Những lý luận chung về "Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán"

79 5,222 24
  • Loading ...
1/79 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2013, 08:13

Những lý luận chung về "Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán" Chuyên đề tốt nghiệp “Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán” CHƯƠNG I: NHỮNG LUẬN CHUNG VỀKẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN”. 1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN: 1.1.1. Khái niệm, ý nghĩa nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền: 1.1.1.1. Khái niệm: Vốn bằng tiền là một bộ phận của tài sản lưu động bao gồm: Tiền mặt tại quỹ, Tiền gửi Ngân hàng, công ty tài chính tiền đang chuyển. Với tính lưu động cao nhất, vốn bằng tiền được dùng để đáp ứng nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp thực hiện việc mua sắm hoặc chi phí. 1.1.1.2. Nhiệm vụ: - Phản ánh đầy đủ kịp thời, chính xác số hiện có, tình hình biến động của các loại vốn bằng tiền của doanh nghiệp. - Thường xuyên theo dõi chặt chẽ việc chấp hành nghiêm chỉnh chế độ thu chi quản tiền mặt, TGNH. - Tuân thủ các nguyên tắc, chế độ quản tiền tệ của nhà nước. 1.1.1.3. Nguyên tắc hạch toán: - Phải sử dụng đơn vị thống nhất là Đồng Việt Nam. - Đối với ngoại tệ phải quy đổi ra Đồng Việt Nam, phải theo dõi tỷ giá giao dịch thực tế của nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ để ghi sổ kế toán. - Nếu có phát sinh chênh lệch giữa tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh với tỷ giá đã ghi sổ kế toán thì: + Số chênh lệch đó được phản ánh vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính (áp dụng cho doanh nghiệp đang trong thời kỳ sản xuất kinh doanh). GVHD: Lê Thị Ái Nhân SVTH: Nguyễn Thị Lê 1 Chuyên đề tốt nghiệp “Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán” + Số chênh lệch đó được phản ánh vảo tài khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái (431) (áp dụng cho doanh nghiệp đang trong thời kỳ đầu tư XDCB hay trong giai đoạn trước hoạt động ). - Các khoản thu chi vốn bằng tiền bằng ngoại tệ phải được theo dõi chi tiết bằng nguyên tệ trên TK007. - - Đối với vàng bạc, kim khí quý, đá quý ở các đơn vị không kinh doanh vàng bạc, đá quý được hạch toán vào tài khoản vốn bằng tiền theo giá hóa đơn hoặc giá thanh toán. Ngoài ra, kế toán còn phải theo dõi chi tiết về số lượng, trọng lượng, quy cách, phẩm chất của từng loại vàng bạc, kim khí quý, đá quý. Khi tính tỷ giá thực tế của ngoại tệ xuất quỹ được áp dụng một trong các phương pháp: + Bình quân gia quyền. + Nhập trước - xuất trước. + Nhập sau - xuất trước. - Đối với vàng bạc, kim đá quý, đá quý khi xuất quỹ ngoài các phương pháp trên còn áp dụng thêm phương pháp thực tế đích danh. - Đối với các khoản nợ phải thu, phải trả có gốc là ngoại tệ khi được thanh toán phải được tính theo tỷ giá lúc nhận nợ. 1.1.2. Kế toán tiền mặt: 1.1.2.1. Tài khoản sử dụng: TK111_ Tiền mặt. - Phản ánh số hiện có tình hình thu chi tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí, đá quý. 1.1.2.2. Phương pháp hạch toán: 1.1.2.2.1. Kế toán các khoản thu chi bằng tiền Việt Nam: GVHD: Lê Thị Ái Nhân SVTH: Nguyễn Thị Lê 2 Chuyên đề tốt nghiệp “Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán” GVHD: Lê Thị Ái Nhân SVTH: Nguyễn Thị Lê TK511,512 TK3331 TK515,711 TK131,136,138,141 TK121,128,221,222,228 TK144,244 TK3381 TK311,341,112 TK411,415,461 TK112 TK1381 TK512,531,532 TK133 TK152,153.,156,211,213 TK621,622,627,635,641,642,811 TK311,315,331,333,336,338 TK111(1111) TK 141,142,144,242,244 Thu tiền cung cấp lao vụ dịch vụ Thuế GTGT Thu từ HĐTC HĐ khác Thu hồi các khoản nợ phải thu Thu hồi lại vốn đầu tư dài hạn, ngắn hạn Thu hồi các khoản ký cược, ký quỹ Thừa chưa rõ nguyên nhân Vay ngắn hạn, vay dài hạn, rút TGNH về nhập quỹ Nhận vốn góp liên doanh, vốn ngân sách, cấp dưới cấp Nộp tiền vào ngân hàng Mua sắm vật tư, tài sản, hàng hóa bằng tiền mặt Thuế GTGT Thanh toán các khoản nợ Chi cho HĐSXKD, đầu tư XDCB các HĐ khác Tạm ứng, chi phí trả trước ký quỹ, ký cược bằng tiền mặt Chi trả các khoản CKTM giảm giá hàng bán Thiếu chưa rõ nguyên nhân Chi cho các quỹ 3 SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TỔNG HỢP TIỀN MẶT Chuyên đề tốt nghiệp “Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán” 1.1.2.2.2. Kế toán các khoản thu chi bằng ngoại tệ: - Doanh thu, thu nhập bằng ngoại tệ nhập quỹ. Nợ TK111(2) Tỷ giá thực tế Có TK511,711 Tỷ giá thực tế Có TK333 Thuế tính trên tỷ giá thực tế Đồng thời, ghi Nợ TK007_Ngoại tệ các loại. -Khách hàng trả nợ bằng ngoại tệ nhập quỹ. Nợ TK111(2) Tỷ giá thực tế Nợ TK635 Chênh lệch tỷ giá giảm Có TK131,136,138 Tỷ giá ghi sổ Có TK515 Chênh lệch tỷ giá tăng Đồng thời ghi Nợ TK007_Ngoại tệ các loại. - Xuất quỹ ngoại tệ mua vật tư, hàng hóa chi trả các khoản chi phí. Nợ TK152,153,156,611 Tỷ giá thực tế Nợ TK211,213 Tỷ giá thực tế Nợ TK623, 627,641,642,621 Tỷ giá thực tế Nợ TK133 Tỷ giá thực tế Nợ TK635 Chênh lệch tỷ giá giảm Có TK111(2) Tỷ giá ghi sổ Có TK515 Chênh lệch tỷ giá tăng Đồng thời ghi có TK007_Nguyên tệ các loại. - Dùng tiền mặt để mua ngoại tệ thanh toán các khoản nợ phải trả. Nợ TK 311,315, 331 Tỷ giá thực tế Nợ TK 635 Chênh lệch tỷ giá giảm Có TK111(2) Tỷ giá ghi sổ Có TK515 Chênh lệch tỷ giá tăng Đồng thời ghi có TK007_Nguyên tệ các loại. - Dùng tiền mặt để mua ngoại tệ. Nợ TK111(2) Tỷ giá thực tế Có TK111(1) Tỷ giá thực tế GVHD: Lê Thị Ái Nhân SVTH: Nguyễn Thị Lê 4 Chuyên đề tốt nghiệp “Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán” Đồng thời ghi nợ TK 007_Nguyên tệ các loại. - Bán ngoại tệ thu tiền Việt Nam Nợ TK111(1) Tỷ giá thực tế Nợ TK635 Chênh lệch tỷ giá giảm Có TK111(2) Tỷ giá ghi sổ Có TK515 Chênh lệch tỷ giá tăng - Cuối năm tài chính đánh giá lại số nguyên tệ theo tỷ giá thực tế tại thời điểm cuối năm. + Trường hợp tỷ giá thực tế lớn hơn tỷ giá ghi sổ: Nợ TK111(2) Giá trị chênh lệch Có TK413(1) Giá trị chênh lệch + Trường hợp tỷ giá thực tế nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ: Nợ TK413(1) Gíá trị chênh lệch Có TK111(2) Gíá trị chênh lệch 1.2.4.3. Kế toán các khoản thu chi bằng vàng bạc, kim khí quý… - Khi nhập vàng bạc, kim khí quý … Nợ TK 111(3) Tỷ giá thực tế Có TK111(1),112(2) Tỷ giá thực tế Có TK515,512 Tỷ giá thực tế Có TK411 Tỷ giá thực tế - Các nghiệp vụ giảm vàng bạc, kim khí quý… Nợ TK111(3), 112(1),311,331 Tỷ giá thực tế Nợ TK635 Chênh lệch tỷ giá giảm Có TK111(3) Tỷ giá ghi sổ Có TK515 Chênh lệch tỷ giá tăng. 1.1.3. Kế toán tiền gửi ngân hàng: 1.1.3.1. Tài khoản sử dụng: TK112_Tiền gửi ngân hàng. 1.1.3.2. Phương pháp hạch toán: 1.1.3.2.1. Các nghiệp vụ liên quan đến Tiền Việt Nam gửi ngân hàng: GVHD: Lê Thị Ái Nhân SVTH: Nguyễn Thị Lê 5 Chuyên đề tốt nghiệp “Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán” GVHD: Lê Thị Ái Nhân SVTH: Nguyễn Thị Lê TK511,512,515,711 TK3331 TK121,128,221,222,228 TK144,244 TK3381 TK311,341,111 TK1381 TK512,531,532 TK133 TK152,153,156,211,213,611 TK621,622,627,635,641,642,81 1 TK311,334,331,333,336,338 TK 144,242,244,111 DTBH, DTHDTC, thu nhập khác bằng TGNH Thuế GTGT Thu hồi các khoản phải thu Thu hồi lại vốn đầu tư dài hạn, ngắn hạn Thu hồi các khoản ký cược, ký quỹ Thừa chưa rõ nguyên nhân Vay ngắn hạn, vay dài hạn, gửi tiền vào ngân hàng Nhận vốn góp liên doanh vốn ngân sách, cấp dưới cấp Đầu tư chứng khoán, đầu tư ngắn hạn, dài hạn Mua sắm vật tư, tài sản, hàng hóa bằng tiền mặt Thuế GTGT Thanh toán các khoản nợ Chi cho HĐSXKD, đầu tư XDCB các HĐ khác Chi thế chấp ký cược ký quỹ, rút tiền gửi về nhập quỹ Chi trả các khoản CKTM giảm giá hàng bán, hàng bị trả lại Thiếu chưa rõ nguyên nhân Chi cho các quỹ TK338,344 Nhận ký cược, ký quỹ TK411,415,461 6 TK112(1121) TK121,221,222,228… TK131,136,138141 SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TỔNG HỢP TGNH Chuyên đề tốt nghiệp “Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán” 1.1.3.2.2. Các nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ: (Hạch toán tương tự như kế toán thu chi bằng ngoại tệ) 1.1.3.2.3. Các nghiệp vụ liên quan đến vàng bạc , đá quý,. (Hạch toán tương tự như kế toán thu chi bằng vàng bạc, đá quý…) 1.1.4. Kế toán tổng hợp tiền đang chuyển: 1.1.4.1. Tài khoản sử dụng: TK113_Tiền đang chuyển. - Phản ánh tiền đang chuyển của doanh nghiệp. 1.1.4.2. Phương pháp hạch toán: SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TIỀN ĐANG CHUYỂN GVHD: Lê Thị Ái Nhân SVTH: Nguyễn Thị Lê TK111 TK3331,511,512,515,711 TK131 TK112 TK113 TK311,331,341,342 TK111 TK112 Nhận GBN của ngân hàng về số tiền chuyển trả nợ Tiền đang chuyển đã về tài khoản của doanh nghiệp Nhận GBC của ngân hàng về số tiền dang chuyển kỳ truứơc Thu nợ khách hàng, khách hàng ứng trước tiề hàng gửi vào NH nhưng chưa nhận GBC Gửi tiền mặt vào ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo Chuyển tiền từ ngân hàng trả nợ cho người bán nhưng chưa nhận được giấy báo Thu tiền bán hàng, các khoản thu nhập khác bằng tiền mặt, séc nộp thẳng vào NH 7 Chuyên đề tốt nghiệp “Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán” 1.2. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN: 1.2.1. Kế toán phải thu của khách hàng: - Là các khoản nợ về việc bán sản phẩm hàng hoá, dịch vụ… 1.2.1.1. TK sử dụng: TK131_Phải thu của khách hàng. 1.2.1.2. Phương pháp hạch toán: SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN GVHD: Lê Thị Ái Nhân SVTH: Nguyễn Thị Lê 8 TK511 TK131 TK531,532 TK3331 TK3331 TK711,515 TK111,112 TK152,153,156 TK133 TK331,311,315 TK642 DT bán chịu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Thuế GTGT đầu ra Giảm nợ phải thu do giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại Thuế GTGT đầu ra Số dư nợ đã thu hoặc khách hàng ứng tiền trước Thu nợ bằng vật tư, hàng hóa, công cụ dụng cụ Thuế GTGT đầu vào Thu nợ khách hàng trả cho người bán hoặc trả nợ vay Xóa nợ cho khách hàng không có khả năng trả nợ DTHĐTC, HĐ khác TK 133TK 111,112 Thuế GTGT đầu vào đươc khấu trừ phát sinh khi mua vật liệu dụng cụ hàng hóa TK 33312 Thuế GTGT đầu vào của hàng nhập khẩu TK 3331 Khấu trừ thuế GTGT đầu vào với số thuế GTGT phải nộp Chuyên đề tốt nghiệp “Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán” 1.2.2. Kế toán thuế GTGT được khấu trừ: 1.2.2.1. TK sử dụng: TK133_Thuế GTGT được khấu trừ. - Thuế GTGT được khấu trừ chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Khoản thuế GTGT mà doanh nghiệp nộp khi được cung cấp các yếu tố đầu vào để thực hiên hoạt động sản xuất kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ. 1.2.2.2. Phương pháp hoạch toán: SƠ ĐỒ HOẠCH TOÁN GVHD: Lê Thị Ái Nhân SVTH: Nguyễn Thị Lê 9 Chuyên đề tốt nghiệp “Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán” 1.2.3. Kế toán phải thu nội bộ: 1.2.3.1. TK sử dụng: TK136_Phải thu nội bộ. - Phải thu nội bộ là khoản phải thu giữa đơn vị cấp trên cấp dưới hay giữa các đơn vị phụ thuộc với nhau các khoản chi trả hộ, các khoản phải thu, phải nộp theo nghĩa vụ hoặc khoản cấp phát. 1.2.3.2. Phương pháp hạch toán: GVHD: Lê Thị Ái Nhân SVTH: Nguyễn Thị Lê 10 [...]... hàng hóa, TSCĐ TK 152,153,156,211 TK133 Khoản CK TM, giảm giá hàng bán, , hàng bán bị trả lại đợc hởng đợc trừ vào khoản phải trả Thuế GTGT đợc khấu trừ TK133 Thuế GTGT đợc khấu trừ giảm TK 111,112 Thanh toán cho ngời bán TK 131 Thanh toán bù trừ 1.2.8 K toỏn cỏc khon vay ngn hn: GVHD: Lờ Th i Nhõn 15 SVTH: Nguyn Th Lờ Chuyờn tt nghip K toỏn vn bng tin v cỏc khon thanh toỏn 1.2.8.1 Ti khon s dng: TK311_Vay... bng tin v cỏc khon thanh toỏn 1.2.7 K toỏn cỏc khon n phi tr cho ngi bỏn: 1.2.7.1 Ti khon s dng: TK331_Phi tr ngi bỏn - Khon phi tr ngi bỏn l khon n phỏt sinh rt thng xuyờn trong hot ng kinh doanh ca doanh nghip, liờn quan n vic mua vt t, hng húa, dch v nhng cha thanh toỏn tin cho ngi cung cp 1.2.7.2 Phng phỏp hoch toỏn: S HOCH TON TK 515 TK331 Khoản CK thanh toán đợc hởng trừ vào khoản phải thu TK152,153,156,211... hnh t chc qun lý, tu thuc vo quy mụ, loi hỡnh doanh nghip cng nh c im v iu kin sn xut c th m doanh nghip thnh lp ra cỏc b mỏy qun thớch hp c gi l c cu t chc qun Doanh nghip l mt n v hch toỏn c lp, b mỏy qun ca Cụng ty c t chc thnh cỏc phũng thc hin cỏc chc nng nht nh bao gm: - Giỏm c: L ngi ng u b mỏy qun lý, ph trỏch chung ton doanh nghip, chu trỏch nhim ch o ton b b mỏy qun lý, theo dừi cỏc... nhõn v cú con du riờng Vn iu l: 5,000,000,000 ng Tng s lao ng: 60 ngi, trong ú bao gm: Qun lý: 10 ngi, trong ú i hc 5 ngi, cao ng 5 ngi Lao ng ph thụng: 50 ngi 2.1.2 c im c cu qun ca doanh nghip: GVHD: Lờ Th i Nhõn 17 SVTH: Nguyn Th Lờ Chuyờn tt nghip K toỏn vn bng tin v cỏc khon thanh toỏn 2.1.2.1 S t chc qun lý: Hi ng thnh viờn Giỏm c Phũng k toỏn Ca hng 1 Phũng kinh doanh im thu mua tụm 1 Ca hng... THANH TON TI DNTN THU SN C LC: 2.2.1 K toỏn tin mt ti qu: 2.2.1.1.Chng t v trỡnh t luõn chuyn chng t: - Chng t: + Phiu thu, phiu chi GVHD: Lờ Th i Nhõn 28 SVTH: Nguyn Th Lờ Chuyờn tt nghip K toỏn vn bng tin v cỏc khon thanh toỏn + Cỏc chng t liờn quan nh: giy ngh tm ng, biờn lai thu tin, giy ngh thanh toỏn, húa n, giy nhn tin, - Trỡnh t luõn chuyn chng t: Phiu thu, Phiu chi Chng t gc (Giy ngh thanh. .. Lờ Th i Nhõn 25 SVTH: Nguyn Th Lờ Chuyờn tt nghip K toỏn vn bng tin v cỏc khon thanh toỏn K toỏn trng K toỏn tng hp K toỏn thanh toỏn Th qu 2 Chc nng nhim v: - K toỏn trng: cú trỏch nhim kim tra, kim soỏt vic thc hin ngha v ca nhõn viờn, t chc cụng tỏc k toỏn tp trung v b mỏy k toỏn tp trung ca doanh nghip mt cỏch hp lý, khoa hc, thc hin ỳng ch quy nh v cụng tỏc k toỏn v ỳng phỏp lut - K toỏn tng... chi tit ti khon, ng thi lp s cỏi v bỏo cỏo quyt toỏn hng thỏng - K toỏn thanh toỏn: hng ngy k toỏn theo dừi cỏc khon cụng n cú k hoch tr tin vay hay tr n kp thi hn K toỏn s ụn c vic thu n nhm m bo sao cho doanh nghip va cú 1 lng tin hp ỏp ng nhu cu SXKD, va tit kim c vn - Th qu: tin hnh thu v chi tin theo cỏc hoỏ n hay phiu thanh toỏn ó c Giỏm c ký duyt, ngoi ra thụng qua s qu kim tra lng tin mt,... ngoi t (7b) Chờnh lch do t giỏ gim lm gim n vay ngn hn cú gc ngoi t GVHD: Lờ Th i Nhõn 16 SVTH: Nguyn Th Lờ Chuyờn tt nghip K toỏn vn bng tin v cỏc khon thanh toỏn CHNG II: THC TRNG K TON VN BNG TIN V CC KHON THANH TON TI DNTN THU SN C LC 2.1 KHI QUT CHUNG V DNTN C LC THU SN: 2.1.1 Qỳa trỡnh hỡnh thnh v c dim ca doanh nghip: 2.1.1.1 Qỳa trỡnh hỡnh thnh: Tờn doanh nghip: Doanh nghip t nhõn Thu sn c Lc... qun trong ton doanh nghip m bo tớnh hiu lc v hot ng cú hiu qu cng nh vic tỡm kim cụng n vic lm m bo cuc sng cho nhõn viờn, lao ng trong ton doanh nghip - Phũng kinh doanh cú nhim v: - Nm bt th trng giỏ c cỏc loi hng hoỏ doanh nghip ang v s SX - Tỡm kim th trng, ngun hng, khỏch hng, lp k hoch SXKD - Phũng k toỏn: GVHD: Lờ Th i Nhõn 18 SVTH: Nguyn Th Lờ Chuyờn tt nghip K toỏn vn bng tin v cỏc khon thanh. .. Sn- Ngun Vn cho ta thy kt cu Ti Sn ca doanh nghip thay i rt nhiu Nhỡn chung doanh nghip cú xu hng tng dn t trng ca TSL&TNH trong tng ti sn v n phi tr cng cú xu hng tng trong tng ngun vn iu ny chng t, doanh nghip s dng tt khon vn chim dng cho quỏ trỡnh sn xut kinh doanhca mỡnh Doanh nghip ó s dng khon ny cho vic u t vo TSL&TNH l rt hp lý, vỡ phự hp vi quy tc s dng ngun vn cho vic u t vo ti sn ca doanh . toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ “KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN”. 1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG. VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN: 1.1.1. Khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền: 1.1.1.1.
- Xem thêm -

Xem thêm: Những lý luận chung về "Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán", Những lý luận chung về "Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán", Những lý luận chung về "Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán", Kế toán tiền mặt: 1. Tài khoản sử dụng: TK111_ Tiền mặt., Nhiệm vụ: TK sử dụng: TK131_Phải thu của khách hàng. 1.2.1.2. Phương pháp hạch toán: TK sử dụng: TK133_Thuế GTGT được khấu trừ. Phương pháp hoạch toán: TK sử dụng: TK136_Phải thu nội bộ. Phương pháp hạch toán:, Phương pháp hạch tốn: SƠ ĐỒ HẠCH TỐN Phương pháp hoạch tốn: SƠ ĐỒ HẠCH TỐN Qúa trình hình thành:, Chức năng - nhiệm vụ của các phòng ban:, Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ: Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán:, Tài khoản sử dụng: Trình tự hạch tốn trên sổ kế tốn:, Tài khoản sử dụng: Trình tự hạch tốn trên sổ kế tốn:, TK sử dụng: Trình tự hạch tốn trên sổ kế tốn:, TK sử dụng: Trình tự hạch tốn trên sổ kế tốn:, Chứng từ và trình tự ln chuyển chứng từ: TK sử dụng: Trình tự hạch tốn trên sổ kế tốn:, Những mặt đạt được:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn