bài giảng đại số 8 chương 1 bài 10 chia đơn thức cho đơn thức

16 542 0
  • Loading ...
1/16 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2014, 00:09

BÀI 10: CHIA ĐƠN THỨC CHO ĐƠN THỨC KIỂM TRA BÀI CŨ: Phân tích đa thức thành nhân tử x 2 y-xy 2 -x+y =(x 2 y-xy 2 )-(x-y)=xy(x-y)-(x-y) =(x-y)(xy-1) Khi nào một số tự nhiên a chia hết cho một số tự nhiên b ? Cho 2 số tự nhiên a và b .Trong đó b#0.Nếu có số tự nhiên c sao cho a=b.c thì ta nói rằng a chia hết cho b. (a: Là số bị chia; b: là số chia, c: thương) BÀI 10: CHIA ĐƠN THỨC CHO ĐƠN THỨC Vậy khi nào đa thức A chia hết cho đa thức B #0? 1. Trong phép chia đa thức cho đa thức ta cũng có định nghĩa sau: Cho đa thức A và B ;B#0.Nếu tìm được một da thức Q sao cho A=B.Q thì ta nói rằng đa thức A chia hết cho đa thức B (A:Đa thức bị chia B:Đa thức chia Q:Đa thức thương(Gọi tắt là thương) Ký hiệu Q=A:B hoặc B A Q = 1.Quy tắc: *Thực hiện phép chia sau: a)x 3 :x 2 =x b)15x 7 :3x 2 =5x 5 c)4x 2 :2x 2 3 5 = d)5x 3 :3x 3 =2 e)20x 5 :12x 44 3 5 12 20 xx == Chia đơn thức một biến cho đơn thức một biến: -Chia hệ số cho hệ số -Chia phần biến cho phần biến Rồi nhân kết quả lại với nhau *Chú ý khi chia phần biến: x m :x n =x m-n (với m≥n) x n :x n =1 ∀x x 0 =1 với x#0 ?2.Thực hiện phép chia sau: a) 15x 2 y 2 :5xy 2 b)12x 3 y:9x 2 xx 3 5 15 == yxyx . 3 4 9 12 == Có nhận xét gì về các biến và số mũ của các biến trong đơn thức bị chia và đơn thức chia? 2 22 5 15 y y x x = y x x 9 12 2 3 = -Các biến trong đơn thức chia đều có mặt trong đơn thức bị chia -Số mũ của mỗi biến trong đơn thức chia không lớn hơn số mũ của biến đó trong đơn thức bị chia Vậy Đơn thức A chia hết cho đơn thức B khi có đủ 2 đIều kiện: 1.Các biến trong B phải có mặt trong A 2.Số mũ của mỗi biến trong B không được lớn hơn số mũ của mỗi biến trong A *Quy tắc:Muốn chia một đơn thức A cho đơn thức B(trường hợp A chia hết cho B)ta làm như sau: -Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B -Chia luỹ thừa của từng biến trong A cho luỹ thừa của cùng biến đó trong B -Nhân các kết quả vừa tìm được với nhau [...]... ?3.a)tìm thương trong phép chia, biết 3 5 đơn thức bị chia là 15 x y z ,đơn thức chia là 5x2y3 3 5 15 x y 15 x3y5z:5x2y3 = 2 3 z 3 x y = 3 x y z = 3 x yz 2 2 b) Cho P =12 x4y2: (-9xy2) Tính giá trị của P tại x=-3 và y =1, 005 P= 12 x4y2: (-9xy2) 4 2 12 x y 4 3 4 3 = 2 = − x 1 = − x (− 9) x y 3 3 Khi x=-3,y =1, 005 ta có 4 4 3 P = − ( − 3) = 27 = 36 3 3 -Khi phải tính giá trị của một biểu thức nào đó,trước hết... hiện các phép tính trong biểu thức đó và rút gọn.Sau đó mới thay giá trị của biến để tính ra kết quả bằng số Bài tập vận dụng: 1. Làm tính chia: 1 3 a) 5x y :10 x y = y 2 3 3 3  1 2 2 3 b) x y :  − x y  = − xy 4  2  2 2 4 2 c)( − xy ) : ( xy ) = ( xy ) 10 5 5 d )( x − y + z ) : ( x − y + z ) = ( x − y + z ) 4 3 Bài tập: 1. Tìm số tự nhiên n để mỗi phép chia sau là phép chia hết: a)x4:xn (n∈N; n≤4)... = ( x − y + z ) 4 3 Bài tập: 1. Tìm số tự nhiên n để mỗi phép chia sau là phép chia hết: a)x4:xn (n∈N; n≤4) b)5xny3:4x2y2 (n∈N; n≥2) 2.Điền vào dấu *: 1 3 2 x y 4*y5:*x2*= 3 1 3 2 4x5y5 :12 x2y3= x y 3 Hướng dẫn về nhà: Bài tập 59,60,62 (sgk-26,27) 39,40, 41, 42(b,d),43(SBT-7) . tắc:Muốn chia một đơn thức A cho đơn thức B(trường hợp A chia hết cho B)ta làm như sau: -Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B -Chia luỹ thừa của từng biến trong A cho luỹ thừa. một số tự nhiên b ? Cho 2 số tự nhiên a và b .Trong đó b#0.Nếu có số tự nhiên c sao cho a=b.c thì ta nói rằng a chia hết cho b. (a: Là số bị chia; b: là số chia, c: thương) BÀI 10 : CHIA ĐƠN THỨC. chia và đơn thức chia? 2 22 5 15 y y x x = y x x 9 12 2 3 = -Các biến trong đơn thức chia đều có mặt trong đơn thức bị chia -Số mũ của mỗi biến trong đơn thức chia không lớn hơn số mũ của
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng đại số 8 chương 1 bài 10 chia đơn thức cho đơn thức, bài giảng đại số 8 chương 1 bài 10 chia đơn thức cho đơn thức, bài giảng đại số 8 chương 1 bài 10 chia đơn thức cho đơn thức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn