ôn tập căn bản lý thuyết sinh học lớp 12 tham khảo bồi dưỡng

76 525 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2014, 16:27

  * Kiến thức cần nắm  !"#$%&'()$*"#+,,-./!0123 a. Gen: - Khái niệm: Gen là một đoạn của phân tử ADN mang TT mã hóa một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN. - Cấu trúc: Vị trí, chức năng của 3 vùng trình tự nuclêôtit của gen cấu trúc. Gen ở sinh vật nhân sơ mã hóa liên tục, gen ở SV nhân thực phần lớn mã hóa không liên tục - Các loại gen + Gen cấu trúc: Là gen mang TT mã hóa cho các sản phẩm tạo nên TP cấu trúc hay chức năng của TB. + Gen điều hòa: Là những gen tạo ra sản phẩm kiểm soát hoạt động của các gen khác. b. Mã di truyền - Định nghĩa: Là trình tự sắp xếp của các nuclêôtit trong gen qui định trình tự sắp xếp của các aa trong prôtêin. - Các đặc điểm của mã di truyền + Được đọc liên tục từ 1 điểm xác định theo từng bộ ba + Có tính đặc hiệu + Có tính thoái hóa + Có tính phổ biến * - Giải thích được mã di truyền là mã bộ ba - Tên và chức năng của bộ ba mở đầu và các bộ ba kết thúc. c. Quá trình nhân đôi ADN: - Diễn biến chính của cơ chế nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ + Bước 1: Tháo xoắn phân tử ADN + Bước 2: Tổng hợp các mạch ADN mới + Bước 3: Hai phân tử ADN được tạo thành. - Các nguyên tắc nhân đôi của ADN: bổ sung và bán bảo tồn. * - Quá trình nhân đôi của ADN ở sinh vật nhân thực + Thời điểm: Diễn ra trong pha S của kì trung gian. + Cơ chế: Giống với quá trình nhân đôi của ADN ở sinh vật nhân sơ. + Quá trình nhân đôi diễn ra tại nhiều điểm khởi đầu trong mỗi phân tử (có nhiều đơn vị nhân đôi), có nhiều loại enzim tham gia. 45,!6'( 70,3 a. Phiên mã: - Cơ chế phiên mã + Diễn ra qua 3 bước: mở đầu, kéo dài và kết thúc. + Ở sinh vật nhân sơ: mARN sau phiên mã được sử dụng trực tiếp làm khuôn để tổng hợp prôtêin; ở sinh vật nhân thực, mARN sau phiên mã được chỉnh sửa mới tạo ra ARN trưởng thành. * - Thời điểm, vị trí xảy ra quá trình phiên mã * - Phân biệt phiên mã ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực 1 + Ở sinh vật nhân sơ: 1 phân tử mARN được tổng hợp mã hóa nhiều chuỗi pôlipeptit, phiên mã đến đâu dịch mã đến đó. + Ở sinh vật nhân thực: 1 phân tử mARN được tổng hợp thường mã hóa 1 chuỗi pôlipeptit; sau phiên mã, mARN sơ khai được chỉnh sửa tạo mARN trưởng thành, mARN trưởng thành ra tế bào chất mới tham gia vào dịch mã. b. Dịch mã - Cơ chế: Gồm 2 giai đoạn + Hoạt hóa axit amin + Tổng hợp chuỗi pôlipepetit Mở đầu Kéo dài Kết thúc Tóm lại: cơ chế của hiện tượng di truyền ở cấp độ phân tử được thể hiện theo sơ đồ sau: nhân đôi ADN phiên mã ARN dịch mã prôtêin → tính trạng 89!&$,:2,;<".=>012>3 - Cấu trúc của opêron Lac: + Vùng khởi động (P): Nơi mARN pôlimeraza bám vào khởi động phiên mã. + Vùng vận hành (O): Nơi prôtêin ức chế bám vào, ngăn cản phiên mã. + Cụm các gen cấu trúc (Z, Y, A): mã hóa các enzim phân giải đường lactôzơ. - Sự điều hòa hoạt động của opêron Lac: + Khi MT không có lactôzơ: các gen cấu trúc không hoạt động + Khi MT có lactôzơ: các gen cấu trúc được phiên mã, dịch mã. Khi đường lactôzơ bị phân giải hết, quá trình phiên mã bị dừng lại. ⇒ Điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ chủ yếu diễn ra ở giai đoạn phiên mã. * - Điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực + cơ chế điều hòa phức tạp hơn + diễn ra ở nhiều giai đoạn ?9="@!A>3 a. Khái niệm: Là những biến đổi trong cấu trúc của gen, liên quan tới một cặp Nu xảy ra tại 1 điểm nào đó trên phân tử ADN. b. Ba dạng đột biến điểm: * Phân loại đột biến tự nhiên và đột biến nhân tạo c. Nguyên nhân: Do tác động của các tác nhân hóa học, vật lí, sinh học hoặc những rối loạn sinh lí, hóa sinh trong tế bào đến quá trình nhân đôi ADN. d. Cơ chế phát sinh chung: - Tác nhân gây đột biến gây ra những sai sót trong quá trình nhân đôi ADN. * - Đột biến điểm thường xảy ra trên một mạch dưới dạng tiền đột biến, qua các lần nhân đôi tiếp theo tạo thành đột biến: Gen → tiền đột biến gen → đột biến gen. * - Đột biến gen phụ thuộc vào loại tác nhân, cường độ, liều lượng, thời điểm tác động và cấu trúc của gen. - Ví dụ về cơ chế phát sinh + Do sự kết cặp không đúng trong nhân đôi ADN: BCC. + Do tác động của 5BU: CDCDCB e. Hậu quả: 2 - Biến đổi trong dãy nuclêôtit của gen cấu trúc → biến đôi trong dãy nuclêôtit của mARN → có thể biến đổi trong dãy axit amin của chuỗi pôlỉpeptit tương ứng → có thể thay đổi cấu trúc của prôtêin → có trhể làm thay đổi đột ngột, gián đoạn 1 hoặc một số tính trạng trên một hoặc một số ít cá thể của quần thể. + Hậu quả cụ thể của từng dạng. - Phần lớn đột biến điểm là vô hại, một số có lợi, 1 số có hại. Mức độ có lợi hay có hại phụ thuộc vào tổ hợp gen và điều kiện môi trường. f. Ý nghĩa: *g. Cơ chế biểu hiện: DE$"#F0,!GHI0",J3 a. Ở sinh vật nhân sơ: NST là phân tử ADN kép, vòng, không liên kết với prôtêin. b. Ở sinh vật nhân thực: - Cấu trúc hiển vi + Ở kì giữa của quá trình phân bào: NST gồm 2 crômatit…. , NST có hình que, …. đường kính: … + Mỗi loài có 1 bộ NST đặc trung về số lượng, hình thái, cấu trúc. - Cấu trúc siêu hiển vi: + Thành phần cấu tạo + Nuclêôxôm → sợi cơ bản ( 11nm ) → sợi nhiễm sắc ( 30nm ) → ống siêu xoắn ( 300nm ) → crômatit ( 700nm ). * Sự biến đổi hình thái NST qua các kì phân bào. K9="@!A0E$"#F0L3 a. Nguyên nhân: b. Cơ chế chung: Các tác nhân gây đột biến tác động đến quá trình tiếp hợp, trao đổi chéo, … hoặc trực tiếp gây đứt gãy NST. Đột biến cấu trúc NST làm thay đổi số lượng, trình tự các gen, làm thay đổi hình dạng NST. c. Các dạng đột biến cấu trúc NST: Mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn. Ở mỗi dạng: nêu khái niệm, cơ chế, hậu quả (có ví dụ), ý nghĩa. M9="@!AHNOPQ>L3 a. Nguyên nhân: b. Các dạng đột biến số lượng NST: - Đột biến lệch bội + Khái niệm + Các dạng + Cơ chế phát sinh chung, trình bày được sơ đồ phát sinh các thể lệch bội. + Hậu quả + Vai trò - Đột biến đa bội + Khái niệm + Các dạng + Cơ chế phát sinh chung, trình bày được sơ đồ phát sinh thể tự đa bội ( 3n, 4n ) và thể dị đa bội ( song nhị bội ). + Hậu quả + Vai trò 3RSTUV 3 RS5W 5,PX>Y,*Y>,!60Z$ !"#$%&012[ 3 - Quy trình thí nghiệm: - Giải thích kết quả ( hình thành giả thuyết ): - Kiểm định giả thuyết: +,",(,,\0",$%A"],;2,\03 !^",$%A"012[ 3 4,Z>!,>!^",$%A"3 8=! $>)$%O$_"Y,-O%3 Mỗi tính trạng do một cặp alen quy định, một có nguồn gốc từ bố, một có nguồn gốc từ mẹ. Các alen của bố và mẹ tồn tại trong tế bào của cơ thể con một cách riêng rẽ, không hòa trộn vào nhau. Khi hình thành giao tử, các thành viên của mỗi cặp alen phân ly đồng đều về các giao tử, nên 50% số giao tử chứa alen này còn 50% giao tử chứa alen kia. Mỗi tính trạng được quy định bởi một cặp alen. Do sự phân ly đồng đều của cặp alen trong giảm phân nên mỗi giao tử chỉ chứa 1 alen của cặp. XH`"A@(;,\0012)$%O$_"Y,-O%3 Trong tế bào lưỡng bội, NST luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng, nên gen tồn tại theo từng cặp gen tương ứng trên cặp NST tương đồng (vị trí của gen trên NST gọi là lôcut). Khi giảm phân, sự phân ly đồng đều của cặp NST tương đồng dẫn đến sự phân ly đồng đều của cặp gen tương ứng về các giao tử. RS5W9aS5 ,b>,!cO2!,2!0dY"b,"#<>: 1. : 2. =! $>012)$%O$_"Y,-O%.=0O_Y: Các cặp nhân tố di truyền quy định các tính trạng khác nhau phân ly độc lập trong quá trình hình thành giao tử. XH`"A@(;,\0012)$%O$_"Y,-O%.=0O_Y3 Sự phân ly độc lập của các cặp NST khác nhau trong giảm phân dẫn đến sự phân ly độc lập của các cặp alen về các giao tử; sự tổ hợp ngẫu nhiên của các giao tử trong thụ tinh sẽ tạo ra các tổ hợp gen khác nhau. Giải thích: - Nếu ký hiệu A: alen quy định hạt vàng a: alen quy định hạt xanh B: alen quy định hạt trơn b: alen quy định hạt nhăn P: AABB (hạt vàng, trơn) x aabb (hạt xanh, nhăn) F 1 : AaBb (100% hạt vàng, trơn) G F1 : AB, Ab, aB, ab F 2: SGK e>,f20120*0)$%O$_"[ 3 Khi biết được tính trạng nào đó di truyền theo quy luật Menden chúng ta có thể tiên đoán trước được kết quả lai. Giải thích sự đa dạng của thế giới sinh vật (tạo ra vô số biến dị tổ hợp) 9!&$]!c>,!c.F>Y,-O%.=0O_Y3 Các cặp gen quy định các cặp tính trạng khác nhau phải nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. />",Z0"g>)$*": ( giải thích và hướng dẫn h/s cách ứng dụng trong giải bài tập ) 4 hih9a9UTi PX>"*0>3 j,*!!c: Tương tác gen là sự tác động qua lại giữa các gen trong quá trình hình thành một KH. ,k00,E": các gen trong tế bào không tương tác trực tiếp với nhau mà chỉ có sản phẩm của chúng tác động qua lại với nhau để tạo nên KH. *0]!J$"PX>"*03 + tương tác giữa các alen thuộc cùng một gen (đã học trong các bài về quy luật Menden) + tương tác giữa các alen thuộc các lôcut gen khác nhau (tương tác giữa các gen không alen), gồm các kiểu tương tác: PX>"*0@gH$>3TN: P Hoa trắng x Hoa trắng F 1 100% hoa đỏ F 2 9 hoa đỏ: 7 hoa trắng G. thích: - F 2 có 16 tổ hợp ð F 1 : dị hợp tử về 2 cặp gen nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau. Mà F 2 : không cho tỉ lệ KH 9: 3: 3: 1 mà cho 2 KH ⇒ màu hoa do 2 cặp gen quy định. - Hoa đỏ: có mặt cả 2 gen trội A, B Hoa trắng: chỉ có mặt 1 gen trội hoặc không có gen trội nào. SĐL: P T/C Dòng hoa trắng ( Aabb ) x Dòng hoa trắng ( aaBB ) F 1 : AaBb ( hoa đỏ ) x AaBb ( hoa đỏ ) F 2 : 9A - B - ( đỏ ): 3A - bb ( trắng ) : 3aaB - ( trắng ) : 1aabb ( trắng ) 4PX>"*00=>>=Y3 - KN: Khi các alen trội thuộc 2 hoặc nhiều lôcut gen tương tác với nhau theo kiểu mỗi alen trội (bất kể thuộc lôcut nào) đều làm tăng sự biểu hiện của KH lên một chút ít. Ví dụ: Màu da người ít nhất do 3 gen ( A, B, C ) nằm trên 3 cặp NST tương đồng khác nhau chi phối. - Phần lớn các tính trạng số lượng (năng suất) là do nhiều gen quy định tương tác theo kiểu cộng gộp quy định (sản lượng thóc, sản lượng trứng của gia cầm… cũng như các tính trạng màu da, chiều cao ở người bị chi phối bởi sự tác động cộng gộp của nhiều gen không alen. (GV nêu thêm tương tác át chế) *0.=>.2,!c$012>3 KN: Một gen có thể tác động đến sự biểu hiện của ,!&$"b,"#<> khác nhau. Gen đa hiệu là một cơ sở để giải thích hiện tượng biến dị tương quan. Khi một gen đa hiệu bị đột biến thì nó sẽ đồng thời kéo theo sự biến dị ở một số tính trạng mà nó chi phối. VD: ljimhi3 lji3 1. TN: 2. Giải thích và Viết sơ đồ lai: 3. Kết luận: Các gen nằm trên một NST tạo thành một nhóm gen liên kết và có xu hướng di truyền cùng nhau. Số nhóm gen liên kết của mỗi loài thường bằng số lượng NST trong bộ NST đơn bội. mhi3 5 ,b>,!c012[;;0>2'(,!c"PQ>,;*'7>3 ♀ F 1 thân xám, cánh dài X ♂ đen, cụt → Fa 495 thân xám, cánh dài ; 944 đen, cụt 206 thân xám, cánh cụt; 185 đen, dài 4XH`"A@(;,\0012,!c"PQ>,;*'7>3 - Gen quy định màu thân và kích thước cánh nằm trên cùng 1 NST. - Trong giảm phân tạo giao tử xảy ra tiếp hợp ( kỳ đầu I của giảm phân ) dẫn đến trao đổi đoạn NST giữa 2 trong 4 cromatit của cặp tương đồng ( đoạn trao đổi chứa 1 trong 2 gen trên ) → hoán vị gen. - Tần số hoán vị gen ( f % ) = tổng tỷ lệ % giao tử sinh ra do hoán vị. - Tần số hoán vị gen ( f % ) ≈ 0 % − 50% ( f % ≤ 50 % ) - Các gen càng gần nhau trên NST thì f % càng nhỏ và ngược lại f % càng lớn. 8jA"O$_3 - Trong quá trình giảm phân, các NST tương đồng có thể trao đổi các đoạn cho nhau dẫn đến HVG, làm xuất hiện các tổ hợp gen mới. - Tần số HVG được dùng làm thước đo khoảng cách tương đối giữa các gen. Tần số HVG dao động từ 0 % à 50 % 4e>,f2012,!c"PQ>O!6]A">'(,;*'7>3 2e>,f2012,!c"PQ>O!6]A">3 - Các gen trên cùng 1 NST luôn di truyền cùng nhau nên duy trì sự ổn định của loài. - Thuận lợi cho công tác chọn giống. @e>,f2012,!c"PQ>,;*'7>3 - Do hiện tượng HVG → tạo ra nhiều loại giao tử → hình thành nhiều tổ hợp gen mới tạo nguồn nguyên liệu BDDT cho quá trình tiến hoá và công tác chọn giống. - Căn cứ vào tần số hoán vị gen → trình tự các gen trên NST ( xây dựng được bản đồ gen ). - Quy ước 1% hoán vị gen = 1 cM ( centimoocgan ) ( Bản đồ di truyền ) ljnnmW !"#$%&O!6]A"'o!>!o!"b,3Một tính trạng được gọi là DTLK với giới tính khi sự DT của nó luôn gắn với giới tính. L>!o!"b,'(0X0,A"A@(;,\0p*0.7,>!o!"b,@q>L3 a) NST giới tính: b) Một số số kiểu NST giới tính: + Dạng XX và XY - ♀ XX, ♂ XY: Người, lớp thú, ruồi giấm . - ♂ XX, ♀ XY: Chim, bướm . + Dạng XX và XO: Châu chấu ♀ XX, ♂ XO c. Một số cơ chế xác định giới tính:  - Cơ chế xác định giới tính: do sự phân ly của cặp NST giới tính trong giảm phân hình thành giao tử à tỉ lệ đực cái ở các loài có phân hoá giới tính thường xấp xỉ 1: 1 4!"#$%&O!6]A"'o!>!o!"b,3 a. Gen trên NST X: di truyền chéo 6 - Thí nghiệm: (SGK) - Giải thích: (SGK) b. Gen trên NST Y: di truyền thẳng rP$s"#Pt>,QY>)$%.7,"b,"#<>O!6]A"'o!L>!o!"b,`'u>"PX>.v> ) c) Ý nghĩa của sự di truyền liên kết với giới tính: (SGK) !"#$%&>;(!,-3 b w3(cây hoa phấn Mirabilis jalapa) - Lai thuận: ♀ lá đốm X ♂ lá xanh→ thu được F 1 100% lá đốm. - Lai nghịch: ♀ lá xanh X ♂ lá đốm → thu được F 1 100% lá xanh. 4!^!",b0,3 - Khi thụ tinh giao tử đực chỉ truyền nhân mà hầu như không truyền tế bào chất cho trứng. - Các gen nằm trong tế bào chất ( trong ty thể hoặc lục lạp ) chỉ được mẹ truyền cho con qua tế bào chất của trứng. - Sự phân ly kiểu hình của đời con đối với các tính trạng do gen nằm trong tế bào chất quy định rất phức tạp. - Con lai luôn có kiểu hình giống mẹ: là do khi thụ tinh, giao tử đực chỉ truyền nhân mà hầu như không truyền tế bào chất cho trứng. Do vậy, các gen nằm trong tế bào chất ( trong ty thể hoặc trong lục lạp ) chỉ được mẹ truyền cho con qua tế bào chất của trứng. * Kết luận: có 2 hệ thống di truyền là di truyền trong nhân và di truyền ngoài nhân ( di truyền theo dòng mẹ ) xT[yzlL{|UTi [N!)$2,c>!}2>'("b,"#<>3 r~→[2#→5/O!YY"!"→5#/"6!→"b,"#<>. II. Mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình: 1. Ví dụ: Ở cây hoa anh thảo: KG AA (đỏ): nếu đem trồng cây đỏ t/c ở mt 35 0c thì ra hoa trắng, thế hệ sau của cây hoa trắng này trồng ở 20 0c lại cho hoa đỏ. Trong khi cây hoa trắng có KG aa đem trồng ở mt 35 0c hay 20 0c đều chỉ cho hoa màu trắng. 4jA"O$_: - Bố mẹ không truyền đạt cho con những tính trạng đã hình thành sẵn, mà truyền đạt một KG. - KG quy định khả năng phản ứng của cơ thể trước môi trường. - KH là kết quả của sự tác động qua lại giữa KG và MT. III. Thường biến ( SGK) [Z0Y,^Z>3 j,*!!c Tập hợp các kiểu hình của cùng 1 KG tương ứng với các môi trường khác nhau gọi là mức phản ứng của một KG 49d0.!J: - Mức phản ứng do gen quy định, trong cùng 1 KG mỗi gen có mức phản ứng riêng - Có 2 loại mức phản ứng: mức phản ứng rộng và mức phản ứng hẹp, mức phản ứng càng rộng sinh vật càng dễ thích nghi 7 - Di truyền được vì do KG quy định - Thay đổi theo từng loại tính trạng 855p*0.7,Z0Y,^Z>3 Để xác định mức phản ứng của 1KG cần phải tạo ra các cá thể SV có cùng 1 KG , với cây sinh sản sinh dưỡng có thể xác đinh mức phản ứng bằng cách cắt đồng loạt cành của cùng 1 cây đem trồng và theo dõi đặc điểm của chúng. ?Lk& •;'&]!J$,+,3 - Hiện tượng một KG có thể thay đổi KH trước những điều kiện MT khác nhau gọi là sự mềm dẻo về KH ( hay còn gọi là thường biến ) - Nguyên nhân: Do sự tự điều chỉnh về sinh lí giúp sv thích nghi với những thay đổi của MT - Biểu hiện: Mức độ mềm dẻo về kiểu hình phụ thuộc vào KG - Mỗi KG chỉ có thể điều chỉnh kiểu hình của mình trong 1 phạm vi nhất định. * Đặc điểm: Có tính đồng loạt, theo hướng xác định, tương ứng với điều kiện môi trường. Lưu ý: - Tính trạng có HSDT thấp là tính trạng có mức phản ứng rộng; thường là các tính trạng số lượng ( năng suất, sản lượng trứng . ) - Tính trạng có hệ số di truyền cao → tính trạng có mức phản ứng hẹp thường là các tính trạng chất lượng (Tỷ lệ protein trong sữa hay trong gạo . ) 3€R•|‚ƒTR• | j,*!!c'(.d0"#$>012)$„",J3 - Quần thể là một tập hợp của các cá thể cùng loài, sống trong cùng một khoảng không gian xác định, ở vào một thời điểm xác định và có khả năng sinh ra các thế hệ con cái hữu thụ - Mỗi quần thể có một vốn gen đặc trung, thể hiện qua các thông số về tần số alen và thành phần kiểu gen: …„HN2O†số lượng alen đó/tổng số alen của gen đó trong quần thể tại một thời điểm xác định. …„HN]!J$>012)$„",J†số cá thể có kiểu gen đó / tổng số cá thể có trong quần thể. …„HN0120*02O.PQ0p*0.7,@q>0*00/>",Z03 Quần thể ở thế hệ xuất phát có các KG là 222 gọi h là tỉ lệ kiểu gen AA, d là tỉ lệ kiểu gen Aa, r là tỉ lệ kiểu gen aa. Gọi P A là tần số alen A, q a là tần số alen a thì: 5  † ‡,ˆ4‰) 2 †#‡,ˆ4 ,Fs3Tùy theo hình thức sinh sản của từng loài mà các đặc trung của vốn gen cũng như các yếu tố làm biến đổi vốn gen của quần thể ở mỗi loài có khác nhau. R$„",J"kY,N! - Quần thể thực vật tự thụ phấn, động vật lưỡng tính tự thụ tinh. - Đối với các loài động vật, hiện tượng các cá thể có cùng quan hệ huyết thống giao phối với nhau thì được gọi là giao phối gần. * Công thức tổng quát cho tần số kiểu gen ở thế hệ thứ n của quần thể tự thụ phấn là: 8 p‡%2‡Š22††‹Œp‡%ˆ4•rŽ~  ••  ‡%rŽ~  2‡ŒŠ‡%ˆ4•rŽ~  ••22 † …jA"O$_3TPKG của quần thể cây tự thụ phấn qua các thế hệ sẽ thay đổi theo hướng "‘> „"„HNj.v>,QY"’ và >!^ „"„HNj 7,QY"’ R$„",J>!2;Y,N!>“$,!63 R$„",J>“$Y,N!3 - Quần thể được gọi là ngẫu phối khi các cá thể trong quần thể lựa chọn bạn tình để giao phối một cách hoàn toàn ngẫu nhiên * Đặc điểm di truyền của quần thể ngẫu phối: - Đa hình: quá trình giao phối là nguyên nhân làm cho quần thể đa hình về KG dẫn đến đa hình về KH. - Các cá thể trong quần thể giống nhau ở những nét cơ bản, khác nhau về nhiều chi tiết. ( Trong QT ngẫu phối các cá thể có kiểu gen khác nhau kết đôi với nhau 1 cách ngẫu nhiên tạo nên 1 lượng biến dị di truyền rất lớn trong QT làm nguồn nguyên liệu cho tiến hoá và chọn giống ). - Duy trì được sự đa dạng di truyền của quần thể 497,O$_"20.!2@03 Theo Định luật Hacđi Vanbec thành phần kiểu gen, tần số của các alen của quần thể giao phối sẽ duy trì không đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác trong những điều kiện nhất định. Y 4 ‡4Y)2‡) 4 22† 89!&$]!c>,!c.F>3 - Quần thể phải có kích thước lớn - Các cá thể trong quần thể phải có sức sống và khả năng sinh sản như nhau ( không có chọn lọc tự nhiên ) - Không xảy ra đột biến, nếu có thì tần số đột biến thuận bằng tần số đột biến nghịch - Quần thể phải được cách ly với quần thể khác ( không có sự di - nhập gen giữa các quần thể ) ?e>,f2012.7,O$_"20.!2@03 Định luật Hacđi Vanbec không chỉ giải thích về sự ổn định qua thời gian của những quần thể tự nhiên mà còn cho phép xác định được tần số của các alen, các kiểu gen trong quần thể. Nếu biết quần thể ở trạng thái cân bằng thì từ tần số các cá thể có KH lặn, có thể tính được tần số alen lặn, alen trội cũng như tần số của các loại KG trong quần thể. VD: Một quần thể bò có 64% bò lông vàng. Tính thành phần KG của quần thể này, biết lông vàng là lặn, lông đen là trội. Ta có q 2 = 64% q = 0, 8 p + q = 1 => p = 1 - 0, 8 = 0,2 Thành phần KG của quần thể là: 0,04 AA + 0,32 Aa + 0,64 aa ”•€ j!A",Z00„I Nguồn vật liệu để chọn giống: Biến dị tổ hợp Đột biến 9 ADN tái tổ hợp ,\>!N>'_"$/!'(0-%"#v> k2"#6>$v@!A 7"g,QY a. Tạo giống thuần: Các bước - Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau - Lai giống để tạo ra các tổ hợp gen khác nhau - Chọn lọc ra những tổ hợp gen mong muốn - Những tổ hợp gen mong muốn sẽ cho tự thụ phấn hoặc giao phối gần để tạo ra các dòng thuần. b. Tạo giống có ưu thế lai cao - Khái niệm ưu thế lai - Cơ sở di truyền của ưu thế lai - Qui trình tạo giống có ưu thế lai cao + Tạo các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau. + Lai các dòng thuần chủng để tạo ra các tổ hợp gen khác nhau ( lai khác dòng đơn, lai khác dòng kép, lai thuận nghịch ) + Chọn lọc các tổ hợp có ưu thế lai cao. 4<;>!N>@q>Y,PX>Y,*Y>-%.="@!A - Các bước + Xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến thích hợp + Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn + Tạo dòng thuần chủng * Phân tích từng bước của qui trình * - Các thành tựu tạo giống bằng gây đột biến ở Việt nam 8<;>!N>@q>0/>>,c> - Khái niệm công nghệ gen - Qui trình + Tạo ADN tái tổ hợp: Các bước tạo ADN tái tổ hợp + Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận + Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp. * Phương pháp tải nạp và phương pháp sử dụng tế bào gốc. - Ứng dụng công nghệ gen: Các thành tựu tạo giống động – thực – vi sinh vật. ?<;>!N>@q>0/>>,c"A@(; *a. Khái niệm công nghệ tế bào b. Công nghệ tế bào thực vật - Lai tế bào sinh dưỡng + Loại bỏ thành tế bào trước khi đem lai → tế bào trần + Đưa các dòng tế bào trần của 2 loài vào cùng môi trường đặc biệt để chúng dung hợp với nhau tạo ra tế bào lai + Đưa tế bào lai vào nuôi cấy trong môi trường đặc biệt để chúng phân chia và tái sinh thành cây lai khác loài. - Nuôi cấy hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh + Hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh được nuôi cấy trong ống nghiệm để phát triển thành cây đơn bội + Chọn lọc dòng tế bào đơn bội có đặc tính mong muốn + các dòng tế bào được chọn đưpợc nuôi trong ống nghiệm với các hóa chất đặc biệt → phát triển thành mô đơn bội → xử lí hóa chất gây đa bội để tạo cây lưỡng bội hoàn chỉnh. 10 [...]... sinh địa hóa của nước, cacbon, nitơ c Dòng năng lượng trong hệ sinh thái, hiệu suất sinh thái: - Quá trình chuyển hóa năng lượng trong hệ sinh thái * Sản lượng sinh vật sơ cấp, sản lượng sinh vật thứ cấp - Hiệu suất sinh thái d Sinh quyển và các khu sinh học chính trên trái đất: 20 - Sinh quyển: khái niệm - Khu sinh học + Khái niệm + Các khu sinh học chính e Tài nguyên thiên nhiên: - Các dạng tài nguyên... này ăn sinh vật khác - Khống chế sinh học: Khái niệm, ví dụ, ý nghĩa 4 Diễn thế sinh thái: - Khái niệm - Nguyên nhân - Phân biệt các loại diễn thế sinh thái - Tầm quan trọng của việc nghiên cứu diễn thế CHƯƠNG III HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 1 Hệ sinh thái: - Khái niệm, ví dụ - Các thành phần chủ yếu của hệ sinh thái - Các kiểu hệ sinh thái chủ yếu 2 Trao đổi vật chất trong hệ sinh. .. và sinh học phân tư: 1 Bằng chứng tế bào học: - Tế bào là đơn vị cấu trúc và là đơn vị chức năng của mọi cơ thể sinh vật - Cơ sở sinh sản của mọi sinh vật đều liên quan đến phân bào + Vi khuẩn sinh sản theo hình thức trực phân + Các sinh vật đa bào sinh sản theo hình thức gián phân gồm: nguyên phân và giảm phân + Các cơ thể đa bào sinh sản vô tính theo hình thức nguyên phân từ bào tử hay các tế bào sinh. .. nhau 12 Trong qui luật phân li độc lập, nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tính trạng tương phản Tỉ lệ kiểu hình ở Fn A 9: 3: 3: 1 B 2n C 3n D (3: 1)n 13 Khi lai gà lông đen với gà lông trắng đều thuần chủng được F 1 có màu lông đốm Tiếp tục cho gà F1 giao phối với nhau thu được F2 có tỉ lệ 1 lông đen: 2 lông đốm: 1 lông trắng Tính trạng màu lông gà đã di truyền theo quy luật A phân li B trội không... mã D mang thông tin quy định cấu trúc prôtêin ức chế 58 Đột biến gen xảy ra ở sinh vật nào? A Sinh vật nhân sơ B Sinh vật nhân thực đa bào C Tất cả các loài sinh vật D Sinh vật nhân thực đơn bào 59 Đặc điểm nào sau đây không có ở đột biến thay thế một cặp nuclêôtit? A Được phát sinh do sự bắt cặp nhầm giữa các nuclêôtit ( không theo nguyên tắc bổ sung ) B Hầu như vô hại đối với thể đột biến C Chỉ liên... bộ nhiễm sắc thể 2n +1 C hầu như không có khả năng sinh sản hữu tính bình thường D có khả năng sinh sản hữu tính bình thường 39 Trong trường hợp bộ NST lưỡng bội (2n) của tế bào sinh vật nhân chuẩn tăng thêm 1 chiếc trong một cặp NST tương đồng thì được gọi là A thể bốn B thể không C thể một D thể ba 40 Thể song nhị bội A chỉ sinh sản vô tính mà không có khả năng sinh sản hữu tính B chỉ biểu hiện các... luật sinh thái: Mỗi qui luật nêu nội dung và cho ví dụ - Qui luật giới hạn sinh thái * - Qui luật tác động tổng hợp 18 * - Qui luật tác động không đồng đều - Sự tác động qua lại giữa sinh vật và các nhân tố sinh thái (môi trường) d Phân biệt nơi ở và ổ sinh thái: e Sự thích nghi của sinh vật với môi trường sống: - Sự thích nghi của sinh vật với ánh sáng + Đặc điểm thích nghi của các nhóm thực vật ưa sáng,... trực tiếp làm khuôn tổng hợp chuỗi pôlipeptit? A ADN B mARN C tARN D rARN 52 Phiên mã xảy ra theo nguyên tắc nào sau đây? A Khuôn mẫu và bổ sung B Khuôn mẫu và bán bảo toàn C Bổ sung và bán bảo toàn D Bán bảo toàn, khuôn mẫu và bổ sung 53 Thành phần nào sau đây không trực tiếp tham gia vào quá trình dịch mã? A mARN B ADN C tARN D Ribôxôm 54 Phiên mã là A quá trình tổng hợp mARN từ thông tin chứa trong... phóng xạ, căn cứ vào thời gian bán rã của 1 chất đồng vị phóng xạ nào đó có trong hóa thạch 2 Căn cứ để phân định các mốc thời gian địa chất dựa vào những biến đổi lớn về địa chất , khí hậu III Sinh vật trong các đại địa chất: 1 Đại thái cổ: ( khoảng 3500 triệu năm ) 2 Đại nguyên sinh: ( 2500 triệu năm ) 3 Đại cổ sinh: ( 300 – 542 triệu năm ) 4 Đại trung sinh: ( 200 – 250 triệu năm ) 5 Đại tân sinh: (... tiến công cụ lao động, phát triển lực lượng sản xuất, quan hệ xã hội…) đã trở thành nhân tố quyết định của sự phát triển của con người và xã hội loài người PHẦN BẢY: SINH THÁI HỌC CHƯƠNG I CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT 1 Môi trường và các nhân tố sinh thái: *a Môi trường: - Khái niệm - Các loại môi trường sống chủ yếu b Các nhân tố sinh thái: - Khái niệm - Các nhóm nhân tố sinh thái c Các qui luật sinh . chức năng của mọi cơ thể sinh vật. - Cơ sở sinh sản của mọi sinh vật đều liên quan đến phân bào. + Vi khuẩn sinh sản theo hình thức trực phân. + Các sinh vật đa bào sinh sản theo hình thức. điểm và ví dụ các quan hệ - Cộng sinh - Hợp tác - Hội sinh - Cạnh tranh - Kí sinh - Ức chế - cảm nhiễm - Sinh vật này ăn sinh vật khác - Khống chế sinh học: Khái niệm, ví dụ, ý nghĩa ?!G",AH!,",*!3 . và sinh thái. c. Tiêu chuẩn sinh lí - sinh hóa. d. Tiêu chuẩn di truyền.(tiêu chuẩn cách ly sinh sản) 8*00X0,A0*0,O!3 2*0,O!"#Po0,QY"’3 - Cách li nơi ở (sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn tập căn bản lý thuyết sinh học lớp 12 tham khảo bồi dưỡng, ôn tập căn bản lý thuyết sinh học lớp 12 tham khảo bồi dưỡng, ôn tập căn bản lý thuyết sinh học lớp 12 tham khảo bồi dưỡng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn