Một số giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài và nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài tại KCN - KCX vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

80 470 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2013, 09:11

Một số giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài và nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài tại KCN - KCX vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Một số giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu nước ngoài nâng cao hiệu quả đầu nước ngoài tại KCN - KCX vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ MỤC LỤC Chương 1: Khái quát sự hình thành phát triển KCN-KCX ở Việt Nam I. Khái niệm đặc điểm của KCN, KCX 1. Khái niệm khu công nghiệp – khu chế xuất 2.Vai trò của khu công nghiệp – khu chế xuất 2. Đóng góp của các KCN vào phát triển kinh tế - xã hội 3.Sự hình thành phát triển các khu công nghiệp - khu chế xuất ở Việt Nam: 4. Tình hình đầu thực hiện đầu ở khu công nghiệp - khu chế xuất ở Việt Nam đến hết năm 2006 Chương II: Thực trạng thu hút đầu trực tiếp nước ngoài vào khu công nghiệp - khu chế xuất tại vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ I. Khái quát tình hình thu hút vốn đầu nước ngoài vào KCN, KCX cả nước 1. Tổng quan tình hình thu hút vốn đầu vào KCN, KCX ở Việt Nam (tính theo vốn đầu đăng ký 2. Tình hình đầu nước ngoài II. Thực trạng thu hút đầu trực tiếp nước ngoài vào khu công nghiệp - khu chế xuất tại vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ có ảnh hưởng đến thu hút đầu trực tiếp nước ngoài nói chung đầu nước ngoài vào khu công nghiệp - khu chế xuất nói riêng 1.1. Thuận lợi 1.2. Khó khăn 2. Thực trạng thu hút đầu trực tiếp nước ngoài vào KCN, KCX tại Vùng KTTĐ Bắc Bộ I. Đánh giá thực trạng thu hút ĐTTTNN vào khu công nghiệp – khu chế xuất 1. Kết quả đạt được 2. Hạn chế nguyên nhân tồn tại Chương III: Một số giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu nước ngoài nâng cao hiệu quả đầu nước ngoài tại khu công nghiệp - khu chế xuất vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ I. Phương hướng mục tiêu của Nhà nước 1. Quan điểm của Đảng Nhà nước về đầu nước ngoài tại khu công nghiệp - khu chế xuất 1.1. Việt Nam với chiến lược phát triển các khu công nghiệp - khu chế xuất 64 1.2. Mục tiêu, triển vọng phát triển thu hút đầu vào các KCN tại vùng KTTĐ Bắc Bộ đến 2010 2.Một số giải pháp cơ bản thu hút ĐTTTNN vào các KCN tới năm 2010 2.1. Một số giải pháp đề xuất nhằm tăng cường thu hút vốn đầu nước ngoài nâng cao hiệu quả đầu nước ngoài tại khu công nghiệp - khu chế xuất vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 2.2.1. Giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu 2.2.2 Giải pháp thu hút đầu nước ngoài 2.3.3. Tăng cường công tác thông tin dự báo kinh tế hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh 1 Chương 1: Khái quát sự hình thành phát triển KCN-KCX ở Việt Nam I. Khái niệm đặc điểm của KCN, KCX 1. Khái niệm khu công nghiệp – khu chế xuất: Xuất phát từ các quốc gia ở ven bờ Đông Nam Địa Trung Hải vào đầu thế kỷ 19, quan niệm về kc lan sang châu Á dưới hình thức hải cảng tự do. Cùng với sự phát triển của hoạt động thương mại đầu tư, KCN dần xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau: khu mậu dịch tự do, kho quá cảng, đặc khu kinh tế… Theo nghĩa rộng thì KCN bao gồm tất cả cá khu vực được Chính phủ nước sở tại cho phép chuyên môn hoá sản xuất công nghiệp, nó là khu biệt lập có chế độ mậu dịch thuế quan riêng, không phụ thuộc vào chế độ mậu dịch thuế quan phổ thông ở nước đó. Theo Quy chế KCN, KCX, KCNC, ban hành kèm theo Nghị định số 36/1997/NĐ-CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ, KCN ở Việt Nam được hiểu là “khu tập trung các doanh nghiệp KCN chuyên sản xuất hàng công nghiệp thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định, không có dân cư sinh sống; do Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, trong KCN có thể có doanh nghiệp chế xuất”. Cũng theo Quy chế KCN,KCX,KCNC, KCX ở Việt Nam được hiểu là “khu công nghiệp tập trung các doanh nghiệp chế xuất chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện các dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu hoạt động xuất khẩu, có ranh giới địa lí xác định, không có dân cư sinh sống; do Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập”. 1.1.2. Đặc điểm KCN-KCX: 2 Cho đến nay, các KCN đã được phát triển mạnh mẽ ở hầu hết các quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển. Mặc dù có sự khác nhau về quy mô, địa điểm phương thức xây dựng cơ sở hạ tầng, nói chung các KCN có những đặc điểm chủ yếu sau : Về tính chất hoạt động : Là nơi tập trung các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ mà không có dân cư (gọi chung là doanh nghiệp KCN), KCN là nơi xây dựng để thu hút các đơn vị sản xuất sản phẩm công nghiệp hoặc các đơn vị kinh doanh dịch vụ gắn liền với sản xuất công nghiệp. Theo điều 6 Quy chế KCN, KCX, KCNC ban hành kèm Nghị định 36/CP thì doanh nghiệp KCN có thể là các doanh nghiệp Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu nước ngoài hoặc các bên tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh. Các doanh nghệp này được quyền kinh doanh trong các lĩnh vực cụ thể sau: - Xây dựng kinh doanh các công trình kết cấu hạ tầng. - Sản xuất, gia công, lắp ráp các sản phẩm công nghiệp để xuất khẩu tiêu dùng ở trong nước; phát triển kinh doanh bằng sáng chế, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ. - Nghiên cứu, triển khai khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm tạo ra sản phẩm mới - Dịch vụ hỗ trợ sản xuất công nghiệp. Về cơ sở hạ tầng kỹ thuật: Các KCN đều xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh như đường xá, hệ thống điện nước, điện thoại… Thông thường việc phát triển cơ sở hạ tầng trong KCN do một công ty xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng đảm nhiệm. Ở Việt Nam những công ty này là các doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc doanh nghiệp trong nước thực hện. Các công ty phát triển cơ sở hạ tầng KCN sẽ xây dựng các kết cấu hạ tầng sau đó được phép cho các doanh nghiệp khác thuê lại. Về tổ chức quản lý: 3 Trên thực tế mỗi KCN đều thành lập hệ thống BQL KCN cấp tỉnh tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để trực tiếp thực hiện các chức năng quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh trong KCN. Ngoài ra tham gia vào quản lý tại các KCN còn có nhiều Bộ như Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Thương mại, Bộ Công nghiệp. 1.2.Vai trò của khu công nghiệp – khu chế xuất: Trong gần 20 năm thực hiện cải cách kinh tế trong nước hội nhập kinh tế thế giới, Việt Nam đã đạt được những thành quả quan trọng như: tỷ lệ tăng trưởng cao liên tục trong nhiều năm, cơ cấu ngành kinh tế thay đổi theo công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tỷ lệ tiết kiệm tăng nhanh, . Trong các thành quả đó nền kinh tế chung của đất nước, các khu công nghiệp đã đóng góp đáng kể thúc đẩy tăng trưởng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của đất nước. 1.2.1. Vai trò của các khu công nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Toàn cầu hoá kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ gắn liện với nó là ngày càng có nhiều nước hội nhập hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế khu vực thế giới, ở nước ta, duy về hội nhập kinh tế quốc tế cũng được hình thành phát triển tích cực qua các kì Đại hội Đảng. Quan điểm “sẵn sàng mở rộng quan hệ kinh tế với tất cả các nước, các công ty nước ngoài trên cơ sở hai bên cùng có lợi không có điều kiện chính trị ràng buộc, nhưng phải chủ động phòng ngừa, tránh bị lệ thuộc”(Đại hội Đảng khoá VI,1986) đã nâng cao thành “đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ quốc tế (Đại hội Đảng khoá VII, 1991), “trên cơ sở phát huy nội lực, thực hiện nhất quán, lâu dài chính sách thu hút các nguồn lực bên ngoài; tích cực chủ động thâm nhập, mở rộng thị trường quốc tế” (Đại hội Đảng khoá IX, 2001), “lấy phục vụ lợi ích đất nước làm mục tiêu cao nhất là nguyên tắc chủ đạo; đồng thời linh hoạt, mềm dẻo, phù hợp với thông lệ quốc tế” (Đại hội Đảng khoá X, 2006). Như vậy, quan điểm chấp nhận hội nhập đã được nâng lên “chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Đây là bước đột phá trong quan điểm của Đảng, đóng vai trò tích cực đối với phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong những năm qua. 4  Để hội nhập phát triển trong điều kiện nền tích luỹ nội bộ còn thấp thì thu hút được nhiều vốn đầu nước ngoài là rất quan trọng. Khu công nghiệp, khu chế xuất là một mô hình quản lý kinh tế hiện đại, tập trung, hiệu quả,là giải pháp hữu hiệu nhằm huy động vốn đầu nước ngoài, cũng là điểm giao thoa của nền kinh tế Việt Nam với nền kinh tế thế giới. Từ đó chúng ta có thể từng bước học hỏi, nâng cao nhận thức chuẩn hoá luật pháp, các quy trình thông lệ theo tiêu chuẩn quốc tế, đưa đất nước từng bước hội nhập, trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Theo đường lối đổi mới đó của Đảng, khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) ở Việt Nam ra đời phát triển mạnh mẽ. Từ khi khu công nghiệp đầu tiên (KCN Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh) được thành lập năm 1991, sau 16 năm, việc xây dựng phát triển KCN đã được Nhà nước đặc biệt quan tâm. Tính đến hết năm 2006, cả nước có 139 KCN nằm ở 50 tỉnh, thành phố, với tổng diện tích đất tự nhiên trên 29.000 ha (không kể các khu kinh tế tổng hợp như Chu Lai, Dung Quất, Nhơn Hội…). Trong đó, 90 KCN đã đi vào hoạt động, các khu còn lại đang trong quá trình giải phóng mặt bằng, xây dựng kết cấu hạ tầng. Trong quy hoạch từ nay đến năm 2010, cả nước sẽ thành lập xây dựng mới gần 100 KCN, đồng thời mở rộng thêm gần 30 KCN khác, đưa tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp của các KCN (trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp cả nước) từ 26,4% hiện nay lên 35% tỷ lệ xuất khẩu (trong giá trị xuất khẩu cả nước) tăng 18,7% lên 32% vào 2010. Các KCN tập trung chủ yếu ở các tỉnh thuộc 3 vùng kinh tế trọng điểm, là các mũi nhọn phát triển công nghiệp của địa phương của vùng. Số lượng các KCN được phân bố như sau : • Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ có 25 khu, diện tích 4601 ha, lao động Việt Nam 116.668 người. • Vùng kinh tế trọng điểm Nam Bộ có 67 khu, diện tích 16.565 ha, lao động Việt Nam 592.109 người. • Vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ có 11 khu, diện tích 2.495 ha, lao động Việt Nam 83.204 người. 5 • Các khu vực khác có 36 khu, diện tích 5.731 ha, lao động Việt Nam 126.273 người. Như vậy, riêng 3 vùng KTTĐ đã chiếm tới 74% số KCN, 81% diện tích đất KCN 86% lao động trong tổng số KCN trong cả nước. Hơn nữa, 3 vùng KTTĐ lại có điều kiện về cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội thuận lợi hơn các vùng khác. Do vậy, thu hút đầu vào các KCN tại 3 vùng KTTĐ đóng vai trò then chốt trong tiến trình công nghiệp hoá hiện đại hoá, tạ đà cho tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong thời gian tới. Hiện nay, tại vùng KTTĐ phía Nam, Đồng Nai - địa phương nổi lên là một trong những tỉnh có các KCN phát triển mạnh nhất - đặt mục tiêu: đến năm 2010, thu hút 30 tỉ USD vốn đầu vào các KCN, trong đó đầu mới là 20 tỉ USD đầu mở rộng 10 tỉ USD. Đã có 26 quốc gia vùng lãnh thổ đầu vào tỉnh Đồng Nai, trong đó Đài Loan 2,47 tỉ USD, Hàn Quốc 1,13 tỉ USD, Nhật Bản 1,06 tỉ USD, Mỹ 203 triệu USD, Liên minh châu Âu 601 triệu USD, các nước ASEAN 1.470 triệu USD. Tính đến hết năm 2006, các KCN Đồng Nai đã thu hút được 828 dự án đầu với tổng vốn đăng ký 8,34 tỉ USD. Trong đó, 198 doanh nghiệp trong nước với tổng vốn đầu khoảng 514 triệu USD, chiếm 6% tổng vốn đầu vào các KCN, doanh nghiệp liên doanh có khoảng 50 dự án, tổng vốn đăng ký trên 900 triệu USD, chiếm 11%, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài trên 450 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 6.900 triệu USD, chiếm 83%. Tại vùng KTTĐ Bắc Bộ, những tín hiệu khả quan cũng đang đến với các KCX, KCN Hải Phòng trong năm 2006. Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCX, KCN khá ổn định với vốn thực hiện đạt 2 triệu USD, tăng 43% so với cùng kỳ 2005. Các doanh nghiệp đã đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu với doanh thu 10 triệu USD, tăng 50% so với tháng 1/2005. Theo các nhà quản lý kinh tế, nhờ tốc độ tăng trưởng hiệu quả hoạt động của các KCN, KCX trên toàn quốc tiếp tục được giữ vững nên dòng vốn đầu của các doanh nghiệp có vốn đầu nước ngoài trong nước đều tăng đều đặn, trong đó có nhiều dự án công nghiệp công nghệ cao. Vì vậy, nhiều KCN đã được Chính phủ cấp phép thành lập mới hoặc mở rộng, như KCN Tân Trường (199,3 ha, thuộc tỉnh Hải 6 Dương); KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn (230 ha, tỉnh Bắc Ninh). KCN Ninh Phúc (Ninh Bình) giai đoạn 1 được mở rộng thêm 40,8 ha. Chỉ tính riêng năm 2006, đã có 9 KCN được cấp phép bắt đầu xây dựng cơ sở hạ tầng trên cả nước với tổng diện tích là 1900 ha bằng 6,9% so với tổng diện tích KCN trước 2006, lớn nhất là KCN Phước Nam (Ninh Thuận) có diện tích 370 ha. Cùng với việc Việt Nam gia nhập WTO vào tháng 11 năm 2006, triển vọng thu