101 Kế toán chi phí bán hàng & chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty XNK cung ứng vật tư thiết bị đường sắt (53tr)

58 390 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2013, 16:14

101 Kế toán chi phí bán hàng & chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty XNK cung ứng vật tư thiết bị đường sắt (53tr) Báo cáo thực tập tốt nghiệp lời nói đầu Trong thời gian thực tập em đã đợc tìm hiểu về công tác kế toán của công ty, em thấy công tác hạch toán kế toán là một công cụ sắc bén không thể thiếu đợc trong mỗi doanh nghiệp, trong hệ thống quản tài chính cũng nh trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế. Nền kinh tế Việt Nam hiện nay là nền kinh tế thị thờng có nhiều thành phần kinh tế, có sự quản vĩ mô của Nhà nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa. Trong cơ chế thị thờng các nhà quản doanh nghiệp phải thờng xuyên quyết định những công việc phải làm nh thế nào, bằng cách nào và kết quả ra sao và điều này đợc thực hiện dựa trên những thông tin do kế toán cung cấp thu thập và xử lý, từ đó có quyết định, định hớng hợp trong hoạt động kinh doanh để từ đó có thể phát triển công ty. Theo cơ chế này các đơn vị tổ chức kinh tế thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh đều phải thực hiện hạch toán kinh doanh tự chủ về tài chính và tự chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật. Hiệu quả của sản xuất kinh doanh quyết định đến sự tồn tại và phát triển hay diệt vong của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp bớc vào thơng trờng dù ở bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào đi chăng nữa thì mục tiêu cuối cùng đặt ra vẫn là lợi nhuận, yêu cầu sống còn của doanh nghiệp là làm sao gia tăng tỷ suất lợi nhuận, một trong những biện pháp hữu hiệu nhất là tiết kiệm đến mức có thể chi phí kinh doanh. Đặc biệt với doanh nghiệp thơng mại thì chi phí bán hàngchi phí quản doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số chi phí kinh doanh của doanh nghiệp nó có vai trò quan trọng và liên quan trực tiếp đến quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, nó phản ánh lao động sống và lao động vật hoá cần thiết để doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của mình. Đây là bộ phận cấu thành nên giá bán hàng hoá và có quan hệ chặt chẽ với lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp tiết kiệm chi phí lao động xã hội hạ thấp chi phí kinh doanh đồng nghĩa với việc tăng lợi nhuận kinh doanh cho doanh nghiệp giúp doanh nghiệp thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của 1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp đơn vị cũng nh các chỉ tiêu tài chính khác. Cạnh tranh bằng cách tiết kiệm chi phí kinh doanh là một cuộc cạnh tranh lành mạnh, nó không chỉ có ý nghĩa đối với doanh nghiệp mà xét trên phạm vi toàn xã hội nó góp phần tiết kiệm chi phí nâng cao chất lợng lao động xã hội. Điều này hết sức phù hợp với đạo tiết kiệm từ ngàn xa của nhân dân ta "Buôn tàu bán bè không bằng ăn rè hà tiện" thế nhng vấn đề đặt ra là làm thế nào để tiết kiệm đợc chi phí? đây là nỗi trăn trở không của riêng ai và công ty xuất nhập khẩu cung ứng vật t thiết bị đờng sắt VIRASIMEX cũng không phải là một ngoại lệ. Qua quá trình thực tập ở đây em đã nhận thức đợc phần nào nỗi trăn trở này, do vậy em đi sâu vào nghiên cứu đề tài "Kế toán chi phí bán hàng & chi phí quản doanh nghiệp tại công ty xuất nhập khẩu cung ứng vật t thiết bị đờng sắt" để làm chuyên đề tốt nghiệp. Nội dung của chuyên đề gồm 3 phần chính. Phần I: Những vấn đề luận cơ bản về kế toán chi phí bán hàngchi phí quản doanh nghiệp. Phần II: Thực trạng công tác kế toán chi phí bán hàng & chi phí quản doanh nghiệp của công ty vn ti Biển ụng . Phần III: Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác chi phí bán hàngchi phí quản doanh nghiệp tại công ty vận tải Biển Đông. Trong quá trình thực tập mặc dù đã đợc sự hớng dẫn tận tình của thầy cô và sự giúp đỡ nhiệt tình của công ty đặc biệt là phòng tài chính kế toán nhng do thời gian thực tập và trình độ có hạn nên báo cáo của em cũng không tránh khỏi sai sót em mong có sự góp ý và thông cảm của các thầy cô. Em xin chân thành cảm ơn! Học sinh thực hiện Thành Thị Diễm Phúc 2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phần I Những vấn đề luận cơ bản về kế toán chi phí bán hàngchi phí quản doanh nghiệp trong doanh nghiệp vận tải I. Khái niệm về chi phí bán hàngchi phí quản doanh nghiệp . 1. Khái niệm chi phí bán hàng: Là chi phí biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí lao động sống và lao động vật hoá liên quan trực tiếp đến khâu bảo quản tiêu thụ hàng hoá, thành phẩm, lao vụ dịch vụ mà doanh nghiệp phải chi ra trong một thời kỳ nhất định. Chi phí bán hàng đợc bù đắp bởi doanh thu trong kỳ và là 1 bộ phận chi phí quan trọng trong chi phí kinh doanh của doanh nghiệp. 2. Khái niệm chi phí quản doanh nghiệp: Là chi phí biểu hiện bằng tiền của các hao phí lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp bỏ ra để thực hiện công tác quản bao gồm, quản kinh doanh, quản hành chính và quản khác. Xét về mặt bản chất đó là những chi phí phục vụ gián tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Nó đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đợc tiến hành một cách bình thờng. Đây là chi phí tơng đối ổn định. II. Phân loại chi phí bán hàngchi phí quản doanh nghiệp. 1. Phân loại theo bản chất nội dung kinh tế. 1.1 Chi phí khấu hao tài sản cố định. Các tài sản cố định phục vụ cho mục đích kinh doanh tất nhiên phải bị hao mòn và sau một thời gian sẽ hết khả năng sử dụng khấu hao là sự chuyển dần giá trị hao mòn của tài sản cố định vào chi phí bán hàngchi phí quản doanh 3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp nghiệp. Khấu hao đợc biểu hiện bằng giá trị tiền tệ và sẽ thu hồi đợc trong doanh thu bán hàng hoá sản phẩm dịch vụ. 1.2 Chi phí vật liệu (chi phí chọn lọc, bảo quản, đóng gói bao bì) Là những khoản chi phí chi ra để giữ gìn phẩm chất hàng hoá trong quá trình dự trữ, những chi phí về cải tiến kỹ thuật, bảo quản hàng hoá những khoản chi phí phục vụ cho việc phân loại, chọn lọc đóng gói hàng hoá để đảm bảo chất lợng hàng hoá ra cũng đợc tính vào chi phí này. 1.3 Chi phí phân công. Bao gồm các khoản tiền công và các khoản phụ cấp cho cán bộ công nhân viên, các khoản trích quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định với số tiền lơng phát sinh. 1.4 Chi phí dịch vụ mua ngoài. Là những chi phí về tiền điện, tiền nớc, tiền điện thoại, tiền điện báo, thuê ngoài sửa chữa tài sản cố định thuộc văn phòng doanh nghiệp. 1.5 Chi phí bằng tiền khác. Là những chi phí cần thiết cho hoạt động kinh doanh và hoạt động quản nh: Phí sổ sách quản lý, chứng từ biểu mẫu kế toán, tuyên truyền quảng cáo, chi phí hội nghị tiếp khách, đào tạo cán bộ, lãi vay vẫn dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh phải trả. *ý nghĩa: Việc phân loại chi phí bán hàngchi phí quản doanh nghiệp theo bản chất nội dung kinh tế giúp cho doanh nghiệp hiểu đợc tầm quan trọng của mỗi loại chi phí trong quá trình sáng tạo ra giá trị mới của hàng hoá trong lu thông từ đó cho thấy những chi phí cần thiết nhng phải trong mức độ cho phép. 4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2. Phân loại theo công dụng kinh tế. Theo cách phân loại này chi phí bán hàngchi phí quản doanh nghiệp chia thành các khoản mục sau. 1.1 Chi phí tiền lơng. Bao gồm lơng chính và các khoản phụ cấp của công nhân viên ở bộ phận bán hàng và bộ phận quản doanh nghiệp. 1.2 Chi phí BHXH, BHYT, KPCD. Là khoản tiền đợc trích theo tỷ lệ hiện hành trên tổng số tiền lơng thực tế mà doanh nghiệp phải trả. Theo quy định hiện nay tỷ lệ này là 19% trên tổng quỹ lơng cấp bậc phải chi trả cho ngời lao động (15% cho BHXH, 2% BHYT, 2% cho KPCĐ). 1.3 Chi phí trừ dần công cụ, dụng cụ đồ dùng. Dụng cụ đồ dùng là những t liệu có giá trị nhỏ, thời gian sử dụng ngắn không đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định nh: Cân ở quầy hàng, máy tính thớc đo chi phí trừ dần giá trị dụng cụ đồ dùng là trong quá trình bảo quản bán hàng và bảo quản doanh nghiệp việc phân bổ tính toán giá trị công cụ đồ dùng vào chi phí bán hàngchi phí bán hàngchi phí quản doanh nghiệp tuỳ thuộc vào từng loại. - Nếu suất dùng với số lợng ít, giá trị thấp có thể phân bổ vào chi phí bán hàngchi phí quản doanh nghiệp. Khi bán hàng nếu có phế liệu thu hồi bán phế liệu hoặc các khoản quá nhiều thì đợc ghi giảm chi phí bán hàngchi phí quản doanh nghiệp. - Nếu xuất nhiều một lần với số lợng nhiều, giá trị cao cần phải đa vào tài khoản "chi phí trả trớc" và sẽ phân bổ cho hai hoặc nhiều kỳ sản xuất kinh doanh để làm cho chi phí kinh doanh trong kỳ không tăng đột ngột biến ảnh hởng lớn giá thành và kết quả sản xuất kinh doanh. 5 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1.4 Chi phí vận chuyển. Bao gồm hao phí về lao động sống và lao động vật hoá (công cụ lao động, phơng tiện, tiền cớc phí vận chuyển thuê ngoài nhằm đa hàng hoá từ lĩnh tiện vận chuyển) và lao động sống nh (trả lơng cho lái xe, công nhân khuân vác ) hoặc từ lĩnh vực sản xuất đến tiêu dùng, cớc phí trả cho chủ phơng tiện thuê hoặc cớc phí phải chi ra cho đội vận tải của đơn vị mình để vận chuyển hàng hoá kể cả tiền thuê lái xe, khấu hao phơng tiện vận chuyển của đơn vị mình. Các khoản chi phí bốc dỡ, khuân vác hàng hoá trong quá trình vận chuyển cũng đợc tính vào chi phí bán hàngchi phí quản doanh nghiệp. 1.5 Chi phí hao hụt định mức trong quá trình bán hàng. Là giá trị hàng hoá bị hao hụt trong quá trình tiêu thụ, chỉ đợc hạch toán vào chi phí bán hàng chi phí hao hụt định mức. 1.6 Chi phí hoa hồng cho đại bán hàng và uỷ thác xuất khẩu. Là khoản tiền mà các doanh nghiệp phải trả cho các đơn vị cá nhân bán hàng đại hoặc xuất khẩu uỷ thác cho công ty. 1.7 Chi phí dự phòng. Là chi phí phản ánh các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho dự phòng khoản phải thu khó đòi tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài những khoản mục trên chi phí bán hàngchi phí quản doanh nghiệp còn đợc phân loại theo nhiều khoản mục khác tuỳ thuộc vào yêu cầu quản nội bộ doanh nghiệp nh: chi phí về tiền điện, tiền điện thoại, công tác phí, tiếp khách Việc phân loại chi phí bán hàngchi phí quản doanh nghiệp theo công dụng kinh tế có tác dụng quan trọng trong việc hạch toán kế toán. Phân loại công dụng kinh tế, chi phí đợc phân chia thành các khoản mục chi phí để làm cơ sở cho 6 Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tập hợp chi phí bán hàngchi phí quản doanh nghiệp khoản mục, giám sát thực hiện kế hoạch chi phí. 3. Phân loại theo cách ứng xử (hay theo mối quan hệ với mức tiêu thụ) Đây là cách phân loại chi phí dựa trên mối quan hệ của nó với doanh thu để giúp cho chủ doanh nghiệp cũng nh ngời quản có quy định phù hợp, theo cách ứng xử này, chi phí bán hàngchi phí quản doanh nghiệp đợc chia ra thành 2 loại. 1.1 Chi phí khả biến (biến phí hay chi phí biến đổi) Là những khoản chi phí luôn thay đổi theo sự thay đổi của doanh thu Các chi phí này tăng lên theo sản lợng hàng hoá tiêu thụ của doanh nghiệp và giảm đi nếu sản lợng tăng lên theo sản lợng hàng hoá giảm, chẳng hạn nh chi phí vận chuyển, chi phí hao hụt, chọn lọc đóng gói. 1.2 Chi phí bất biến (địnhphí hay chi phí cố định): Là những chi phí ít biến động theo sự thay đổi của doanh thu chi phí bất biến đợc coi là những chi phí biến đổi trong khâu bán hàngquản doanh nghiệp. Thuộc loại chi phí này bao gồm: chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí thuê mặt bằng, phơng tiện kinh doanh, hoá đơn nộp tiền nhà đất. Cách này giúp cho hoạt động phân tích của doanh nghiệp với mức tiêu thụ đã đạt đợc xác định thì dự đoán đợc các chi phí cần thiết để đạt đợc mức lãi mong muốn, quyết định mở rộng hay thu hẹp kinh doanh có nghĩa là chi phí bất biến góp phần xây dựng kế hoạch chi phí bán hàngchi phí quản doanh nghiệp. Với ý nghĩa to lớn nh vậy kế toán chi phí bán hàngchi phí quản doanh nghiệp cũng có nhiệm vụ hết sức quan trọng trong các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thơng mại nói riêng. 7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trên thực tế có rất nhiều cách phân loại chi phí nhng kế toán chỉ ghi tập hợp chi phí theo một cách phân loại mà thôi, vì vậy cần phải phân chia chi phí thành các mục chi phí cụ thể để khi cần phân loại chi phí theo các tiêu thức phân loại khác vẫn có thể tổng hợp đợc từ số liệu kế toán. Nói tóm lại: Trong luận cũng nh trong thực tế còn có nhiều cách phân loại chi phí bán hàngchi phí quản doanh nghiệp tuy nhiên tùy từng điều kiện cụ thể, tuỳ theo mức độ yêu cầu quản mà có thể phân loại chi phí bán hàngchi phí quản doanh nghiệp theo các tiêu thức khác nhau. Nhng việc vận dụng các cách phân loại trên phải phù hợp và phục vụ tốt cho công tác quản chi phí bán hàngchi phí quản doanh nghiệp một cách có hiệu quả và tiết kiệm nhất. III. Yêu cầu quản và ý nghĩa của việc kế toán chi phí bán hàngchi phí quản doanh nghiệp. Trong thực tế chi phí bán hàngchi phí quản doanh nghiệp tăng sẽ dẫn đến lợi nhuận giảm do đó mục tiêu của công tác quản chi phí bán hàngchi phí quản doanh nghiệp là hạn chế tới mức thấp nhất các khoản chi phí bất hợp lý, nâng cao đợc hiệu quả kinh doanh mà vẫn đảm bảo văn minh thơng nghiệp. Quản chi phí phải quản những khoản mục cụ thể, kiểm tra đối chiếu với các định mức chi phí với dự toán yêu cầu quản tổng mức chi phí phải chặt chẽ sao cho có thể giảm tối thiểu chi phí để thu đợc lợi nhuận. 1. Yêu cầu về quản lý. Chi phí có vai trò quan trọng đối với quá trình kinh doanh của một doanh nghiệp. Chính vì vậy các thông tin tổng hợp, chi tiết luôn phải đợc thu thập, kiểm tra, giám sát. Yêu cầu quản tổng mức phí phải chặt chẽ sao cho có thể giảm tối thiểu chi phí để thu đợc nhiều lợi nhuận. Việc quản tổng mức phí tốt sẽ có những thông tin đầy đủ giúp cho việc quản của cấp trên đợc thuận tiện và có thể đa ra những quyết định kịp thời, cần thiết, còn việc quản các khoản mục chi phí 8 Báo cáo thực tập tốt nghiệp cụ thể giúp ngời quản theo dõi chi tiết từng khoản mục từng yếu tố cũng nh từng nghiệp vụ chi phí phát sinh để từ đó ta có thể so sánh giữa các khoản chi phí với dự toán, với định mức để xem xét đánh giá và đề ra đợc các biện pháp nhằm giảm phí một cách hợp lý. Đối với những khoản phát sinh theo địa điểm nh những khoản chi phí phát sinh ở các đơn vị phụ thuộc (cửa hàng, kho ) đ ợc theo dõi và kế toán trực tiếp, còn những chi phí liên quan đến nhiều địa điểm thì cần phải phân bổ hợp lý, khoa học đối với từng khoản chi phí. Để thực hiện tốt kế toán theo địa điểm phát sinh cần phải tổ chức công tác kế toán, giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc và kiểm tra tình hình thực hiện chỉ tiêu chi phí một cách chặt chẽ. 2. ý nghĩa của việc kế toán chi phí bán hàngchi phí quản doanh nghiệp. Việc kế toán chi phí bán hàngchi phí quản doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, cụ thể đợc thể hiện qua các mặt nh sau: Làm cơ sở cho tập hợp chi phí của kỳ đó giúp doanh nghiệp xác định chính xác lợi nhuận và hiệu quả kinh tế của mình. Trong nền kinh tế thị thờng hiện nay việc cạnh tranh diễn ra gay gắt quyết liệt vì thế giá cả có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho nên việc kế toán làm cơ sở cho việc kế toán phấn đấu giảm chi phí trên cơ sở thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, ngoài ra việc kế toán còn làm tiền đề cho công tác lập kế hoạch, điều tra phân tích cho cơ quan quản trực tiếp, kiểm soát đợc hoạt động kinh tế của doanh nghiệp tránh hiện tợng làm tăng chi phí làm sai lệch kết quả kinh doanh ngoài ra còn đợc dùng để phân tích, đánh giá tình hình sử dụng chi phí so với kế hoạch kinh doanh để từ đó có thể sử dụng chi phí hợp hơn, đa ra quyết định quản thích hợp giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển. IV. Tổ chức kế toán chi phí bán hàngchi phí quản doanh nghiệp 9 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán chi phí bán hàngchi phí quản doanh nghiệpcông tác hết sức quan trọng đặc biệt là trong cơ chế kinh doanh tự chủ nh hiện nay kế toán chi phí bán hàngchi phí quản doanh nghiệpcông cụ duy nhất và hữu hiệu có thể cung cấp một cách thờng xuyên và liên tục có hệ thống toàn bộ thông tin về chi phí bán hàngchi phí quản doanh nghiệpdoanh nghiệp, với chức năng cung cấp thông tin chi phí bán hàngchi phí quản doanh nghiệp, kế toán chi phí bán hàngchi phí quản doanh nghiệp có nhiệm vụ giám sát kiểm tra chặt chẽ quá trình chi phí bán hàngchi phí quản doanh nghiệp ghi chép chính xác chi phí phát sinh trong kỳ cho từng đối tợng chịu chi phí để làm cơ sở cho việc tính toán và xác định kết quả kinh doanh. Nhiệm vụ của kế toán chi phí bán hàngchi phí quản doanh nghiệp đợc hoàn thành tốt hay không phụ thuộc nhiều vào công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí kể cả kinh tế tài chính và kinh tế quản trị. 1. Kế toán tài chính chi phí bán hàngchi phí quản doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cung cấp số liệu về tổng mức chi phí bán hàngchi phí quản doanh nghiệp phát sinh căn cứ tính toán phân bổ chi phí bán hàngchi phí quản doanh nghiệp cho hàng hoá đã bán để xác định kết quả kinh doanh. Số liệu đợc hình thành từ kế toán tài chính là cơ sở để kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch chi phí do doanh nghiệp đề ra. 2. Kế toán quản trị chi phí bán hàngchi phí quản doanh nghiệp. Để phục vụ cho việc tổ chức kế toán chi phí, ngoài việc tổ chức kế toán tài chính chi phí, kế toán cần thiết phải theo dõi chi tiết chi phí bán hàngchi phí quản doanh nghiệp. Kế toán quản trị chi phí bán hàngchi phí quản doanh nghiệp là sự chi tiết hoá thông tin tổng quát đã đợc hình thành bởi kế toán tài chính nhằm thu thập thông tin kế toán rộng rãi cho việc quản và kiểm tra các hoạt động kinh tế. Do đó, ta thấy giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị chi phí có mối quan hệ mật thiết với nhau, trớc hết về mặt quản lý, chúng biến thành một tổng thể hoàn 10 [...]... phận, kế toán tài chính và kế toán quản trị mà cần thiết trong việc quản chặt chẽ chi phí phát sinh cũng nh trong toàn bộ công tác kế toán chi phí của doanh nghiệp 3 Kế toán chi phí bán hàng a Tài khoản sử dụng: TK 641 "chi phí bán hàng" Kết cấu của TK 641 nh sau: Bên nợ: Tập hợp toàn bộ chi phí bán hàng thực tế phát sinh Bên có: - Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng - Kết chuyển chi phí bán hàng trong... chi phí bán hàngchi phí quản doanh nghiệp Về nguyên tắc toàn bộ chi phí quản doanh nghiệpchi phí bán hàng đợc kết chuyển toàn bộ cho hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ trong năm để xác định kết quả kinh doanh Trờng hợp đặc biệt đối với một số doanh nghiệp chu kỳ sản xuất kinh doanh dài trong năm không có hàng hoá tiêu thụ hoặc doanh thu không tơng ứng với chi phí bán hàngchi phí quản doanh. .. 642(3): chi phí đồ dùng văn phòng TK 642(4): chi phí khấu hao tài sản cố định TK 642(5): thuế phí, lệ phí TK 642(6): chi phí dự phòng TK 642(7): chi phí dịch vụ mua ngoài TK 642(8): chi phí bằng tiền khác b Phơng pháp kế toán Kế toán chi phí quản doanh nghiệp đợc thể hiện qua sơ đồ sau: 13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Sơ đồ kế toán chi phí quản doanh nghiệp TK 642 - chi phí quản doanh nghiệp. .. 642 "chi phí quản doanh nghiệp" + Kết cấu của tài khoản 642 Bên nợ: tập hợp toàn bộ chi phí quản doanh nghiệp thực tế phát sinh Bên có: các khoản ghi giảm chi phí quản doanh nghiệp - Kết chuyển chi phí quản doanh nghiệp trong kỳ TK 642 không có số d cuối kỳ 12 Báo cáo thực tập tốt nghiệp + TK 642 có 8 tài khoản cấp 2 TK 642(1): chi phí nhân viên quản TK 642(2): chi phí vật liệu quản lý. .. chi phí bảo quản chi phí chọn lọc đóng gói, chi phí vận chuyển hàng mua, lãi vay dự trữ hàng hoá 15 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phần 2 Phân tích công tác kế toán chi phí bán hàngchi phí quản doanh nghiệp của Công ty vận tải Biển Đông Chơng 1: Giới thiệu chung về tình hình của Công ty vận tải Biển Đông 1 Giới Thiệu Khái Quát Về Công Ty Giới thiệu chung về công ty: Tên công ty : Công ty vận tải... 641 (1): chi phí nhân viên bán hàng - Tài khoản 641 (2): chi phí vật liệu bao - Tài khoản 641 (3): chi phí công cụ bán hàng - Tài khoản 641 (4): chi phí khấu hao tài sản cố định - Tài khoản 641 (5): chi phí bảo quản - Tài khoản 641 (7): chi phí dịch vụ mua ngoài - Tài khoản 641 (8): chi phí bằng tiền khác b Phơng pháp kế toán 11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Sơ đồ kế toán tổng hợp chi phí bán hàng tài... biển đông 1 Kế toán chi phí bán hàng tại công ty vận tải biển đông 1.1 Tài khoản sử dụng: TK 641 "Chi phí bán hàng" Để tập hợp chi phí theo từng yếu tố công ty đã sử dụng 6 tài khoản cấp II của tài khoản 641 nh sau: - TK 641(2) chi phí vật liệu bao bì: phản ánh các khoản chi phí về vật liệu bao đóng gói, bao sách vở đóng lại - TK 641(3) chi phí công cụ, dụng cụ đồ dùng: phản ánh các công cụ, dụng... tốt nghiệp chỉnh với những thông tin phục vụ cho quản từ cấp trên cũng nh nội bộ của doanh nghiệp Về mặt ghi chép có thể là hai quá trình song song, kế toán tài chính và kế toán quản trị đều dựa vào một cơ sở chung là hệ thống chứng từ ban đầu thống nhất Do vậy, đảm bảo cho việc điều tra đối chi u với nhau việc phân chia kế toán chi phí bán hàngchi phí quản doanh nghiệp thành hai bộ phận, kế. .. cho công ty, chi phí thuê ngoài sửa chữa tài sản cố định - TK 641(8) chi phí bằng tiền khác phản ánh toàn bộ các bán hàng ngoài các chi phí kể trên nh chi phí tiếp khách hội nghị, tặng phẩm quà tặng, công tác phí 1.2 Phơng pháp kế toán Khi phát sinh các chi phí, kế toán phải căn cứ vào hoá đơn, chứng từ hợp lệ của ngời sử dụng chi phí để thanh toán tiền Đối với các bộ phận kinh doanh khi phát sinh nghiệp. .. 111,112 Giảm chi phí (1) (8) TK 152,153,142 Trị giá vật liệu CCDC (2) TK 214 TK911 Mức khấu hao hàng tháng TK 333 (3) KC phân bổ CPQLKD cuối kỳ (9) TK142(2) Thuế (4) TK139,159 (10) (11) Dự phòng (5) TK 335 Trích trước chi phí (6) TK 111, 112, 331 TK133 Chi phí khác (7) 14 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 5 Phơng pháp kết chuyển chi phí bán hàngchi phí quản doanh nghiệp Việc kết chuyển chi phí bán hàng trừ . toán cần thiết phải theo dõi chi tiết chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Kế toán quản trị chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ở doanh nghiệp, với chức năng cung cấp thông tin chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, kế
- Xem thêm -

Xem thêm: 101 Kế toán chi phí bán hàng & chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty XNK cung ứng vật tư thiết bị đường sắt (53tr), 101 Kế toán chi phí bán hàng & chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty XNK cung ứng vật tư thiết bị đường sắt (53tr), 101 Kế toán chi phí bán hàng & chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty XNK cung ứng vật tư thiết bị đường sắt (53tr), Chi phí tiền lơng. Chi phí BHXH, BHYT, KPCD. Chi phí trừ dần công cụ, dụng cụ đồ dùng. Chi phí vận chuyển., Chi phí khả biến biến phí hay chi phí biến đổi Chi phí bất biến địnhphí hay chi phí cố định:, Phân loại theo bản chất nội dung kinh tế. 1 Chi phí khấu hao tài sản cố định. Yêu cầu về quản lý., Kế toán tài chính chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Kế toán quản trị chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Kế toán chi phí bán hàng, Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. Phơng pháp kết chuyển chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Phơng pháp phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp., Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty Chức năng và nhiệm vụ Cơ cấu tổ chứcbộ máy quản lý, M«i trêng kinh doanh cđa C«ng ty:, Kết quả hoạt động kinh doanh của Công Ty, Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty Tin học hoá trong công tác kế toán Báo cáo kế toán, Phơng pháp kế toán., Trình tự hạch toán tại công ty vận tải Biển Đông., Phơng pháp kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp:, Trình tự kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty vận tải Biển Đông.

Từ khóa liên quan