Bảo vệ và Phát triển các giá trị văn hóa Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa từ góc nhìn sinh viên.

5 460 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2014, 23:45

Không ngoài xu thế của thời đại Việt Nam đang tiến hành công cuộc đổi mới, mở cửa giao lưu rộng rãi với các nước trên thế giới ở nhiều lĩnh vực. Tình hình đó tác động lớn đến giá trị văn hoá dân tộc. Cùng với nền kinh tế thị trường thì các sản phẩm văn hoá của nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa sẽ có cơ hội vào nước ta. Sự tác động của nền văn hoá bên ngoài vào nền văn hoá dân tộc sẽ nảy sinh những thời cơ và thách thức mới, những thuận lợi và khó khăn mà hậu quả không những tác động đến giá trị văn hoá dân tộc mà còn tác động đến tương lai của đất nước. Vì vậy, trong quá trình hội nhập chúng ta phải biết tiếp thu và phát huy những mặt tích cực, nhận biết và ngăn chặn, đẩy lùi những mặt tiêu cực của “nền văn hoá bên ngoài”. Bức tranh đời sống văn hoá nước ta hiện nay không chỉ có một màu hoặc sáng hoặc tối cho nên việc bảo vệ, duy trì, phát huy, phát triển những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp không thể không đồng thời hạn chế, đẩy lùi, xoá bỏ những hiện tượng lỗi thời, lạc hậu đang làm vẩn đục môi trường văn hoá xã hội, tạo miếng đất cho sự xâm nhập những sản phẩm văn hoá độc hại ngoại lai. Văn hoá dân tộc là một vấn đề rộng lớn, rất phong phú và phức tạp có tác động to lớn đến sự trường tồn của dân tộc nói chung, từng cá nhân nói riêng.Vì vậy, vấn đề giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá dân tộc trong xu thế toàn cầu hóa là vấn đề cấp bách và đòi hỏi mỗi cá nhân cần có những động thái tích cực .Là thanh niên trong thời đại mới, thấm nhuần chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh thì thế hệ sinh viên nói có chung, mỗi cá nhân nói riêng cần có những biện pháp thiết thực để bảo vệ và phát triển các giá trị văn hóa trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay Câu Hỏi: Bảo vệ và Phát triển các giá trị văn hóa Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa từ góc nhìn sinh viên. LỜI NÓI ĐẦU: Không ngoài xu thế của thời đại Việt Nam đang tiến hành công cuộc đổi mới, mở cửa giao lưu rộng rãi với các nước trên thế giới ở nhiều lĩnh vực. Tình hình đó tác động lớn đến giá trị văn hoá dân tộc. Cùng với nền kinh tế thị trường thì các sản phẩm văn hoá của nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa sẽ có cơ hội vào nước ta. Sự tác động của nền văn hoá bên ngoài vào nền văn hoá dân tộc sẽ nảy sinh những thời cơ và thách thức mới, những thuận lợi và khó khăn mà hậu quả không những tác động đến giá trị văn hoá dân tộc mà còn tác động đến tương lai của đất nước. Vì vậy, trong quá trình hội nhập chúng ta phải biết tiếp thu và phát huy những mặt tích cực, nhận biết và ngăn chặn, đẩy lùi những mặt tiêu cực của “nền văn hoá bên ngoài”. Bức tranh đời sống văn hoá nước ta hiện nay không chỉ có một màu hoặc sáng hoặc tối cho nên việc bảo vệ, duy trì, phát huy, phát triển những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp không thể không đồng thời hạn chế, đẩy lùi, xoá bỏ những hiện tượng lỗi thời, lạc hậu đang làm vẩn đục môi trường văn hoá - xã hội, tạo miếng đất cho sự xâm nhập những sản phẩm văn hoá độc hại ngoại lai. Văn hoá dân tộc là một vấn đề rộng lớn, rất phong phú và phức tạp có tác động to lớn đến sự trường tồn của dân tộc nói chung, từng cá nhân nói riêng.Vì vậy, vấn đề giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá dân tộc trong xu thế toàn cầu hóa là vấn đề cấp bách và đòi hỏi mỗi cá nhân cần có những động thái tích cực .Là thanh niên trong thời đại mới, thấm nhuần chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh thì thế hệ sinh viên nói có chung, mỗi cá nhân nói riêng cần có những biện pháp thiết thực để bảo vệ và phát triển các giá trị văn hóa trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay. B. NỘI DUNG: 1. Gía Trị Văn Hóa Việt Nam trong xu thế Toàn Cầu Hóa Việt Nam là nước có nền văn hiến lâu đời của Đông Nam Á. Trên địa bàn nước ta đã từng tồn tại nhiều nền văn hóa cổ phát triển liên tục từ thời đại đồ đá mới sang thời đại kim khí. Chính vì thế, Việt Nam có một nền văn hóa đa dạng đậm bản sắc dân tộc. Bản sắc dân tộc Việt Nam thể 1 hiện tâm hồn, đạo lý, bản lĩnh, sức sống của dân tôc Việt Nam. Bản sắc này thể hiện trong hệ giá trị dân tộc: ở truyền thống nếp sống, phong tục tập quán, tín ngưỡng, ở cách cảm, cách suy tư, ở khát vọng và biểu tượng dân tôc. Như vậy, trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, với những đặc trưng riệng của mình Việt Nam hoàn toàn có thể phát huy tối đa những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc vào việc xây và phát triển đất nước, thông qua đó khẳng định vị thế con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Trước toàn cầu hóa người Việt Nam có khả năng phát triển, sáng tạo, vận dung tư duy linh hoạt biên chứng, tinh thần cộng đồng, chủ nghĩa yêu nước…vào việc xây dựng con người Việt Nam trong thời đại mới phát triển toàn diện về thể lực,trí lực đáp ứng được đòi hỏi thực tiễn của đát nước. Tuy nhiên, bên cạnh những tích cực nhất định toàn cầu hóa với kinh tế thị trường cũng đem đến không ít những hạn chế: làm suy thoái văn hóa dân tộc, gia tăng khoảng cách giàu nghèo, tệ nạn xã hội phát triển mạnh, những tư tưởng phản động len lỏi thông qua các phương tiện thông tin, chủ nghĩa vị kỉ và cá nhân gia tăng…gây nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc. Như vậy trong xu thế toàn cấu hóa luôn tồn tại hai mặt ưu và nhược điểm song song nhau. Các giá trị văn hóa truyền thống chín là kim chỉ nam giúp dân tộc phát huy thế mạnh và hạn chế đẩy lùi những mặt trái do toàn cầu hóa mang lại. Xác định đúng đắn thực trạng đất nước là cơ sở để bảo vệ và phát triển các giá trị văn hóa, trên nền tảng đó thúc đẩy dân tộc đi lên. 2. Bảo vệ và Phát triển các giá trị văn hóa Việt Nam dưới góc nhìn sinh viên Thứ nhất, cần tổng kiểm kê toàn bộ các loại hình di sản văn hóa truyền thống: Trên cơ sở đó phân loại, xếp hạng các loại hình di sản văn hóa để xem loại hình di sản nào đã biến mất hoặc đang có nguy cơ bị mai một, loại hình nào đang tồn tại và tồn tại như thế nào. Mục đích của kiểm kê là để nhận diện, xác định giá trị, sức sống của di sản, từ đó đề xuất khả năng bảo tồn và phát huy. Về vấn đề này, Công ước của UNESCO khuyến nghị, trước tiên cần tập trung kiểm kê những di sản hiện có. Khi điều kiện cho phép, chúng ta sẽ tiến hành phục hồi một số di sản đã mai một. Việc thống kê, phân loại cần thực hiện một cách có hệ thống, bài bản và cụ thể. Công việc nhận dạng, xác định các hiện tượng văn hóa truyền thống đòi hỏi phải có sự tham gia của cộng đồng. Biện pháp có hiệu quả nhất là phát huy tối đa sự tham gia của chủ thể văn hóa, bởi vì chính họ là người chỉ ra cái gì là của mình, cái gì cần phải làm với di sản của họ và họ là người 2 quyết định bảo tồn. Chủ thể văn hóa là lực lượng quan trọng, góp phần vào việc bảo tồn di sản văn hóa của chính họ. Thứ hai, tiếp tục sưu tầm di sản văn hoá: Trước đây, việc bảo tồn tuy có những hạn chế nhất định, nhưng đã giúp chúng ta lưu giữ được một khối lượng di sản văn hóa truyền thống rất đáng kể. Với các thiết bị máy móc hiện đại như máy ảnh, máy ghi âm, máy quay, công việc sưu tầm di sản văn hóa truyền thống sẽ mang lại hiệu quả to lớn khi chúng ta huy động được nhiều thành phần tham gia như: học sinh, sinh viên, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, những người làm công tác bảo tồn di sản văn hóa và đặc biệt là nhân dân ở các địa phương. Vấn đề quan trọng đặt ra đối với những người tham gia sưu tầm là tôn trọng khách quan, ghi chép một cách trung thực, đầy đủ và thận trọng, tránh sự ngụy tạo. Thứ ba, nâng cao nhận thức và giáo dục các giá trị văn hóa truyền thống cho mọi tầng lớp nhân dân đặc biệt là sinh viên: Đối với di sản văn hóa truyền thống, chúng ta không nên chỉ dừng lại ở việc “bảo vệ, giữ gìn” mà coi việc phát huy tác dụng thực tế của các tài sản văn hóa, đặc biệt là trong nhận thức và giáo dục mới là công việc quan trọng. Việc bảo tồn di sản văn hóa không thể chỉ đóng khung trong phạm vi bảo tàng, những giá trị văn hóa truyền thống sẽ chết nếu nó không được làm sống lại trong đời sống cộng đồng của cư dân quốc gia, dân tộc đó. Chính vì thế, chúng ta cần tìm mọi biện pháp để giúp nhiều người hiểu rõ hơn về tính lịch sử cũng như giá trị văn hóa của những di sản văn hóa truyền thống. Tạo điều kiện cho những đối tượng công chúng không có điều kiện xuống tận cộng đồng được tiếp cận với truyền thống văn hóa đó. Việc đó cũng làm tăng cường nhận thức về giá trị di sản văn hóa của toàn xã hội, góp phần bảo vệ các chủ thể văn hóa. Đây là cách thức tốt nhất để lớp trẻ tiếp xúc trực tiếp với các giá trị dân tộc, qua đó, khơi dậy ở họ tình cảm yêu nước, tự hào dân tộc, cần cù sáng tạo Thứ tư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục ý thức tự giác của người dân trong việc bảo vệ và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống: Thực tiễn chỉ ra rằng, sự nghiệp bảo vệ và phát triển các giá trị văn hóa chỉ có thể được đẩy mạnh và đạt hiệu quả khi người dân tự giác tham gia. Do đó, việc giáo dục để nâng cao ý thức tự giác của người dân, khơi dậy ở họ lòng tự hào đối với các giá trị văn hóa của cộng đồng mình là công việc có ý nghĩa quan trọng để hướng người dân chủ động tìm tòi, sưu tầm và bảo tồn các giá trị văn hóa. Ngoài việc phổ biến các quy định, cần thiết phải giải thích và cụ thể hóa, thể chế hóa các quy định chung của Nhà nước. Ngoài ra, cần phải làm rõ và gắn lợi ích của người dân khi tham gia các hoạt động bảo vệ và phát triển văn hóa. Đây cũng là cách thức thu hút đông đảo người dân tham gia lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống của 3 mình. Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, việc vận động, tuyên truyền để nâng cao ý thức tự giác của người dân cần gắn với cuộc vận động xã hội hóa trong công tác bảo vệ. Chỉ khi người dân có ý thức trong việc bảo vệ di sản văn hóa thì mọi khó khăn đều có thể được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả. Người dân sẽ không tiếc công sức, thời gian, thậm chí, họ có thể mang tiền bạc, của cải và tài sản của mình để phục vụ cho các hoạt động bảo vệ và phát triển. Tuyên truyền, vận động cần phải làm một cách đồng bộ với nhiều phương thức khác nhau, tránh làm ồ ạt. Bên cạnh đa dạng hóa các chương trình tuyên truyền, cần đưa vào nội dung chương trình những thông tin cụ thể, sát thực và gần gũi với đời sống sinh hoạt của người dân nhằm mang lại hiệu quả cao. Thứ năm, đào tạo và nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở: Ở nhiều địa phương trên cả nước, cán bộ văn hóa cấp xã, phường là những người gần gũi với dân, nắm bắt mọi diễn biến của đời sống văn hóa cơ sở, do đó, hơn ai hết, họ là người có thể làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức tự giác của người dân trên địa bàn quản lí của mình. Họ cũng là người có thể tham gia góp ý, phản biện các dự án bảo vệ văn hóa trên địa bàn một cách cụ thể và sát thực nhất. Do đó cần phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ. C. KẾT LUẬN: Với bề dày truyền thống lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, ông cha ta đã viết nên những trang sử vẻ vang trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, tạo lập nên nét văn hóa đặc sắc riêng của mình. “Ôn cổ tri tân” là nhiệm vụ của các thế hệ kế tiếp. Vì vậy, hiểu đúng, lựa chọn phương án thích hợp để giáo dục giá trị văn hóa truyền thống dân tộc để thông qua đó tìm ra những giải pháp thiết thực hiệu quả nhằm bảo vệ và phát triển các giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc đang là vấn đề cấp bách hiện nay và tầng lớp trẻ nhất là học sinh sinh viên sẽ là bệ đỡ vững chắc để phát triển mọi mặt của đời sống đất nước, để “hòa nhập mà không hòa tan” nhằm xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Toàn Cầu Hóa Và Vấn Đề Bảo Tồn Văn Hóa Dân Tộc. PGS.Trường Lưu. NXB Chính Trị Quốc Gia Hà Nội 2003. 2. Giáo trình Văn Hóa Học. TS. Nguyễn Thị Thường. NXB Đại Học Sư Phạm. 4 3. Khoa Học Và Công Nghệ Với Các Giá Trị Văn Hóa. Hoàng Đình Phu. NXB khoa học và kỹ thuật. 5 . Phát tri n các giá trị văn hóa Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa từ góc nhìn sinh viên. LỜI NÓI ĐẦU: Không ngoài xu thế của thời đại Việt Nam đang tiến hành công cuộc đổi mới, mở cửa giao. nhằm bảo vệ và phát tri n các giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc đang là vấn đề cấp bách hiện nay và tầng lớp trẻ nhất là học sinh sinh viên sẽ là bệ đỡ vững chắc để phát tri n mọi mặt của. phát tri n mạnh, những tư tưởng phản động len lỏi thông qua các phương tiện thông tin, chủ nghĩa vị kỉ và cá nhân gia tăng…gây nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc. Như vậy trong xu thế
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảo vệ và Phát triển các giá trị văn hóa Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa từ góc nhìn sinh viên., Bảo vệ và Phát triển các giá trị văn hóa Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa từ góc nhìn sinh viên., Bảo vệ và Phát triển các giá trị văn hóa Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa từ góc nhìn sinh viên.