, đảm bảo điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh nhất là sinh viên đại học. Phát triển mạnh mẽ phong trào tự học, tự đào tạo” [4]. Trong những năm gần đây, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nƣớc, ngành giáo dục và đào tạo đã không ngừng đổi mới nội dung chƣơng trình và phƣơng pháp DH. Điều 28 khoản 2 Luật giáo dục năm 2005 có chỉ rõ: “Phƣơng pháp giảng dạy phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự lực, chủ động, sáng tạo của học sinh; Phù hợp với đặc điểm từng lớp học, môn học; Bồi dƣỡng phƣơng pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm; Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; Tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui hứng thú học tập cho học sinh”. Một trong những phƣơng hƣớng đổi mới phƣơng pháp trong việc dạy các môn khoa học ở trƣờng phổ thông là nghiên cứu và vận dụng chính phƣơng pháp nghiên cứu của khoa học ứng với bộ môn đó. Tổ chức quá trình học tập của học sinh (HS) giống nhƣ quá trình tìm tòi của các nhà khoa học. Đối với vật lý học, phƣơng pháp thực nghiệm (PPTN) là một trong những phƣơng pháp đặc trƣng quan trọng nhất. Vật lý học ở trƣờng trung học phổ thông chủ yếu là vật lý thực nghiệm. Những kiến thức vật lý đƣợc xây dựng đều dựa vào thí nghiệm hoặc đƣợc [...]... phát triển năng lực sáng tạo cho HS khi dạy học một số kiến thức của chương Các định luật bảo toàn Vật lý lớp 10 nâng cao 2 Mục tiêu của đề tài Nghiên cứu việc vận dụng PPTN trong dạy học vật lí khi dạy học một số kiến thức thuộc chƣơng: Các định luật bảo toàn SGK Vật lý lớp 10 nâng cao nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh THPT Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn... khoa học Nếu vận dụng PPTN phù hợp với đăc điểm của hoạt động sáng tạo và đặc điểm dạy học vật lí khi dạy học một số kiến thức chƣơng: Các định luật bảo toàn SGK Vật lý lớp 10 nâng cao thì có thể phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh THPT 4 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu việc phát triển năng lực sáng tạo của học sinh THPT - Nghiên cứu PPTN - Nghiên cứu đặc điểm dạy học vật lí - Nghiên cứu PPTN... trong dạy học vật lý ở trƣờng phổ thông để phát triển năng lực sáng tạo của học sinh - Điều tra quá trình vận dụng PPTN nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho HS - Nghiên cứu nội dung, cấu trúc, đặc điểm chƣơng Các định luật bảo toàn SGK Vật lý lớp 10 nâng cao THPT - Soạn thảo tiến trình dạy học một số kiến thức chƣơng Các định luật bảo toàn SGK Vật lý lớp 10 nâng cao theo hƣớng rèn luyện cho học sinh. .. chƣơng: Chương 1: Cơ sở lí luận của việc vận dụng PPTN để phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh Chương 2: Vận dụng PPTN khi dạy học một số kiến thức thuộc chƣơng “ Các định luật bảo toàn Vật lý 10 nâng cao để phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh Chương 3: Thực nghiệm sƣ phạm Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Chƣơng 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC VẬN DỤNG... điểm của việc nghiên cứu và vận dụng nên chăng có sự kết hợp giữa nghiên cứu và vận dụng PPTN để phát triển năng lực sáng tạo cho HS Với mong muốn đóng góp một phần vào việc nghiên cứu và vận dụng PPTN vào dạy học vật lý nhằm đƣa học sinh vào vị trí chủ thể nhận thức, tự lực chiếm lĩnh kiến thức, phát triển năng lực sáng tạo, chúng tôi chọn đề tài: Nghiên cứu vận dụng PPTN để phát triển năng lực sáng tạo. .. học sinh năng lực sáng tạo trong học tập bằng PPTN - Thực nghiệm sƣ phạm đánh giá kết quả nghiên cứu rút ra nhận xét về ƣu và nhƣợc điểm 5 Đối tƣợng nghiên cứu - Việc phát triển năng lực sáng tạovà Phƣơng pháp thực nghiệm - Các định luật bảo toàn SGK Vật lý lớp 10 nâng cao 6 Phạm vi nghiên cứu - Về chƣơng trình: Chƣơng Các định luật bảo toàn vật lý 10 nâng cao - Địa bàn nghiên cứu: Một số trƣờng... luật bảo toàn SGK Vật lý lớp 10 nâng cao theo hƣớng rèn luyện cho học sinh năng lực sáng tạo trong học tập bằng PPTN ( Sử dụng phƣơng pháp thống kê toán học để xử lý các số liệu thu đƣợc từ kết quả TNSP) 8 Dự kiến đóng góp của đề tài - Hệ thống hóa lí luận về phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh - Vận dụng tối ƣu PPTN trong dạy học vật lí nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh - Kết quả... Giang Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 7 Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1 Phƣơng pháp nghiên cứu lý luận 7.2 Phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn - Điều tra thực tế việc dạy và học chƣơng Các định luật bảo toàn nhằm phát huy năng lực sáng tạo của HS 7.3 Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm Thực nghiệm các tiến trình dạy học một số kiến thức chƣơng Các định luật bảo toàn ... mang tính sáng tạo Cách tốt nhất để hình thành và phát triển năng lực nhận thức, năng lực sáng tạo của học sinh là đặt họ vào vị trí chủ thể hoạt động tự lực, tự giác, tích cực của bản thân mà chiếm lĩnh kiến thức, phát triển năng lực sáng tạo, hình thành quan điểm đạo đức Nhƣ vậy, trách nhiệm chủ yếu của giáo viên là tìm ra biện pháp hữu hiệu để rèn luyện năng lực sáng tạo cho học sinh từ khi cắp sách... Ngọc Quang( Nghiên cứu và sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lí 11),Chu Thị Hồng Lâm ( Phối hợp sử dụng thí nghiệm và phƣơng tiện công nghệ thông tin trong dạy học một số định luật vật lí phần “cơ học ), Nguyễn Văn Cƣờng ( Phối hợp thí nghiệm và phƣơng tiện dạy học khi dạy học một số kiến thức chƣơng “Từ trƣờng” nhằm nâng cao chất lƣợng nắm vững kiến thức của học sinh) Để có thể tận dụng những ƣu . triển năng lực sáng tạo cho HS khi dạy học một số kiến thức của chương Các định luật bảo toàn Vật lý lớp 10 nâng cao. 2. Mục tiêu của đề tài Nghiên cứu việc vận dụng PPTN trong dạy học vật. PHƢƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH KHI DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CỦA CHƢƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” VẬT LÍ 10 NÂNG CAO Chuyên ngành: Lý luận và phƣơng pháp. PHƢƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH KHI DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CỦA CHƢƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” VẬT LÍ 10 NÂNG CAO LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu vận dụng phương pháp thực nghiệm để phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh khi dạy học một số kiến thức của chương các định luật bảo toàn vật lý lớp 10 nâng cao, nghiên cứu vận dụng phương pháp thực nghiệm để phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh khi dạy học một số kiến thức của chương các định luật bảo toàn vật lý lớp 10 nâng cao, nghiên cứu vận dụng phương pháp thực nghiệm để phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh khi dạy học một số kiến thức của chương các định luật bảo toàn vật lý lớp 10 nâng cao

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn