Tác động của thu hồi đất nông nghiệp của dự án Xây dựng đường bao phía Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị hai bên đường bao phía Tây thành phố Hà Tĩnh đến việc làm và thu nhập người dân phường Trần Phú

25 460 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2014, 21:35

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ1.Lý do chọn đề tàiCNH – HĐH và đô thị hóa là con đường phát triển của mọi quốc gia trên thế giới. Thực tiễn phát triển của nhiều quốc gia trên thế giới cho thấy CNH – HĐH và đô thị hóa là nhân tố làm thay đổi cơ bản phương thức sản xuất, chuyển từ nền kinh tế nông nghiệp truyền thống sang phương thức sản xuất mới hiện đại. Trong quá trình này, tiến trình phát triển của xã hội đã có sự thay đổi cơ bản đó là phát triển đô thị kèm theo sự thu hẹp của xã hội nông thôn . Để đẩy mạnh CNH – HĐH và đô thị hóa cần phải thực hiện việc thu hồi đất cho xây dựng các khu công nghiệp, khu đô thị, kết cấu hạ tầng kỹ thuật xã hội, các công trình công cộng phục vụ lợi ích chung, đó là xu hướng tất yếu của quá trình phát triển.Ở nước ta, việc thu hồi đất phục vụ CNH – HĐH và đô thị hóa được chú trọng từ sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng, đặc biệt được đẩy mạnh từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII và đến Đại hội X vẫn được nhấn mạnh: huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực cho CNH – HĐH đất nước.Hòa chung với xu hướng phát triển đó, trong những năm qua trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh nhiều khu công nghiệp, khu đô thị mới được xây dựng, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được nâng cấp, xây mới ngày càng đồng bộ và hiện đại. Nhờ đó, bộ mặt kinh tế xã hội của thành phố đã thay đổi nhanh chóng theo hướng CNH – HĐH và văn minh. Việc thu hồi đất bao gồm đất ở và đất nông nghiệp cho xây dựng các khu công nghiệp, khu đô thị... dẫn đến đất cho sản xuất – kinh doanh của người dân bị thu hẹp, phải thay đổi điều kiện sống. Tình trạng thiếu việc làm, thất nghiệp, khó khăn trong cuộc sống hàng ngày đối với người dân bị thu hồi đất đã và đang diễn ra. Đặc biệt là với những người nông dân. Và người dân phường Trần Phú cũng đã và đang trong tình trạng này sau khi thực hiện dự án Xây dựng đường bao phía Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật hai bên đường bao phía Tây thành phố Hà Tĩnh. Để làm rõ mức độ tác động của dự án đối với người dân, tôi đã chọn đề tài: “Tác động của thu hồi đất nông nghiệp của dự án Xây dựng đường bao phía Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị hai bên đường bao phía Tây thành phố Hà Tĩnh đến việc làm và thu nhập người dân phường Trần Phú” làm khóa luận của mình.2.Mục tiêu nghiên cứuĐánh giá được mức độ tác động của việc thu hồi đất nông nghiệp đến việc làm và thu nhập của người dân.Đánh giá xu hướng và khả năng thích ứng về thu nhập và việc làm người dân sau khi bị thu hồi đất.