bài giảng đại số 8 chương 2 bài 7 phép nhân các phân thức đại số

11 2,650 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2014, 00:09

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ 8 BÀI 7: PHÉP NHÂN CÁC PHÂN PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ THỨC ĐẠI SỐ KIỂM TRA BÀI CŨ ( ) ( ) ( ) 3 5 5 5 6 x x x x x + − + Câu 1: - Nêu quy tắc rút gọn phân thức. - Áp dụng rút gọn phân thức: Câu 2: - Nêu quy tắc nhân hai phân số, viết công thức tổng quát. ? .A C SGK/51. Cho hai phân thức: và TIẾT 32 TIẾT 32 §7 - PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ §7 - PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 1. Quy tắc 3 5 x x + 2 25 6 x x − ?1 2 3 25 5 6 − × = + x x x x 3 .( 5)( 5) + − = x x x 5 2 − = x Cũng làm như nhân hai phân số, hãy nhân tử với tử và mẫu với mẫu của hai phân thức này để được một phân thức . A B * Muốn nhân hai phân thức, ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau: (B và D khác đa thức 0) Kết quả của phép nhân hai phân thức được gọi là một t í ch . Ta thường viết tích này dưới dạng rút gọn. 3 . ( 5). + x x ( ) 2 25−x 6x ( 5).6+x x Muốn nhân hai phân thức ta làm như thế nào? C D . = .B D . A C B = .A C B ? Ví dụ: Thực hiện phép nhân phân thức. 2 2 .(3 6) 2 8 8 x x x x + + + Muốn nhân hai phân thức, ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau (B, D là các đa thức khác đa thức 0) . . . A C A C B D B D = 1. Quy tắc 2 2 x .(3x + 6) 2x +8x + 8 Giải: TIẾT 32 TIẾT 32 §7 - PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ §7 - PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 2 2 x (3x + 6) . 2x +8x + 8 1 = ( ) ( ) 2 2 x . 3 6 2x +8x +8 .1 x + = ( ) ( ) 2 2 x .3 2 2 x + 4x + 4 x + = ( ) ( ) 2 2 x .3 2 2 x + 2 x + = ( ) 2 3x 2 x + 2 = . A C B D   − =  ÷   .( ) . A C B D − = ? 2 3 13 x x -   × −  ÷   ?2 SGK/52: Làm tính nhân các phân thức sau: ( ) 2 5 13 2 x x − TIẾT 32 TIẾT 32 §7 - PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ §7 - PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Muốn nhân hai phân thức, ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau (B, D là các đa thức khác đa thức 0) . . . A C A C B D B D = 1. Quy tắc . . A C B D − ( ) 2 2 5 13 3 . 2 13 x x x x −   =  ÷ −   Giải: ( ) 2 2 1 3 . 3 .x x− − ( ) 5 2 . 13x x − 3 2 x = − ( ) 13 .3x − ( ) 3 3. . 2x = 13 x− ( ) ( ) 3 2 3 1 6 9 1 2 3 x x x - x x − + + × + SGK/52: Thực hiện phép tính: ?3 GIẢI: TIẾT 32 TIẾT 32 §7 - PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ §7 - PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Muốn nhân hai phân thức, ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau (B, D là các đa thức khác đa thức 0) . . . A C A C B D B D = 1. Quy tắc ( ) ( ) ( ) 2 3 . 1 1 . . x x + − = − ( ) ( ) ( ) 2 3 3 . 1 .2 3 x x + − = − + ( ) 2 . 1 . x − = − ( ) 2 1 x− − = x ( ) ( ) 3 2 3 1 6 9 1 2 3 x x x - x x − + + × = + 3 ( ) 3 2 3x + x 3 ( ) 1x − ( ) 2 3x + ( ) 2 3x + Phép nhân phân số có những tính chất gì? 2. Chú ý : Phép nhân các phân thức có các tính chất: . . A C C A B D D B = . . . . A C E A C E B D F B D F     =  ÷  ÷     . . . A C E A C A E B D F B D B F   + = +  ÷   a) Giao hoán: b) Kết hợp: c) Phân phối đối với phép cộng: TIẾT 32 TIẾT 32 §7 - PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ §7 - PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Muốn nhân hai phân thức, ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau (B, D là các đa thức khác đa thức 0) . . . A C A C B D B D = 1. Quy tắc 2 3 1 1 .( ) 1 2 3 2 3 x x x x x x − + + + + − + b) Kết hợp: c) Phân phối đối với phép cộng: a) Giao hoán: 2. Chú ý : Phép nhân các phân thức có các tính chất: 5 3 4 2 3 5 1 7 2 x x x x + + − + 2 3 x x + 4 2 5 3 7 2 3 5 1 x x x x − + + + . . ?4 SGK/52. Tính nhanh: Giải 5 3 4 2 3 5 1 7 2 x x x x + + − + 2 3 x x + 4 2 5 3 7 2 3 5 1 x x x x − + + + . . 2 3 x x = − TIẾT 32 TIẾT 32 §7 - PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ §7 - PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Muốn nhân hai phân thức, ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau (B, D là các đa thức khác đa thức 0) . . . A C A C B D B D = 1. Quy tắc 2 3 1 1 .( ) 1 2 3 2 3 x x x x x x − + + + + − + b) Kết hợp: c) Phân phối đối với phép cộng: a) Giao hoán: 2. Chú ý : Phép nhân các phân thức có các tính chất: TIẾT 32 TIẾT 32 §7 - PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ §7 - PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Muốn nhân hai phân thức, ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau (B, D là các đa thức khác đa thức 0) . . . A C A C B D B D = 1. Quy tắc * Củng cố: = 2 3 2 15 2 , . 7 x y a y x Bài 38/ Trang 52 SGK Thực hiện các phép tính sau: = 2 3 2 15 .2 7 . x y y x 30 7xy Bài 39a/ Trang 52 SGK Thực hiện phép tính sau (chú ý về dấu): + − − + 5 10 4 2 . 4 8 2 x x x x + − = − + 5( 2).2(2 ) 2( 2).( 2) x x x x − = − 5(2 ) 2 x x = −5 − − = − 5( 2) 2 x x   − =  ÷   2 2 4 4 3 , . 8 11 y x b y x = 2 2 4 4 .3 - 11 .8 y x x y 2 3 - 22 y x [...]...HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 1, Học thuộc quy tắc phép nhân hai phân thức và các tính chất của nó 2, Nắm vững các bước thực hiện phép nhân hai phân thức 3, Làm bài tập 39; 40; 41 sgk Cho phân thức : x −1 x +2 Tìm một phân thức sao cho tích hai phân thức này bằng 1 . CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 7 - PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 2 2 x (3x + 6) . 2x +8x + 8 1 = ( ) ( ) 2 2 x . 3 6 2x +8x +8 .1 x + = ( ) ( ) 2 2 x .3 2 2 x + 4x + 4 x + = ( ) ( ) 2 2 x .3 2 2 x + 2 x. hoán: 2. Chú ý : Phép nhân các phân thức có các tính chất: TIẾT 32 TIẾT 32 7 - PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 7 - PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Muốn nhân hai phân thức, ta nhân các tử thức. hợp: c) Phân phối đối với phép cộng: TIẾT 32 TIẾT 32 7 - PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 7 - PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Muốn nhân hai phân thức, ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng đại số 8 chương 2 bài 7 phép nhân các phân thức đại số, bài giảng đại số 8 chương 2 bài 7 phép nhân các phân thức đại số, bài giảng đại số 8 chương 2 bài 7 phép nhân các phân thức đại số