đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân đau cột sống thắt lưng do thoát vị đĩa đệm tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

89 849 12
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2014, 05:05

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Http://www.lrc-tnu.edu.vn 1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y - DƢỢC PHẠM THỊ THƢƠNG HUYỀN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN ĐAU CỘT SỐNG THẮT LƢNG DO THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ Y KHOA THÁI NGUYÊN – 2011 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Http://www.lrc-tnu.edu.vn 2 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y - DƢỢC PHẠM THỊ THƢƠNG HUYỀN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN ĐAU CỘT SỐNG THẮT LƢNG DO THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN Chuyên ngành : Nội khoa Mã số : 60.72.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y KHOA Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN TIẾN DŨNG THÁI NGUYÊN – 2011 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Http://www.lrc-tnu.edu.vn 3 LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập, nghiên cứu và làm luận văn, tôi đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ rất nhiều của nhà trường, bệnh viện, cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên, gia đình và bè bạn. Tôi xin chân thành cảm ơn! Đảng ủy, Ban giám hiệu, Khoa sau đại học, Bộ môn Nội của Trường đại học Y - Dược Thái Nguyên đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt thời gian học tập và thực hiện luận văn này. Anh chị Bác sỹ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên và toàn thể nhân viên đang công tác tại Khoa Phục hồi chức năng & Khoa Thần Kinh - Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Thái Nguyên đã dành nhiều giúp đỡ cho tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu. Với tấm lòng của người học trò, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và lòng cảm ơn chân thành tới TS. Nguyễn Tiến Dũng, người thầy đã hết lòng chỉ bảo, luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình học tập, người đã tận tình giúp đỡ tôi trên con đường nghiên cứu khoa học và trực tiếp hướng dẫn để tôi hoàn thành luận văn này. Xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Thái Nguyên, ngày 25 tháng 10 năm 2010 Phạm Thị Thương Huyền Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Http://www.lrc-tnu.edu.vn 4 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ một công trình nào. Tác giả Phạm Thị Thương Huyền Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Http://www.lrc-tnu.edu.vn 5 CHỮ VIẾT TẮT CSTL : Cột sống thắt lưng ĐTL : Đau thắt lưng NC : Nghiên cứu PHCN : Phục hồi chức năng SĐT : Sau điều trị SHHN : Sinh hoạt hàng ngày TĐT : Trước điều trị TK : Thần kinh TV : Thoát vị TVĐĐ : Thoát vị đĩa đệm TL : Thắt lưng TT : Thể thao VAS : Visual Analog Scale VĐ : Vận động VLTL : Vật lý trị liệu Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Http://www.lrc-tnu.edu.vn 6 MỤC LỤC Trang Đặt vấn đề ……………………………………………………………………………………… 1 Chƣơng 1. Tổng quan ………………………………………………………………… 3 1.1. Đặc điểm giải phẫu - sinh cơ học vùng thắt lưng ………………… 3 1.2. Lâm sàng, cận lâm sàng thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng . 13 1.3. Chẩn đoán thoát vị đĩa đệm …………………………………………………… 16 1.4. Điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng ………………………… 18 1.5. Điều trị kéo giãn CSTL bằng máy TM 400 …………………………… 23 Chƣơng 2. Đối tƣợng và phƣơng pháp nghiên cứu ………………… 26 2.1. Đối tượng nghiên cứu …………………………………………………………….;. 26 2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu …………………………………………. 26 2.3. Phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………… 27 2.4. Phương pháp thu thập số liệu …………………………………………………. 36 2.5. Vật liệu nghiên cứu …………………………………………………………………. 38 2.6. Xử lý số liệu 40 2.7. Khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu ……………………………………… 40 Chƣơng 3. Kết quả nghiên cứu …………………………………………………. 41 3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu ……………………………… 41 3.2. Đặc điểm lâm sàng, cận sàng của đối tượng nghiên cứu …… 44 3.3. Đánh giá kết quả điều trị ……………………………………………………… 47 Chƣơng 4. Bàn luận, kết luận, khuyến nghị ……………………………. 54 4.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu ……………………………. 54 4.2. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng …………………………………… ……. 56 4.3. Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân đau CSTL do TVĐĐ 60 Kết luận 65 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Http://www.lrc-tnu.edu.vn 7 Khuyến nghị 67 Tài liệu tham khảo Phụ lục 1. Hình ảnh bệnh nhân Dương T. Phương TH. điều trị đau CSTL do TVĐĐ tại khoa VLTT - PHCN, BV ĐK TƯ TN 2. Mẫu bệnh án nghiên cứu 3. Chỉ số Oswestry Disability 4. Danh sách bệnh nhân nghiên cứu 5. Biên bản chấm luận văn thạc sĩ 6. Bản nhận xét quá trình học tập của học viên cao học 7. Quyết định V/v cho phép làm đề tài và công nhận giáo viên hướng dẫn Luận văn tốt nghiệp cao học khoá 13 (2009-2011) Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Http://www.lrc-tnu.edu.vn 8 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Nội dung Trang 2.1. Cách tính điểm phân loại mức độ đau …………………………… 28 2.2. Cách tính điểm mức độ giãn CSTL ……………………………… 29 2.3. Cách tính điểm độ Lassègue ………………………………………… 29 2.4. Cách tính điểm tầm vận động khớp CSTL ……………………. 29 3.1. Phân bố bệnh nhân theo tuổi …………………………………………. 41 3.2. Phân bố bệnh theo nghề nghiệp ……………………………………. 42 3.3. Hoàn cảnh khởi phát bệnh ……………………………………………… 43 3.4. Mức độ đau của đối tượng nghiên cứu ………………………… 44 3.5. Mức độ thoát vị đĩa đệm ………………………………………………… 45 3.6. Độ Lassègue của đối tượng nghiên cứu ………………………… 45 3.7. Mức độ giãn CSTL của đối tượng nghiên cứu ……………… 46 3.8. Vị trí đĩa đệm thoát vị …………………………………………………… 46 3.9. Cải thiện về mức độ đau sau 15 ngày điều trị ……………… 47 3.10. Cải thiện về mức độ đau sau 30 ngày điều trị ……………… 47 3.11. Cải thiện độ Lassègue sau 15 ngày điều trị ………………… 48 3.12. Cải thiện độ Lassègue sau 30 ngày điều trị ………………… 48 3.13. Cải thiện độ giãn CSTL sau 15 ngày điều trị ……………… 49 3.14. Cải thiện độ giãn CSTL sau 30 ngày điều trị ……………… 49 3.15. Đánh giá tầm vận động CSTL sau 15 ngày điều trị ……… 50 3.16. Đánh giá tầm vận động CSTL sau 30 ngày điều trị ……… 51 3.17. Cải thiện các chức năng SHHN sau 15 ngày điều trị …… 52 3.18. Cải thiện các chức năng SHHN sau 30 ngày điều trị …… 52 3.19. Kết quả điều trị chung sau 15 ngày điều trị ………………… 53 3.20. Kết quả điều trị chung sau 30 ngày điều trị ………………… 53 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Http://www.lrc-tnu.edu.vn 9 DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH STT Nội dung Trang 1.1. Cấu tạo cột sống ………………………………………………………… 3 1.2. Cấu tạo đốt sống thắt lưng ………………………………………… 4 1.3. Dây chằng đốt sống ……………………………………………………… 5 1.4. Cấu trúc đĩa đệm cột sống …………………………………………… 7 1.5. Tương quan vị trí giải phẫu và rễ thần kinh bị chèn ép 10 1.6. Cấu trúc đám rối cùng ………………………………………………… 12 1.7. Mức độ thoát vị đĩa đệm ……………………………………………… 16 2.8. Động tác 1 của chương trình Williams ……………………… 34 2.9. Động tác 2 của chương trình Williams ……………………… 34 2.10. Động tác 3 của chương trình Williams ……………………… 35 2.11. Động tác 4 của chương trình Williams ……………………… 35 2.12. Động tác 5 của chương trình Williams ……………………… 36 2.13. Động tác 6 của chương trình Williams ……………………… 36 2.14. Thang điểm đau ……………………………………………………………. 38 2.15. Thước đo tầm vận động khớp …………………………………… 39 2.16. Máy TM 400 ………………………………………………………………… 39 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ STT Nội dung Trang 3.1. Phân bố bệnh theo giới ……………………………………… … 41 3.2. Phân bố theo thời gian mắc bệnh ……………………………… 42 3.3. Hướng lan của triệu chứng đau …………………………………… 44 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Http://www.lrc-tnu.edu.vn 10 ĐẶT VẤN ĐỀ Đau thắt lưng là một hội chứng rất phổ biến của nhiều bệnh, có thể gặp ở các lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp khác nhau. Hội chứng đau thắt lưng là nguyên nhân chính gây nên tình trạng nghỉ việc hoặc phải đi điều trị ở mọi lứa tuổi lao động [14], [55]. Thời gian nghỉ việc do đau thắt lưng chỉ đứng thứ hai sau viêm đường hô hấp trên và là nguyên nhân thường gặp nhất làm giảm khả năng lao động ở người trưởng thành dưới 45 tuổi [55]. Các nghiên cứu cho thấy khoảng 63 - 73% các trường hợp đau thắt lưng và 72% các trường hợp đau thần kinh tọa là do thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Thoát vị đĩa đệm vùng cột sống thắt lưng có thể gặp ở nhiều vị trí trong đó 90 - 95% xẩy ra ở L4 - L5 và L5 - S1 [53]. Do tính chất phức tạp và sự thường gặp của thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng đã gây khó khăn và tốn kém cho việc điều trị và ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội [10]. Ở Mỹ (1984) ước tính tổn thất do bệnh lý thoát vị đĩa đệm khoảng 21 - 27 tỉ USD mỗi năm. Để điều trị đau cột sống thắt lưng do thoát vị đĩa đệm có thể áp dụng một hay nhiều phương pháp kết hợp nội khoa, ngoại khoa, vật lý trị liệu: Nhiệt trị liệu, điện trị liệu, bài tập vận động cột sống thắt lưng, áo nẹp cột sống, kéo giãn cột sống thắt lưng kết hợp với dùng thuốc giãn cơ, chống viêm giảm đau không Steroid, tiêm nội đĩa đệm, điều trị giảm áp đĩa đệm bằng laser qua da, phẫu thuật lấy bỏ đĩa đệm, phương pháp nắn chỉnh cột sống … Những phương pháp này đã giải quyết được một phần bệnh sinh của thoát vị đĩa đệm do làm giảm áp lực tải trọng một cách hiệu quả, giúp cho quá trình phục hồi thoát vị đĩa đệm. Tuy nhiên, việc lựa chọn chỉ định phương pháp điều trị nhiều khi còn mang tính kinh nghiệm, thiếu những hướng dẫn chi tiết thống nhất dựa trên bằng chứng lâm sàng. Tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái [...]... m bố rng, chiu cao khoang gian t gim, dch trong khoang b cụ c ch cũn nhng phõn t ln trong khoang nht l mucopolysaccarit, s hỳt nc tr li nhm gi mt ỏp lc nht nh trong khoang Khi lc trng ti gim thỡ ỏp lc trong khoang a m gim theo, nc t bờn ngoi s i vo khoang a m, nhõn nhy s tr li chiu cao ban u v chiu cao khoang gian t c phc hi p lc trng ti v ỏp lc keo cú tỏc dng i lp nhau S húa bi Trung tõm Hc liu HTN... Eltrac ( H Lan ), TM 300, TM 400 ( Nht Bn ) Bnh vin a khoa Trung ng Thỏi Nguyờn hin nay ang s dng mỏy TM 400 do hóng ITO Nht Bn sn xut 2003 S húa bi Trung tõm Hc liu HTN 34 Http://www.lrc-tnu.edu.vn Chng 2 I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 2.1 i tng nghiờn cu Gm 40 bnh nhõn iu tr ti khoa Vt lý tr liu - Phc hi chc nng & khoa Thn kinh, Bnh vin a khoa Trung ng Thỏi Nguyờn 2.1.1 Tiờu chun chn bnh nhõn Bnh nhõn... sng tht lng do thoỏt v a m bng phng phỏp ni khoa (dựng thuc) kt hp vi Vt lý tr liu Phc hi chc nng t nhng nm 2000 song cha cú nhng nghiờn cu chi tit ỏnh giỏ kt qu iu tr Xut phỏt t thc t, chỳng tụi tin hnh nghiờn cu ti ny nhm mc tiờu: 1 Mụ t c im lõm sng v cn lõm sng ca bnh nhõn au ct sng tht lng do thoỏt v a m 2 ỏnh giỏ kt qu iu tr bnh nhõn au ct sng tht lng do thoỏt v a m ti bnh vin a khoa Trung ng... cu ó tp trung ỏnh giỏ lc tỏc ng lờn ct sng: - Trng lng c th: lc ộp lờn ct sng do trng lc tng i nh, chim 55% trng lng, trung bỡnh nam gii 39 kg [52] Tuy nhiờn, khi ct sng chuyn ng nhanh thỡ trng lng tỏc ng lờn ct sng l tng i nhiu vỡ lc quỏn tớnh tng ng vi mc chuyn ng - Khi ng hoc ngi, lc tỏc ng lờn a m ln lt t ngoi vo trong l 51 kg v 71 kg [54], trong ú 39 kg l do trng lng c th, phn cũn li l do c lng... t sng - ng tỏc n gin, d tp 1.4.2 iu tr ngoi khoa Ch nh iu tr ngoi khoa trong cỏc trng hp: - Hi chng uụi nga - Thiu sút thn kinh nng: yu v teo c nhiu - iu tr bo tn tớch cc trong 6 tun khụng - Thoỏt v a m tỏi phỏt nhiu ln khụng ỏp ng vi iu tr bo tn na S húa bi Trung tõm Hc liu HTN 31 Http://www.lrc-tnu.edu.vn 1.5 iu tr bng phng phỏp kộo gión ct sng tht lng do thoỏt v a m bng mỏy kộo gión TM 400 1.5.1... khp, gia thõn t vi cung sng l ng ty Riờng L5, thõn t phớa trc cao hn phớa sau to n tht lng S húa bi Trung tõm Hc liu HTN 13 Http://www.lrc-tnu.edu.vn Dây chằng dọc tr-ớc Dây chằng liên mỏm ngang Dây chăng liên mỏm gai Mỏm gai Dây chằng vàng Dây chằng dc trc Đĩa liên đốt sống Dây chằng vàng Vòng xơ Nhân keo Dây chằng dọc sau Dây chng liên gai Dây chng trên gai Hỡnh 1.3 Dõy chng t sng ngun theo tỏc... ct sng, lch vo ct sng do t th gự - Hỡnh thc kộo gión : S húa bi Trung tõm Hc liu HTN 29 Http://www.lrc-tnu.edu.vn + Kộo gión bng t trng trờn bn dc + Kộo gión bng lc i trng + H thng kộo gión di nc + Kộo gión trờn h thng bn - mỏy kộo 1.4.1.3 Chõm cu C ch tỏc dng ca chõm cu cũn cha rừ rng nhng t xa ngi ta ó bit ng dng chõm cu trong iu tr au ct sng tht lng do TV Cỏc huyt l ni tp trung cỏc u mỳt thn kinh,... hi chng ta rừ nhng khụng phi do TV - Bnh nhõn b TV cn iu tr bng phu thut - Bnh nhõn b vo ct sng cu trỳc - Bnh nhõn d ng vi cỏc thuc chng viờm gim au khụng steroid, gión c - Bnh nhõn khụng t nguyn tham gia nghiờn cu, khụng tuõn th nguyờn tc iu tr 2.2 Thi gian v a im nghiờn cu - Thi gian: t thỏng 1/2011 n thỏng 6/2011 - a im: Bnh vin a khoa Trung ng Thỏi Nguyờn S húa bi Trung tõm Hc liu HTN 35 Http://www.lrc-tnu.edu.vn... mỳt thn kinh, l ni giao lu vi mụi trng bờn ngoi vỡ vy chõm cu cú tỏc dng hn ch cỏc xung ng dn truyn au t ngoi biờn v trung ng ng thi cú tỏc dng gión c, giỳp tng cng cung cp mỏu, oxy ti ch do ú lm gim au 1.4.1.4 Cỏc bi tp phc hi chc nng vựng ct sng tht lng Trong iu tr au ct sng tht lng do TV, bi tp ct sng úng vai trũ quan trng, nú khụng ch t c mc ớch gim au, phc hi tm vn ng CSTL m cũn cú tỏc dng phũng... trỳc ỏm ri cựng ngun theo tỏc gi Frank U, Netter trớch t [16] Thn kinh ngi gm hai dõy: thn kinh chy v thn kinh mỏc chung - Thn kinh mỏc chung do cỏc si sau ca ỏm ri tht lng cựng to thnh (L4 - S2) - Thn kinh chy do cỏc si trc ca ỏm ri cựng to thnh (L4 - S3) S húa bi Trung tõm Hc liu HTN 21 Http://www.lrc-tnu.edu.vn Thn kinh ngi i t trong chu hụng bộ qua khuyt ngi ln di c hỡnh qu lờ ra vựng mụng mụng: . sàng của bệnh nhân đau cột sống thắt lưng do thoát vị đĩa đệm. 2. Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân đau cột sống thắt lưng do thoát vị đĩa đệm tại bệnh viện Đa khoa Trung Ương Thái Nguyên. . HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y - DƢỢC PHẠM THỊ THƢƠNG HUYỀN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN ĐAU CỘT SỐNG THẮT LƢNG DO THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI. 73% các trường hợp đau thắt lưng và 72% các trường hợp đau thần kinh tọa là do thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Thoát vị đĩa đệm vùng cột sống thắt lưng có thể gặp ở nhiều vị trí trong đó
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân đau cột sống thắt lưng do thoát vị đĩa đệm tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên, đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân đau cột sống thắt lưng do thoát vị đĩa đệm tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên, đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân đau cột sống thắt lưng do thoát vị đĩa đệm tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Từ khóa liên quan