hút đầu nước ngoài nói chung vào các KCN, KCX từ nay đến năm 2010 được mở rộng hơn bất cứ thời điểm nào trong lịch sử phát triển các KCN. Việt Nam trở thành điểm đầu hấp dẫn đối với các nhà đầu nước ngoài đặc biệt là các thành viên của WTO. Các đoàn doanh nghiệp lớn, công nghệ cao liên tục đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư. Nhiều dự án lớn với vốn đầu trên 500 triệu USD đã đang được cấp phép đi vào hoạt động như dự án nhà máy sản xuất thép của Tập đoàn Posco (Hàn Quốc) tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 2, với tổng vốn đầu đăng ký gần 1,2 tỷ USD, dự án của Tập đoàn Intel vốn đầu 605 triệu USD. Đối với đầu trong nước, Luật Doanh nghiệp tiếp tục phát huy hiệu quả, được đánh giá là có tiềm năng to lớn trong việc huy động vốn. Theo dự báo, những lĩnh vực có triển vọng hơn cả trong việc thu hút đầu vào các KCN trong 5 năm tới sẽ là ngành công nghiệp năng lượng (điện, than dầu khí); tiếp đến là công nghiệp ô tô; công nghiệp dệt may, da giày; cơ khí đóng tàu; sản xuất máy móc, thiết bị điện tử, thiết bị thông tin, phần mềm vật liệu xây dựng. 2. Đóng góp của các KCN vào phát triển kinh tế - xã hội Nhờ việc tích cực thực hiện cải cách kinh tế chủ động hội nhập kinh tế quốc tế theo chủ trương của Đại hội Đảng đề ra, trong 20 năm đổi mới vừa qua(1986-2006), Việt Nam đã đạt được những thành quả quan trọng về kinh tế cũng như đời sống văn hoá, xã hội. - Tỷ lệ tăng trưởng cao liên tục trong nhiều năm (trung bình giai đoạn 2001- 2005 đạt 7,5%), riêng năm 2006 đạt 8,17%, tổng GDP toàn xã hội ước tính đạt 61,7 tỷ USD, GDP đầu người đạt 11,5 triệu đồng, tương đương 720 USD. 7 - Cơ cấu ngành kinh tế thay đổi theo công nghiệp hóa, hiện đại hóa (chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng dịch vụ, giảm tỷ trọng khu vực nông lâm nghiệp thuỷ sản). Tỷ trọng khu vực công nghiệp xây dựng từ 40,97% năm 2005 lên 41,52% trong năm 2006; khu vực dịch vụ tăng từ 38,01% lên 38,08%; khu vực nông, lâm nghiệp thuỷ sản giảm từ 21,02% xuống còn 20,40%.; tỷ lệ tiết kiệm tăng nhanh (gấp 3 lần, từ 11% GDP năm 1986 lên 39% năm 2005). - Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt mức cao kỷ lục, xấp xỉ 40 tỷ USD, tăng 24% so với năm 2005 vượt 2 tỷ USD so với kế hoạch. Số mặt hàng xuất khẩu chủ lực đạt giá trị từ 1 tỉ USD trở lên tăng từ 0 mặt hàng năm 1981 lên 9 năm 2006, trong đó 4 mặt hàng lớn truyền thống là dầu thô, dệt may, giày dép thuỷ sản kim ngạch mỗi mặt hàng đạt trên 3,3 tỷ USD. - FDI ODA ngày càng đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, góp phần cung cấp vốn, cải thiện công nghệ, phương thức quản lý tiên tiến, tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao hơn, thị trường xuất khẩu lớn hơn, đa dạng hơn, tăng tính cạnh tranh tạo việc làm cho người lao động. Đầu trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng đột biến, đạt trên 10,2 tỷ USD, là mức cao nhất từ trước đến nay cũng là một trong những sự kiện kinh tế nổi bật nhất trong năm 2006; tỷ suất FDI/GDP tăng từ cuối thập kỷ 1980 lên 6,41% năm 1994 lên 16,5% năm 2006. Tổng lượng vốn ODA đạt giá trị 2.666 triệu USD, trong đó vốn vay đạt 2.412 triệu USD vốn viện trợ đạt 254 triệu USD, cam kết năm 2007 là 4,5 tỷ USD. Xuất khẩu hàng hoá năm 2006 ước tính đạt 39,6 tỷ USD, trong đó khu vực có vốn đầu nước ngoài đóng góp 14,5 tỷ USD, tăng 30,1% so với năm 2005, đóng góp 46,9% vào tổng giá trị xuất khẩu cả nước. Trong sự phát triển nhanh chóng mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam, KCNđiểm sáng, đóng góp to lớn cho tăng trưởng kinh tế, giữ vai trò quan trọng trong định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tăng cường khả năng tiếp nhận công nghệ hiện đại, kinh nghiệm quản lý tiên tiến, tạo việc làm cho người lao động, góp phần 8 xoá đói, giảm nghèo, thúc đẩy xuất nhập khẩu. Điều này được thể hiện ở những khía cạnh chủ yếu sau: - Trong năm 2006, giá trị sản xuất công nghiệp của DN trong các KCN cả nước (không kể doanh thu dịch vụ) đạt 16,8 tỷ USD, tăng 19% so với năm 2005 chiếm khoảng 30% tổng giá trị sản xuất công nghiệp cả nước. - Trong đó, giá trị xuất khẩu hàng hóa của DN KCN đạt khoảng 8,3 tỷ USD, tăng hơn 22% so với năm 2005 chiếm 28% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng công nghiệp xuất khẩu của cả nước. - Trong năm, các DN KCN đã nộp ngân sách Nhà nước khoảng 880 triệu USD, tăng 35,4% so với năm 2005. - Số lao động trực tiếp làm việc tại KCN cuối năm 2005 là 80 vạn người, đến cuối năm 2006 là 91,8 vạn người. Như vậy, cả năm tăng thêm 11,8 vạn người, tăng 15% so với cuối năm 2005. . Tại Hà Nội, vốn đầu nước ngoài vào các KCN chiếm tỷ trọng lớn, đạt tới 98% tổng vốn đầu tư. Nguồn vốn này đóng góp 7,5% vào tổng vốn đầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố được coi là xung lực, tạo sự đột phá cho sự tăng trưởng kinh tế của Hà Nội. Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2005, có 67 doanh nghiệp hoạt động trong 3 KCN tập trung đã đạt tổng doanh thu 795,4 triệu USD, xuất khẩu 550,52 triệu USD, nộp ngân sách Nhà nước 25,48 triệu USD tạo thêm 28.160 việc làm cho người lao động. Mặc dù các KCN của Hà Nội chỉ chiếm 16% tổng số dự án 18% tổng vốn đăng ký của các doanh nghiệp có vốn đầu nước ngoài trên địa bàn nhưng lại chiếm tới 43% tổng doanh thu, 88% tổng kim ngạch xuất khẩu 18% tổng mức nộp ngân sách Nhà nước đã tạo được 35% số việc làm mà các dự án đầu nước ngoài trên địa bàn tạo ra. - Thu hút lượng khá lớn vốn đầu trong ngoài nước. Riêng đầu trực tiếp nước ngoài, tính chung cả vốn đăng ký mới vốn bổ sung vào các KCN trong năm 2006 đầu đạt 5682 triệu USD tăng gần 2 lần so với năm 2005, chiếm 56% tổng vốn FDI đăng ký mới bổ sung trong năm của cả nước. Tổng hợp đến cuối năm 2006, các 9 KCN đã thu hút được 2433 dự án FDI với tổng vốn đầu đăng ký đạt 21,79 tỷ USD. Đầu trong nước cũng diễn biến khả quan với hơn 300 dự án đầu trong nước với tổng vốn đầu đăng ký đạt trên 15.000 tỷ đồng (tương đương 940 triệu USD). Đến cuối năm 2006, tổng số dự án trong nước là 2623 dự án, với tổng vốn đầu đăng ký đạt 135.690 tỷ đồng (tương đương khoảng 9 tỷ USD). Tỷ lệ so sánh giữa hai nguồn vốn này là 0,41 thể hiện nguồn vốn đầu trong nước đã có vai trò quan trọng nhất định trong phát triển các KCN những năm qua. Như vậy, các KCN, KCX trên cả nước có 5056 dự án còn hiệu lực, bao gồm 2433 dự án đầu nước ngoài, 2623 dự án đầu trong nước,đã có gần 3.424 dự án đã đi vào sản xuất kinh doanh trên 856 dự án đang triển khai xây dựng cơ bản. - Tạo thêm nhiều việc làm mới, góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp. Năm 2006 các KCN đã thu hút thêm gần 118.000 lao động trực tiếp, tăng 15% so với năm trước, đưa tổng số lao động trực tiếp trong KCN lên 918.000 người, không kể gần 2 triệu lao động gián tiếp khác. Tại Hà Nội, chỉ tính 67 doanh nghiệp đi vào hoạt động, đã thu hút gần 43.000 lao động trực tiếp khoảng 45.000 lao động gián tiếp, bằng 40% số lao động làm việc tại các doanh nghiệp có vốn FDI trên địa bàn, phần lớn các lao động đều được đào tạo huấn luyện để nhanh chóng nắm bắt sử dụng các dây chuyền sản xuất mới, làm gia tăng chất lượng nguồn nhân lực kể cả lao động quản lý kỹ năng lao động trực tiếp. - Thúc đẩy việc đổi mới hoàn thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Các doanh nghiệp trong các KCN, đi tiên phong trong việc thu hút vốn đầu nước ngoài áp dụng công nghệ, dây chuyền sản xuất tiên tiến, là mô hình thử nghiệm thích hợp nhất để cải thiện môi trường đầu trong nước, đã đem lại nhiều bài học kinh nghiệm góp phần quan trọng vào việc đổi mới, hoàn thiện thể chế kinh tế, hệ thống pháp luật, thủ tục hành chính, nhất là thể chế tiền tệ tín dụng, ngoại hối của các địa phương nói riêng cả nước nói chung. Các doanh nghiệp này cũng góp phần làm thay đổi bộ mặt cấu trúc mạng lưới thương mại hàng hoá dịch vụ, cơ cấu hệ thống hậu cần thương mại cũng như toàn bộ lĩnh vực phân phối, lưu thông dịch vụ xã hội. 10 [...]... vốn thu hút được vào KCN, KCX cả nước Trong đó đầu trực tiếp nước ngoài giữ vai trò chủ đạo với 359 dự án chiếm 49,8% tổng số 32 dự án đầu vào KCN, KCX tại vùng số vốn 3552 triệu USD, chiếm 68% tổng số vốn đầu vào các KCN, KCX của vùng Biểu đồ 2.1: Tỷ trọng dự án đầu trực tiếp nước ngoài vào KCN, KCX của vùng Biểu đồ 2.2: Tỷ trọng vốn đầu trực tiếp nước ngoài vào KCN, KCX của vùng. .. KCN, KCXvùng KTTĐ Bắc Bộ đã có đóng góp quan trọng vào việc thu hút vốn đầu Tổng số vốn đầu thực hiện thu hút được đến hết năm 2006 là : Bảng 2.1: Tình hình thu hút đầu vào KCN, KCX cả nước Chỉ tiêu Tổng vốn Vốn đầu xây dựng Số dự án Số dự án Tỷ trọng (dự án) Số vốn Số vốn Tỷ trọng (triệu USD) Đầu trong 5.335 850 2.625 51.9% 4.485 nước 28.3% Đầu nước 11.954 585 2.433 48.1% 11.369 ngoài. .. kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ có ảnh hưởng đến thu hút đầu trực tiếp nước ngoài nói chung đầu nước ngoài vào khu công nghiệp - khu chế xuất nói riêng Theo Quyết định số 145/QĐ-TTg của Thủ ng Chính phủ về “Phương hướng phát triển kinh t - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020”, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ gồm 8 tỉnh:... năm tăng thêm 11,8 vạn người, tăng 15% so với cuối năm 2005 Chương II: Thực trạng thu hút đầu trực tiếp nước ngoài vào khu công nghiệp - khu chế xuất tại vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ I Khái quát tình hình thu hút vốn đầu nước ngoài vào KCN, KCX cả nước 24 1 Tổng quan tình hình thu hút vốn đầu vào KCN, KCX ở Việt Nam (tính theo vốn đầu đăng ký): Sau 16 năm xây dựng phát triển, các KCN, ... trạng thu hút đầu trực tiếp nước ngoài vào KCN, KCX tại Vùng KTTĐ Bắc Bộ So với các KCN, KCXvùng KTTĐ Nam Bộ, số lượng các KCN, KCXvùng KTTĐ Bắc Bộ ít hơn, các KCN phát triển chậm hơn có quy mô nhỏ hơn do nhu cầu tiêu dùng thấp, giá thu đất cao nên sản xuất kinh doanh hiệu quả thấp, kém hấp dẫn hơn khu vực phía Nam Lượng vốn đầu trung bình hàng năm vào các KCN, KCX thu c vùng KTTĐ Bắc Bộ. .. KCXĐầu nước ngoài: Quy mô vốn trung bình là 4,67 triệu USD/ dự án, chiếm 71,7% tỷ trọng về vốn so với tổng đầu vào sản xuất kinh doanh, chiếm 95% tổng vốn đầu nước ngoài vào các KCN, KCX Có thể nói, KCN là nơi chính sách ưu đãi đối với khu vực đầu nước ngoài được thể hiện rõ nhất, các nhà đầu nước ngoài có xu hướng đầu vào KCN, bởi KCNmột hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại sẵn... lập xây dựng KCN, vốn đầu vào cơ sở hạ tầng vẫn tăng 23% lên 456 triệu USD, chiếm 11,3% tổng vốn đầu nước ngoài của cả giai đoạn 27 Giai đoạn 200 1-2 005 đánh dấu sự phục hồi của nền kinh tế khu vực thế giới sau khủng hoảng kinh tế ở châu Á, đầu trực tiếp nước ngoài vào KCN, KCX tăng vượt bậc với tổng vốn thu hút được lên tới 10.056 triệu USD (tăng 149%), Tổng số vốn vào sản xuất kinh. .. các nhà đầu 25 Về đầu vào sản xuất kinh doanh:  Đầu trong nước: Quy mô vốn trung bình là 1,709 triệu USD/dự án, chiếm tỷ trọng vốn 28,3% tổng vốn đầu vào sản xuất kinh doanh tại các KCN, KCX trên cả nước Các doanh nghiệp trong nước đầu vào KCN, KCX thu c mọi thành phần kinh tế, đa số là các doanh nghiệp thành lập từ trước, do nhu cầu mở rộng sản xuất lập thêm di dời từ ngoài KCN vào trong... có, một môi trường phápthu n lợi thống nhất, có cơ chế một cửa, tại chỗ” được thực thi Vì vậy, vốn đầu nước ngoài trong KCN chiếm tỷ trọng lớn giữ vai trò chủ đạo đối với KCN tổng vốn ĐTTTNN trong cả nước 2 Tình hình đầu nước ngoài: 26 Sau đây là phân tích chi tiết về tình hình tăng giảm vốn đầu nước ngoài vào KCN, KCX qua các năm trong giai đoạn 199 1-2 006: Bảng 2.2:Tình hình thu. .. 8,8 11,3 2,1 trên tổng vốn ĐTNN vào KCN, KCX Vốn ĐTTTNN vào tr.USD 770 717,2 1968,2 sản xuất kinh doanh %tăng giảm liên % -6 ,9 174,4 hoàn Tỷ trọng ĐT SXKD % 91,2 88,7 97,7 trên tổng vốn ĐTNN vào KCN, KCX Nguồn: tổng hợp từ Vụ Quản lý KCN- KCX, Bộ Kế hoạch Đầu 2006 5.682 56,2 30,7 1 5.625,8 185,8 99 Trong 5 năm đầu (199 1-1 995), tổng số vốn đầu trực tiếp nước ngoài vào KCN, KCX là 4.220 triệu USD, . Một số giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài và nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài tại KCN - KCX vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ MỤC. thu hút vốn đầu tư nước ngoài và nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài tại khu công nghiệp - khu chế xuất vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 2.2.1. Giải pháp tăng
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài và nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài tại KCN - KCX vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Một số giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài và nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài tại KCN - KCX vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Một số giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài và nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài tại KCN - KCX vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vai trò của các khu cơng nghiệp trong q trình hội nhập kinh tế quốc tế, Đóng góp của các KCN vào phát triển kinh tế - xã hội, Tình hình đầu tư và thực hiện đầu tư ở khu cơng nghiệp - khu, Khái qt tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngồi vào KCN, KCX cả, Kết quả đạt được, . Một số kiến nghị nhằm phát huy tác động tràn của ĐTTTNN tại

Từ khóa liên quan