Tài liệu Tâm lý học quản lý

133 582 1
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2014, 15:14

HC VIN CÔNG NGH BU CHÍNH VIN THÔNG TÂM LÝ QUN LÝ (Dùng cho sinh viên h đào to đi hc t xa) Lu hành ni b HÀ NI - 2007 LI M U Trong công cuc đi mi ca ng, nhân t con ngi đc coi va là mc tiêu, va là đng lc ca s phát trin kinh t – xã hi, là mt trong nhng nhân t quan trng nht quyt đnh s thành công ca s nghip công nghip hóa hin đi hóa đt nc. Thc tin cho thy, bt k hot đng nào, đc bit là hot đng qun lý, dù là qun lý xã h i, qun lý khoa hc công ngh, qun lý kinh t, qun lý giáo dc … mun thc hin nhng mc đích đ ra thì phi nhn thc đúng và vn dng sáng to khoa hc v con ngi. Cun sách tâm lý qun lý bc đu mun gii thiu vi bn đc mt s kin thc tâm lý hc cá nhân, v các hin tng tâm lý xã hi trong tp th, v ngi lãnh đo …trong ho t đng qun tr. Nhng vn đ qun tr, nht là tâm lý hc qun tr thc s là vn đ khó, không nhng v mt lý lun mà c v mt thc tin. Bi l con ngi luôn gi v trí trung tâm trong hot đng qun lý và luôn là ch th ca th gii ni tâm phong phú. Vi nhng thuc tính muôn màu, muôn v. Các yu t đó, mt m t là sn phm ca hot đng con ngi, ca các điu kin kinh t xã hi, mt khác là đng lc ni sinh đóng vai trò thúc đy hoc cn tr hot đng qun lý. Tâm lý hc ngày nay không ch là khoa hc v con ngi, mà tr thành mt trong nhng c s khoa hc quan trng ca toàn b quá trình qun lý – qun lý kinh t - qun lý xã hi cng nh qun lý doanh nghip. B i vy, vic nghiên cu tìm hiu nhng c s tâm lý hc ca công tác qun lý là mt yêu cu khách quan và bc thit đi vi tt c nhng ai quan tâm đn vic ci tin qun lý, nâng cao hiu qu quá trình qun lý, làm tt vic tuyn chn, bi dng và s dng cán b qun lý.  qun lý có hiu qu, ngi lãnh đo phi là ngi qun lý đy nng l c t chc va là ngi có kh nng thu hiu sâu sc v nhu cu cn bn, tính cách ca nhân viên nói chung và khách hàng nói riêng. Cn c vào đ cng chi tit ca hc vin công ngh BCVT và yêu cu ca môn hc. Tôi biên son cun “Tâm lý hc qun lý” nhm trang b cho hc sinh nhng kin thc v tâm lý qun lý. Trên c s nhng kin thc này, sinh viên s có nhng vn dng linh hot vào thc tin đi sng và qun lý kinh t, xã hi. Chc chn trong quá trình biên son không tránh khi nhng thiu sót. Rt mong nhn đc nhng ý kin đóng góp. Xin chân thành cm n. [...]... th ng v tâm lý h c k thu t, tâm lý h c lao ng Trong nh ng n m g n ây, tâm lý h c ã có nh ng b c ti n khá dài trên con ng phát tri n Cùng v i s tr ng thành c a tâm lý h c i c ng, tâm lý h c s ph m, tâm lý h c lao ng, tâm lý h c tr em, tâm lý h c quân s …là s hình thành và phát tri n m t l at các ngành tâm lý h c lý thuy t, th c nghi m và ng d ng nh : tâm lý h c nhân cách, tâm lý h c xã h i, tâm lý h c... lý h c xã h i, tâm lý h c k thu t, tâm lý h c s n xu t, tâm lý h c th thao, tâm lý h c qu n lý Mu n qu n lý, lãnh o t t c n ph i n m v ng tâm lý, tâm lý cá nhân và tâm lý t p th Nh ng n m v ng tâm lý t p th và tâm lý cá nhân c n ph i có tri th c v tâm lý i c ng làm c s Tùy theo yêu c u công vi c mà m i ng i nh t là nhà qu n lý, lãnh o c n ph i có tri th c tâm lý h c c n thi t Mu n gi ng d y và giáo... n tâm lý c a vi c ra quy t nh… Tóm l i i t ng nghiên c u c a tâm lý h c qu n lý là toàn b i s ng tâm lý c a các thành viên trong doanh nghi p, trong t ch c kinh t Ngoài ra các v n tâm lý khác c a quá trình qu n lý c ng là m t trong nh ng i t ng nghiên c u quan tr ng c a tâm lý h c qu n lý hi n i 4.2 Nhi m v c a tâm lý h c qu n lý Vi c xác nh nhi m v c a tâm lý h c qu n lý c ng r t khó kh n Qu n lý. .. ng c a tâm lý h c qu n lý i t ng nghiên c u tr c ti p c a tâm lý qu n tr là toàn b các hi n t ng tâm lý c a cá nhân và t p th ng i lao ng ( khách th c a qu n lý) nh tình c m, nguy n v ng, nh n th c, hành ng c a các cá nhân, c i m tâm lý c a nhóm, c a t p th , b u không khí tâm lý t p th , xung t trong t p th … Ngoài ra tâm lý h c qu n lý còn nghiên c u các ho t ng tâm lý c a b n thân nhà qu n lý nh... i th tâm lý cho phù h p, nâng mình lên, h mình xu ng…) ó là i u ch nh th tâm lý 5.3 K n ng n m b t tâm lý S bi n i tâm lý có nh h ng tr c ti p n kh n ng giao ti p Y u t tâm tr ng c ng r t áng c chú tr ng trong tâm lý giao ti p Tâm tr ng là s th nghi m n i tâm v thái i v i s v t khách quan, là ho t ng tâm lý không th thi u c trong i s ng xã h i và quan h xã h i D i góc tâm lý h c, tác d ng c a tâm tr... k XX tâm lý h c v n trong c nh b t c v i t ng và ph ng pháp lu n Trong vòng 10 n m kho ng u th k XX ã xu t hi n ba tr quan: Tâm lý h c hành vi, tâm lý h c c u trúc và tâm lý h c Phr t ng phái tâm lý h c khách Do tính phi lí c a vi c lo i b tâm lý, ý th c ra kh i i t ng nghiên c u c a tâm lý h c và c thuy t hành vi m i (sau này) ã i sâu vào con ng b t c N u nh tâm lý h c hành vi mu n h ng tâm lý h c... c tâm lý l a tu i, tâm lý s ph m Giám c doanh nghi p, các nhà qu n tr mu n qu n lý t t nhân l c, t ng hi u qu s n xu t kinh doanh c n nghiên c u tâm lý h c s n xu t, tâm lý h c kinh doanh, tâm lý h c qu n tr Nh v y, nh ng ki n th c v tâm lý h c s là m t c s n n t ng khoa h c quan tr ng cho công tác qu n lý xã h i nói chung và qu n tr kinh doanh nói riêng 4 4.1 it it ng, nhi m v c a tâm lý qu n lý. .. II TÂM LÝ H C QU N LÝ 1 Khái ni m Tâm lý h c qu n lý là m t ngành c a khoa h c tâm lý Nó nghiên c u c i m tâm lý c a con ng i trong ho t ng qu n lý, ra, ki n ngh và s d ng các nhân t khi xây d ng và i u hành các h th ng xã h i Tâm lý h c qu n lý giúp cho ng i lãnh o nghiên c u nh ng ng i d i quy n mình, nhìn th y c nh ng hành vi c a c p d i, s p x p cán b m t cách h p lý phù h p v i kh n ng c a h Tâm. .. ho t ng v i ch t l ng cao nh t 5 Các thu c tính tâm lý Là nh ng hi n t ng tâm lý t ng i n nh khó hình thành và khó m t i, t o thành nh ng nét riêng c a nhân cách chi ph i các quá trình và tr ng thái tâm lý c a ng i y TÂM LÝ Các quá trình tâm lý Các tr ng thái tâm lý Các thu c tính tâm lý Ví d : Xu h ng, tính cách, n ng l c, khí ch t …Nó hi n t ng tâm lý b ng s trên 5.1 Xu h ng: Xu h nào ó Xu h nh t... n nh : Tr ng phái Tâm lý h c kinh nghi m”c a J.Lov (1632 – 1701), tr duy v t máy móc” c a Didro (1713 –1781), Honbach (1723 –1789) ng phái tâm lý h c Sang th k th XVIII có m t s ki n hay c nh c n trong l ch s tâm lý h c ó là l n u tiên xu t hi n tên g i tâm lý h c trong cu n Tâm lý h c kinh nghi m” (1732) và tâm lý h c Lý trí” (1734) c a Volf nhà tri t h c c và tên g i Tâm lý h c” ã chính th c . Tng quan v tâm lý và tâm lý hc qun lý 3 CHNG I TNG QUAN V TÂM LÝ VÀ TÂM LÝ HC QUN LÝ I. TÂM LÝ HC 1. Khái nim tâm lý hc Tâm lý hc là khoa hc nghiên cu tâm lý con ngi,. s tr thành ngi nh th nào. TÂM LÝ Các quá trình tâm lý Các trng thái tâm lý Các thuc tính tâm lý Chng 1: Tng quan v tâm lý và tâm lý hc qun lý 14 Cn c vào đó, nhà. cách ca mình. II. TÂM LÝ HC QUN LÝ 1. Khái nim Tâm lý hc qun lý là mt ngành ca khoa hc tâm lý. Nó nghiên cu đc đim tâm lý ca con ngi trong hot đng qun lý, đ ra, kin ngh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Tâm lý học quản lý, Tài liệu Tâm lý học quản lý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn