đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố phủ lý tỉnh hà nam

99 590 1
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2014, 04:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI PHAN THẾ MỸ ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ðẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ- TỈNH HÀ NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành : QUẢN LÝ ðẤT ðAI Mã số : 60.62.16 Người hướng dẫn : TS. CAO VIỆT HÀ HÀ NỘI - 2011 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… i LỜI CAM ðOAN - Tôi xin cam ñoan rằng những số liệu, những kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa hề ñược sử dụng ñể bảo vệ một học vị nào. - Tôi xin khẳng ñịnh rằng việc thực hiện luận văn này ñã ñược lấy các số liệu gốc , từ các báo cáo của các phòng ban và các thông tin trích dẫn trong luận văn này ñều ñược chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn PHAN THẾ MỸ Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… ii LỜI CẢM ƠN ðể hoàn thành luận văn này tôi ñã nhận ñược sự giúp ñỡ tận tình của T.S Cao Việt Hà, sự quan tâm tạo ñiều kiện của Phòng Tài Nguyên & Môi trường, Chi cục Thống Kê, Phòng Kinh tế, Trung Tâm khí tượng thủy văn thành phố Phủ Lý, Khoa sau ðại học, ban chủ nhiệm Khoa ðất và Môi Trường – Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội. Qua ñây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô giáo trong khoa, lãnh ñạo phòng Tài nguyên & Môi trường cùng các ñồng nghiệp nơi tôi ñang công tác cũng như các ngành ñoàn thể trong Thành phố ñã tạo mọi ñiều kiện thuận lợi nhất ñể tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin gửi lời tới gia ñình, bạn bè, và những người thân ñã giúp ñỡ, ñộng viên tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp ñỡ tận tình và quý báu ñó. Tác giả luận văn PHAN THẾ MỸ Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… iii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ðOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi 1 .MỞ ðẦU 1 1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI 1 1.2. MỤC ðÍCH, YÊU CẦU 2 1.2.1. Mục ñích 2 1.2.2.Yêu cầu 2 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 3 2.1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ðÁNH GIÁ VÀ BỐ TRÍ SỬ DỤNG ðẤT TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 3 2.1.1. Khái quát về ñất nông nghiệp 3 2.1.2 Tình hình nghiên cứu ñánh giá sử dụng ñất nông nghiệp trên thế giới 5 2.1.3. Tình hình nghiên cứu ñánh giá sử dụng ñất ở Việt Nam 7 2.1.4 . Phát triển nông nghiệp trên thế giới và ở Việt Nam 13 2.2 ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ðẤT NÔNG NGHIỆP 16 2.2.1 Khái quát về hiệu quả sử dụng ñất 16 2.2.2 . Nguyên tắc và quan ñiểm sử dụng ñất nông nghiệp 20 2.2.3. Những yếu tố ảnh hưởng tới việc sử dụng ñất nông nghiệp 23 2.3. BỐ TRÍ SỬ DỤNG ðẤT HỢP LÝ ðỂ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HOÁ. 28 2.4. ðÁNH GIÁ VÀ SỬ DỤNG ðẤT PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở HÀ NAM 31 3. ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1. ðỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 32 3.1.1 ðối tượng nghiên cứu 32 3.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 32 Trng i hc Nụng Nghip H Ni Lun vn thc s khoa hc nụng nghip iv 3.2.1 Nghiờn cu, ủỏnh giỏ cỏc ủiu kin t nhiờn, kinh t xó hi cú liờn quan ủn s dng ủt nụng nghip Thnh ph ph Lý 32 3.2.2. Nghiờn cu thc trng s dng ủt nụng nghip 32 3.3. PHNG PHP NGHIấN CU 32 3.3.1 Phng phỏp ủiu tra, thu thp ti liu, s liu 32 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu, phơng pháp nghiên cứu phơng pháp chọn điểm nghiên cứu 32 3.3.2 Phng phỏp ủỏnh giỏ nhanh nụng thụn (RRA) 33 Phng phỏp tng hp, phõn tớch x lý s liu 33 Phng phỏp tớnh hiu qu s dng ủt nụng nghip 34 4. KT QU NGHIấN CU 36 4.1. IU KIN T NHIấN KINH T X HI THNH PH PH Lí 36 4.1.1 iu kin t nhiờn, Ti nguyờn thiờn nhiờn v cnh quan mụi trng 36 4.1.2 iu kin kinh t xó hi 40 4.2. TèNH HèNH S DNG T AI 46 4.2.1. Tỡnh hỡnh bin ủng ủt ủai v hin trng s dng ủt 46 4.3. TèNH HèNH BIN NG T TRONG GIAI ON 2005-2010 48 4.3.1 Thc trng cỏc loi hỡnh s dng ủt nụng nghip 49 4.3.2.Thc trng s dng ủt ca cỏc tiu vựng. 49 4.3.3. Nhn xột chung 53 4.4. HIU QU KINH T CA CC CY TRNG CHNH CC X 54 4.4.1 Xó Thanh Chõu: 56 4.4.2 .Hiu qu kinh t cỏc kiu s dng ủt trờn cỏc chõn ủt khỏc nhau. 57 4.4.3. ỏnh giỏ hiu qu v mt xó hi 60 4.4.4. ỏnh giỏ hiu qu v mụi trng 63 4.4.5. xut hng s dng ủt nụng nghip ton thnh ph 65 4.4.6. nh hng nõng cao hiu qu s dng ủt 67 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… v 4.4.7. Nội dung ñề xuất sử dụng ñất nông nghiệp 68 4.4.8. Một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 72 4.4.9. Thực hiện có hiệu quả các phương thức canh tác tiến bộ, ñẩy mạnh các ứng dụng công nghệ mới trong xản xuất nông nghiệp 75 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 76 5.1. Kết luận 76 5.2. ðề nghị 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Số tt Chữ viết tắt Nghĩa ñầy ñủ 1 FAO Tổ chức nông lương thế giới 2 UBND Uỷ ban nhân dân 3 GTGT Giá trị gia tăng 4 GTSX Giá trị sản xuất 5 CPTG Chi phí trung gian 6 ðX ðông xuân 7 ðVT ðơn vị tính 8 Lð Lao ñộng 9 DT Diện tích 10 LUT Loại hình sử dụng ñất 11 HTX Hợp tác xã 12 HT Hè thu 13 HN Hàng năm 14 GIS Hệ thống thông tin ñịa lý 15 GDP Tổng sản phẩm quốc nội 16 BQ Bình quân 17 USD ðơn vị tiền tệ mỹ 18 LN Lâu năm Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… vii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Tình hình sử dụng ñất nông nghiệp – lâm nghiệp ở Việt Nam 4 B¶ng 4.2: Diện tÝch, n¨ng suÊt s¶n l−îng mét sè c©y trång chÝnh 44 Bảng 4.3: Biến ñộng các loại ñất của thành phố Phủ lý giai ñoạn 2005-2010 47 Bảng 4.4: Hiện trạng hệ thống trồng trọt xã Liêm Chung 50 Bảng 4.5: Hiện trạng hệ thống trồng trọt xã Phù Vân 51 Bảng 4.6: Hiện trạng hệ thống trồng trọt xã Thanh Châu 52 Bảng 4.7: Hiệu quả kinh tế của các cây trồng chính xã Liêm Chung 55 Bảng 4.8: Hiêụ quả kinh tế của các cây trồng chính xã Phù Vân 56 Bảng 4.9: Hiêụ quả kinh tế của các cây trồng chính xã Thanh Châu 57 Bảng 4.10: Hiệu quả kinh tế của các cây trồng chính ở thành phố Phủ Lý 57 Bảng 4.11: Hiệu quả kinh tế của các kiểu sử dụng ñất của xã Liêm Chung 58 Bảng 4.12: Hiêụ quả kinh tế của các kiểu sử dụng ñất chính xã Phù Vân 58 Bảng 4.13: Hiêụ quả kinh tế của các cây trồng chính xã Thanh Châu 59 Bảng 4.14: ðề xuất bố trí hệ thống trồng trọt tại thành phố Phủ Lý ñến năm 2020 71 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… viii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Biểu ðồ 4.1: Biến ñộng dân số thành phố Phủ Lý giai ñoạn 2005-2010 40 Biểu ðồ 4.2: Biến ñộng lao ñộng thành phố Phủ Lý giai ñoạn 2005-2010 41 Biểu 4.3. Cơ cấu kinh tế của thành phố Phủ lý năm 2010 43 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… 1 1. MỞ ðẦU 1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI ðất ñai là nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng của con người và mọi sự sống trên trái ñất, là thành phần quan trọng của môi trường sống, là ñịa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng cơ sở kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, là nguồn nhân lực vô cùng quý giá của ñất nước và là tư liệu sản xuất ñặc biệt không gì thay thế ñược ñối với sản xuất nông nghiệp - lâm nghiệp… Nước ta ñất ñai thuộc sở hữu của toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý (Hiến Pháp năn 1992 ñã khẳng ñịnh). Nước ta có diện tích tự nhiên 33.169.000 ha ở mức quy mô trung bình xếp thứ 65 trong tổng số trên 200 nước trên thế giới. Bình quân diện tích tự nhiên trên ñầu người chỉ bằng 1/7 trên thế giới nhưng với ñà tăng trưởng dân số như hiện nay thì diện tích ñất/ người sẽ ngày càng giảm. Chính vì vậy ñòi hỏi sử dụng ñất một cách hợp lý và khoa học là nhiệm vụ cấp thiết hàng ñầu của mỗi Quốc gia . Trong giai ñoạn hiện nay, khi ñất nước ñang chuyển mình ñổi mới, nền kinh tế nước ta ñang phát triển mạnh mẽ không ngừng, mối quan hệ giữa ñất và con người ngày càng trở lên căng thẳng. Nhu cầu sử dụng ñất cho sự phát triển kinh tế này càng căng tăng, quyền sử dụng ñất trở thành ñối tượng mua bán, trao ñổi, chuyển nhượng, cầm cố, thuê mướn, thị trường ñất ñai trở nên sôi ñộng và khó kiểm soát, ñất ñai trở thành nguồn vốn, nguồn ñộng lực phát triển kinh tế. ðể nguồn tài nguyên quốc gia ñược sử dụng một cách hợp lý, tiết kiệm ñáp ứng nhu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước thì công tác quản lý ñất ñai là một yêu cầu cấp bách. ðiều này càng trở lên quan trọng hơn khi ñặt trong bối cảnh của Thành phố Phủ Lý ñang hòa mình cùng với sự phát triển của ñất nước. Tỉnh Hà Nam ñang từng bước Công Nghiệp Hóa – Hiện ðại Hóa nền kinh tế. Từ khi Hà Tây sát nhập vào Hà Nội thì Hà Nam trở thành cửa ngõ phía nam của thủ ñô Hà Nội có ñường sắt Bắc Nam, ñường quốc lộ 1A, Tỉnh lộ 21A, 21B chạy qua ñịa bàn là nơi cung cấp trao ñổi hàng hóa, du lịch, dịch vụ là huyết mạch giao thông chủ yếu ñể phát triển kinh tế, chính vì vậy công tác quản lý ðất ñai nói chung là hết sức phức tạp, có thể nói nó ñang biến ñộng từng ngày. Việc [...]... mang l i Trong những năm qua phủ lý luôn đạt tốc độ tăng trởng kinh tế cao (tăng 360 tỷ đồng theo giá hiện h nh tăng 13%) trong đó công nghiệp tăng 10 16% / năm , cơ cấu kinh tế cùng đ g có bớc chuyển đổi tích cực ,tỷ trọng công nghiệp xây dựng tăng GDP tăng dần đạt 37,4%, dịch vụ đạt 50,3% ,nông nghiệp giảm xuống còn 12,3%, nâng mức GDP bình quân đầu ngơig to n Th nh Phố lên 5 triệu đồng , lơng thực... n mụi tr ng d n ủ n Hi u qu v t lý mụi tr ng l hi u qu mụi tr ng do tỏc ủ ng v t lý d n ủ n Hi u qu mụi tr ng l hi u qu mang tớnh lõu di v a b o ủ m l i ớch tr c m t v lõu di, nú cũn g n ch t v i quỏ trỡnh khai thỏc s d ng, b o v ti nguyờn ủ t v mụi tr ng sinh thỏi stt Địa điểm đo giáp đờng nam Nồng độ các chất khí độc hại (mg/m3) truyền thanh Bụi CO SO2 NO2 Giáp đờng nam truyền 21,40 0,35 0,19 0,2... 0,5 0,4 Viện kiểm soát Tỉnh 40 0,3 TCVN5937- 1995 Qua kết quả khảo sát hiện trạng môi trờng không khí tại khu vực ta thấy nớc thải của một số phòng khám v một số công sở nh nớc chảy tr n trên diện tích đất của một số phờng nội th nh nớc sinh hoạt các khu vệ sinh đợc thu v o bể tự hoại , hệ thống thoát nớc rửa tại các bồn ,nh vệ sinh đợc thoát xuống hố ga từ đó có phơng án sử lý nh sau:nớc bẩn sau... n c a TS Cao Vi t H tụi ti n hnh th c hi n ủ ti: ỏnh giỏ hi u qu d d ng ủ t s n xu t nụng nghi p trờn ủ a bn thnh ph Ph Lý t nh H Nam 1.2 M C CH, YấU C U 1.2.1 M c ủớch - ỏnh giỏ hi u qu s d ng ủ t s n xu t nụng nghi p Thnh ph Ph Lý, t nh H Nam - nh h ng v ủ xu t cỏc gi i phỏp h p lý nh m nõng cao hi u qu s d ng ủ t nụng nghi p v ủỏp ng yờu c u phỏt tri n nụng nghi p b n v ng theo h ng s n xu t hng... thống thoát nớc rửa tại các bồn ,nh vệ sinh đợc thoát xuống hố ga từ đó có phơng án sử lý nh sau:nớc bẩn sau tự hoại đợc đa qua hệ thống xử lý bằng bể phốt cải tiến rồi sau đó thải ra hệ thống tiêu thoát nớc của khu vực sau khi đực sử lý , hệ thống nớc ma chảy tr n trên diện tích bề mặt đợc tiêu thoát ra to n bộ hệ thống cống chung của khu vựctheo quy định 2.2.2 Nguyờn t c v quan ủi m s d ng ủ t nụng... 1.765,78m2/ng i So sỏnh v i 10 n c khu v c ụng Nam T ng di n tớch t nhiờn c a Vi t Nam x p hng th 4, nhng dõn s l i x p hng th 2 nờn bỡnh quõn di n tớch t nhiờn trờn ủ u ng i c a Vi t Nam ủ ng v trớ th 9 trong khu v c [20] Vỡ v y vi c nõng cao hi u qu s dung ủ t nh m th a món nhu c u cho xó h i v nụng s n ph m ủang tr thnh m t trong nhng m i quan tõm l n nh t c a ng i qu n lý Tr ng i h c Nụng Nghi p H N i Lu... [19] - Trong giai ủo n 1954 1975 mi n Nam ủó cú m t s cụng trỡnh nghiờn c u v ủ t c a Moorman F.R 1958-1960 Thỏi Cụng T ng, Trng ỡnh Phỳ, ủ t v xõy d ng 1960-1961 cỏc cụng trỡnh nghiờn c u trờn ủó xỏc ủ nh ủ c h u h t cỏc lo i ủ t chớnh phõn b trờn ủ a bn Mi n Nam (Ngu n g c phỏt sinh, tớnh ch t lý h c hi n tr ng v kh nng s d ng ủ t) Mi n B c cỏc nh khoa h c Vi t Nam ủó ti n hnh hnh ủi u tra v xõy d... cụng nghi p, kinh t , qu n lý v n d ng phự h p v h p lý vo ủi u ki n c th c a m i n c, m i vựng ú l n n nụng nghi p phỏt tri n ton di n v b n v ng Tr ng i h c Nụng Nghi p H N i Lu n vn th c s khoa h c nụng nghi p 14 2.1.4.2 Phỏt tri n nụng nghi p Vi t Nam Theo vn ki n i h i ng ton qu c l n th X (2006) [8], ủ nh h ng phỏt tri n ngnh nụng nghi p Vi t Nam giai ủo n 2001 2010 s l : - y nhanh cụng nghi... tri n b n v ng 2.1.3 Tỡnh hỡnh nghiờn c u ủỏnh giỏ s d ng ủ t Vi t Nam - Vi t Nam l n c nụng nghi p ủang phỏt tri n v i trờn 80% dõn s s ng nụng thụn v kho ng 65% lao ủ ng lm vi c trong lnh v c nụng nghi p, chớnh vỡ v y nụng nghi p cú vai trũ h t s c quan tr ng v m i m t kinh t , chớnh tr , xó h i v mụi tr ng sinh thỏi [22] - Vi t nam thu c vựng nhi t ủ i giú mựa chõu cú nhi u thu n l i cho vi c phỏt... 135/60 n c trờn th gi i, x p th 9/10 n c ụng Nam M t khỏc dõn s l i tng nhanh lm cho bỡnh quõn di n tớch ủ t trờn ng i l i cng gi m T c ủ tng dõn s 1-2% nm thỡ dõn s Vi t Nam s l 100,8 tri u Tr ng i h c Nụng Nghi p H N i Lu n vn th c s khoa h c nụng nghi p 7 ng i vo nm 2015 Vỡ th s nõng cao hi u qu s d ng ủ t nụng nghi p l yờu c u c n thi t ủ i v i Vi t Nam trong nh ng nm t i - T th i phong ki n . BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI PHAN THẾ MỸ ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ðẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ- TỈNH HÀ NAM . - ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. - ðịnh hướng và ñề xuất các giải pháp hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp và ñáp ứng. Việt Hà tôi tiến hành thực hiện ñề tài: “ðánh giá hiệu quả dử dụng ñất sản xuất nông nghiệp trên ñịa bàn thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam . 1.2. MỤC ðÍCH, YÊU CẦU 1.2.1. Mục ñích - ðánh giá hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố phủ lý tỉnh hà nam, đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố phủ lý tỉnh hà nam, đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố phủ lý tỉnh hà nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn