bài giảng lịch sử 9 bài 15 phong trào cách mạng việt nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925)

10 871 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2014, 16:21

-Mục tiêu, tính chất -Điểm tích cực, hạn chế -Điểm mới của phong trào công nhân Tiết 17-B15: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919-1925) I. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cách mạng thế giới CMTHẾ GIỚI -Cách mạng tháng mười Nga thành công - QTCS và Đảng cộng sản Pháp, Trung Quốc thành lập CÁCH MẠNG VIỆT NAM -Chưa có đường lối cách mạng đúng đắn -Xã hội bị phân hóa sâu sắc Ảnh hưởng như thế nào? Sự lựa chọn con đường cứu nước của NAQ và tiếp thu chủ nghĩa Mác- Lênin vào VN Tiết 17-B15: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919-1925) I. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cách mạng thế giới -Tác động đến sự lựa chọn con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc và tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam. II. Phong trào dân tộc, dân chủ công khai (1919-1925) PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ CÔNG KHAI PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ CÔNG KHAI (1919-1925) (1919-1925) ĐẶC ĐIỂM G/C TƯ SẢN G/C TƯ SẢN TẦNG LỚP TIỂU TƯ SẢN TẦNG LỚP TIỂU TƯ SẢN Mục tiêu Mục tiêu Đòi quyền lợi về kinh tế Đòi quyền lợi về kinh tế Tính chất Tính chất Yêu nước, dân chủ Yêu nước, dân chủ Tích cực Tích cực Chống sự cạnh tranh, chèn Chống sự cạnh tranh, chèn ép của tư bản nước ngoài ép của tư bản nước ngoài Hạn chế Hạn chế Dễ thỏa hiệp, phục vụ Dễ thỏa hiệp, phục vụ quyền lợi của giai cấp quyền lợi của giai cấp Mộ Phạm Hồng Thái tại nghĩa trang Hoàng Hoa Cương –Quảng Đông (TQ) Đám tang Phan Châu Trinh tại Sài Gòn – Chợ Lớn (1926) PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ CÔNG KHAI PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ CÔNG KHAI (1919-1925) (1919-1925) ĐẶC ĐIỂM G/C TƯ SẢN G/C TƯ SẢN TẦNG LỚP TIỂU TƯ SẢN TẦNG LỚP TIỂU TƯ SẢN Mục tiêu Mục tiêu Đòi quyền lợi về kinh tế Đòi quyền lợi về kinh tế Đòi quyền tự do dân chủ Đòi quyền tự do dân chủ Tính chất Tính chất Yêu nước, dân chủ Yêu nước, dân chủ Yêu nước, dân chủ Yêu nước, dân chủ Tích cực Tích cực Chống sự cạnh tranh, chèn Chống sự cạnh tranh, chèn ép của tư bản nước ngoài ép của tư bản nước ngoài Thức tỉnh lòng yêu nước, Thức tỉnh lòng yêu nước, truyền bá tư tưởng tự do, truyền bá tư tưởng tự do, dân chủ dân chủ Hạn chế Hạn chế Dễ thỏa hiệp, phục vụ Dễ thỏa hiệp, phục vụ quyền lợi của giai cấp quyền lợi của giai cấp Còn mang tính tự phát, xốc Còn mang tính tự phát, xốc nổi. nổi. Tiết 17-B15: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919-1925) I. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cách mạng thế giới -Tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền bá chủ nghĩa Mác –Lênin vào Việt Nam. II. Phong trào dân tộc, dân chủ công khai (1919-1925) G/C TƯ SẢN G/C TƯ SẢN TẦNG LỚP TIỂU TƯ SẢN TẦNG LỚP TIỂU TƯ SẢN Mục tiêu Mục tiêu Đòi quyền lợi về kinh tế Đòi quyền lợi về kinh tế Đòi quyền tự do dân chủ Đòi quyền tự do dân chủ Tính chất Tính chất Yêu nước, dân chủ Yêu nước, dân chủ Yêu nước, dân chủ Yêu nước, dân chủ Tích cực Tích cực Chống sự cạnh tranh, chèn ép Chống sự cạnh tranh, chèn ép của tư bản nước ngoài của tư bản nước ngoài Thức tỉnh lòng yêu nước, truyền Thức tỉnh lòng yêu nước, truyền bá tư tưởng tự do, dân chủ bá tư tưởng tự do, dân chủ Hạn chế Hạn chế Dễ thỏa hiệp, phục vụ quyền lợi Dễ thỏa hiệp, phục vụ quyền lợi của giai cấp của giai cấp Còn mang tính tự phát, xốc nổi. Còn mang tính tự phát, xốc nổi. III. Phong trào công nhân Một góc của xưởng Ba Son (SG-CL) Tôn Đức Thắng Em biết gì về nhân vật lịch sử này? Tiết 17-B15: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919-1925) I. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cách mạng thế giới -Tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền bá chủ nghĩa Mác –Lênin vào Việt Nam. II. Phong trào dân tộc, dân chủ công khai (1919-1925) G/C TƯ SẢN G/C TƯ SẢN TẦNG LỚP TIỂU TƯ SẢN TẦNG LỚP TIỂU TƯ SẢN Mục tiêu Mục tiêu Đòi quyền lợi về kinh tế Đòi quyền lợi về kinh tế Đòi quyền tự do dân chủ Đòi quyền tự do dân chủ Tính chất Tính chất Yêu nước, dân chủ Yêu nước, dân chủ Yêu nước, dân chủ Yêu nước, dân chủ Tích cực Tích cực Chống sự cạnh tranh, chèn ép Chống sự cạnh tranh, chèn ép của tư bản nước ngoài của tư bản nước ngoài Thức tỉnh lòng yêu nước, truyền Thức tỉnh lòng yêu nước, truyền bá tư tưởng tự do, dân chủ bá tư tưởng tự do, dân chủ Hạn chế Hạn chế Dễ thỏa hiệp, phục vụ quyền lợi Dễ thỏa hiệp, phục vụ quyền lợi của giai cấp của giai cấp Còn mang tính tự phát, xốc nổi. Còn mang tính tự phát, xốc nổi. III. Phong trào công nhân -1920, thành lập tổ chức Công hội do Tôn Đức Thắng đứng đầu -Cuộc bãi công của công nhân Ba Son đánh dấu một bước tiến mới của ptcn VN: đấu tranh có tổ chức và có mục đích chính trị DẶN DÒ DẶN DÒ ̀1.Kể những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong ̀1.Kể những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong thời gian ở tại Pháp, Liên Xô, Trung Quốc? thời gian ở tại Pháp, Liên Xô, Trung Quốc? 2. Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì 2. Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì mới và khác với lớp người đi trước?(trang 62) mới và khác với lớp người đi trước?(trang 62) 3.Sưu tầm tranh ảnh và mẫu chuyện liên quan đến 3.Sưu tầm tranh ảnh và mẫu chuyện liên quan đến hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài (1919-1925) (1919-1925) . – Lênin vào Việt Nam. II. Phong trào dân tộc, dân chủ công khai ( 191 9- 192 5) PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ CÔNG KHAI PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ CÔNG KHAI ( 191 9- 192 5) ( 191 9- 192 5) ĐẶC ĐIỂM G/C. -Mục tiêu, tính chất - iểm tích cực, hạn chế - iểm mới của phong trào công nhân Tiết 17-B15: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ( 191 9- 192 5) I Phan Châu Trinh tại Sài Gòn – Chợ Lớn ( 192 6) PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ CÔNG KHAI PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ CÔNG KHAI ( 191 9- 192 5) ( 191 9- 192 5) ĐẶC ĐIỂM G/C TƯ SẢN G/C TƯ SẢN TẦNG
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng lịch sử 9 bài 15 phong trào cách mạng việt nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925), bài giảng lịch sử 9 bài 15 phong trào cách mạng việt nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925), bài giảng lịch sử 9 bài 15 phong trào cách mạng việt nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925)