Nghiên cứu sự hấp phụ của vỏ trứng gà nhằm tìm thêm một phương pháp mới có thể loại bỏ kim loại nặng ra khỏi môi trường bị ô nhiễm kim loại nặng

66 958 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2014, 14:48

Nghiên cứu sự hấp phụ của vỏ trứng gà nhằm tìm thêm một phương pháp mới có thể loại bỏ kim loại nặng ra khỏi môi trường bị ô nhiễm kim loại nặng Báo cáo nghiên cứu khoa học GVHD: TS.Nguyễn Văn Sức Trang 1 MỤC LỤC CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG 7 1.1 Đặt vấn đề: 7 1.2 Sự cần thiết của đề tài: 7 1.3. Mục đích của đề tài: 8 1.4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu: 8 1.5. Tình hình nghiên cứu xử lý kim loại nặng: 8 1.6. Phƣơng pháp nghiên cứu: 9 CHƢƠNG II: TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ KIM LOẠI NẶNG TRONG NƢỚC 11 2.1. Giới thiệu về Chì: 11 2.1.1. Đặc tính của Chì: 11 2.1.2. Ứng dụng của Chì: 12 2.1.3. Các nguồn phát sinh Chì: 12 2.2. Giới thiệu về Cadimi: 14 2.2.1. Đặc tính của Cadimi: 14 2.2.2. Ứng dụng của Cadimi: 14 2.2.3. Các nguồn phát sinh Cadimi: 15 2.3. Giới thiệu về vỏ trứng gà: 15 2.3.1. Cấu tạo vỏ trứng: 15 2.3.2. Tính chất lớp protein: 17 2.4. Các phƣơng pháp xử lý kim loại nặng (Pb 2+ và Cd 2+ ): 18 CHƢƠNG III: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGUYÊN LÝ DÙNG VỎ TRỨNG GÀ ĐỂ XỬ LÝ KIM LOẠI NẶNG 23 3.1. Lý thuyết hấp phụ: 23 3.2. Cân bằng và đẳng nhiệt hấp phụ: 23 3.3. Phƣơng trình đẳng nhiệt Langmuir: 24 3.4. Phƣơng trình đẳng nhiệt Freundich: 25 3.5. Lý thuyết phƣơng pháp cực phổ: 26 3.5.1. Giải thích sóng cực phổ: 27 Báo cáo nghiên cứu khoa học GVHD: TS.Nguyễn Văn Sức Trang 2 3.5.2. Các hiện tƣợng ngăn cản việc xác định: 29 3.5.3. Độ chọn lọc: 29 3.5.4. Độ nhạy: 29 3.5.5. Độ chính xác: 29 CHƢƠNG IV: VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 4.1. Hóa chất, dụng cụ, thiết bị: 30 4.1.1. Hóa chất: 30 4.1.2. Dụng cụ: 30 4.1.3. Thiết bị: 30 4.2. Chuẩn bị mẫu, hóa chất cho việc phân tích: 30 4.2.1. Chuẩn bị mẫu: 30 4.2.2. Cách thực hiện đo bằng máy cực phổ: 31 4.3. Các bƣớc thực hiện trƣớc khi thí nghiệm: 32 4.4. Tiến hành thực nghiệm: 32 4.4.1. Với ion kim loại Chì: 32 4.4.1.1. Xây dựng đƣờng chuẩn: 32 4.4.1.2. Thí nghiệm khảo sát ảnh hƣởng của pH, nhiệt độ lên khả năng hấp phụ của trứng ở các nhiệt độ (30 0 C, 60 0 C, 80 0 C, 105 0 C, 120 0 C) đối với ion kim loại Chì: 33 4.4.1.3. Thí nghiệm khảo sát ảnh hƣởng của thời gian lên khả năng hấp phụ của trứng ở các nhiệt độ (30 0 C) đối với ion kim loại Chì: 33 4.4.1.4. Khảo sát lƣợng ion Chì tối ƣu cho khả năng hấp thụ của 0,1g trứng của trứng sấy ở 30 0 C đối cới ion kim loại Chì: 33 4.4.1.5. Khảo sát lƣợng trứng tối ƣu cho quá trình hấp phụ của trứng sấy ở 30 0 C đối cới ion kim loại Chì: 34 4.4.2. Với ion kim loại Cadimi: 34 4.4.2.1. Xây dựng đƣờng chuẩn: 34 4.4.2.2. Thí nghiệm khảo sát ảnh hƣởng của pH, nhiệt độ lên khả năng hấp phụ của trứng ở các nhiệt độ (30 0 C, 60 0 C, 80 0 C, 105 0 C, 120 0 C) đối với ion kim loại Cadimi: 35 4.4.2.3. Thí nghiệm khảo sát ảnh hƣởng của thời gian lên khả năng hấp phụ của trứng ở các nhiệt độ (30 0 C) đối với ion kim loại Cadimi: 35 4.4.2.4. Khảo sát lƣợng ion Cadimi tối ƣu cho khả năng hấp thụ của 0,1g trứng của trứng sấy ở 30 0 C đối cới ion kim loại Cadimi: 35 Báo cáo nghiên cứu khoa học GVHD: TS.Nguyễn Văn Sức Trang 3 4.4.2.5. Khảo sát lƣợng trứng tối ƣu cho quá trình hấp phụ của trứng sấy ở 30 0 C đối cới ion kim loại Cadimi: 36 CHƢƠNG V: KẾT QUẢ VÀ NHẬN XÉT. 37 5.1. Khảo sát sự hấp phụ của vỏ trứng với Chì (Pb 2+ ): 37 5.1.1. Xây dựng đƣờng chuẩn: 37 5.1.2. Thí nghiệm khảo sát ảnh hƣởng của pH, nhiệt độ lên khả năng hấp phụ của trứng ở các nhiệt độ (30 o C, 60 o C, 80 o C, 105 o C, 120 o C) đối với ion kim loại Chì: 37 5.1.3. Thí nghiệm khảo sát ảnh hƣởng của thời gian lên khả năng hấp phụ của trứng ở các nhiệt độ (30 0 C) đối với ion kim loại Chì: 42 5.1.4. Khảo sát lƣợng ion Chì tối ƣu cho khả năng hấp thụ của 0,1g trứng của trứng sấy ở 30 0 C đối cới ion kim loại Chì: 46 5.1.5. Khảo sát lƣợng trứng tối ƣu cho quá trình hấp phụ của trứng sấy ở 30 0C đối cới ion kim loại Chì: 49 5.2. Khảo sát hấp phụ của vỏ trứng với Cadimi: 51 5.2.1. Xây dựng đƣờng chuẩn: 51 5.2.2. Thí nghiệm khảo sát ảnh hƣởng của pH, nhiệt độ lên khả năng hấp phụ của trứng ở các nhiệt độ (30 0 C, 60 0 C, 80 0 C, 105 0 C, 120 0 C) đối với ion kim loại Cadimi: 52 5.2.3. Thí nghiệm khảo sát ảnh hƣởng của thời gian lên khả năng hấp phụ của trứng ở các nhiệt độ (30 0 C) đối với ion kim loại Cadimi: 56 5.2.4. Khảo sát dung lƣợng hấp phụ cực đại của vỏ trứng sấy ở 30 0 C đối với ion kim loại Cadimi ở nhiệt độ phòng nghiên cứu khoảng 30 0 C: 58 5.2.5 Khảo sát lƣợng trứng tối ƣu cho quá trình hấp phụ của trứng sấy ở 30 0 C đối cới ion kim loại Cadimi: 62 CHƢƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 65 6.1. Kết luận: 65 6.2. Khuyến nghị: 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 Báo cáo nghiên cứu khoa học GVHD: TS.Nguyễn Văn Sức Trang 4 MỤC LỤC BẢNG Bảng 1: Ô nhiễm kim loại nặng trong sông Sài Gòn năm 1996 7 Bảng 2: Hàm lượng trung bình của Chì trong một số khoáng chất 13 Bảng 3: Kết quả khử ion Cd2+ bằng keo tụ hydroxit Cadimi 19 Bảng 4: Tổng hợp các phương án khử Chì trong nước thải 21 Bảng 5: Cách pha mẫu dung dịch ion Pb2+ thí nghiệm 34 Bảng 6: Mẫu khối lượng trứng thí nghiệm 34 Bảng 7: Cách pha mẫu dung dịch ion Cd2+ thí nghiệm 36 Bảng 8: Mẫu khối lượng trứng thí nghiệm 36 Bảng 9: Kết quả thí nghiệm xây dựng đường chuẩn 37 Bảng 10: Kết quả trước hấp phụ ở pH = 4,05 38 Bảng 11: Kết quả sau hấp phụ 38 Bảng 12: Kết quả trước hấp phụ ở pH = 5,04 39 Bảng 13: Kết quả sau hấp phụ 39 Bảng 14: Kết quả trước hấp phụ ở pH = 6,03 40 Bảng 15: Kết quả sau hấp phụ 40 Bảng 16: Kết quả trước hấp phụ ở pH = 7,02 41 Bảng 17: Kết quả sau hấp phụ 41 Bảng 18: Kết quả trước hấp phụ thí nghiệm thứ 1 42 Bảng 19: Kết quả sau hấp phụ 43 Bảng 20: Kết quả trước hấp phụ thí nghiệm thứ 2 44 Bảng 21: Kết quả sau hấp phụ 45 Bảng 22: Kết quả trước hấp phụ thí nghiệm 46 Bảng 23: Kết quả sau hấp phụ 47 Bảng 24: Kết quả trước hấp phụ 49 Bảng 25: Kết quả sau hấp phụ 50 Bảng 26: Kết quả thí nghiệm xây dựng đường chuẩn 51 Bảng 27: Kết quả trước hấp phụ ở pH = 3,95 52 Bảng 28: Kết quả sau hấp phụ 52 Bảng 29: Kết quả trước hấp phụ ở pH = 4,95 53 Báo cáo nghiên cứu khoa học GVHD: TS.Nguyễn Văn Sức Trang 5 Bảng 30: Kết quả sau hấp phụ 53 Bảng 31: Kết quả trước hấp phụ ở pH = 5,95 54 Bảng 32: Kết quả sau hấp phụ 54 Bảng 33: Kết quả trước hấp phụ ở pH = 6,88 55 Bảng 34: Kết quả sau hấp phụ 55 Bảng 35: Kết quả trước hấp phụ thí nghiệm thứ 1 56 Bảng 36: Kết quả sau hấp phụ 57 Bảng 37: Kết quả trước hấp phụ 63 Bảng 38: Kết quả sau hấp phụ 63 MỤC LỤC HÌNH Hình 1: Ảnh chụp bề mặt vỏ trứng 16 Hình 2: Glycoprotein dạng mạng lưới sợi 16 Hình 3: Cấu trúc của protein 18 Hình 4: Cường độ dòng điện của máy cực phổ 32 Hình 5: Đồ thị đường chuẩn ion Pb2+ 37 Hình 6: Ảnh hưởng của nhiệt độ, pH đến sự hấp phụ của vỏ trứng gà với ion Chì 42 Hình 7: Ảnh hưởng của thời gian lên khả năng hấp phụ của trứng đối với ion Pb2+ = 0,01572mg/ml 44 Hình 8: Ảnh hưởng của thời gian lên khả năng hấp phụ của trứng đối với nồng độ ion Pb 2+ = 0,0275 mg/ml 46 Hình 9: Dạng đường thẳng của phương trình Langmuir 48 Hình 10: Dạng đường cong của phương trình Langmuir lượng trứng thí nghiệm 0,1g 49 Hình 11: Ảnh hưởng của liều lượng trứng (300C) đến quá trình hấp phụ Pb2+ ở nồng độ )/(5549,1 2 mlgC Pb    50 Hình 12: Đồ thị đường chuẩn ion Cd 2+ 51 Hình 13: Ảnh hưởng của nhiệt độ, pH đến sự hấp phụ của vỏ trứng gà với ion Cadimi 56 Hình 14: Ảnh hưởng của thời gian tiếp xúc đến khả năng hấp phụ Cadimi của vỏ trứng gà sấy ở 30 0 C với )/( 4402,11884,9 2 mlgC Cd    58 Hình 15: Phương trình đẳng nhiệt Langmuir, Freundlich dạng đường thẳng 61 Báo cáo nghiên cứu khoa học GVHD: TS.Nguyễn Văn Sức Trang 6 Hình 16: Phương trình Langmuir thể hiện sự hấp phụ cân bằng của 0,1 g trứng sấy 30 0 C ở pH= 5,04 61 Hình 17: Ảnh hưởng của khối lượng vỏ trứng (sấy ở 30 0 C) đến khả năng hấp phụ Cd 2+ ở môi trường có )/( 358,11039,11 2 mlgC Cd    64 Báo cáo nghiên cứu khoa học GVHD: TS.Nguyễn Văn Sức Trang 7 CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Đặt vấn đề: Ô nhiễm nước trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng đang là một vấn đề nhức nhối hiện nay bởi những tác hại to lớn của chúng đến chất lượng môi trường và sức khỏe con người trên toàn thế giới. Đặc biệt từ khi cuộc cách mạng khoa học công nghệ ra đời một mặt năng suất lao động nâng cao một cách đáng kể, nhưng đồng thời kèm theo đó là mức độ tàn phá môi trường sống của chính chúng ta ngày càng đáng sợ và nghiêm trọng hơn. Nước thải công nghiệp kèm theo các chất độc hại như kim loại nặng đang là mối nguy hiểm đối với môi trường cũng như chất lượng cuộc sống của người dân. Ở Việt Nam, ô nhiễm môi trường nước cũng đang ở mức báo động. TP.Hồ Chí Minh (HCM), Đà Nẵng, Vinh, Hà Nội, Hải Phòng và các thành phố lớn là những nơi dẫn đầu về mức độ ô nhiễm. Ở TP.HCM, hầu hết các kênh rạch bị ô nhiễm trầm trọng: Ô nhiễm hữu cơ, ô nhiễm vô cơ và sinh vật, ô nhiễm kim loại nặng. Đặc biệt ô nhiễm kim loại nặng đang là vấn đề báo động ở các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất. Bảng 1: Ô nhiễm kim loại nặng trong sông Sài Gòn năm 1996 Fe(g/l) Mn (g/l) Zn (g/l) Cu (g/l) Cd (g/l) 2 0,9 1,7 0,9 10 (Nguồn: www.hcmussh.edu.vn/USSH/ImportFile/Magazine/Journal051006024841.doc) Hiện nay các nhà khoa học trong và ngoài nước đang nỗ lực nghiên cứu các phương pháp khác nhau để loại bỏ kim loại nặng trong nước đến mức chấp nhận được đồng thời cũng đảm bảo tính hiệu quả về mặt kinh tế. Ngoài các phương pháp vật lý, hóa học cũng như sinh học đã và đang dùng hoặc đang được nghiên cứu để đưa vào ứng dụng thì việc nghiên cứu sử dụng các vật liệu, chất liệu mới là vấn đề cần thiết cho bất cứ một ngành nghề nào. Đặc biệt sử dụng các vật liệu tự nhiên, tái sử dụng những phế thải thân thiện với môi trường luôn được đặt lên hàng đầu nhằm không gây tổn hại đến môi trường, đảm bảo cho sự phát triển bền vững mà vẫn đem lại hiệu của cao khi sử dụng. 1.2 Sự cần thiết của đề tài: Kim loại nặng (KLN) có vai trò thật sự to lớn trong quá trình phát triển của loài người, đặc biệt trong các ngành công nghiệp. Tuy nhiên chất thải có chứa kim loại nặng ở trạng thái ion (KLN tồn tại trong nước, đất…) thì nó lại cực kỳ độc hại với con người, thực vật, động vật nếu nó thâm nhập vào cơ thể. Tích lũy với nồng độ cao KLN có thể gây ung thư cho con người, động vật còn thực vật không phát triển được… Hiện nay có nhiều công trình nghiên cứu nhằm tìm ra phương pháp tối ưu nhất để loại bỏ ion kim loại nặng ra khỏi môi trường bị ô nhiễm. Trong phạm vi của đề tài, chúng tôi chỉ nghiên cứu việc loại bỏ KLN ra khỏi môi trường nước. Báo cáo nghiên cứu khoa học GVHD: TS.Nguyễn Văn Sức Trang 8 Đề tài nghiên cứu sự hấp phụ của vỏ trứng gà nhằm tìm thêm một phương pháp mới có thể loại bỏ kim loại nặng ra khỏi môi trường bị ô nhiễm kim loại nặng. Hiện nay nguyên liệu vỏ trứng có rất nhiều và giá thành rất rẻ. Vỏ trứng có trong các lò ấp vịt, gà, các nhà máy sản xuất – chế biến bánh kẹo… Nếu nghiên cứu thành công khả năng hấp phụ của vỏ trứng đối với ion kim loại nặng sẽ mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn, tận dụng được nguồn phế thải trong chăn nuôi và công nghiệp chế biến. Đây là một nét mới của đề tài, những đề tài tương tự chưa được nghiên cứu nhiều ở nước ta. 1.3. Mục đích của đề tài: - Tìm hiểu về hai loại ion KLN điển hình là Pb 2+ và Cd 2+ : trạng thái tồn tại trong môi trường, ảnh hưởng của ion này lên con người, thực vật, động vật. - Tìm hiểu về vỏ trứng gà và nghiên cứu khả năng hấp phụ của vỏ trứng đối với 2 loại ion KLN trên. - Nghiên cứu pH tối ưu, thời gian tối ưu, lượng Chì và Cadimi được hấp phụ tối ưu và ảnh hưởng của liều lượng cũng như khả năng hấp phụ Chì, Cadimi đối với vỏ trứng ở các nhiệt độ nung khác nhau. 1.4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu:  Đối tƣợng nghiên cứu: - Ion Pb 2+ - Ion Cd 2+ - Vỏ trứng gà công nghiệp  Phạm vi nghiên cứu: - Đề tài chỉ thực hiện trong phạm vi phòng thí nghiệm Công Nghệ Môi Trường (phòng B211) trường ĐH.SPKT TP.Hồ Chí Minh - Mẫu nước chứa Pb 2+ và Cd 2+ tự pha - Tìm hiểu phương pháp cực phổ - Tìm hiểu phương pháp hấp phụ 1.5. Tình hình nghiên cứu xử lý kim loại nặng: Ở nước ta cũng đã có nhiều công trình nghiên cứu xử lý KLN trong nước thải. Dưới đây là vài công trình tiêu biểu: - Nghiên cứu xác định đồng thời hàm lượng Cd, Zn, Pb trong nước thải khu công nghiệp Hòa Khánh – Liên Chiểu Đà Nẵng bằng phương pháp Von – Ampe hòa tan. Tác giả Lê Thị Mùi – Đại Học Sư Phạm thuộc Đại Học Đà Nẵng - Nghiên cứu xử lý nước thải chứa kim loại nặng Đồng, Kẽm, Niken, Chì bằng thiết bị phản ứng tạo hạt. Luận văn Thạc sĩ của Hồ Thị Xuân Tình. Báo cáo nghiên cứu khoa học GVHD: TS.Nguyễn Văn Sức Trang 9 - Nghiên cứu bước đầu quá trình xử lý nước thải chứa kim loại nặng bằng việc sử dụng vật liệu chất thải rắn từ ngành chế biến Thủy sản. Luận văn Thạc sĩ của Dương Thanh Sang. - Bước đầu nghiên cứu khả năng hút thu và tích lũy Chì ở bèo tây và rau muống trong nền đất bị ô nhiễm. Tác giả Lê Đức, Trần Thị Tuyết Thu, Nguyễn Xuân Huân – ĐH Khoa Học Tự Nhiên, ĐH Quốc Gia Hà Nội. 1.6. Phƣơng pháp nghiên cứu:  Phƣơng pháp thống kê toán học: Đây là phương pháp quan trọng trong việc thu thập dữ liệu và xử lý số liệu nhằm tăng độ chuẩn xác. Phương pháp này dùng để thống kê với độ chính xác 95%, phân tích số liệu. Trong phương pháp này sử dụng phần mềm tính toán Microsoft Office Excel, máy tính bỏ túi Casio Fx-570MS.  Công thức tính toán: - Giá trị trung bình: nxnxxxx ntb //) ( 21  - Độ lệch: )( tb xxd  - Độ lệch tiêu chuẩn:   )1/( 2 ndS - Bậc tự do: 1 nK (n là số mẫu) - Độ lệch tiêu chuẩn trung bình: nSS tb  - Phương sai: 2 S  - Khoảng tin cậy: ktb tS ,    với k t ,  : hằng số Stiuden - Giá trị thực:   tb xx  Phƣơng pháp thực nghiệm: Đây là phương pháp quan trọng nhất trong toàn bộ quá trình thực hiện đề tài, toàn bộ thí nghiệm được tiến hành tại phòng thí nghiệm một cách khoa học và theo một logic nhất định nhằm đảm bảo kết quả mang lại tính hiện đại, khách quan nhất và ít sai số nhất.  Phương pháp hấp phụ.  Phương pháp cực phổ.  Phƣơng pháp đồ thị: Sử dụng đồ thị để biểu đạt các số liệu đã qua xử lý để có được cái nhìn toàn diện, trực quan hơn, qua đó có những nhận xét đánh giá đúng đắn để có hướng đi khoa học tiếp theo. Báo cáo nghiên cứu khoa học GVHD: TS.Nguyễn Văn Sức Trang 10  Phƣơng pháp so sánh: Các hiệu quả đạt được phải so sánh với các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn WHO hay tiêu chuẩn của EPA để đánh giá khả năng thực tế của các kết quả đó. [...]... chất hấp phụ Trong trạng thái bị hấp phụ các phân tử trên bề mặt chất rắn không tương tác với nhau - Quá trình hấp phụ là động, tức là quá trình hấp phụ và nhả hấp phụ có tốc độ bằng nhau khi đạt trạng thái cân bằng Tốc độ hấp phụ tỉ lệ với các vùng chưa bị chiếm chỗ (tâm hấp phụ) , tốc độ nhả hấp phụ tỉ lệ thuận với các tâm đã bị hấp phụ chiếm chỗ Tốc độ hấp phụ ra và nhả hấp phụ rd có thể tính bằng: ra. .. và chất hấp phụ có thể là liên kết vật lý hay hoá học Trang 21 Báo cáo nghiên cứu khoa học GVHD: TS.Nguyễn Văn Sức Hấp phụ hóa học: là sự hấp phụ kèm theo hiện tượng tạo thành các hợp chất hóa học trên bề mặt chất hấp phụ Các phần tử bị thu hút có thể là các phân tử hay các ion Hấp phụ vật lý: thực chất hấp phụ vật lý là hấp phụ phân tử, nghĩa là vật hấp phụ thu hút chất bị hấp phụ lên bề mặt của nó... Nhiệt độ môi trường  Áp suất  Nồng độ chất hấp phụ, chất bị hấp phụ  Thời gian tiếp xúc của các pha Trong quá trình hấp phụ, khả năng hấp phụ của một chất rắn tăng lên khi nồng độ chất hấp phụ lớn lên (nhiệt độ không đổi) Ta xét hệ hai cấu tử, gọi khả năng hấp phụ của một chất là q , nồng độ chất hấp phụ là C , ta có phương trình q  f (C ) (1) Nếu gọi C 0 và C e lần lượt là nồng độ chất hấp phụ ban... hấp phụ Khi hấp phụ do tác dụng lực hóa trị mà sinh ra liên kết hóa học  Khoảng cách tác dụng của lực hóa trị rất ngắn không quá đường kính phân tử do đó chỉ hấp phụ một lớp  Quá trình hấp phụ chỉ xảy ra những điểm đặc biệt gọi là tâm hấp phụ chứ không xảy ra trên toàn bộ bề mặt chất hấp phụ Hoạt tính chất hấp phụ phụ thuộc vào số lượng tâm hấp phụ 3.2 Cân bằng và đẳng nhiệt hấp phụ: Trong hấp phụ. .. trình hấp phụ gây ra bởi lực có bản chất hóa học Hấp phụ hóa học thường xảy ra ở nhiệt độ cao với tốc độ hấp phụ chậm Nhiệt hấp phụ hóa học khoảng 80-400 kJ/mol, tương đương với lực liên kết hoá học Hấp phụ hóa học thường kèm theo sự hoạt hoá phân tử bị hấp phụ nên còn được gọi là hấp phụ hoạt hoá Hấp phụ hóa học là giai đoạn đầu của phản ứng xúc tác dị thể - Chất hấp phụ là chất có bề mặt thực hiện hấp. .. phụ Chất hấp phụ thường ở dạng rắn - Chất bị hấp phụ là chất bị hút, dính lên bề mặt của chất hấp phụ Lực liên kết trong quá trình hấp phụ có thể là lực hút tĩnh điện, lực định hướng, lực tán xạ, trong trường hợp lực đủ mạnh có thể gây ra liên kết hóa học hay tạo phức, trao đổi ion Theo thuyết Langmuir nguyên nhân của sự hấp phụ là:  Sự có mặt những phần tử hóa trị không bão hòa trên bè mặt chất hấp. .. thiệu về vỏ trứng gà: 2.3.1 Cấu tạo vỏ trứng: Vỏ trứng gà có cấu tạo đơn giản, thành phần chủ yếu là CaCO3 chiếm 98,34% về khối lượng và một số nguyên tố khác Trong vở trứng gà có một lớp protein (glycoprotein) dạng mạng lưới sợi Trên vỏ trứng có những lỗ nhỏ giúp cho việc trao đổi khí với môi trường bên ngoài Trang 15 Báo cáo nghiên cứu khoa học GVHD: TS.Nguyễn Văn Sức Hình 1: Ảnh chụp bề mặt vỏ trứng. .. pha và gọi là sự hấp phụ bề mặt” Hấp phụ chia làm hai dạng: hấp phụ vật lý và hấp phụ hóa học  Hấp phụ vật lý: là quá trình hấp phụ gây ra bởi lực hấp phụ có bản chất vật lí và không hình thành liên kết hóa học, được thể hiện bởi các lực liên kết yếu như liên kết Van-Đơ-Van, lực tương tác tĩnh điện hoặc lực phân tán London Hấp phụ vật lý xảy ra ở nhiệt độ thấp, khoảng dưới 20 kJ/mol  Hấp phụ hóa học:... năng hấp phụ của một chất hấp phụ cho biết khối lượng chất hấp phụ cần thiết phải sử dụng hay thời gian hoạt động của sản phẩm thu được cho một chu kỳ hoạt động Trang 23 Báo cáo nghiên cứu khoa học GVHD: TS.Nguyễn Văn Sức - Tốc độ hấp phụ cho phép định lượng quy mô, độ lớn của thiết bị để đạt tới chất lượng của sản phẩm như mong muốn Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hấp phụ:  Bản chất của chất hấp phụ. .. sát hệ thống liên tục  Kết tủa hydroxit kim loại Me(OH)n: Phương pháp truyền thống xử lý KLN là kết tủa hóa học của những hydroxit kim loại bằng việc keo tụ chúng thành những bông cặn lớn hơn, nặng hơn để có thể lắng được và sau đó tách ra khỏi nước KLN hòa tan trong môi trường axit và kết tủa ở môi trường kiềm Cho nên khi tăng pH của dung dịch chứa KLN sang môi trường kiềm sẽ làm chúng kết tủa Bảng . Trang 8 Đề tài nghiên cứu sự hấp phụ của vỏ trứng gà nhằm tìm thêm một phương pháp mới có thể loại bỏ kim loại nặng ra khỏi môi trường bị ô nhiễm kim loại nặng. Hiện nay nguyên liệu vỏ trứng. ưu nhất để loại bỏ ion kim loại nặng ra khỏi môi trường bị ô nhiễm. Trong phạm vi của đề tài, chúng tôi chỉ nghiên cứu việc loại bỏ KLN ra khỏi môi trường nước. Báo cáo nghiên cứu khoa học. hết các kênh rạch bị ô nhiễm trầm trọng: Ô nhiễm hữu cơ, ô nhiễm vô cơ và sinh vật, ô nhiễm kim loại nặng. Đặc biệt ô nhiễm kim loại nặng đang là vấn đề báo động ở các khu công nghiệp, các cơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự hấp phụ của vỏ trứng gà nhằm tìm thêm một phương pháp mới có thể loại bỏ kim loại nặng ra khỏi môi trường bị ô nhiễm kim loại nặng, Nghiên cứu sự hấp phụ của vỏ trứng gà nhằm tìm thêm một phương pháp mới có thể loại bỏ kim loại nặng ra khỏi môi trường bị ô nhiễm kim loại nặng, Nghiên cứu sự hấp phụ của vỏ trứng gà nhằm tìm thêm một phương pháp mới có thể loại bỏ kim loại nặng ra khỏi môi trường bị ô nhiễm kim loại nặng

Từ khóa liên quan