Đưa ra các giải pháp hạn chế những tác động tiêu cực của việc thực hiên dự án nhằm đảm bảo cuộc sống cho người dân sau khi thu hồi đất.3.Phạm vi nghiên cứuĐối tượng: Đề tài tập trung nghiên cứu việc làm, thu nhập của lao động tại 30 hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp phục vụ cho dự ánPhạm vi nghiên cứu: Do dự án được thực hiện từ năm 2005 nên trong đề tài tôi chủ yếu tập trung nghiên cứu việc làm và thu nhập của người dân năm 2011, đồng thời thông qua phỏng vấn các hộ để so sánh cuộc sống của họ trước khi bị thu hồi.4.Phương pháp nghiên cứuTrong đề tài tôi chủ yếu sử dụng các phương pháp sau:•Phương pháp điều tra, tổng hợp, phân tích, so sánh, thống kê PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài CNH – HĐH và đô thị hóa là con đường phát triển của mọi quốc gia trên thế giới. Thực tiễn phát triển của nhiều quốc gia trên thế giới cho thấy CNH – HĐH và đô thị hóa là nhân tố làm thay đổi cơ bản phương thức sản xuất, chuyển từ nền kinh tế nông nghiệp truyền thống sang phương thức sản xuất mới hiện đại. Trong quá trình này, tiến trình phát triển của xã hội đã có sự thay đổi cơ bản đó là phát triển đô thị kèm theo sự thu hẹp của xã hội nông thôn . Để đẩy mạnh CNH – HĐH và đô thị hóa cần phải thực hiện việc thu hồi đất cho xây dựng các khu công nghiệp, khu đô thị, kết cấu hạ tầng kỹ thuật xã hội, các công trình công cộng phục vụ lợi ích chung, đó là xu hướng tất yếu của quá trình phát triển. Ở nước ta, việc thu hồi đất phục vụ CNH – HĐH và đô thị hóa được chú trọng từ sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng, đặc biệt được đẩy mạnh từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII và đến Đại hội X vẫn được nhấn mạnh: huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực cho CNH – HĐH đất nước. Hòa chung với xu hướng phát triển đó, trong những năm qua trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh nhiều khu công nghiệp, khu đô thị mới được xây dựng, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được nâng cấp, xây mới ngày càng đồng bộ và hiện đại. Nhờ đó, bộ mặt kinh tế - xã hội của thành phố đã thay đổi nhanh chóng theo hướng CNH – HĐH và văn minh. Việc thu hồi đất bao gồm đất ở và đất nông nghiệp cho xây dựng các khu công nghiệp, khu đô thị dẫn đến đất cho sản xuất – kinh doanh của người dân bị thu hẹp, phải thay đổi điều kiện sống. Tình trạng thiếu việc làm, thất nghiệp, khó khăn trong cuộc sống hàng ngày đối với người dân bị thu hồi đất đã và đang diễn ra. Đặc biệt là với những người nông dân. Và người dân phường Trần Phú cũng đã và đang trong tình trạng này sau khi thực hiện dự án Xây dựng đường bao phía Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật hai bên đường bao phía Tây thành phố Hà Tĩnh. Để làm rõ mức độ tác động của dự án đối với người dân, tôi đã chọn đề tài: “Tác động của thu hồi đất nông nghiệp của dự án Xây dựng đường bao phía Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị hai bên đường bao phía Tây thành phố Hà Tĩnh đến việc làm và thu nhập người dân phường Trần Phú” làm khóa luận của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá được mức độ tác động của việc thu hồi đất nông nghiệp đến việc làm và thu nhập của người dân. - Đánh giá xu hướng và khả năng thích ứng về thu nhập và việc làm người dân sau khi bị thu hồi đất. - Đưa ra các giải pháp hạn chế những tác động tiêu cực của việc thực hiên dự án nhằm đảm bảo cuộc sống cho người dân sau khi thu hồi đất. 3. Phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Đề tài tập trung nghiên cứu việc làm, thu nhập của lao động tại 30 hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp phục vụ cho dự án - Phạm vi nghiên cứu: Do dự án được thực hiện từ năm 2005 nên trong đề tài tôi chủ yếu tập trung nghiên cứu việc làm và thu nhập của người dân năm 2011, đồng thời thông qua phỏng vấn các hộ để so sánh cuộc sống của họ trước khi bị thu hồi. 4. Phương pháp nghiên cứu Trong đề tài tôi chủ yếu sử dụng các phương pháp sau: • Phương pháp điều tra, tổng hợp, phân tích, so sánh, thống kê - Chọn điểm nghiên cứu: điểm nghiên cứu là địa bàn phường Trần Phú. Trên địa bàn nghiên cứu tôi chọn ra các hộ gia đình có đất nông nghiệp bị thu hồi để tiến hành phỏng vấn. - Thu thập số liệu: - Số liệu thứ cấp: được tham khảo và thu thập trên các báo, tạp chí, niên giám thống kê, các báo cáo tổng kết của địa phương và trên internet - Số liệu sơ cấp: được thu thập bằng hình thức phỏng vẫn trực tiếp. Theo kết quả thống kê của phường và ban quản lý dự án, tính đến năm 2007 có 105 hộ bị thu hồi đất nông nghiệp với tỷ lệ thu hồi là trên 90%. Trên cơ sở đó, đề tài chọn ngẫu nhiên 30 hộ nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp để tiến hành phỏng vấn. - Phân tích và xử lý số liệu: sử dụng theo phương pháp thống kê mô tả, thống kê so sánh. Số liệu được tổng hợp và xử lý trên phần mềm Excel. • Phương pháp chuyên gia chuyên khảo Tham khảo ý kiến của cán bộ phường, các phòng ban có liên quan. PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG II: TÁC ĐỘNG CỦA THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG BAO TÂY, KẾT CẤU HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ HAI BÊN ĐƯỜNG BAO TÂY THÀNH PHỐ HÀ TĨNH ĐẾN VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA NGƯỜI DÂN PHƯỜNG TRẦN PHÚ 2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội của phường Trần Phú 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.2 Điều kiện kinh tế- xã hội 2.1.2.1 Tình hình sử dụng đất của phường Trần Phú giai đoạn 2005-2011 Phường Trần Phú được thành lập trên cơ sở sát nhập một bộ phận dân cư và đất đai của các phường, xã lân cận với diện tích đất tự nhiên 146,8 ha. Đến năm 2007, do nhu cầu phát triển Thị xã Hà Tĩnh trở thành thành phố Hà Tĩnh, phường Trần Phú cắt 39,48 ha diện tích đất tự nhiên chuyển về phường Nguyễn Du nên diện tích đất tự nhiên hiện nay của phường Trần Phú còn lại 107,32ha. Bảng 1: Tình hình sử dụng đất đai của phường Trần Phú giai đoạn 2005 - 2010 Loại đất Năm 2005 Năm 2010 2010/2005 DT(ha) % DT (ha) % +/- % Tổng diện tích đất tụ nhiên 146,8 100 107,32 100 -39,48 - 26,8 1. Đất sản xuất nông nghiệp 5,55 3,78 7,77 7,24 2,21 39,75 Đất trồng lúa 3,55 2,42 4,14 3,86 0,59 16,62 Đất trồng cây hàng năm 2,01 1,36 3,63 3,38 1,62 80,6 2. Đất phi nông nghiệp 130,18 88,68 93,85 87,45 -36,33 - 27,91 Đất ở 72,11 49,12 49,8 46,4 - 22,31 - 30,94 Đất chuyên dùng 57,57 39,22 43,61 40,64 - 13,96 - 24,25 Đất tôn giáo 0,46 0,31 0,44 0,41 - 0,02 - 4,35 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,04 0,03 0 0 - 0,04 - 100 3. Đất chưa sử dụng 11,06 7,53 5,7 5,31 - 5,36 - 48,46 Nguồn: Phòng địa chính – đô thị phường Trần Phú Nhìn vào bảng ta thấy diện tích đất phi nông nghiệp đã giảm .Năm 2005 đất phi nông nghiệp là 130,18 ha, chiếm 88,68% trong tổng diện tích đất đai, nhưng đến năm 2010 thì chỉ còn 93,85 ha chiếm 87,45% tổng diện tích. Đối với đất chuyên dùng giảm là do giảm sút của đất chợ, đất có mục đích công cộng. Đối với đất nông nghiệp, quá trình thu hồi đã lấy đi một phần lớn diện tích nhưng bù vào đó phường lại cho khai thác phần đất chưa sử dụng vào mục đích nông nghiệp làm cho diện tích đất này tăng lên, từ 5,55 ha lên 7,77 ha. Do quy hoạch của phường, cùng với việc áp dụng các giống mới cũng như công nghệ vào sản xuất nông nghiệp nên phường đã mở rộng thêm diện tích nhằm tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho người dân. Nhìn chung, qua 5 năm diện tích của phường có biến động lớn. Một phần đất nông nghiệp được chuyển thành khu đô thị náo động, còn phần đất nông nghiệp tăng lên thì được quy hoạch cụ thể nên nhìn khác trước. Trong tương lai, với quá trình đô thị hóa phát triển, các dự án được triển khai nhiều hơn thì đất nông nghiệp còn sẽ bị thu hồi làm cho cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn hơn. 2.1.2.2 Tình hình dân số và lao động của phường Bảng 2: Tình hình dân số và lao động của phường Trần Phú giai đoạn 2005 - 2010 Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2010 2010/2005 SL (người) % SL (người) % +/- % 1. Dân số trung bình 5944 6556 612 2. Tổng số lao động có việc làm 2455 100 3054 100 599 24,4 * Phân theo giới tính Nam 1320 53,77 1678 54,94 358 27,12 Nữ 1135 46,23 1376 45,06 241 21,23 * Phân theo ngành nghề Nông nghiệp 1230 50,1 623 20,4 - 607 - 49,35 CN – TTCN 614 25,01 978 32,02 364 59,28 TM – DV 418 17,03 815 26,69 397 94,98 Ngành khác 193 7,86 638 20,89 445 230,57 Nguồn: Phòng lao động – thương binh – Xã hội phường Trần Phú Trong những năm qua dân số của phường không ngừng gia tăng. Số dân gia tăng không chỉ do tỷ lệ sinh lớn hơn tỷ lệ tử mà còn do sự gia nhập hộ khẩu phường của một bộ phận lao động chuyển đến. Về chỉ tiêu dân số trung bình giai đoạn 2005 – 2010, tuy quy mô phường giảm nhưng dân số tăng tương đối. Năm 2010 tỷ lệ phát triển dân số là 1,1 lần. Tương lai dân số còn tăng do quá trình đô thị hóa ngày càng mạnh. Lực lượng lao động cũng tăng nhanh.Trong đó, xét giới tính thì nam nhiều hơn nữ qua các năm. Nếu xét trong cơ cấu ngành nghề thì hoạt động nông nghiệp từ chiếm tỷ lệ lớn (50,1%) năm 2005 xuống còn 20,4%, trong khi tỷ lệ các ngành khác gia tăng. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã theo hướng tích cực, hợp lý với tiến trình CNH – HĐH của nền kinh tế nói chung và nền kinh tế phường Trần Phú nói riêng. 2.1.3 Tình hình phát triển kinh tế- xã hội của phường 2.2 Vài nét sơ lược về dự án Xây dựng đường bao Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật hai bên đường bao Tây thành phố Hà Tĩnh Dự án này với mục đích thực hiện việc chỉnh trang đô thị nhằm đảm bảo điều kiện nâng cấp thị xã Hà Tĩnh lên đô thị loại 3 vào cuối năm 2006 . Địa điểm thực hiện Dự án: Tại địa bàn hành chính của 3 phường (Trần Phú, Hà Huy Tập, Đại Nài) - thị xã Hà Tĩnh (nay là TP Hà Tĩnh) Dự án này được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt quy hoạch chi tiết với tổng mức đầu tư 417,566 tỷ đồng, chủ đầu tư là Công ty CP cung ứng nhân lực Quốc tế và thương mại Sông Đà thuộc Tổng công ty Sông Đà. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2005 đến năm 2009. Dự án đã thu hồi đất tổng thể 750.795,1 m 2 (bao gồm các loại đất: Đất nông nghiệp 602520,2 m 2 ; đất phi nông nghiệp 141869,7 m 2 ; đất chưa sử dụng 6405,2 m 2 ), trong đó tại phường Trần Phú là 235546,3 m 2 , tại phường Hà Huy Tập là 515248,8 m 2 (còn tại phường Đại Nài thì chưa thu hồi đất). Tuy nhiên, diện tích đất nông nghiệp hiện tại theo thống kê năm 2010 của phường lại cao hơn so với trước thu hồi. Điều này là do phường đã đưa vào sản xuất phần diện tích đất chưa sử dụng trước đó của phường. Hiện nay dự án đã hoàn thành công tác bồi thường GPMB giai đoạn 1 với 100% diện tích đất thu hồi và đã đầu tư xây dựng hoàn thành đường bao, kết cấu hạ tầng kỷ thuật đô thị hai bên đường bao theo dự án, quy hoạch được duyệt, địa phương đã phân lô bán nền cho các hộ dân để hoàn trả tiền cho chủ dự án theo cơ chế tài chính được UBND tỉnh chấp thuận. Ảnh: Hạ tầng kỷ thuật đường bao và đô thị hai bên đường bao phía tây 2.3 Thực trạng chung của các hộ điều tra Để đánh giá thực trạng của các hộ điều tra cũng như phân ích ảnh hưởng của quá trình thu hồi đất đến các hộ điều tra trên địa bàn phường, tôi đã tiến hành chọn mẫu theo phương pháp chọn ngẫu nhiên. Do hầu hết diện tích đất nông nghiệp của các hộ đã bị thu hồi nên tôi không tiến hành phân loại mẫu. Mẫu điều tra gồm 30 hộ. Nhìn chung, tỷ lệ thu hồi đất tính bình quân cho mỗi hộ khá cao là 80%/hộ. Cao nhất là diện tích đất trồng cây hàng năm (chủ yếu là đất trồng lúa) bị thu hồi là 96,51%/hộ, diện tích đất nuôi trồng thủy sản bị thu hồi là 87,78%/hộ. Diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi lớn, điều này sẽ gây không ít khó khăn trong việc làm, thu nhập cũng như đảm bảo cuộc sống sau thu hồi. Bảng 3: Diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi của các hộ điều tra (Tính bình quân hộ) Loại đất Diện tích đất thu hồi (m 2 ) Tỷ lệ thu hồi (%) Tổng diện tích thu hồi 2720,28 80 - Đất ở 84,27 26,21 - Đất trồng cây hàng năm 2516,38 96,51 - Đất thủy sản 119,63 87,78 Diện tích đất còn lại 341,87 - Nguồn: Số liệu điều tra năm 2011 2.3.1 Tình hình đất đai và thu hồi đất của các hộ điều tra Năm 2011, diện tích đất trồng cây hàng năm còn 81,04m 2 /hộ chiếm 23,7%; diện tích đất thủy sản còn 16,67m 2 /hộ chiếm 4,88%và diện tích đất ở còn 244,16m 2 /hộ chiếm 71,42% tổng diện tích đất BQ của các hộ gia đình. Bảng 4 : Cơ cấu đất đai các hộ điều tra năm 2011 (Tình bình quân hộ) Loại đất Diện tích đất (m 2 ) Tỷ lệ (%) Tổng diện tích BQ 341,87 100 Diện tích đất nông nghiệp 97,71 28,58 - Đất trồng cây hàng năm 81,04 23,7 - Đất thủy sản 16,67 4,88 Diện tích đất ở 244,16 71,42 Nguồn: Số liệu điều tra năm 2011 Đất đai biến động theo chiều hướng giảm, bao gồm cả diện tích đất bị thu hồi và bán đi nhưng chủ yếu là do đất nông nghiệp bị thu hồi nhiều. Cụ thể đất thủy sản giảm từ 136,3m 2 /hộ xuống còn 16,67 m 2 /hộ; đặc biệt, đất trồng cây hàng năm giảm mạnh nhất từ 2607,42 m 2 /hộ xuống còn lại 81,04 m 2 /hộ (chiếm 96,51% tổng diện tích đất nông nghiệp) Tuy nhiên sau khi đã trừ đi phần diện tích bị thu hồi, phần bán đi và cộng thêm phần cấp mới thì vẫn còn sự chênh lệch trong tổng diện tích đất đai năm 2011. Nguyên nhân do cơ chế đền bù cấp mới của ban quản lý dự án và theo luật đất đai năm 2003. Tuy mức giảm diện tích đất nông nghiệp là cao trong các hộ nhưng diện tích đất nông nghiệp của phường vẫn tăng 2,21 ha (từ 5,56 ha lên 7,77 ha). Phần diện tích này tăng lên do phần đất trước đây chưa sử dụng nay được phường đưa vào sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, mức tăng này không có trong cơ cấu đất đai của các hộ điều tra do phần đất tăng thêm không được phân cho các hộ điều tra mà chủ yếu được phân cho các hộ không nằm trong các hộ được đền bù do dự án đi qua. Điều này làm cho biến động đất đai của các hộ giai đoạn 2005 – 2011 trái ngược với biến động đất đai của phường. Bảng 5: Biến