Báo cáo nhóm chuyên đề nội dung các hoạt động SDHL và BTNL

26 1,207 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2014, 17:45

BÁO CÁO NHÓM Chuyên đề: Nội dung các hoạt động SDHL và BTNL Nhóm 6_C8QLNL 1. Nguyễn Thị Vân : 9 2. Phùng Thị Thanh Tâm : 8 3. Giáp Thị Hoa : 8 4. Nguyễn Thành Trung : 5 5. Đoàn Ngọc Hải : 5 TR NG Đ I H C ĐI N L CƯỜ Ạ Ọ Ệ Ự KHOA QU N LÝ NĂNG L NGẢ ƯỢ MỤC LỤC PHẦN 1: SƠ LƯỢC TỔNG QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG 1.1 Khái niệm về năng lượng 1.2 Từ trước đến nay nhân loại đã sử dụng năng lượng như thế nào? 1.3 Thực trạng nguồn năng lượng hóa thạch hiện nay PHẦN 2: NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG SDHL & BTNL 2.1 Khái niệm về sử dụng hợp lý và bảo tồn năng lượng 2.2 Nội dung công tác sử dụng hơp lý và bảo tồn năng lượng PHẦN 1: SƠ LƯỢC TỔNG QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG 1.1 KHÁI NIỆM VỀ NĂNG LƯỢNG  Năng lượng được định nghĩa là một dạng tồn tại của vật chất có đặc điểm là trong những điều kiện nhất địnhcó khả năng tham gia vào quá trình biến đổi và sinh công.  Có nhiều dạng năng lượng như: động năng làm dịch chuyển vật thể, nhiệt năng làm tăng nhiệt độ của vật thể,  Trong xã hội văn minh ngày nay, con người không thể sống thiếu năng lượng. Nhưng do nguồn năng lượng là hữu hạn nên nhân loại phải sử dụng năng lượng một cách hiệu quả và không lãng phí.   Ệ ƯỢ      ượ ể ượ ừ  ỗ    ứ ướ    ứ  !  ị ệ  " # ặ ờ  $%&'%()  *+ *  ,ự ệ ạ  -# "+ *  ,ệ ạ 1.3 THỰC TRẠNG NGUỒN NĂNG LƯỢNG HÓA THẠCH HIỆN NAY  ./*01%/ 2 & "  #'0  * /  34&'  1ườ ử ụ ộ ượ ớ ệ ạ ư ể ẩ " 5#67# ( *034 7 7  34/ * / % *0"ạ ể ệ ả ụ ộ ệ ạ (/ 89:'07  '07ả ượ ơ ;' 1.3 THỰC TRẠNG NGUỒN NĂNG LƯỢNG HÓA THẠCH HIỆN NAY PHẦN 2: NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG SDHL VÀ BTNL 2.1 KHÁI NIỆM VỀ SỬ DỤNG HỢP LÝ VÀ BẢO TỒN NĂNG LƯỢNG  Sử dụng hợp lý và bảo tồn năng lượng có nghĩa là giảm bớt năng lượng sử dụng bằng cách loại bỏ việc tiêu thụ năng lượng lãng phí không cần thiết và không đúng cách.  Mục tiêu của việc sử dụng hợp lý và bảo tồn năng lượng là sử dụng ít năng hơn theo thói quen truyền thống.  Việc sử dụng hợp lý và bảo tồn năng lượng có ý nghĩa rất lớn cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức doanh nghiệp… đồng thời góp phần tiết kiệm được tài nguyên cho đất nước và cải thiện môi trường tự nhiên. 2.2 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG HỢP LÝ VÀ BẢO TỒN NĂNG LƯỢNG 2.2.1 Quản lý kiểm soát các yếu tố sử dụng năng lượng  < #6= &  7    7)  * 34/1*007   ươ ể ễ ự ụ ộ ủ ượ ụ ụ ộ ượ    ể ệ ư . > ?  +@,  A+B Trong đó: W N (X): Năng lượng hữu ích X: thông số vận hành : Hiệu suất biến đổi năng lượng G: loại năng lượng K: loại thiết bị F: Phương thức vận hành 2.2 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG HỢP LÝ VÀ BẢO TỒN NĂNG LƯỢNG 2.2.1 Quản lý kiểm soát các yếu tố sử dụng năng lượng  Hiệu quả sử dụng năng lượng được đánh giá bằng hiệu suất Mất mát năng lượng Hiệu suất (%)= Năng lượng sơ cấp/ Năng lượng cung cấp Hiệu suất càng cao thì hiệu quả sử dụng năng lượng càng cao. 2.2 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG HỢP LÝ VÀ BẢO TỒN NĂNG LƯỢNG 2.2.1 Quản lý kiểm soát các yếu tố sử dụng năng lượng [...]... cả các phụ tải nhiệt sẽ được cấp thường bằng hơi trích áp suất cao hơn, vì thế suất sản xuất điện năng kết hợp sẽ giảm 2.2 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG HỢP LÝ VÀ BẢO TỒN NĂNG LƯỢNG 2.2.2 Chọn nguồn năng lượng đầu vào Chọn nguồn năng lượng đầu vào 2.2 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG HỢP LÝ VÀ BẢO TỒN NĂNG LƯỢNG 2.2.3 Xây dựng hệ thống truyền tải, phân phối năng lượng hợp lý  Đối với lưới điện 2.2 NỘI DUNG. .. nước xả đáy và giảm năng lượng tiêu hao cho xả đáy Có khả năng nâng cao công suất mà không cần cung cấp thêm năng lượng 2.2 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG HỢP LÝ VÀ BẢO TỒN NĂNG LƯỢNG 2.2.5 Áp dụng các biện pháp thu hồi, tận dụng năng lượng thải Ví dụ 2:Xe oto có thể sử dụng nhiên liệu là khí metan được sinh ra từ rác th ải trong các nhà máy x ử lý rác thải 2.2 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG HỢP LÝ VÀ BẢO TỒN... số công suất cosphi Cải thiện hệ số công suất các thiết bị: cần một bộ tụ điện làm nguồn phát công suất phản kháng Cách giải quyết này được gọi là bù công suất phản kháng 2.2 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG HỢP LÝ VÀ BẢO TỒN NĂNG LƯỢNG 2.2.3 Xây dựng hệ thống truyền tải phân phối năng lượng hợp lý  Đối với hệ thống nhiệt 2.2 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG HỢP LÝ VÀ BẢO TỒN NĂNG LƯỢNG 2.2.3 Xây dựng hệ thống... nhiệt từ khói thải để sấy sản phẩm hoặc phát điện 2.2 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG HỢP LÝ VÀ BẢO TỒN NĂNG LƯỢNG 2.2.5 Áp dụng các biện pháp thu hồi, tận dụng năng lượng thải  Ví dụ 1: Trong hoạt động của lò hơi,việc thu hồi nước ngưng cũng là biện pháp khả thi để tiết kiệm năng lượng Việc thu hồi nước ngưng sẽ là cơ hội tối ưu hóa hoạt động của lò hơi và mang lại những lợi ích sau:    Giảm lượng nước... Chọn các nhà cung cấp năng lượng có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển năng lượng xanh đến mọi người, chuyên cung cấp các sản phẩm năng lượng xanh như: đèn LED, bình nước nóng, tấm thu nhiệt năng của mặt trời, pin năng lượng mặt trời 2.2 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG HỢP LÝ VÀ BẢO TỒN NĂNG LƯỢNG 2.2.2Chọn nguồn năng lượng đầu vào Đèn LED thương hiệu Megaman Giàn năng lượng mặt trời Tân Á 2.2 NỘI DUNG. .. tiêu hao  Xây dựng mối tương quan giữa chi phí tiêu thụ năng lượng với các thông số vận hành  Bảo dưỡng, sửa chữa dự phòng nhằm ổn định độ tin cậy của các thiết bị tiêu thụ năng lượng  Nâng cao trình độ quản lý và trình độ vận hành cho người lao động 2.2 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG HỢP LÝ VÀ BẢO TỒN NĂNG LƯỢNG 2.2.5 Áp dụng các biện pháp thu hồi, tận dụng năng lượng thải Nhiệt Tận dụng năng lượng... kính phẳng và chất lượng cao trước đây cần phải có quá trình nghiền và đánh bóng Nhờ thay đổi công nghệ bỏ qua các bước này đã giảm được 10-20% mức tiêu thụ năng lượng so với trước đây 2.2 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG HỢP LÝ VÀ BẢO TỒN NĂNG LƯỢNG  Đối với mỗi doanh nghiệp việc quản lý kiểm soát các yếu tố sử dụng năng lượng tức là việc thực hiện đảm bảo cấn bằng năng lượng  Năng lượng đầu vào của mỗi... nhiệt: việc thực hiện các hoạt động trên sẽ giúp  Quản lý được nhiên liệu tiêu thụ, thiết lập được định mức tiêu thụ nhiên liệu  Kiểm soát được những sự cố bất thường xảy ra tiết kiệm nguồn năng lượng 2.2 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG HỢP LÝ VÀ BẢO TỒN NĂNG LƯỢNG 2.2.4 Xây dựng chế dộ quản lý và phương thức,chế độ vận hành hợp lý  Xây dựng định mức tiêu hao năng lượng  Xây dựng các chỉ tiêu tiết kiệm... lượng đầu vào của mỗi doanh ngiệp là: than, dầu khí đốt và điện năng phải cân bằng năng lượng cho từng khu vực sản xuất cộng với năng lượng tổn hao Cân bằng năng lượng phải là mối quan tâm hàng đầu của mỗi doanh nghiệp 2.2 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG HỢP LÝ VÀ BẢO TỒN NĂNG LƯỢNG 2.2.2Chọn nguồn năng lượng đầu vào  Chọn nhà cung cấp năng lượng  Nội dung của công tác chọn nguồn cung cấp năng lượng đó là...2.2 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG HỢP LÝ VÀ BẢO TỒN NĂNG LƯỢNG 2.2.1 Quản lý kiểm soát các yếu tố sử dụng năng lượng Có thể tìm giải pháp tiết kiệm năng lượng ở mọi nơi o Phải có hệ thống kiểm soát: từ loại năng lượng đầu vào, loại thiết bị cho quá trình sản xuất đến giá của năng lượng đầu vào o Tối ưu hóa máy móc, công nghệ hiện đại o Tiếp cận công . BÁO CÁO NHÓM Chuyên đề: Nội dung các hoạt động SDHL và BTNL Nhóm 6_C8QLNL 1. Nguyễn Thị Vân : 9 2. Phùng Thị Thanh Tâm : 8 3. Giáp. lượng hóa thạch hiện nay PHẦN 2: NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG SDHL & BTNL 2.1 Khái niệm về sử dụng hợp lý và bảo tồn năng lượng 2.2 Nội dung công tác sử dụng hơp lý và bảo tồn năng lượng PHẦN 1: SƠ. NAY PHẦN 2: NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG SDHL VÀ BTNL 2.1 KHÁI NIỆM VỀ SỬ DỤNG HỢP LÝ VÀ BẢO TỒN NĂNG LƯỢNG  Sử dụng hợp lý và bảo tồn năng lượng có nghĩa là giảm bớt năng lượng sử dụng bằng cách loại
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo nhóm chuyên đề nội dung các hoạt động SDHL và BTNL, Báo cáo nhóm chuyên đề nội dung các hoạt động SDHL và BTNL, Báo cáo nhóm chuyên đề nội dung các hoạt động SDHL và BTNL, PHẦN 1: SƠ LƯỢC TỔNG QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG, 3 THỰC TRẠNG NGUỒN NĂNG LƯỢNG HÓA THẠCH HIỆN NAY, PHẦN 2: NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG SDHL VÀ BTNL, 2 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG HỢP LÝ VÀ BẢO TỒN NĂNG LƯỢNG

Mục lục

Xem thêm