Nghiên cứu đặc điểm của hệ thống cung cấp điện trên ô tô và xây dựng các bài thực hành trên mô hình

61 1,312 7
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2014, 04:52

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Hưng yên, ngày… tháng… năm 2013 Giáo viên hướng dẫn NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Hưng yên, ngày… tháng… năm 2013 Giáo viên phản biện MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 PHẦN I : MỞ ĐẦU 2 1.1. Lý do ch n t i v l ch s v n nghiên c uọ đề à à ị ử ấ đề ứ 2 1.1.1. Tính c p thi t c a t iấ ế ủ đề à 2 1.1.2. Ý ngh a c a t iĩ ủ đề à 2 1.2. M c tiêu c a t iụ ủ đề à 3 1.3. i t ng v ph m vi nghiên c u c a t iĐố ượ à ạ ứ ủ đề à 3 1.4. Gi thi t khoa h cả ế ọ 3 1.5. Nhi m v nghiên c uệ ụ ứ 3 1.5.1. Ph ng pháp nghiên c u th c ti n ươ ứ ự ễ 3 1.5.2. Ph ng pháp nghiên c u t i li uươ ứ à ệ 3 1.5.3. Ph ng pháp th ng kê mô tươ ố ả 4 PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHỌN ĐỀ TÀI 5 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN 5 1.1. Vai trò c a h th ng cung c p i nủ ệ ố ấ đ ệ 5 1.2. c quyẮ 5 1.3. Máy phát i n xoay chi u ba pha đ ệ ề 8 1.3.1. Rôto (ph n c m)ầ ả 8 1.3.2. Stato (ph n ng)ầ ứ 9 1.3.3. B ch nh l uộ ỉ ư 9 1.3.4. Ti t ch IC ( B i u ch nh i n )ế ế ộ đ ề ỉ đ ệ 10 1.3.5.Các b ph n khác ộ ậ 16 1.3.6. Nguyên lý l m vi c c a máy phát i n xoay chi uà ệ ủ đ ệ ề 16 2.1. Các d ng h ng, ph ng pháp b o d ng, s a ch a c quyạ ỏ ươ ả ưỡ ử ữ ắ 18 2.1.1. Các d ng h ng c a c quyạ ỏ ủ ắ 18 2.1.2. Ph ng pháp b o d ng c quyươ ả ưỡ ắ 19 2.2. Nh ng h h ng th ng g p v ph ng pháp ki m tra máy phátữ ư ỏ ườ ặ à ươ ể 20 2.2.1. èn báo n p không sáng khi b t khóa i nĐ ạ ậ đ ệ 20 2.2.2. èn báo n p không t t sau khi ng c ã nĐ ạ ắ độ ơ đ ổ 21 2.2.3. èn báo n p th nh tho ng sáng khi ng c l m vi cĐ ạ ỉ ả độ ơ à ệ 22 2.3. Quy trình ki m tra, s a ch a máy phát i nể ử ữ đ ệ 22 2.3.1. Quy trình tháo máy phát t trên xe xu ngừ ố 22 2.3.2 Tháo chi ti t máy phátế 23 2.4. Ki m tra các chi ti tể ế 25 2.4.1. Ki m tra i n tr cu n dây rotor.ể đ ệ ở ộ 25 2.4.2 .Ki m tra cách i n cu n rotorể đ ệ ộ 26 2.4.3. o ng kính ngo i v ki m tra vòng ti p i nĐ đườ à à ể ế đ ệ 26 2.4.4. Ki m tra thông m ch cu n dây statorể ạ ộ 26 2.4.5. Ki m tra cách i n cu n statorể đ ệ ộ 26 2.4.6. Ki m tra các i t ch nh l uể đ ố ỉ ư 27 2.4.7. Ki m tra ch i thanể ổ 27 2.4.8. Ki m tra vòng biể 27 2.4. 9. Ki m tra ti t chể ế ế 28 2.5. Trình t l p máy phátự ắ 33 2.5.1. L p rotoắ 33 33 2.5.2. L p c m ch i than ti t ch , ch nh l uắ ụ ổ ế ế ỉ ư 33 2.5.3. L p puly v i tr cắ ớ ụ 34 2.5.4. Ki m tra t ng quát sau khi l p rápể ổ ắ 34 CHƯƠNG III : XÂY DỰNG CÁC BÀI THỰC HÀNH TRÊN MÔ HÌNH HỆ THỐNG CUNG CẤP NGUỒN TRÊN Ô TÔ 35 3.1. Gi i thi u mô hìnhớ ệ 35 3.2. Ý ngh a th c ti n c a mô hìnhĩ ự ễ ủ 39 3.3. Ý ngh a c a các b i th c h nh ng d ng trên mô hìnhĩ ủ à ự à ứ ụ 40 3.4.1. B i 1: Ki m tra ánh giá tình tr ng l m vi c c a chi ti t à ể đ ạ à ệ ủ ế trong máy phát 41 3.4.2. B i 2:Ki m tra ánh giá tình tr ng ho t ng c a d n i tà ể đ ạ ạ độ ủ à đ ố 44 3.4.3. B i 3: u n i s m ch i n h th ng cung c p i n à Đấ ố ơ đồ ạ đ ệ ệ ố ấ đ ệ trên mô hình 47 3.4.4. B i 4: Ki m tra s ho t ng không bình th ng c a máy à ể ự ạ độ ườ ủ phát d a v o các PAN có trên mô hìnhự à 51 3.4.5. B i 5: Thí nghi m ki m tra s ph thu c c a i n áp v o t à ệ ể ự ụ ộ ủ đ ệ à ỉ s truy n trên mô hìnhố ề 52 PHẦN IV: KẾT LUẬN 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 DANH MỤC HÌNH Hình 1.4: Máy phát điện tháo rời 8 Hình 1.5: Cấu tạo rôto 8 Hình 1.6: Stator 9 10 Hình 1.8: Sơ đồ nguyên lý của bộ chỉnh lưu 10 Hình 1.9: Sơ đồ nắn dòng 3 pha cả chu kì 10 Hình 1.10: Cấu tạo của tiết chế 11 Hình 1.11: Khi khoá điện ON 12 Hình 1.12: Khi máy phát đang phát điện 12 Hình 1.13: Khi điện áp máy phát cao hơn điện áp hiệu chỉnh 13 Hình 1.14: Khi Rotor bị đứt 13 Hình 1.15: Khi Rotor bị ngắn mạch 14 Hình 1.16: Khi cực S bị ngắt 14 Hình 1.17:Khi cực B bị ngắt 15 Hình 1.18: Khi chân F nối mát 15 Hình 1.19: Các bộ phận khác của máy phát điện xoay chiều 16 Hình 1.20: Nguyên lý máy phát ba pha trên ô tô sau một chu kỳ 16 Hình 2.1: Tháo dây cudoa 22 23 Hình 2.2: Tháo rắc kết nối 23 Hình 2.3: Tháo máy phát ra khỏi động cơ 23 Hình 2.4: Tháo Puli 23 Hình 2.5: Tháo nắp sau máy phát 24 Hình 2.6: Tháo vòng kẹp chổi than 24 Hình 2.7: Tháo tiết chế vi mạch 24 Hình 2.8: Tháo bộ chỉnh lưu 25 Hình 2.9: Tháo nắp sau 25 Hình 2.10: Tháo rotor 25 Hình 2.11: Kiểm tra Rotor 26 Hình 2.12: Kiểm tra vòng tiếp điện 26 Hình 2.13: Kiểm tra thông mạch Stator 26 Hình 2.14: Kiểm tra cách điện Stator 27 Hình 2.15: Kiểm tra điốt chỉnh lưu 27 Hình 2.16: Kiểm tra chổi than 27 Hình 2.17: Kiểm tra ổ bi 28 Hình 2.18: Hoạt động của M.IC khi cuộc rôto bị đứt 29 Hình 2.19: Hoạt động của M.IC khi cuộn rôto bị chập 29 Hình 2.20: Hoạt động của M.IC khi cực S bị ngắt 30 Hình 2.21: Hoạt động của M.IC khi cực B bị ngắt 30 Hình 2.22: Hoạt động của M.IC khi cực F và E ngắn mạch 31 Hình 2.23: Kiểm tra thông mạch giữa B và F 31 Hình 2.24: Kiểm tra thông mạch giữa F và E 32 Hình 2.25: Kiểm tra tiết chế 32 Hình 2.26: Lắp roto 33 Hình 2.27: Lắp nắp sau 33 Hình 2.28: Lắp chổi than tiết chế, chỉnh lưu 33 Hình 3.1: Tổng quan về mô hình 35 Hình 3.2: Mặt chính của mô hình 36 Hình 3.3: Máy phát điện và máy lai 37 Hình 3.4: Vôn kế và ampe kế 37 Hình 3.5: Đèn báo khóa điện, khóa điện, hộp cầu chì, cọc 30, cọc 31 38 Hình 3.6: Đèn báo nạp và đèn báo nguồn mô tơ kéo 38 Hình 3.7: Actomat và máy phát bị cắt 38 Hình 3.8: Dàn điốt, tiết chế, các PAN ngắt và phụ tải 39 Hình 3.9: Máy phát điện và chân máy phát 41 Hình 3.10: Kiểm tra thông mạch Rôto 42 Hình 3.11: Kiểm tra chạm mát Rôto 42 Hình 3.12: Kiểm tra thông mạch giữa các cuộn dây Stator 43 Hình 3.13: Kiểm tra sự chạm mát của các cuộn dây của Stator 43 Hình 3.14: Dàn điốt 44 Hình 3.15: Kiểm tra điốt thuận điện trở thuận 45 Hình 3.16: Kiểm tra điốt thuận điện trở nghịch 45 Hình 3.17: Kiểm tra đi ốt nghịch điện trở thuận 46 Hình 3.18: Kiểm tra đi ốt nghịch điện trở ngược 46 Hình 3.19: Máy phát 47 Hình 3.20: Dàn điốt và tiết chế 48 Hình 3.21: Mô hình đấu nối sơ đồ mạch điện hệ thống cung cấp điện trên mô hình 50 Hình 3.22: Các PAN hư hỏng 51 Hình.3.23: Vị trí tiến hành thí nghiệm 53 LỜI NÓI ĐẦU Ôtô hiện nay có một vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân, nó được dùng để vận chuyển hành khách, hàng hoá và nhiều công việc khác…Nhờ sự phát triển của khoa học kỹ thuật và xu thế giao lưu, hội nhập quốc tế trong lĩnh vực sản xuất và đời sống, giao thông vận tải đã và đang là một ngành kinh tế kỹ thuật cần được ưu tiên của mỗi quốc gia. Với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật và công nghệ, ngành ôtô đã có những tiến bộ vượt bậc về thành tựu kỹ thuật mới như: Điều khiển điện tử và kỹ thuật bán dẫn cũng như các phương pháp tính toán hiện đại… đều được áp dụng trong ngành ôtô. Khả năng cải tiến, hoàn thiện và nâng cao để đáp ứng với mục tiêu chủ yếu về tăng năng suất, vận tốc, tải trọng có ích, tăng tính kinh tế, nhiên liệu, giảm cường độ lao động cho người lái, tăng tiện nghi sử dụng cho hành khách. Các loại xe ôtô hiện có ở nước ta rất đa dạng về chủng loại phong phú về chất lượng do nhiều nước chế tạo. Trong đó các loại xe này rất tiện lợi, nó vừa mang tính việt dã vừa có thể đi trên các con đường địa hình và có thể chở được hang hoá với khối lượng lớn. Hệ thống cung cấp điện có vai trò rất quan trọng, nó cung cấp toàn bộ hệ thống điện, phụ tải trên xe và cũng là một phần không thể thiếu trong kết cấu của ôtô. Trong thời gian học tập tại trường chúng em được trang bị những kiến thức về chuyên ngành và để đánh giá quá trình học tập và rèn luyện, chúng em được khoa giao cho nhiệm vụ hoàn thành đồ án môn học với nội dung: “Nghiên cứu đặc điểm của hệ thống cung cấp điện trên ô tô và xây dựng các bài thực hành trên mô hình” Với kinh nghiệm và kiến thức còn ít nhưng với sự chỉ bảo tận tình của thầy ThS: Bùi Hà Trung chúng em đã hoàn thành đồ án với thời gian quy định. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của thầy ThS: Bùi Hà Trung cùng các thầy trong bộ môn đã tạo điều kiện để em hoàn thành đồ án. Em xin chân thành cảm ơn! Hưng Yên, Ngày 12 Tháng 08 Năm 2013 Sinh viên thực hiện Đinh Văn Thanh 1 PHẦN I : MỞ ĐẦU 1.1. Lý do chọn đề tài và lịch sử vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm gần đây với sự phát triển không ngừng về khoa học kỹ thuật của nhân loại đã bước lên một tầm cao mới, rất nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật đã và đang được phục vụ cho nhu cầu của con người. Là một quốc gia có nền kinh tế đang phát triển, nước ta đã và đang có những cải cách mới để thúc đẩy nền kinh tế. Việc tiếp nhận các thành tựu khoa học tiên tiến của thế giới được nhà nước hết sức quan tâm, với mục đích đưa đất nước từ nền nông nghiệp lạc hậu sang một nước công nghiệp phát triển, có nền kinh tế phát triển cao. Trong các ngành công nghiệp thì ngành công nghiệp ô tô cũng rất được quan tâm. Với sự phát triển của nhiều hãng ô tô với công nghệ ngày càng cao cùng với nhu cầu sử dụng ô tô ngày càng nhiều. Ô tô đối với người dân Việt Nam không chỉ là phương tiện đi lại mà cũng là một tài sản lớn đối với cá nhân, gia đình, các cơ quan và doanh nghiệp. Trong những năm gần đây sự phát triển ngành ô tô có những bước tiến rõ rệt. Hiện nay ô tô được trang bị rất nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ cho nhu cầu của con người, do đó rất phong phú về kết cấu đòi hỏi người kỹ thuật viên, người bảo dưỡng sửa chữa phải có kinh nghiệm sâu về cấu tạo, các đặc tính, nguyên lý vận hành trong tất cả các hệ thống. Để đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện nay nhiệm vụ của các trường kỹ thuật đào tạo những người trình độ về kiến thức, tay nghề để đáp ứng được nhu cầu mà xã hội đặt ra. Là một sinh viên theo ngành ô tô càng phải trang bị một cách đầy đủ những kiến thức về chuyên ngành. 1.1.2. Ý nghĩa của đề tài Đề tài giúp cho sinh viên năm cuối khi sắp tốt nghiệp có thể củng có kiến thức, tổng hợp và nâng cao kiến thức chuyên ngành cũng như kiến thức ngoài thực tế, xã hội của sinh viên. Đề tài giúp cho sinh viên biết cách tìm hiểu và tổng hợp tài liệu, tự xây dựng mô hình tự đưa ra những bài thực hành trên mô hình mình làm , giúp cho sinh viên có ý thức tự học, tự nghiên cứu về lĩnh vực chuyên ngành. Những kết quả thu được sau khi hoàn thành đề tài giúp cho sinh viên hiểu rõ, sâu hơn về kết cấu, nguyên lý làm việc và những hư hỏng cũng như phương pháp kiểm tra sửa chữa hệ thống cung cấp điện trên ô tô thông qua mô hình và các bài thí nghiệm thực hành trên mô hình. 2 1.2. Mục tiêu của đề tài - Tìm hiểu về đặc điểm, cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống cung cấp điện trên ô tô. - Kiểm tra sữa chữa các thiết bị trên mô hình. - Xây dựng các bài thực hành trên mô hình hệ thống cung điện trên ô tô. 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài - Đối tượng nghiên cứu: Quy trình tháo lắp, kiểm tra hư hỏng sửa chữa hệ thống cung cấp điện. - Phạm vi nghiên cứu của đề tài: máy phát điện Toyota Camry. 1.4. Giả thiết khoa học Hệ thống cung cấp điện dựa trên các loại động cơ vẫn còn là nội dung mới mẻ đối với học sinh, sinh viên. Những bộ phận cải tiến của hệ thống cung cấp điện được sử dụng trên ôtô được đưa vào nội dung giảng dạy, nghiên cứu, học tập còn chưa được chú trọng, quan tâm. Hệ thống các tài liệu nghiên cứu, tài liệu tham khảo về máy điện phục vụ cho học tập, nghiên cứu cũng như ứng dụng trong thực tế còn chưa nhiều. 1.5. Nhiệm vụ nghiên cứu 1.5.1. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn a. Khái niệm: Là phương án trực tiếp tác động vào đối tượng trong thực tiễn để làm bộc lộ bản chất và quy luật vận động của đối tượng. b. Các bước thực hiện: Bước 1: Quan sát mô hình. Bước 2: Lập phương án đưa ra các bài thực hành, thì nghiệm , kết nối, kiểm tra, chuẩn đoán hư hỏng của hệ thống cung cấp điện trên mô hình. Bước 3: Ghi chép lại những kết quả thu được, làm tài liệu học tập sau này. 1.5.2. Phương pháp nghiên cứu tài liệu a. Khái niệm: Là phương án nghiên cứu, thu thập thông tin khoa học trên cơ sở nghiên cứu các văn bản, tài liệu đã có sẵn và các thao tác tư duy logic để rút ra các kết luận khoa học cần thiết. 3 b. Các bước thực hiện. Bước 1: Thu thập, tìm tòi các tài liệu về hệ thống cung cấp điện trên ôtô toyota. Bước 2: Sắp xếp các tài liệu khoa học thành một hệ thống logic chặt chẽ theo từng bước, từng đơn vị kiến thức, từng vấn đề khoa học có cơ sở bản chất nhất định. Bước 3: Đọc nghiên cứu, phân tích các tài liệu nói về hệ thống cung cấp điện, phân tích kết cấu nguyên lý làm việc một cách khoa học. Bước 4: Tổng hợp kết quả đã phân tích được, hệ thống hoá lại những kiến thức tạo ra những bài thí nghiệm thực hành đa dạng. 1.5.3. Phương pháp thống kê mô tả a. Khái niệm: Là phương án tổng hợp kết quả nghiên cứu thực tiễn và nghiên cứu tài liệu để đưa ra kết luận chính xác, khoa học. b. Các bước thực hiện. Từ thực tiễn nghiên cứu động cơ và nghiên cứu các tài liệu lý thuyết đưa ra kết cấu, nguyên lý làm việc và những hư hỏng cũng như phương pháp kiểm tra sửa chữa hệ thống cung cấp điện trên ô tô thông qua mô hình và các bài thí nghiệm thực hành trên mô hình. 4 [...]... HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN 1.1 Vai trò của hệ thống cung cấp điện tô được trang bị một số hệ thống và thiết bị điện để đảm bảo và tiện nghi sử dụng.Chúng cần điện năng không những trong suốt thời gian hoạt động mà cả khi động cơ đã dừng Vì thế, chúng cần cả ắc quy và nguồn điện một chiều như nguồn năng lượng Một hệ thống cung cấp điện được trang bị trên xe cung cấp nguồn một chiều cho những hệ thống và. .. bị điện vừa nêu Tuy nhiên, ắc quy sẽ phóng điện khi động cơ dừng và cuối cùng sẽ dần hết điện Hệ thống cung cấp điện sử dụng sự quay vòng của động cơ để sinh ra điện Nó không những cũng cấp điện năng cho những hệ thống và các thiết bị điện khác mà còn nạp điện cho ắc quy trong lúc động cơ hoạt động 1.2 Ắc quy Để cấp dòng điện cho máy khởi động điện khi cần khởi động động cơ và các phụ tải khác của. .. đều trong các rãnh mặt trong của Stato theo một quy luật nhất định các pha cách nhau 120o a, Điện cảm ứng trên một khung dây b, Dòng điện xoay chiều ba pha Hình 1.20: Nguyên lý máy phát ba pha trên ô tô sau một chu kỳ 16 Nếu cho rôto quay sẽ làm cho các vòng dây điện của Stato cắt các từ trường ( theo hướng vuông góc) theo định luật cảm ứng điện từ trên các vòng dây sẽ xuất hiện một suất điện động... ra từ thông hướng trục Một khối của máy là cực N, còn khối khác là cực S, từ thông kép kín qua các vấu cực của rôto gồm có các phần từ thông chính và từ thông tán - Khi được cấp điện vào cuộn dây phần cảm thì các cực từ bị từ hoá trở thành nam châm điện với các cực từ xen kẽ nhau 8 1.3.2 Stato (phần ứng) Chức năng: tạo ra điện thế xoay chiều 3 pha nhờ sự thay đổi từ thông khi rotor quay Các thành phần... bị điện khi máy phát điện không làm việc hoặc chưa cung cấp năng lượng vào mạng lưới điện (Thí dụ khi động cơ làm việc ở chế độ không tải) Khi công suất của máy phát lớn hơn công suất của các phụ tải thì máy phát sẽ cung cấp năng lượng cho phụ tải và nạp điện cho ắc quy vì thế ắc quy được duy trì dòng một chiều và cung cấp cho phụ tải khi cần 1 Nắp bình 2 Cọc bình 3 Vỏ bình 4 Cầu nối bản cực giữa các. .. do đó nồng độ của dung dịch giảm dần và sức điện động của ắc quy cũng giảm dần Hình 1.3: Qúa trình phóng điện của ắc quy 7 1.3 Máy phát điện xoay chiều ba pha Hình 1.4: Máy phát điện tháo rời 1.3.1 Rôto (phần cảm) Hình 1.5: Cấu tạo rôto - Là bộ phận tạo từ trường của máy điện xoay chiều gồm có: hai má cực bọc ngoài làm bằng thép từ, các cuộn dây cực từ và vang khuyên tiếp điện dựa vào hình dạng cực... khi tốc độ của máy phát cao: Nguyên nhân: Điot ổn áp D1 bị thông mạch làm cho tranzito T1 luôn thông, tranzito T2 và T3 luôn luôn khoá - T2 và T3 bị đứt mạch - Các cuôn cảm và các điện trở bị đứt mạch c, Bộ tiết chế không điều chỉnh được dòng điện, khi tốc độ quay của máy phát lớn, điện áp phát ra của máy phát bằng 0 Nguyên nhân: - Điot D2 bị thông mạch - Tranzito T3 bị đứt mạch d, Khi cuộn rôto bị đứt... qua và do đó điện áp ngay lập tức được tạo ra Ở thời điểm này nếu điện áp ở cực B lớn hơn điện áp ắc qui, thì dòng điện sẽ đi vào ắc qui để nạp và cung cấp cho các thiết bị điện Kết quả là điện áp ở cực P tăng lên Do đó mạch M.IC xác định trạng thái phát điện đã được thực hiện và truyền tín hiệu đóng Transistor Tr2 để tắt đèn báo nạp Hình 1.12: Khi máy phát đang phát điện 12 -Khi máy phát đang phát điện. .. trước và sau xem có quay trơn, bị kẹt, rơ mòn thì thay vòng bi mới 27 Hình 2.17: Kiểm tra ổ bi 2.4 9 Kiểm tra tiết chế 2.4.9.1 Hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng a, Điện áp tăng khi tốc độ của máy phát tăng: Nguyên nhân: Điot ổn áp D1 bị đứt làm cho tranzito T1 luôn luôn khoá, tranzito T2 và T3 luôn thông, do đó dòng điện kích từ luôn luôn ở trị số lớn nhất b, Điện áp phát ra của máy phát luôn luôn thấp... mạch Stator 2.4.5 Kiểm tra cách điện cuộn stator Dùng VOM kiểm tra cách điện giữa các đầu cuộn dây và má cực Chúng phải cách điện với nhau 26 Hình 2.14: Kiểm tra cách điện Stator 2.4.6 Kiểm tra các điốt chỉnh lưu Dùng VOM kiểm tra điốt cực dương và điốt cực âm Nếu dùng đồng hồ số thì bật sang thang đo điốt - Kiểm tra điốt cực âm: Để kiểm tra, ta đo các đầu E (mát) với các điểm từ P1 đến P4 - Kiểm tra . cá nhân, gia đình, các cơ quan và doanh nghiệp. Trong những năm gần đây sự phát triển ngành ô tô có những bước tiến rõ rệt. Hiện nay ô tô được trang bị rất nhiều trang thiết bị hiện đại phục. lên. Do đó mạch M.IC xác định trạng thái phát điện đã được thực hiện và truyền tín hiệu đóng Transistor Tr2 để tắt đèn báo nạp. Hình 1.12: Khi máy phát đang phát điện 12 -Khi máy phát đang phát. tín hiệu đầu vào từ cực S do đó mở Transistor Tr2 để bật đèn báo nạp. Đồng thời trong mạch M.IC, cực B sẽ làm việc thay thế cho cực S để điều chỉnh Transistor Tr1 do đó điện áp ở cực B đựơc
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm của hệ thống cung cấp điện trên ô tô và xây dựng các bài thực hành trên mô hình, Nghiên cứu đặc điểm của hệ thống cung cấp điện trên ô tô và xây dựng các bài thực hành trên mô hình, Nghiên cứu đặc điểm của hệ thống cung cấp điện trên ô tô và xây dựng các bài thực hành trên mô hình, PHẦN I : MỞ ĐẦU, b, Quá trình phóng điện, d, Các chế độ hoạt động của tiết chế, CHƯƠNG III : XÂY DỰNG CÁC BÀI THỰC HÀNH TRÊN MÔ HÌNH HỆ THỐNG CUNG CẤP NGUỒN TRÊN Ô TÔ, + Các chân trong dàn điốt

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm