Hóa học 9: Ôn tập đầu năm

10 260 0
  • Loading ...
1/10 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2014, 00:00

Chất Hợp chất Đơn chất Kim loại Phi kim Hợp chất vô cơ Hợp chất hữu cơ Hạt hợp thành là các nguyên tử hay phân tử Hạt hợp thành là các phân tử Vật thể Tự nhiên và nhân tạo Tạo nên từ một nguyên tố hóa học Tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên Tạo nên từ nguyên tố hóa học Có mấy loại vật thể? Kể ra ?Các vật thể được tạo ra từ đâu?Chất được tạo nên từ đâu?Chất được chia làm mấy loại ?Đơn chất là gì ? Hợp chất là gì ? Có mấy loại đơn chất ? Hạt hợp thành của đơn chất là gì ? Có mấy loại hợp chất ?Hạt hợp thành của hợp chất là gì? Nguyên tử là gì? Phân tử là gì? I/ Kiến thức cần nhớ 1. Mối quan hệ giữa nguyên tử, nguyên tố hóa học, đơn chất, hợp chất và phân tử. I/ Kiến thức cần nhớ 1. Mối quan hệ giữa nguyên tử, nguyên tố hóa học, đơn chất, hợp chất và phân tử. 2. Các loại phản ứng hóa học: Định nghĩa Định nghĩa Ví dụ Ví dụ Phản ứng Phản ứng hóa hợp hóa hợp Phản ứng Phản ứng phân hủy phân hủy Phản ứng Phản ứng thế thế Phản ứng Phản ứng oxi hóa – oxi hóa – khữ khữ Là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu. Là phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới. Là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khữ. S kh CuOự ữ S oxi hóa Hự 2 2KClO 3 2KCl + 3O 2 CaO + H 2 O Ca(OH) 2 Là ph n ng hóa h c gi a đ n ả ứ ọ ữ ơ Là ph n ng hóa h c gi a đ n ả ứ ọ ữ ơ ch t và h p ch t trong đó nguyên ấ ợ ấ ch t và h p ch t trong đó nguyên ấ ợ ấ t c a đ n ch t thay th nguyên t ử ủ ơ ấ ế ử t c a đ n ch t thay th nguyên t ử ủ ơ ấ ế ử c a m t nguyên t khác trong h p ủ ộ ố ợ c a m t nguyên t khác trong h p ủ ộ ố ợ ch t.ấ ch t.ấ Zn + 2HCl ZnCl 2 + H 2 CuO + H 2 Cu + H 2 O t o t o I/ Kiến thức cần nhớ: 1. Mối quan hệ giữa nguyên tử, nguyên tố hóa học, đơn chất, hợp chất và phân tử. 2. Các loại phản ứng hóa học: 3. Các loại hợp chất vô cơ: oxit, axit, bazơ, muối Thành phần Thành phần Công thức Công thức tổng quát tổng quát Phân loại Phân loại Cách gọi tên Cách gọi tên Oxit Oxit Axit Axit Gồm hai nguyên tố trong đó có một nguyên tố là oxi M x O y M: kim loại hoặc phikim x,y: chỉ số. - Oxit baz ơ - Oxit axit Tên nguyên t + oxitố H n X n: hóa trị của gốc axit X: gốc axit - Axit có oxi - Axit không có oxi - Axit + tên phi kim + ic - Axit + tên phi kim + hiđric Nếu phi kim có nhiều hóa trị thì (thêm đi, tri …) + oxit N u kim ế lo i có ạ nhi u hóa ề tr thì (thêm ị hóa tr ) + ị oxit Gồm một hay nhiều nguyên tử H liên kết với gốc axit, các nguyên tử H này có thể thay thế bằng các nguyên tử kim loại. Thành phần Thành phần Công thức Công thức tổng quát tổng quát Phân loại Phân loại Cách gọi tên Cách gọi tên BaZ BaZ ơ ơ Mu iố Mu iố I/ Kiến thức cần nhớ: 1. Mối quan hệ giữa nguyên tử, nguyên tố hóa học, đơn chất, hợp chất và phân tử. 2. Các loại phản ứng hóa học: 3. Các loại hợp chất vô cơ: oxit, axit, bazơ, muối Gồm một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm OH M(OH) m M: nguyên tử kim loại m: hóa trị của kim loại - Bazơ tan - Bazơ không tan Tên Kim loại ( kèm hóa trị, nếu có nhiều hóa trị) + hiđroxit Gồm một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit M n X m n: hóa trị của gốc axit. m: hóa trị của kim loại - Muối trung hòa. - Muối axit Tên kim loại ( kèm theo hóa trị, nếu có nhiều hóa trị) + tên gốc axit I/ Kiến thức cần nhớ: 1. Mối quan hệ giữa nguyên tử, nguyên tố hóa học, đơn chất, hợp chất và phân tử. 2. Các loại phản ứng hóa học: 3. Các loại hợp chất vô cơ: oxit, axit, bazơ, muối 4. Mối quan hệ và sự chuyển đổi giữa: số mol chất ( n ), khối lượng chất ( m ), thể tích của chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn ( V ): Khối lượng chất ( m ) Số mol chất ( n ) Thể tích khí V ( ở đktc ) M m n = nV .4,22= Mnm .= 4,22 V n = 5. Nồng độ dung dịch: Nồng độ phần trăm Nồng độ phần trăm Nồng độ mol Nồng độ mol Định nghĩa Định nghĩa Công thức tính Công thức tính Nồng độ phần trăm cho biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch. Nồng độ mol cho biết số mol chất tan trong một lít dung dịch. %100% ×= dd ct m m C )/( litmol V n C M = II. Bài tập: 1. Lập công thức hóa học của những hợp chất tạo bởi : a) Na ( I ) và O ( II ) b) C ( IV ) và S ( II ) c) Ca ( II ) và NO 3 ( I ) d) Ba ( II ) và SO 4 ( II ) e) Fe (III ) và SO 4 ( II ) f) Ag ( I ) và Cl ( I ) Giải Na III O 1 2 C IIIV S 2 1 Ca I II ( NO 3 ) 2 1 Ba IIII SO 4 1 1 ( ) Fe IIIII SO 4 3 2 ( ) Ag II Cl 1 1 II. Bài tập: 2. Hãy lập phương trình hóa học của các phản ứng sau: a) Hiđro tác dụng với oxi tạo thành nước b) Photpho tác dụng với oxi tạo thành đi photpho penta oxit c) Natri tác dụng với nước tạo thành dung dịch natrihiđroxit và khí hiđro. d) Nước tác dụng với đi photpho penta oxit tạo thành dung dịch axit photphoric. Giải a) H 2 O 2 H 2 O+ b) P O 2 P 2 O 5 + c) Na H 2 O NaOH + d) H 2 O P 2 O 5 H 3 P O 4+ 2 2 3 4 25 2 2 2 H 2 2 t o t o + II. Bài tập: 3. Hãy tìm công thức hóa học của hợp chất A có khối lượng mol phân tử là 58,5g, thành phần các nguyên tố : 60,68%Cl và còn lại là Na. Giải Thành phần của Na là: 100% - 60,68% = 39,32% Khối lượng của Na trong 1 mol hợp chất là: )(23 100 5,5832,39 g= × Khối lượng của Cl trong 1 mol hợp chất là: )(5,35 100 5,5868,60 g= × Số mol nguyên tử Na trong 1 mol hợp chất là: )(1 23 23 mol M m n Na Na Na === Vậy trong một phân tử hợp chất có 1 nguyên tử Na và 1 nguyên tử Cl  Công thức hóa học của hợp chất là: NaCl )(1 5,35 5,35 mol M m n Cl Cl Cl === Số mol nguyên tử Cl trong 1 mol hợp chất là: II. Bài tập: 4. Cân 10,6 gam muối Na 2 CO 3 cho vào cốc chia độ. Rót vào cốc khoảng vài chục ml nước cất, khuấy cho muối tan hết. Sau đó thêm nước vào cốc cho đủ 200ml. Ta thu được dung dịch Na 2 CO 3 có khối lượng riêng là 1,05g/ml. Hãy tính nồng độ phần trăm và nồng độ mol của dung dịch vừa pha chế. Giải Khối lượng của dung dịch Na 2 CO 3 là: )(21020005,1 gVdm V m d =×=×=⇒= Số mol Na 2 CO 3 trong dung dịch là: %05,5%100 210 6,10 %100% =×=×= dd ct m m C )(1 106 6,10 32 32 32 mol M m n CONa CONa CONa === Nồng độ phần trăm của dung dịch pha chế là: Nồng độ mol của dung dịch pha chế là: )/(5,0 200 10001,0 litmol V n C M = × == . nhiều chất ban đầu. Là phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới. Là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khữ. S kh CuOự ữ S oxi hóa Hự 2 2KClO 3. nguyên tố hóa học, đơn chất, hợp chất và phân tử. I/ Kiến thức cần nhớ 1. Mối quan hệ giữa nguyên tử, nguyên tố hóa học, đơn chất, hợp chất và phân tử. 2. Các loại phản ứng hóa học: Định. dụ Phản ứng Phản ứng hóa hợp hóa hợp Phản ứng Phản ứng phân hủy phân hủy Phản ứng Phản ứng thế thế Phản ứng Phản ứng oxi hóa – oxi hóa – khữ khữ Là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một
- Xem thêm -

Xem thêm: Hóa học 9: Ôn tập đầu năm, Hóa học 9: Ôn tập đầu năm, Hóa học 9: Ôn tập đầu năm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn