Báo cáo thực hành lý:Khảo sát chuyển động rơi tự do, Xác định gia tốc rơi tự do lớp 10

2 32,825 734
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2014, 19:33

BÁO CÁO THỰC HÀNH Họ và tên:…………………………………………………………………………………. Tên bài thực hành:Khảo sát chuyển động rơi tự do Xác định gia tốc rơi tự ☺☺☺☺☺ 1.Trả lời câu hỏi: Sự rơi tự do là gì? Nêu đặc điểm của chuyển động rơi tự do và viết công thức tính gia tốc rơi tự do? -Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực. -Đặc điểm của chuyển động rơi tự do: + Phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới. + Là chuyển động thẳng nhanh dần đều. + Tại một nơi nhất định trên Trái Đất và ở gần mặt đất mọi vật đều rơi tự do cùng với gia tốc g (g ≈ 9.8m/s 2 hoặc g ≈ 10m/s 2 ) +Vận tốc ban đầu của vật bằng 0. -Công thức tính gia tốc rơi tự do: g= 2 2 t S Trong đó: + g:gia tốc rơi tự do của vật (m/s 2 ) + S:quãng đường đi được của vật rơi tự do (m) + t: thời gian vật rơi tự do 2.Kết quả Bảng 8.1.Khảo sát chuyển động rơi tự do: Đo thời gian rơi úng với các khoảng cách S khác nhau. Vị trí đầu của vật rơi: S 0 = 0 (mm) Thời gian rơi t (s) i t 2 i t g i = 2 2 i i t S v i = i i t S2 1 2 3 4 5 0.050 0.200 0.450 0.800 Theo Bảng 8.1: Khảo sát chuyển động rơi tự do Tính i t , 2 i t ứng với mỗi cặp giá trị (S,t) và ghi vào bảng 8.1 Vẽ đồ thị: Dựa vào kết quả trong bảng 8.1, chọn tỉ lệ thích hợp trên các trục tung và trục hoành để vẽ đồ thị S = S(t 2 ). S v 0 t 2 0 t a)Nhận xét: Đồ thị S= S(t 2 ) có dạng một đường cong parabol. Như vậy chuyển động của vật rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều b) Khi đã xác định được chuyển động rơi tự do là một chuyển động nhanh dần đều, ta có thể xác định các giá trị của g theo công thức g= 2 2 t S và vận tốc của vật rơi tại cổng E theo công thức : v= t S2 ứng với mỗi lần đo. Hãy tính các giá trị trên và ghi vào bảng 8.1. c) Vẽ đồ thị v = v(t) dựa trên các số liệu của bảng 8.1, để một lần nữa nghiệm lại tính chất của chuyển động rơi tự do. Đồ thị v = v(t) có dạng một đường thẳng, tức là vận tốc rơi tự do tăng dần theo thời gian. Vậy chuyển động của vật rơi tự do là chuyển động biến đổi đều ( nhanh dần đều) d) Tính g = 1 g 4 2 g+ 3 g+ 4 g+ =………………………………………… (m/s 2 ) và 1 g∆ = g - g 1 =………………………………………………………… 2 g∆ = 2 gg − =………………………………………………………… 3 g∆ = 3 gg − =………………………………………………………… =∆ 4 g −g 4 g =………………………………………………. e) Viết kết quả phép đo gia tốc rơi tự do: g = =∆± max )( gg ………………………….(m/s 2 )
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực hành lý:Khảo sát chuyển động rơi tự do, Xác định gia tốc rơi tự do lớp 10, Báo cáo thực hành lý:Khảo sát chuyển động rơi tự do, Xác định gia tốc rơi tự do lớp 10, Báo cáo thực hành lý:Khảo sát chuyển động rơi tự do, Xác định gia tốc rơi tự do lớp 10

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn