Đề thi trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng trung ương có đáp án

48 17,632 155
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2014, 17:25

Trắc nghiệp Nghiệp vụ NHTWCâu 1 : NHTW mở tài khoản cho các tổ chức, cá nhân nào ? A : NHTW mở tài khoản tiền gửi cho các tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước. B : NHTW mở tài khoản tiền gửi cho các NHTM C : NHTW mở tài khoản tiền gửi cho các tổ chức kinh tế cá nhân. D : NHTW mở tài khoản tiền gửi cho các NHTM, các tổ chức kinh tế cá nhân. Đáp án A Trắc nghiệp Nghiệp vụ NHTW Câu 1 : NHTW mở tài khoản cho các tổ chức, cá nhân nào ? A : NHTW mở tài khoản tiền gửi cho các tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước. B : NHTW mở tài khoản tiền gửi cho các NHTM C : NHTW mở tài khoản tiền gửi cho các tổ chức kinh tế cá nhân. D : NHTW mở tài khoản tiền gửi cho các NHTM, các tổ chức kinh tế cá nhân. Đáp án A Câu 2 : NHTW cho vay đối với các tổ chức cá nhân nào ? A : Cho vay đối với mọi tổ chức cá nhân. B : Chỉ cho vay đối với các tổ chức tín dụng. C : Chỉ cho vay các tổ chưc kinh tế, cá nhân. D : Cho vay tổ chức xã hội, cá nhân, tổ chức kinh tế. Đáp án B Câu 3 : NHTW thực hiện quan hệ thanh toán đối với nhưng tổ chức cá nhân nào ? A : Quan hệ thanh toán với mọi tổ chức cá nhân trong nền kinh tế. B : Quan hệ thanh toán với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. C : Quan hệ thanh toán với các NHTM D : Quan hệ thanh toán với cácNHTM và kho bạc nhà nước. Đáp án B Câu 4 : Chính sách ngoại hối của NHTW gồm những chính sách nào ? A : Chính sách tỷ giá, chính sách quản lý ngoại hối. B : Chính sách tỷ giá, chính sách quản lý ngoại hối, chính sách dự trự ngoại hối. C : Gồm A và hoạt động ngoại hối, chính sách tiền tệ quốc gia. D : Gồm A và chính sách trong thanh toán. Đáp án B Câu 5 : Chế độ tỷ giá gồm những chế độ nào ? A : Chế độ tỷ giá cố định, chế độ tỷ giá thả nổi. B : Chế độ tỷ giá linh hoạt có sự quản lý của nhà nước. C : Chế độ tỷ giá cố định, chế độ tỷ giá linh hoạt có sự quản lý của nhà nước, chế độ tỷ giá thả nổi. D : Chế độ tỷ giá linh hoạt, đa dạng theo cơ chế thị trường, chế độ tỷ giá cố định. Đáp án C Câu 6 : Hiện nay NHNN Việt nam đang áp dụng chế độ tỷ giá nào ? A : Chế độ tỷ giá thả nổi, chế độ tỷ giá linh hoạt theo thị trường. B : Chế độ tỷ giá cố định. C : Chế độ tỷ giá thả nổi, chế độ tỷ giá cố định và điều tiết theo thị trường. D : Chế độ tỷ giá linh hoạt có sự quản lý của nhà nước. Đáp án D Câu 7 : NHNN Viêt nam hiện nay đang công bố các loại lãi suất nào ? A : Lãi suất cơ bản, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu. B : Lãi suất cơ bản, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu và lãi suất cho vay qua đêm C : Lãi suất cơ bản, lãi suất tái chiết khấu lãi suất huy động tiền gửi và lãi suất cho vay D : Gồm C và lãi suất cho vay qua đêm. Đáp án B Câu 8 : Phát biểu nào về hoạt độngNHNN Việt nam dưới đây là chính xác ? A : NHNN Việt nam hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận. B : NHNN việt nam hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. C : NHNN việt nam hoạt động vì mục tiêu của các ngân hàng thương mại. D : NHNN việt nam hoạt động vì mục tiêu của các tổ chức tín dụng. Đáp án B Câu 9 : Nguyên tắc phát hành của NHTW gồm những nội dung nào ? A : Dựa trên cơ sở đảm bảo bằng vàng trướn these kỷ 20. B : Dựa trên cơ sở đảm bảo bằng giá trị hàng hóa dịch vụ ( từ thế kỷ 20 đến nay ) C : Do nhà nước quyết định mà không căn cứ vào giá trị hàng hóa dịch vụ từng thờ kỳ. D : Dựa trên cơ sở đảm bảo bằng vàng ( trước thế kỷ 20 ) và Dựa trên cơ sở đảm bảo bằng giá trị hàng hóa ( tù thế kỷ 20 đến nay ). Đáp án D Câu 10 : Thế nào là người cư trú trong chính sách ngoại hối ? A : Người cư trú là tổ chức, cá nhân như tổ chức tín dụng kinh tế thành lập, hoạt động kinh doanh tại Việt nam công dân Việt nam cư trú tại Việt nam, người Việt nam cư trú tại nước ngoài cso thời hạn 12 tháng. B : Người cư trú là tổ chức chính trị, tổ chức hành chính xã hội, cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, cơ quan đại diện tại nước ngoài Cơ quan lãnh sự của việt nam tại nước ngoài, văn phòng đại diện tại nước ngoài của các tổ chức quy định ở trên. Công dân Việt nam làm việc tại các tổ chức qui định ở trên, công dân Việt nam đi du lịch, học tập, thăm viếng ở nước ngoài, người nước ngoài có cư trú tại việt nam có thời hạn 12 tháng. C : Gồm B, người cư trú là tổ chức và cá nhân như tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế hoạt động kinh doing tại Việt nam, công dân Việt nam cư trú tại Việt nam, người Việt nam cư trú tại nước ngoài có thời hạn 12 tháng. D : Gồm B và người Việt nam cư trú tại ở nước ngoài trên 12 tháng. Đáp án C. Câu 11 : Thế nào là giao dịch vãng lai ? A : Giao dịch vãng lai laà giao dịch giữa người không cư trú và người cư trú không vì mục đích chuyển vốn. B : Là giao dịch giữa người cư trú với nhau không vì mục đích chuyển vốn. C : Là giao dịch giữa người cư trú với nhau có vì mục đích chuyển vốn. D : Là giao dịch giữa người cư trú với người không cư trú vì mục đích chuyển vốn. Đáp án A. Câu 12 : Thế nào là giao dịch vốn ? A : Là giao dịc vốn giữa người cư trú với người cư trú trong đầu tư trực tiếp, đầu tư vào giấy tờ có giá. B : Là giao dịch chuyển vốn với người cư trú và người không cư trú trong đầu tư trực tiếp, đầu tư vào giấy tờ có giá, vay và trả nợ nước ngoài, cho vay và thu nợ nước ngoài các hình thức đầu tư khác theo qui định của pháp luật. C : Gồm A và cho vay thu nợ nước ngoài. D : Gồm C và các hình thức đầu tư khác theo qui định của pháp luật. Đáp án B Câu 13 : Thế nào là chính sách tỷ giá ? A : Chính sách tỷ giá là một bộ phận của chính sách tiền tệ, là hoạt đọng của chính phủ nhằm thực hiện mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc gia, trong đó giữ vững sự ổn định của tiền tệ. B : Là chính sách nhằm ổn định sức mua đối nội của đồng tiền. C : Là chính sách nhằm ổn định sức mua đối ngoại của đồng tiền. D : Là chính sách nhằm tác động đến hoạt đọng xuất nhập khẩu. Đáp án A Câu 14 : Thế nào là dự trữ ngoại hối ? A : Là toàn bộ ngoại tệ mà NN có được trong thời gian nhất định. B : Là toàn bộ tài bằng sản ngoại hối được thể hiện trong trong bảng cân đối tiền tệ của NHTW C : Là toàn bộ số lượng vàng mà NN có được tại một thời điểm nhất định. D : Gồm A và toàn bộn số vàng mà NN có được tại một thời điểm nhất định. Đáp án B Câu 15 : Mục đích cơ bản của việc quản lý ngoại hối là gì ? A : Là nhằm tạo dự trữ ngoại hối ngày càng tăng. B : Là nhằm cho số ngoại tệ được dự trữ lớn. C : Là nhằm tạo điều kiện cho NHTW có khả năng tác động vào tỷ giá giữa đồng bán nội tệ và các ngoại tệ thông qua việc can thiệp vào thị trường ngoại hối để giữ cho tỷ giá ở mức độ phù hợp theo mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc gia. D : Là nhằm làm cho số ngoại tệ ngày càng gia tăng, số vàng dự trữ cho quốc gia ngày càng lớn. Đáp án C. Câu 16 : Dự trữ ngoại hối của Việt nam bao gồm những loại tài sản nào ? A : Ngoại tệ tiền mặt, tiền gửi bằng ngoại tệ các chứng khoán và các giấy tờ có giá khác bằng ngoại tệ. B : Quyến rút vốn đắc biệt và dự trữ tại quĩ tiền tệ quốc tế. C : Gồm A và quyền rút vốn đặc biệt. D : Gồm A và quyền rút vốn đặc biệt, dự trữ tại quĩ tiền tệ quốc tế, vàng và các ngoại hối khác. Đáp án D. Câu 17 : Các biện pháp đảm bảo an toàn và dữ trữ ngoại hối của Việt nam là gì ? A : Hạn chế mua, mang, chuyển, thanh toán đối với các giao dịch trên tài khoản vãng lai, tài khoản vốn. B : Áp dụng nghĩa vụ bán ngoại tệ của người cư trú là tổ chức. C : Gồm A, áp dụng các biện pháp kinh tế, tài chính tiền tệ và các biện pháp khác. D : Gồm A, áp dụng nghĩa vụ bán ngoại tệ với người cư trú là tổ chức, áp dụng các biện pháp kinh tế, tài chính tiền tệ và các biện pháp khác. Đáp án D. Câu 18 : Quỹ dự trữ ngoại hối được hình thành để làm gì ? A : Sử dụng để đảm bảo khả năng thanh toán quốc tế, tạm ứng cho ngân sách. B : Để điều hòa ngoại hối với quĩ bình ổn tỷ giá vàng. C : Gồm A, để điều hòa ngoại hối với quỹ tỷ giá vàng, thực hiện các nghiệp vụ đầu tư. D : B và thực hiện các nghiệp vụ đầu tư. Đáp án C Câu 19 : Quỹ bình ổn tỷ giá và giá vàng được dùng để làm gì ? A : Để can thiệp thị trường ngoại tệ và giá vàng trong nước nhằm ổn định tỷ giá và giá vàng theo mục tiêu vàchinhs sách tiền tệ, điều hòa nguồn ngoại hối với quỹ dự trự ngoại hối, thực hiện các nghiệp vụ đầu tư ngắn hạn. B : Để can thiệp thị trường ngoại tệ và thực hiện các nghiệp vụ đầu tư khác. C : Để ổn định tỷ giá vàng. D : Để can thiệp thị trường ngoại tệ, thực hiện các nghiệp vụ đầu tư, để ổn định tỷ giá vàng. Đáp án D. Câu 20 : Nghiệp vụ tín dụng của NHTW nhằm mục đích gì ? A : Nhằm thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ. B : Nhằm thúc đẩy và điều chỉnh phát triển kinh tế về qui mô và cơ cấu đầu tư. C : Gồm B, nhằm thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia. D : Nhằm thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ, tác động đến vốn khả dụng của TCTD, điều chỉnh hoạt động của TCTD theo hướng lành mạnh ổn định. Đáp án D. Câu 21 : NHTW cho các TCTD vay vốn theo các hình thức nào ? A : Tái cấp vốn, cho vay đáp ứng nhu cầu thanh toán. B : A và cho vay khắc phục tình trạng mất khả năng chi trả. C : Cho vay khắc phục tình trạng mất khả năng chi trả. D : Cho vay đáp ứng nhu cầu thanh toán và cho vay khắc phục tình trạng mất khả năng tri trả. Đáp án B Câu 22 : Điều kiện của các giấy tờ có giá được NHTW chấp nhận chiết khấu, tái chiết khấu là gì ? A : Được phát hành hợp lệ, hợp pháp, có quyền chuyển nhượng được. B : Còn thời hạn lưu hành phù hợp với thời gian chiết khấu được NHTW qui định. C : Được phát hành hợp lệ, hợp pháp, còn thời hạn lưu hành phù hợp với thời gian chiết khấu được NHTW qui định, được phát hành hợp lệ và có thể chuyển nhượng. D : Được phát hành hợp lệ, hợp pháp, có thể chuyển nhượng, còn thời hạn lưu hành với thời gian chiết khấu của NHTW qui định. Đáp án D Câu 23 : NHTW thực hiện chiết khấu theo những hình thức nào ? A : Chiết khấu toàn bộ thời gian còn lại của giấy tờ có giá : NHTW mua hẳn giấy tờ có giá của các TCTD. B : Chiết khấu có kì hạn : NHTW chiết khấu kèm theo yêu cầu các TCTD cam kết mua lại cấc chứng từ có giá sau 1 thời gian nhất định. C : Gồm B, chiết khấu toàn bộ thời gian còn lại của giấy tờ có giá : NHTW mua hẳn giấy tờ có giá của các TCTD. D : Gồm B, chiết khấu 1 bộ phận mệnh giá vời thời hạn chiết khấu phù hợp. Đáp án C Câu 24: NHTW xem xét và quyết định cho vay cầm cố khi các TCTD có đủ các điều kiện nào? A : Là các TCTD thuộc đối tượng cho vay theo qui định, không bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. B : Giấy đề nghị vay vốn và A C : A giấy đề nghị vay vốn và không có nợ quá hạn ở NHTW D : A ,giấy đề nghị vay vốn và không có nợ quá hạn, và thực hiện các qui định về đảm bảo tiền vay. Đáp án D Câu 25 : Tái cấp vốn của NHTW được hiểu như thế nào ? A : Là hình thức cấp tín dụng có đảm bảo của NHTW đối với các TCTD nhằm cung ứng vốn ngắn hạn và phương tiện thanh toán cho các TCTD. B : Là hình thức cấp tín dụng trung và dài hạn của NHTW đối với các TCTD. C : Là hình thức cấp tín dụng không có đảm bảo của NHTW đối với các TCTD. D : Là hình thức cấp tín dụng trung và dài hạn có đảm bảo của NHTW đối với các TCTD. Đáp án A Câu 26 : Điều kiện để NHTW tái cấp vốn cho các TCTD là gì ? A : TCTD thành lập và hoạt động theo luật TCTD, không vi phạm qui định về dự trữ bắt buộc, các giới hạn khác, các qui định về đảm bảo an toàn, tham gia thị trường mở và thị trường liên ngân hàng. B : TCTD thành lập và hoạt động theo luật TCTD, không vi phạm qui định về dự trữ bắt buộc, các giới hạn khác, các qui định về đảm bảo an toàn, tham gia thị trường mở và thị trường liên ngân hàng, có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ theo cam kết, không có nợ quá hạn tại các TCTD khác. C : TCTD thành lập và hoạt động theo luật TCTD, không vi phạm qui định về dự trữ bắt buộc, các giới hạn khác, các qui định về đảm bảo an toàn, tham gia thị trường mở và thị trường liên ngân hàng, có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ theo cam kết, không có nợ quá hạn tại các TCTD khác, thực hiện các qui định về đảm bảo tiền vay, có nhu cầu xin tái cấp vốn. D : Gồm B, thực hiện các qui định về đảm bảo tiền vay, có nhu cầu xin tái cấp vốn, còn hạn mức tái cấp vốn được sử dụng. Đáp án D Câu 27 : NHTW sử dụng các hình thức tái cấp vốn nào ? A : Chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá. B : Chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá, cho vay chỉ định ưu đãi cho vay các dự án, chương trình phát triển kinh tế của chính phủ. C : Chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá, cho vay chỉ định ưu đãi cho vay các dự án, chương trình phát triển kinh tế của chính phủ, cho vay có đảm bảo cầm cố bằng giấy tờ có giá. D : Chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có gía, cho vay có đảm bảo cầm cố bằng giấy tờ có giá. Đáp án C Câu 28 : Cho vay trong trường hợp mất khả năng chi trả được thực hiên như thế nào ? A : Cho vay trong trường hợp thiếu hụt vốn tạm thời về chi trả ngắn hạn. B : Cho vay trong trường hợp thiếu hụt vốn tạm thời ( bình thường ), thiếu vốn do thời vụ mất khả năng thanh toán tạm thời hay nghiêm trọng. C : Cho vay trong trường hợp mất khả năng thanh toán nghiêm trọng. D : Gồm A và cho vay trong trường hợp mất khả năng thanh toán nghiêm trọng. Đáp án B Câu 29 : NHTW quan hệ với tín dụng NSNN được thực hiện như thế nào ? A : NHTW tạm thời ứng tiền cho NSNN khi NSNN tạm thời thiếu và được hoàn trả trong năm ngân sách. B : NHTW làm đại lý phát hành tín phiếu, trái phiếu nhà nước thông qua đấu thầu. C : Gồm A, NHTW mua các tín phiếu trái phiếu kho bạc NN trên thị trường tiền tệ thông qua các nghiệp vụ chiết khấu, nghiệp vụ thị trường mở, NHTW làm đại lý phát hành tín phiếu, trái phiếu nhà nước thông qua đấu thầu. D : Gồm A, NHTW đại lý phát hành tín phiếu dài hạn và ngắn hạn nhà cho chính phủ và kho bạc NN trong trương hợp đặc biệt. Đáp án C Câu 30 : Phát biểu nào dưới đây về bảo lãnh của NHTW đối với các TCTD là đầy đủ nhất ? A : Bảo lãnh của NHTW đối với các tài khoản vay nước ngoài của TCTD là cam kết bằng văn bản của NHTW đối với người cho vay đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán đã được cam kết trong hợp đồng vay của TCTD cho người vay đến khi đến hạn thanh toán, khi người vay không thực hiện nghĩa vụ thanh toán. B : Gồm A và người vay không phải trả lãi vay cho người bảo lãnh mà chi trả gốc. C : Gồm A và người vay phải trả cả gốc và lãi cho người bảo lãnh, bao gồm cả phí phát sinh. D : Gồm B và không phải trả phí phát sinh ( nếu có ) Đáp án C Câu 31 : Điều kiện để được NHTW bảo lãnh các TCTD khi vay vốn là gì ? A : Các khoản vay phải được thủ tướng chính phủ chấp nhận bảo lãnh, giá trị mottj khoản vay gốc được bảo lãnh không nhỏ hơn số tiền 10 triệu USD. B : Các khoản vay phải được thủ tướng chính phủ chấp nhận bảo lãnh, giá trị mottj khoản vay gốc được bảo lãnh không nhỏ hơn số tiền 10 triệu USD. Người cho vay là tổ chức tài chính, tổ chức quốc tế, các chính phủ, các NHTM nước ngoài, các tổ chức hoắc tập đoàn kinh tế lớn nước ngoài. C : Gồm B và hợp đồng vay phải đủ các điều kiện. D : Các khoản vay phải được thủ tướng chính phủ chấp nhận bảo lãnh, giá trị mottj khoản vay gốc được bảo lãnh không nhỏ hơn số tiền 10 triệu USD. Hợp đồng phải đủ các điều kiên. Đáp án C Câu 32 : Trình tự và thủ tục cấp bảo lãnh của NHTW bao gồm những nội dung nào ? A : Chấp thuận bảo lãnh của chính phủ, hồ sơ đề nghị cấp bảo lãnh, xem xét hồ sơ cấp bảo lãnh. B : Chấp thuận bảo lãnh của chính phủ, hồ sơ đề nghị cấp bảo lãnh, xem xét hồ sơ cấp bảo lãnh. Đàm phán hợp đồng vay và các văn bản liên quan, phê duyệt hợp đông vay, thư bảo lãnh C : Chấp thuận bảo lãnh của chính phủ, hồ sơ đề nghị cấp bảo lãnh, xem xét hồ sơ cấp bảo lãnh. Phê duyệt hợp đồng vay. D : Chấp thuận bảo lãnh của chính phủ, hồ sơ đề nghị cấp bảo lãnh, xem xét hồ sơ cấp bảo lãnh. Đàm phán hợp đồng vay và các văn bản liên quan, phê duyệt hợp đông vay, thư bảo lãnh, cấp thư bảo lanhc và ý kiến pháp lí. Đáp án D Câu 33 : NHTW có vai trò gì trong hoạt đọng thanh toán ? A : NHTW ban hành cơ chế chính sách về thanh toán, cung ưng dịch vụ, phương tiện thanh toán, tổ chức thanh toán trong nền kinh tế, xây dựng hệ thống kế toán thống nhất cho TCTD. B : Giám sát việc chấp hành chế độ, qui định thanh toán, xử lý vi phạm kỷ luật về vi pham thanh toán, phát hiện những điểm chưa phù hợp về cơ chế chính sách thanh toán để hoàn chỉnh. C : Gồm A, Giám sát việc chấp hành chế độ, qui định thanh toán, xử lý vi phạm kỷ luật về vi pham thanh toán, phát hiện những điểm chưa phù hợp về cơ chế chính sách thanh toán để hoàn chỉnh, là thành viên trực tiếp tham gia quá trình thanh toán. D : Gồm A, và là thành viên trực tiếp tham gia quá trình thanh toán. Đáp án C Câu 34 : NHTW có những nghiệp vụ thanh toán nào ? A : Thanh toán từng lần qua tài khoản của TCTD, kho bạc Nhà nước tại NHNN. B : Thanh toán từng lần qua tài khoản của TCTD, kho bạc Nhà nước tại NHNN, thanh toán bù trừ, nghiệp vụ chuyển tiền điện tủ. C : Thanh toán từng lần qua tài khoản của TCTD, kho bạc Nhà nước tại NHNN. Thanh toán bù trừ. D : Thanh toán từng lần qua tài khoản của TCTD, kho bạc Nhà nước tại NHNN. Chuyển tiền điện tử. Đáp án B Câu 35 : Thanh toán từn lần qua tài khoản của TCTD kho bạc Nhà nước tại NHNN nơi trả tiền được thực hiện như thế nào ? A : Các khoản thanh toán của các TCTD, kho bạc thì các tổ chức này tự lập và nộp chứng từ vào NHNN nơi mở tài khoản thanh toán để thực hiện thanh toán theo qui định. B : Các khoản thanh toán của bản thân các TCTD, kho bạc nhà nước lập bảng kê, chứng từ thanh toán kèm theo chứng tù thanh toán của khác hàng theo qui định để thanh toán theo tài khoản tiền gửi mở tại NHNN. C : Gồm B, các khoản thanh toán của các TCTD ,kho bạc nhà nước thì các tổ chức này tự lập và nộp chứng từ vào NHNN nơi mở tài khoản thanh toán để thực hiện thanh toán theo qui định. D : Các khoản thanh toán của bản thân các TCTD, kho bạc nhà nước tự thanh toán không thanh toán qua NHNN, B Đáp án C Câu 36 : Thanh toán từn lần qua tài khoản của TCTD, kho bạc nhà nướctaij NHTW bên thụ hưởng được thực hiện như thế nào ? A : Khi nhận được giấy báo có liên ngân hàng, sau khi kiểm tra xử lý chứng từ theo qui định của chế độ liên ngân hàng, NHNN bên thụ hưởng ghi Có tài khoản và gửi giấy báo Có cho các TCTD, kho bạc nhà nước bên thụ hưởng. TCTD, kho bạc nhà nước bên thụ hưởng căn cứ giấy báo Có của NHNN chuyển tới thực hiện ghi Có cho khách hàng thụ hưởng và gửi giấy báo có cho khách hàng. B : Khi nhận giấy báo Có liên hàng NHNN bên thụ hưởng không ghi có mà chuyển giấy báo Có cho TCTD, kho bạc nhà nước bên thụ hưởng. C : NHNN bên thụ hưởng ghi Có tài khoản và gửi giấy báo Có cho các TCTD, kho bạc nhà nước bên thụ hưởng. D : Gồm C Đáp án A Câu 37 : Đối tượng tham gia thanh toán bù trừ qua NHNN gồm những thành viên nào ? A : Là các TCTD, kho bạc Nhà nước cam kết tham gia vào hệ thống thanh toán bù trừ. B : Là các TCTD cam kết tham gia vào hệ thống thanh toán bù trừ và các tổ chức kinh tế. C : Là tất cả các TCTD D : LÀ tất cả các kho bạc NN. TCTD Đáp án A Câu 38 : Thanh toán bù trừ giữa các TCTD, kho bạc NN khác hệ thống do ai chủ trì thanh toán ? A : Do một NHTM lớn chủ trì thanh toán. B : Do kho bạc NN chủ trì thanh toán. C : Gồm A, do kho bạc NN chủ trì thanh toán. D : Do NHNN chủ trì thanh toán. Đáp án D Câu 39 : Các thành viên tham gia thanh toán bù trừ phait tuân thủ nhưng nguyên tắc nào ? A : Có tài khoản tại ngân hàng chủ trì, tuân thủ và thực hiện đúng, đầy đủ nguyên tắc, tổ chức, kĩ thuật nghiệp vụ thanh toán, hạch toán bù trừ. B : Nếu thành viên nào vi phạm phải chiụ phạt, đình chỉ tham gia, phải chịu trách nhiệm toàn bộ những số liệu, bảng thanh toán, bồi hoàn khi ra sai sót do mình gây ra. C : Gồm B, có tài khoản gủi tại ngân hang chủ trì, tuân thủ và thực hiện đúng đầy đủ nguyên tắc, tổ chức, kĩ thuật nghiệp vụ thanh toán, hạch toán bù trừ. Khi có chênh lệch thì các thành viên phải thanh toán cho ngân hàng chủ trì. D : Gồm A, nếu thành viên nào vi phạm phải chiụ phạt, đình chỉ tham gia, phải chịu trách nhiệm toàn bộ những số liệu, bảng thanh toán, bồi hoàn khi ra sai sót do mình gây ra. Đáp án C Câu 40 : Qui trình kỹ thuật nghiệp vụ thanh toán bù trừ điện tử được thực hiện nhủ thế nào ? A : Được thực hiên theo lệnh thanh toán và bảng kê các lệnh thanh toán chuyển đi ngân hàng chủ trì từ ngân hàng thành viên, phải qua ngân hàng chủ trì thanh toán bù trừ để xử lý kiểm soát bù trừ, xác định kết quả thanh toán của từng thành viên. B : Các lệnh, bảng kê khai chuyển đi từ ngân hàng thành viên không cần qua ngân hàng chur trì bù trừ thanh toán mà chuyển trực tiếp tới các thành viên có liên quan. C : Các lệnh, bảng kê khai chuyển đi từ ngân hàng thành viên không cần kiểm tra giám sát của ngân hàng chủ trì. D : Gồm B, các lệnh, bảng kê khai chuyển đi từ ngân hàng thành viên không cần kiểm tra giám sát của ngân hàng chủ trì Đáp án A Câu 41 : Ngân hàng chủ trì thanh toán bù trừ có trách nhiệm như thế nào trong thanh toán bù trừ ? A : Nhận, kiểm tra các lệnh, bảng kê các lệnh thanh toán chuyển đi ngân hàng chủ trì từ các ngân hàng thành viên. B : Lập và gửi các bảng kê khai thanh toán bù trừ cùng các lệnh thanh toán đã xử lý với ngân hàng thành viên. Lập và gửi bảng kê khái tổng hợp thanh toán bù trừ trong ngày để thanh toán và đối chiếu doanh số thanh toán trong ngày tới các ngân hàng thành viên. C : Gồm B, nhận, kiểm tra các lệnh, bảng kê các lệnh thanh toán chuyển đi ngân hàng chủ trì từ các ngân hàng thành viên. D : Lập và gửi các bảng kê khai thanh toán bù trừ cùng các lệnh thanh toán đã xử lý với ngân hàng thành viên. Đáp án C Câu 42 : Các thành viên trực tiếp tham gia thanh toán bù trừ cần phải làm gì trong thanh toán bù trừ ? A : Lập và gửi lệnh thanh toán, bảng kê các lệnh thanh toán chuyển đi ngân hàng chủ trì. B : Nhận các lệnh thanh toán và kết quả thanh toán bù trừ do ngân hàng chủ trì gửi đến để hạch toán. C : Gồm A và lập, gửi điện xác nhận kết quả thanh toán bù trừ của từng phiên thanh toán cũng như cuối ngày theo thời gian qui định để đối chiếu và quyết toán trong ngày gia dịch. D : Gồm C, nhận các lệnh thanh toán và kết quả thanh toán bù trừ do ngân hàng chủ trì gửi đến để hạch toán. Đáp án D. Câu 43 : Chứng từ sử dụng trong thanh toán bù trừ điện tử gồm những loại nào ? A : Lệnh thanh toán, bảng kê kết quả chứng từ điện tử. B : Là các lệnh thanh toán. C : Gồm A và các chứng từ điện tử phải đẩm bảo các chuẩn dữ liệu do NHNN quy định. D : Gồm B và các chứng từ điện tử phải đẩm bảo các chuẩn dữ liệu do NHNN quy định. Đáp án C Câu 44 : Thời gian gia dịch trong thanh toán bù trừ điện tử được quy định như thế nào ? [...]... đó cho ngân hàng A B : Khi ngân hàng A chuyển tiền cho ngân hàng B C : Khi người phát lệnh chuyển tiền cho ngân hàng B D : Gồm B, khi người phát lệnh chuyển tiền cho ngân hàng B Đáp án A Câu 60 : Phát biểu nào dưới đây về sự hoàn tất lệnh chuyển tiền Có là đầy đủ nhất ? A : Khi ngân hàng B chuyển tiền Cho ngân hàng A B : Khi ngân hàng B đã thanh toán đầy đủ tiền cho người nhận, hoặc đã bị ngân hàng B... cho ngân hàng gửi lệnh biết D : Nếu người nhận tiền không nhận đủ tiền thì ngân hàng B trả lại ngân hàng chuyển tiền đó Đáp án C Câu 68 : Nghiệp vụ thị trương mở là gì ? A : Nghiệp vụ thị trường mở là nghiệp vụ NHTW thực hiện mua vào hoặc bán ra các giấy tờ có ký hạn nhằm thay đổi tiền dự trự, qua đó tác động đến lượng tiền cung ứng và lãi suất ngắn hạn của thị trường B : Nghiệp vụ thị trường mở là nghiệp. .. hoặc đã bị ngân hàng B trả lại cho ngân hàng A vì bất cứ lý di gì, hoặc bởi một lệnh hủy hợp lệ C : Khi ngân hàng B đã thanh toán đủ tiền cho người nhận, hoặc đã bị ngân hàng B trả lại cho ngân hàng A D : Khi ngân hàng B đã thanh toán đủ tiền cho ngân hàng A, hoặc bởi 1 lệnh hủy hợp lệ Đáp án B Câu 61 : Một lệnh chuyển Nợ chỉ khi nào được thực hiện ? A : Khi ngân hàng A nhận được lệnh chuyển tiền hợp... lệnh thanh toán, kết quả thanh toán bù trừ, bảng kê các lệnh không được thanh toán tới các thành viên có liên quan và hạch toán theo qui định Ngân hàng chủ trì phải kiểm tra, đối chiếu các ngân hàng thành viên thanh toán bù trừ đảm bảo khớp đúng B : Ngân hàng chủ trì lập bảng kê kết quả thanh toán bù trừ rồi chuyển toàn bộ kết quả thanh toán đến các thành viên có liên quan C : Gồm B và ngân hàng chủ trì... B : Khi người nhận lệnh có tài khoản tại ngân hàng B C : Gồm A, khi người nhận lệnh có tài khoản tại ngân hàng B D : Gồm A, Khi người nhận lệnh có tài khoản tại ngân hàng B Đáp án C Câu 62 : Phát biểu nào dưới đây về sự hoàn tất một lệnh chuyển tiền Nợ là đầy đủ nhất ? A : Khi ngân hàng nhận lệnh trả đủ tiền cho ngân hàng phát lệnh B : Khi người nhận lệnh trả đủ tiền cho ngân hàng phát lệnh C : Gồm... nguyên nhân nào D : Gồm B và các ngân hàng thành viên chỉ được phép từ chối lệnh thanh toán khi có ý kiến của ngân hàng chủ trì thanh toán Đáp án A Câu 47 : Quy định xử lý nghiệp vụ thanh toán bù trù điện tử tại ngân hàng chủ trì như thế nào ? A : Nhận lệnh thanh toán chuyển đến, lập bảng kết quả thanh toán bù trừ xác định số phải thu phải trả của từng thành viên, hạch toán số chênh lệch phải thu phải... thì ngân hàng A trả lại lệnh cho người phát lệnh B : Ngân hàng A không cần thông báo để người phát lệnh nộp đủ tiền mà trả lại lệnh cho người phát lệnh C : Ngân hàng A có thể ứng tiền để thực hiện thanh toán và đòi người phát lệnh nộp tiền sau D : Gồm A, Ngân hàng A có thể ứng tiền để thực hiện thanh toán và đòi người phát lệnh nộp tiền sau Đáp án A Câu 67 : Đối với người phát lệnh có ủy quyền tại ngân. .. giấy tờ có giá Đáp án A Câu 69 : Quy trình nghiệp vụ thị trường mở bao gồm những nội dung nào ? A : Dự báo biến đọng vốn khả dụng xác định số lượng và thời hạn can thi p B : Tổ chức mua bán, thanh toán và chuyển giao quyền sở hữu giấy tờ có giá C : Gồm A, Tổ chức mua bán, thanh toán và chuyển giao quyền sở hữu giấy tờ có giá D : Gồm A, và chuyển giao quyền sở hữu giấy tờ có giá Đáp án C Câu 70 : Hàng. .. Là quá trình hoàn tất một lệnh chuyển tiền từ ngân hàng A đến ngân hàng B B : Gồm A, và bao gồm cả việc hạch toán khoản tiền đó của ngân hàng có liên quan đến chuyển tiền C : Gồm A, và bao gồm cả việc hạch toán khoản tiền đó của ngân hàng có liên quan đến lệnh chuyển tiền D : Gồm A, và hoàn tất việc hạch toán khoản tiền đó ở ngân hàng B Đáp án B Câu 53 : Phát biểu nào dưới đây về bức điện chuyển tiền... từ ngân hàng A đến ngân hàng B C : Gồm A và được truyền qua mạng máy tính giữa các ngân hàng thay cho việc chuyển chứng từ hoặc thông báo liên quan đến việc chuyển tiền điện tử D : Gồm B và chuyển tiền từ ngân hàng A đến ngân hàng B Đáp án C Câu 54 : Thế nào là xác nhận bức điện ? A : Là thủ tục quy định giữa các ngân hàng nhằm xác định rằng lệnh chuyển tiền hoặc thông báo đã đượ chuyển tiền tới ngân . Do ngân hàng chủ trì qui định. C : Không có ngân hàng nào qui định. D : Do một ngân hàng thành viên qui định. Đáp án A Câu 46 : Quy định xử lý nghiệp vụ thanh toán bù trừ điên tử tại các ngân. thanh toán khi có ý kiến của ngân hàng chủ trì thanh toán. Đáp án A Câu 47 : Quy định xử lý nghiệp vụ thanh toán bù trù điện tử tại ngân hàng chủ trì như thế nào ? A : Nhận lệnh thanh toán chuyển. Khi ngân hàng B đã thanh toán đủ tiền cho người nhận, hoặc đã bị ngân hàng B trả lại cho ngân hàng A. D : Khi ngân hàng B đã thanh toán đủ tiền cho ngân hàng A, hoặc bởi 1 lệnh hủy hợp lệ. Đáp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng trung ương có đáp án, Đề thi trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng trung ương có đáp án, Đề thi trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng trung ương có đáp án

Từ khóa liên quan