động đất đai các hộ điều tra giai đoạn 2005 – 2011 (Tính bình quân hộ) Loại đất Tổng diện tích BQ Đất ở Đất trồng cây hàng năm Đất thủy sản DT (m 2 ) % DT (m 2 ) % DT (m 2 ) % DT (m 2 ) % Năm 2005 3065,15 100 321,43 100 2607,42 100 136,3 100 Biến động 2005 - 2011 Thu hồi 2720,28 88,75 84,27 26,22 2516,38 96,51 119,63 87,77 Bán đi 20 0,65 20 6,22 Cấp mới 25,2 0,82 25,2 7,84 Năm 2011 341,87 244,16 81,04 16,67 Nguồn: Số liệu điều tra năm 2011 Ngoài ra, việc thu hồi đất cũng làm cho cơ cấu đất đai thay đổi. Trong tỷ trọng, đất trồng cây hàng năm năm 2011 giảm so với năm 2005 ( từ 85,07% xuống còn 23,7%), đất thủy sản tăng nhẹ( từ 4,45% lên 4,88%), đất ở tăng mạnh từ 10,48% lên 71,42%. Năm 2005 Năm 2011 Biểu đồ 1: cơ cấu đất đai các hộ điều tra trước thu hồi (năm 2005) và sau thu hồi (năm 2011) Tóm lại, qua giai đoạn 2005 – 2011 diện tích đất nông nghiệp của các hộ gia đình đã giảm mạnh. Khi các hộ bị mất đất mà không có nguồn đất bổ sung thì việc làm, thu nhập và cuộc sống của họ cũng bị ảnh hưởng. Đô thị hóa gắn với việc thu hồi đất là quá trình tất yếu trong quá trình phát triển của xã hội. Dù vậy, bên cạnh mặt tích cực thì quá trình đô thị hóa cũng gây nên không ít mặt tiêu cực. Chính quyền địa phương cần lưu ý khi quy hoạch khu đô thị, đồng thời có những biện pháp, chính sách hỗ trợ cần thiết nhằm hạn chế tối đa các ảnh hưởng tiêu cực. 2.3.2 Tình hình lao động của các hộ điều tra trước và sau thu hồi đất Xét về giới tính, tỷ lệ nam cao hơn nữ. Đây là một nhân tố tác động làm thay đổi tỷ trọng nghề nghiệp sau này bởi tỷ lệ nam cao hơn thì số lao động tham gia vào các ngành CN – TTCN và xây dựng có xu hướng tăng lên. Xét về độ tuổi, phần lớn lao động của hộ ở độ tuổi từ 15 – 35 (46,99%). Đây là nhóm có khả năng thích ứng cao nhất trước tác động của CNH – HĐH và đô thị hóa. Trong nhóm này thì lao động trong độ tuổi 15 – 25 chiếm tỷ lệ lớn nên tạo điều kiện để cải thiện trình độ của lao động trong việc chuyển đổi ngành nghề. Bảng 6: Tình hình lao động các hộ điều tra năm 2011 Chỉ tiêu Số lượng (lao động) % Tổng số lao động 83 100 Lao động BQ hộ 2,73 * Phân theo giới tính Nam 47 56,63 Nữ 36 43,37 * Phân theo lứa tuổi 15- 25 25 30,12 26 - 35 14 16,87 36 - 45 13 15,66 46 - 60 31 37,35 * Trình độ VH, CM - KT Cấp I, II, III 49 59,04 Trung cấp, nghề 11 13,25 Cao đẳng, Đại học 23 27,71 Nguồn: Số liệu điều tra năm 2011 Tiếp đến là nhóm lao động có độ tuổi 36 – 45, nhóm này chiếm tỷ lệ ít nhưng cũng gặp khó khăn khi chuyển đổi nghề. Khi bị thu hồi đất nông nghiệp, họ chỉ có thể kiếm việc làm tự do. Đặc biệt, các lao động nữ đã tận dụng diện tích đất ban quản lý dự án đã thu hồi nhưng chưa sử dụng để trồng rau kiếm thêm thu nhập. Nhóm lao động có độ tuổi từ 46 – 60 tuổi cao sức yếu, kinh nghiệm và tư duy nghề nông đã ăn sâu trong tiềm thức của họ. Do đó, khi mất đất sản xuất thì họ mất việc làm và chủ yếu sống nhờ vào nguồn tiền đền bù còn tiết kiệm được và sự hỗ trợ của con cái. Đây cũng là số lao động đã giảm sau khi thu hồi đất. Về chất lượng lao động, chủ yếu dựa trên chỉ tiêu trình độ văn hóa, CM – KT. Nếu nhìn tỷ lệ lao động đã qua đào tạo ta cũng thấy khả quan với tỷ lệ 40,96%. Đây là tín hiệu cho thấy khả năng chuyển đổi ngành nghề cũng như xu hướng nâng cao trình độ của lao động. Bảng 7 : Trình độ văn hóa, CM – KT của người lao động trước và sau thu hồi Chỉ tiêu Trước thu hồi Sau thu hồi So sánh Người % Người % +/- % Tổng số lao động 90 100 83 100 -7 -7,78 Cấp I 15 16,67 15 18,07 0 0,00 Cấp II 25 27,78 14 16,87 -11 -44,00 Cấp III 37 41,11 20 24,10 -17 -45,95 Trung cấp, nghề 7 7,78 11 13,25 4 57,14 Cao đẳng 1 1,11 7 8,43 6 600,00 Đại học, sau đại học 5 5,56 16 19,28 11 220,00 Nguồn: Số liệu điều tra năm 2011 Kết quả điều tra cho thấy trước thu hồi thì có 85,56% lao động chỉ có trình độ văn hóa. Tuy nhiên, tỷ lệ này đã giảm mạnh sau khi bị thu hồi đất, còn 59,04%. Và cùng với sự sụt giảm của trình độ văn hóa thì trình độ CM – KT lại được nâng cao, từ 14,44% lên 40,06%. Đây là mức tăng mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi việc làm, nâng cao đời sống của người dân sau khi không còn làm nông nghiệp. Tóm lại, lao động ở các hộ chủ yếu là lao động trẻ, số lao động không có chuyên môn vẫn nằm ở mức khá cao. Tuy nhiên, nếu so với thời điểm trước thu hồi đất thì đã có những bước chuyển biến mạnh. Trong thời gian tới, tỷ lệ không có chuyên môn lao động giảm, tạo cho lao động có những cơ hội có việc làm ổn định, thu nhập cao hơn. 2.3.3 Tình hình vốn của các hộ điều tra sau khi thu hồi đất [...]... doanh của hộ, có những lao động chưa có việc làm, thất nghiệp hay có việc nhưng lại làm không ổn định, thu nhập thấp Đây cũng là một vấn đề cần sự quan tâm của chính quyền địa phương nhằm hạn chế tối đa khó khăn của người lao động 2.4.5 Đánh giá chung về tác động của việc thu hồi đất cho quá trình ĐTH đến việc làm, thu nhập người dân phường Trần Phú Đầu tiên là mặt tích cực Dự án Xây dựng đường bao phía. .. phía Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thu t hai bên đường bao phia Tây thành phố Hà Tĩnh là một dự án thu c loại chỉnh trang đô thị Do vậy, hạ tầng kỹ thu t được xây dựng kiên cố và khang trang, tạo điều kiện cho cuộc sống người dân được nâng cao, đồng thời tạo điều kiện cho thương mại dịch vụ được phát triển Mặt khác, phường nằm gần bến xe của tỉnh, có vị trí địa lý thu n lợi nên việc chuyển dịch cơ cấu kinh... sống và thu nhập tăng lên bền vững cần phải đầu tư cho tư liệu sản xuất Đây cũng là một vấn đề cần được quan tâm để có biện pháp hỗ trợ kịp thời 2.4 Tác động của việc thu hồi đất đến đời sống, việc làm và thu nhập của người dân phường Trần Phú 2.4.1 Tác động của thu hồi đất đến việc làm của người lao động Về chỉ tiêu tổng số lao động, sau thu hồi có sự sụt giảm, trong đó có sự sụt giảm mạnh về lao động. .. hồ sơ cho đến thu hồi, đền bù PHẦN IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1 Kết luận - Dự án đã thu hồi 235546,3 m2 diện tích đất nông nghiệp của ba tổ gồm tổ 4, tổ 8 và tổ 9, chiếm % diện tích đất nông nghiệp của phường - Với các hộ phỏng vấn thì số hộ có diện tích đất canh tác bị thu hồi đến 96,51% diện tích đất nông nghiệp Do vậy, phần lớn lao động phải đi tìm việc làm mới - Cơ cấu lao động của hộ đã và đang... cuộc sống người dân sau thu hồi mới sớm được ổn định CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA VIỆC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐẾN VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG PHƯỜNG TRẦN PHÚ 3.1 Về cơ chế, chính sách Nhà nước đã ban hành không ít các chính sách trong vấn đề thu hồi đất Nội dung co bản của các cơ chế chính sách đó là: hướng vào tiếp tục giải phóng tiềm năng lao động, đất đai... Dự án xây dựng đường bao Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thu t hai bên đường bao Tây thành phố Hà Tĩnh đã hoàn thành giai đoạn 1 tại phường Trần Phú được hơn 2 năm, cuộc sống người dân đã dần ổn định Có những hộ đã chuyển đổi được ngành nghề, nhưng có những hộ vẫn gặp khó khăn Để làm rõ hơn những thu n lợi, khó khăn mà các hộ gia đình gặp phải trong quá trình chuyển đổi nghề nghiệp, tôi đã tiến hành phỏng... hướng tách khỏi nông nghiệp và tăng trong lĩnh vực phi nông nghiệp Đồng thời, trình độ của lao động cũng tăng cao, số lao động được đào tạo tăng so với trước thu hồi - Việc làm sau thu hồi của lao động khá đa dạng Một số lao động có việc làm nhưng thu nhập không cao, công việc lại không ổn định như thợ nề, xe ôm Một số lao động thì không chủ động tìm việc do tâm lý ỷ vào tiền đền bù nên thất nghiệp. .. động không có việc làm, hoặc có nhưng bấp bênh, thời gian làm việc nhiều mà thu nhập lại không cao Quá trình đô thị hóa đã mang đến không ít thách thức như đất nông nghiệp giảm mạnh kéo theo lao động mất việc làm gia tăng Tuy vậy, quá trình này cũng mang đến những cơ hội việc làm và thu nhập trong các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ Địa phương và người lao động cần nắm... cực đến việc chuyển đổi cơ cấu ngành nghề theo hướng tách ra khỏi ngành nông nghiệp, tăng cơ cấu thương mại, dịch vụ Qua bảng cơ cấu ta có thể thấy người nông dân đã dần dần thích nghi với điều kiện, hoàn cảnh mới Tuy vậy, một bộ phận người lao động vẫn chưa thể thích nghi Bảng 11 : Việc làm của người lao động trước và sau thu hồi Thời điểm Trước thu hồi Sau thu hồi Công Tổng số lao Nông Công Thợ kỹ. .. để người dân chủ động trong việc sản xuất cũng như tìm việc làm mới - Khi có quyết định thu hồi đất cũng như khi có những vùng đã có kế hoạch, UBND cấp tỉnh, thành phố cũng như xã, phường cần thông báo cho người dân trước một thời gian - Để tránh tình trạng đất bị thu hồi rồi bỏ không trong khi nông dân không có đất sản xuất gây lãng phí, UBND các cấp cần phối hợp với nhà đầu tư thu chừng nào tiến hành . vấn. - Thu thập số liệu: - Số liệu thứ cấp: được tham khảo và thu thập trên các báo, tạp chí, niên giám thống kê, các báo cáo tổng kết của địa phương và trên internet - Số liệu sơ cấp: được thu thập. 2011 Biểu đồ 1: cơ cấu đất đai các hộ điều tra trước thu hồi (năm 2005) và sau thu hồi (năm 2011) Tóm lại, qua giai đoạn 2005 – 2011 diện tích đất nông nghiệp của các hộ gia đình đã giảm mạnh. Khi. cho việc chuyển đổi việc làm, nâng cao đời sống của người dân sau khi không còn làm nông nghiệp. Tóm lại, lao động ở các hộ chủ yếu là lao động trẻ, số lao động không có chuyên môn vẫn nằm ở mức
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của thu hồi đất nông nghiệp của dự án Xây dựng đường bao phía Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị hai bên đường bao phía Tây thành phố Hà Tĩnh đến việc làm và thu nhập người dân phường Trần Phú, Tác động của thu hồi đất nông nghiệp của dự án Xây dựng đường bao phía Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị hai bên đường bao phía Tây thành phố Hà Tĩnh đến việc làm và thu nhập người dân phường Trần Phú, Tác động của thu hồi đất nông nghiệp của dự án Xây dựng đường bao phía Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị hai bên đường bao phía Tây thành phố Hà Tĩnh đến việc làm và thu nhập người dân phường Trần Phú

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn