BIỂU DIỄN TRI THỨC VÀ GIẢI TOÁN TỰ ĐỘNG

48 1,919 12
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2012, 10:44

BIỂU DIỄN TRI THỨC VÀ GIẢI TOÁN TỰ ĐỘNG BIỂU DIỄN TRI THỨC BIỂU DIỄN TRI THỨC GIẢI TOÁN TỰ ĐỘNGGIẢI TOÁN TỰ ĐỘNGĐại Học Quốc Gia TP.HCM - 2001Hoàng KiếmĐỗ Văn Nhơn NỘI DUNG:NỘI DUNG:Đại Học Quốc Gia TP.HCM - 2001ª Tổng quan về biểu diễn tri thức giải toán dựa trên tri thức.ª Mạng suy diễn tính toánª Mô hình tri thức các đối tượng tính toán. PHẦN 1. TỔNG QUANPHẦN 1. TỔNG QUANI.I. Khái niệm về Tri thức biểu diễn tri thức. Khái niệm về Tri thức biểu diễn tri thức.II.II. Cấu trúc của một hệ giải bài toán dựa trên tri Cấu trúc của một hệ giải bài toán dựa trên tri thức.thức.III.III. Các phương pháp biểu diễn tri thức. Các phương pháp biểu diễn tri thức.IV.IV. Suy diễn tự động. Suy diễn tự động.V.V. Giới thiệu nhận đònh một số công trình Giới thiệu nhận đònh một số công trình nghiên cứu.nghiên cứu.Đại Học Quốc Gia TP.HCM - 2001 I. TRI THỨC BIỂU DIỄN TRI I. TRI THỨC BIỂU DIỄN TRI THỨCTHỨC1.1 Khái niệm tri thức1.1 Khái niệm tri thức1.2 Khái niệm về biểu diễn tri thức1.2 Khái niệm về biểu diễn tri thức1.3 Các dạng tri thức1.3 Các dạng tri thứcĐại Học Quốc Gia TP.HCM - 2001 1.1 Khái niệm tri thức1.1 Khái niệm tri thức°Tri thức không có được đònh nghóa chính xácTri thức không có được đònh nghóa chính xác°Khái niệm: Tri thức (knowledge) là sự hiểu biết về Khái niệm: Tri thức (knowledge) là sự hiểu biết về một lónh vực của chủ đề.một lónh vực của chủ đề.°Lónh vực: miền chủ đề được chú trọng.Lónh vực: miền chủ đề được chú trọng.ªTri thức thøng bao gồm các khái niệm, các loại sự Tri thức thøng bao gồm các khái niệm, các loại sự kiện, các luật, .kiện, các luật, .Đại Học Quốc Gia TP.HCM - 2001 Ví dụ:Ví dụ:1. Kiến thức về một lónh vực y học khả năng chẩn 1. Kiến thức về một lónh vực y học khả năng chẩn đoán bệnh là tri thức.đoán bệnh là tri thức.2. Biết một tam giác có các yếu tố nào cùng với các công 2. Biết một tam giác có các yếu tố nào cùng với các công thức liên hệ giữa các yếu tố là tri thức.thức liên hệ giữa các yếu tố là tri thức.3. Biết các dạng cấu trúc dữ liệu thường dùng trong lập 3. Biết các dạng cấu trúc dữ liệu thường dùng trong lập trình cùng với các thuật toán xử lý cơ bản trên các cấu trình cùng với các thuật toán xử lý cơ bản trên các cấu trúc là tri thức. trúc là tri thức. Đại Học Quốc Gia TP.HCM - 2001 1.2 Khái niệm về biểu diễn tri thức 1.2 Khái niệm về biểu diễn tri thức °Biểu diễn tri thức (Knowledge Representation) là sự Biểu diễn tri thức (Knowledge Representation) là sự diễn đạt thể hiện của tri thức dưới những dạng thích diễn đạt thể hiện của tri thức dưới những dạng thích hợp để có thể tổ chức một cơ sở tri thức của hệ thống.hợp để có thể tổ chức một cơ sở tri thức của hệ thống.°Tại sao phải biểu diễn tri thức?Tại sao phải biểu diễn tri thức?Biểu diễn tri thức giúp có thể tổ chức cài đặt một cơ Biểu diễn tri thức giúp có thể tổ chức cài đặt một cơ sở tri thức cho các hệ chuyên gia, các hệ cở sở tri thức sở tri thức cho các hệ chuyên gia, các hệ cở sở tri thức các hệ giải bài toán dựa trên tri thức.và các hệ giải bài toán dựa trên tri thức.Đại Học Quốc Gia TP.HCM - 2001 Công cụ cho việc biểu diễn tri thứcCông cụ cho việc biểu diễn tri thức°Các cấu trúc dữ liệu cơ bản: dãy, danh sách, tập hợp, Các cấu trúc dữ liệu cơ bản: dãy, danh sách, tập hợp, mẫu, .mẫu, .°Các cấu trúc dữ liệu trừu tượng: ngăn xếp, hàng đợi.Các cấu trúc dữ liệu trừu tượng: ngăn xếp, hàng đợi.°Các mô hình toán học: đồ thò, cây.Các mô hình toán học: đồ thò, cây.°Các mô hình đối tượng. Các mô hình đối tượng. °Các ngôn ngữ đặc tả tri thức.Các ngôn ngữ đặc tả tri thức.Đại Học Quốc Gia TP.HCM - 2001 Ví dụ: Ví dụ: Kiến thức về một tam giác cần thiết cho việc giải bài Kiến thức về một tam giác cần thiết cho việc giải bài toán tam giác có thể được biểu diễn gồm:toán tam giác có thể được biểu diễn gồm:°Một tập hợp các biến thực, mỗi biến đại diện cho một Một tập hợp các biến thực, mỗi biến đại diện cho một yếu tố của tam giác.yếu tố của tam giác.°Một tập hợp các công thức liên hệ tính toán trên các Một tập hợp các công thức liên hệ tính toán trên các yếu tố của tam giác.yếu tố của tam giác.Đại Học Quốc Gia TP.HCM - 2001 Tập các biến trong tam giác gồm:Tập các biến trong tam giác gồm:•a, b, c : 3 cạnh của tam giác.•α, β, γ : 3 góc đối diện với 3 cạnh tương ứng trong tam giác.•ha, hb, hc : 3 đường cao tương ứng với 3 cạnh của tam giác.•S : diện tích tam giác.•p : nửa chu vi của tam giác.•R : bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác.•v.v .Đại Học Quốc Gia TP.HCM - 2001[...]... trên tri thức được khai báo.Đại Học Quốc Gia TP.HCM - 2001 PHẦN 1. TỔNG QUANPHẦN 1. TỔNG QUANI.I. Khái niệm về Tri thức biểu diễn tri thức. Khái niệm về Tri thức biểu diễn tri thức. II.II. Cấu trúc của một hệ giải bài toán dựa trên tri Cấu trúc của một hệ giải bài toán dựa trên tri thức. thức. III.III. Các phương pháp biểu diễn tri thức. Các phương pháp biểu diễn tri thức. IV.IV.... Representation) là sự Biểu diễn tri thức (Knowledge Representation) là sự diễn đạt thể hiện của tri thức dưới những dạng thích diễn đạt thể hiện của tri thức dưới những dạng thích hợp để có thể tổ chức một cơ sở tri thức của hệ thống.hợp để có thể tổ chức một cơ sở tri thức của hệ thống.°Tại sao phải biểu diễn tri thức? Tại sao phải biểu diễn tri thức? Biểu diễn tri thức giúp có thể tổ chức cài đặt... pháp biểu diễn tri thức 5.1 Các phương pháp biểu diễn tri thức °Các phương pháp chung: các phương pháp biểu diễn theo logic hình thức, các phương pháp biểu diễn thủ tục, các phương pháp biểu diễn dạng mạng các phương pháp biểu diễn cấu trúc°Ưu điểm của mỗi phương pháp: thích hợp cho việc biểu diễn từng dạng tri thức riêng lẻ.°Nhược điểm chung: chỉ biểu diễn được một khía cạnh của tri thức. .. cài đặt một cơ Biểu diễn tri thức giúp có thể tổ chức cài đặt một cơ sở tri thức cho các hệ chuyên gia, các hệ cở sở tri thức sở tri thức cho các hệ chuyên gia, các hệ cở sở tri thức các hệ giải bài toán dựa trên tri thức. và các hệ giải bài toán dựa trên tri thức. Đại Học Quốc Gia TP.HCM - 2001 °Nhược điểm: (1) thực hiện thiết kế một thuật toán thực hành tính toán trên máy tính... thức. IV.IV. Suy diễn tự động. Suy diễn tự động. V.V. Giới thiệu nhận định một số công trình Giới thiệu nhận định một số công trình nghiên cứu.nghiên cứu.Đại Học Quốc Gia TP.HCM - 2001 NỘI DUNG:NỘI DUNG:Đại Học Quốc Gia TP.HCM - 2001ª Tổng quan về biểu diễn tri thức giải toán dựa trên tri thức. ª Mạng suy diễn tính toán ª Mô hình tri thức các đối tượng tính toán. 5.1... PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄNIII. CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN TRI THỨC TRI THỨC3.1 Biểu diễn dựa trên logic hình thức 3.1 Biểu diễn dựa trên logic hình thức 3.2 Hệ luật dẫn3.2 Hệ luật dẫn3.3 Mạng ngữ nghóa3.3 Mạng ngữ nghóa3.4 Các khung (frame)3.4 Các khung (frame)Đại Học Quoác Gia TP.HCM - 2001 IV. SUY DIỄN TỰ ĐỘNGIV. SUY DIỄN TỰ ĐỘNG4.1 Khái niệm4.1 Khái niệm4.2 Hợp giải trong tri thức dạng... tri thức riêng lẻ.°Nhược điểm chung: chỉ biểu diễn được một khía cạnh của tri thức đa dạng chưa hướng tới một mô hình tri thức bao hàm nhiều dạng thông tin nhiều dạng sự kiện khác nhau.Đại Học Quốc Gia TP.HCM - 2001 BIỂU DIỄN TRI THỨC BIỂU DIỄN TRI THỨC GIẢI TOÁN TỰ ĐỘNGGIẢI TOÁN TỰ ĐỘNGĐại Học Quốc Gia TP.HCM - 2001Hoàng KiếmĐỗ Văn Nhơn Tập các biến trong tam giác... …chiến lược, …° Tri thức meta: tri thức về các dạng tri thức khác Tri thức meta: tri thức về các dạng tri thức khác cách sử dụng chúng.cách sử dụng chúng.Đại Học Quốc Gia TP.HCM - 2001 4.5 Suy diễn hỗn hợp4.5 Suy diễn hỗn hợp°Phương pháp: Kết hợp 2 quá trình suy diễn tiến suy diễn lùi nhằm khắc phục khuyết điểm của mỗi phương pháp nâng cao hiệu quả của quá trình suy diễn trong... điểm của suy diễn tiến: Không cảm nhận được sự gần tới đích.°Nhược điểm của suy diễn lùi: thường dẫn tới sự phân nhánh lớn không cảm nhận được sự cần chuyển hướng dòng suy nghó.Đại Học Quốc Gia TP.HCM - 2001 2.2 Vấn đề biểu diễn tri thức 2.2 Vấn đề biểu diễn tri thức ° Biểu diễn tri thức đóng vai trò rất quan trọng trong thiết kế xây dựng một hệ giải bài toán thông minh và các hệ chuyên... dạng logic4.2 Hợp giải trong tri thức dạng logic4.3 Suy diễntiến4.3 Suy diễntiến4.4 Suy diễn lùi4.4 Suy diễn lùi4.5 Suy diễn hỗn hợp4.5 Suy diễn hỗn hợpĐại Học Quốc Gia TP.HCM - 2001 4.2 Hợp giải trong tri thức dang logic4.2 Hợp giải trong tri thức dang logic°Phương pháp: Thực hiện quá trình phát sinh sự kiện mới bằng cách sử dụng các luật suy diễn cơ bản trên các biểu thức logic như: . 2001 I. TRI THỨC VÀ BIỂU DIỄN TRI I. TRI THỨC VÀ BIỂU DIỄN TRI THỨCTHỨC1.1 Khái niệm tri thức1 .1 Khái niệm tri thức1 .2 Khái niệm về biểu diễn tri thức1 .2. BIỂU DIỄN TRI THỨC VÀ BIỂU DIỄN TRI THỨC VÀ GIẢI TOÁN TỰ ĐỘNGGIẢI TOÁN TỰ ĐỘNGĐại Học Quốc Gia TP.HCM - 2001Hoàng
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỂU DIỄN TRI THỨC VÀ GIẢI TOÁN TỰ ĐỘNG, BIỂU DIỄN TRI THỨC VÀ GIẢI TOÁN TỰ ĐỘNG, BIỂU DIỄN TRI THỨC VÀ GIẢI TOÁN TỰ ĐỘNG

Từ khóa liên quan