skkn kinh nghiệm xây dựng kế hoạch năm học ở trường mầm non

24 261 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2014, 13:30

QuanlyMN_ HoangThiHuan_MNThitranThoXuan_ ThoXuan      !"# $%&'( )*+, /0.,12!342).5672 .809:!,16;*<2) =2950>2)-?0!;*+2)@A@232.5-;B2.C672D.C672  6E0FG2.9/0!H6I2FJ  QuanlyMN_ HoangThiHuan_MNThitranThoXuan_ ThoXuan KLM    !"#$!%%%&# '(&)#*+!,-#*%.#*/0 1#2+*&(-$+2 3$"4 1&#5 6(7 &)45*% 89"4#*1'(&):;!<!-=#(&6 (#>(?@&)4(3$&# #,5 :A6:4!93#5&=B 14/!1C03$--0(D* $',#65$% 89"4#*17E$FD,( ',1C"G=!*D-(H2! ',1C(%I7E1B!#*1@'JK (7E(D5(',1C&#&)#* ',1CD)LMB!#*NO7N0&N+ ?#*%MB!#*19P@&#&)', 1C--CQJ$'&>63(',1C%. @7+#*(#>R LS89 "4#*-&T:7'&>,H 3$U.3-#*"#$!O 7#(:K##+31(?*T'V% W6&5>1/D#*$',4 $#*' 1/$',D'(&)(# X QuanlyMN_ HoangThiHuan_MNThitranThoXuan_ ThoXuan "FN"*>"Y&&#-%WJ$6&5P# '(&):!*3?P1'(&)"*> T1'(&)3"ZE:-&[)$1B!#*1* '&>%MB!#*1$!(!D-! 5',1C)"&\D&#3$%.#* 1:H>#*D(@&## &5]4$$FJ&&#E>! #>#*D&5B!&#($F&> 9%^J(#*!#_$&HD&# +3$(#*#+!%3- #*)>>&H@3F=&H@-E 3&(`Taa*!1@113 ]&#)&* %.#*T1:H0&5 !&@0&(((#*/',0 !&5-:4OO=4]*#@:4 !(&0,+1/%b1C1B#*-D #>',1C(#"F:7('(&c/@B 7&#d53`3-2d( -B"F%@*-$<9"4#*E>H( &5P#5J!!,(+-E+<(  F@F0-($F+&($!(!<( (@J"P-#*=,T'( %e$F0-1C1B<9"4#*E>H( &5P#0$:f"F1:7P% g QuanlyMN_ HoangThiHuan_MNThitranThoXuan_ ThoXuan _E&#(#"Fc(#"FW#*# :H(#"FW#*#!T(#"FW#*#+-( E,6"a#*4$$FE>c B>!>%b&#,1=&5>)<9"4#* 17EP@h17E+,%<9"4 ,#*JK!G/!O74$#* (#>:K*:4O &#'(&)O 7!#5_$&H)2Oc@ #*#,E4$3$($',B! &/:4;D>5#$4$$F E>%.-#*:K!#_$&H"Y"4 $(7E',1=(%W0#*D&5* $',cPE>_$&H!,<9"4, #*PD!G/!6+$$-D &5@P#*D+&%-' #* 3"ZE:-(#"F&[-&@#* ',1=-% b4#3(<9"4#*E>&# +E'D:&5/'97 T=)74$BPDi#P (E,?*#6"aD!G/!64 D&5 !%j#-,#*!P161 :,!k&@D$&H7B!/=$ DB!0@-("F=4k(#* &#&51,$143(',1=D_$ l QuanlyMN_ HoangThiHuan_MNThitranThoXuan_ ThoXuan &H%MB!#*::-1Ka1@99&+ *&#',1=%89"4#*&'&>&#$ +',1C&#-<9"4#*E' &>%e)&#'(&)13(',1C(#"F '4<9"44$#*E>3*"* >@1@:N,2.2).,1@O7PQ/2)RS.3T0.2U@ .C0<-;*+2)@A@232V %mnmopqberWs m%I:H1C1B% I3(<9"4#*?*#4$$FE >D_$&H&5P#]LW((#"$ ))#*&5t(#@39@7B! 0>:&@:H0&6' D1B (#"F(E,!(!'6"a4$D (#"FW#*#+F@#*&)" !!(!(#"F'@3'f$ 4$(' ++$P,#1/ (#"Fu% 0&((4&*))&5 $!(!9#$',#*,"*3 $9D'@3<i<v(#*D(# @9@&#&5!($+E* v!!(&0(,E:H&5-;!F *:-!4$!!(!k-$ *-<-#*(#"F% w QuanlyMN_ HoangThiHuan_MNThitranThoXuan_ ThoXuan  b4$7E$Fi#W+1$&5^P #% W,,#(#*&#&5&#d#*L t.#*E#*(#*Pu/4$- $',#% W,#?&#&5P#% xI3(<9"4#*E>H&5P# D_$&HJ$'&>-CQ#16%,1= 3-#*3?*#)#3!,1 ',1=%.#*3#>3F03!G/! 3?*#4$)#*3$4%bO 73-?*#)B1&1#*3 $',31/% _$&H<9"4#*?*#4$#* c1++c1+$0,,#4$(F@ $FD5',1=% 89"4#*?*#4$#*T-( "F3kd&/(((#@39@ 7%%%1$-$',%89"4/y $#h(39@7E5 :7*B!0H&5%,0/2#*&G 1J!zv#"c%*#,E#*:f"F z14(-$',% K#%W"# %&'( { QuanlyMN_ HoangThiHuan_MNThitranThoXuan_ ThoXuan XY./0-;T2)0.62)K b&#2EcX||X&H+&6'3 B&5P#*k#*cX||X X||wD&Hj}Wb?6c&5/ (!"F&&95))$',(#"FH( &5-20=44 :4:9&+2%~P# ,HD(# "FhD!!(!(#"FhJ$13(',1C (#"Fh&#-+3`11B!#*?*# 4$#*D(',1C%b&#(&5P# 4&*-1*1+O!O%W+O !Ob3-H91P_$&HH (&5P#+!("9D<9"4 #*;;>3-1@'#*% e6)&*-#*D&5P#T*= ,0$H3F0<(  #J<( &\($F&>9($!(! +&3F0=:(*#%I=)$4$ #*T*=S^GFVSW9-V3 -#>3-:4=#(&6@"a(#* &#&53-+!(',1Ch( !BD&#3$%J(&*P ;!F21LP_$&H(&5P#?S !V<9"4#*(!B((93; /#*D&5/1*_$&H1*3 • QuanlyMN_ HoangThiHuan_MNThitranThoXuan_ ThoXuan 3#*Dc!Bc(9"#O 7?*##&5G<9"4#*)$ ',(#"F3#% WEX||wh_$&H(&5P#T /j}Wb!/!6'o€•I‚_B! +3(',1Ci#/?2Z.?--;,[2-;\ =Q/X943 0E2)]^2)Kb&#-3(<9"4#*O74 $#*&#&5P#/6"a/C !9=F0%bcEX||XG6!# &#<9"4&5P#*k1/<9 "4#*E>4:4O6i#@P% •2E&4!<9"4#*:(/B! ,93-&@*:_$&H(&5 P#~Tj}Wbb>89-, ;;/<9"4#*E>(<9"4 #*E>,E4D#**$', #%+J&1L6/Ca#*B &)<9"4#*/$&H(&5P# F0-#ƒI1/D#**$ ',4:4ƒM#0#*E>4:41 !9D#&5Dc!Bc Oc(9h1D1*# !(#0 D!F>:%W0&,15#(9`@&@' 2E&4!<9"4#*?*#4$ „ QuanlyMN_ HoangThiHuan_MNThitranThoXuan_ ThoXuan #*'&$3*"*@1@:( 1*/2F@-% _Y./0-;T2)0>2)-?0O7PQ/2)RS.3T0.2U@.C00`X ;*+2)@A@232.5-;B2.C672K a@b-@T2.! b&#2E'3(<9"4E>D b&5P#b &b>89/4$-$ ',%b0$H$_$&H<( &\/l" '&>&#$<9"4#*-1L …•4PD$<9"4#*L89"4 #*17E$FD5(',1C&5 P#!>D+3$]( #*D&5#+!9#$: 1/3(% …b=D#*&5L1F0-51 '0(#"FDW,B"F#>($ FF@$!(!(#"F&##*% NWJ='&>D#*1=1@F$% 2F@&6;19"!,60 $/:4c1@F"#B#*D&5 3?"c1*H#*E>P-#*"* tgEwE%%u …2@P65(',1C<9"4 #*% † QuanlyMN_ HoangThiHuan_MNThitranThoXuan_ ThoXuan N5(',1C!,-2!kE14t "13,E!9=O/!:(*#P +5%%u Ne-2‡E :9L xbB!<f1C3% x8( &\($F&>9F0<;!<!7 4@% x89"4(F@$!(!4$(F@ $F(#*(D&5% x~933$&=#554$ #>% x89"4#*@=!G/!6)) 4D&5 !% …I(@;<9"4#*L x(&$51'0D&DW, 6+3(j^-!(!1$D#*%Wz 5!,(:(#( 6D(!',1C% x.#*!,0$=#>9#"$ &>9"9D,,#=1#*/<i<v 5<@% x.#*!,0$!G/!6J0)) 4YD !D&5 x.#*!,-',1C&\&#z $ &\&T!93F0&($D( @&#&5(O7%%% | [...]... để dễ dàng hoàn thành kế hoạch Cụ thể của những vấn đề đó trong công tác xây dựng kế hoạch năm học tôi đã áp dụng một số giải pháp như sau III Một số giải pháp thực hiện công tác xây dựng kế hoạch năm học ở trường mầm non Thị trấn Thọ Xuân Giải pháp 1 : Tìm hiểu , nghiên cứu tài liệu Khi xây dựng kế hoạch năm học tôi đã dựa vào những căn cứ quan trọng đó là: - Văn kiện và Nghị... chất cá nhân nên chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót hạn chế, rất mong nhận được sự góp ý của hội đồng khoa học các cấp để “ Kinh nghiệm xây dựng kế hoạch năm học ở trường mầm non ” được hoàn chỉnh hơn XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG NGƯỜI VIẾT PHÓ HIỆU TRƯỞNG HÀ THỊ HOA HOÀNG THỊ HUÂN 24 ... 87% 98% cách xây dựng kế hoạch năm học Các tổ chuyên môn có kế hoạch hoạt động Khả năng thực thi của kế hoạch VI Bài học kinh nghiệm - Công tác xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học hằng năm ở trường mầm non có tầm quan trọng hết sức đặc biệt, nó tác động trực tiếp đến quá trình nâng cao chất lượng dạy và học là động lực thúc đẩy sự phát triển của nhà trường Chính công tác xây dựng kế hoạch... HoangThiHuan_MNThitranThoXuan_ ThoXuan - Trong quá trình xây dựng kế hoạch năm học ở trường mầm non với 7 giải pháp tôi đã nêu , đó là tất cả những kinh nghiệm mà bản thân tôi đã đúc rút được trong quá trình xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện kế hoạch * Trước hết người Hiệu trưởng cần phải có nhận thức đúng đắn và xác định được rằng: Công tác xây dựng kế hoạch năm học là việc làm rất quan trọng và cần thiết... với sự nghiêm túc thực hiện của bản thân Từ năm học 2010-2011 đến nay năm học 2012-2013 công tác xây dựng kế hoạch năm học của trường mầm non đã thực sự có nhiều chuyển biến tích cực Khi mà các giải pháp trên được thực hiện có bài bản hơn, có hệ thống hơn thì hiệu quả thực hiện mục tiêu kế hoạch đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận Kế hoạch năm học hàng năm của nhà trường được lãnh đạo ngành, lãnh... HoangThiHuan_MNThitranThoXuan_ ThoXuan khởi là công tác xây dựng kế hoạch năm học đến thời điểm hiện nay tại trường mầm non không phải là công việc riêng của Hiệu trưởng nữa mà đã trở thành công tác chung của toàn trường, thể hiện ở việc trước và sau khi áp dụng chặt chẽ các giải pháp nêu trên thì hiệu quả xây dựng kế hoạch đã đạt được kết quả rõ nét như sau Năm học Nội dung Giáo viên 2010-2011 biết 2011-2012... trong việc xây dựng kế hoạch * Cần tập trung lực lượng nòng cốt như : Các phó hiệu trưởng , tổ trưởng chuyên môn , giáo viên giỏi Khuyến khích hội đồng giáo dục nêu cao tinh thần trách nhiệm và thái độ tích cực, chính xác trong khi xây dựng kế hoạch, phát huy tối đa tính khả thi của kế hoạch Trên đây là kinh nghiệm nhỏ của cá nhân tôi trong công tác xây dựng kế hoạch năm học ở trường mầm non Với tính... giáo dục trẻ em 11 QuanlyMN_ HoangThiHuan_MNThitranThoXuan_ ThoXuan - Điều lệ trường mầm non -Hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Bộ GD, Sở GD , Phòng GD - Căn cứ và kết quả năm học trước , mục tiêu năm học mới - Căn cứ vào mục tiêu phát triển kinh tế , xã hội của Đảng bộ, HĐND, UBND Từ những căn cứ đó , muốn xây dựng kế hoạch tốt, người hiệu trưởng cần phải có những hiểu biết thật cụ thể, chính xác... * Lưu trữ thông tin: Kinh nghiệm về vấn đề này bản thân tôi đã nghiêm túc thực hiện một số quy định cho riêng mình đó là : tất cả các quyết định , văn bản, chỉ thị khi nhận được Hiệu trưởng phải đọc kỹ và lưu vào sổ theo dõi công văn Giải pháp 3: Thực hiện dân chủ trong xây dựng kế hoạch Lập kế hoạch là nhiệm vụ của người Hiệu trưởng, nhưng bản thân tôi trong quá trình xây dựng kế hoạch đã chú... tất cả các nhà trường đặc biệt là đối với trường mầm non Nhiệm vụ xây dựng kế hoạch la nhiệm vụ hàng đầu của người Hiệu trưởng * Xây dựng kế hoạch là một việc làm mang tính hệ thống, có sự chuẩn bị tơ liệu tính toán trước, có sự sắp xếp thời gian một cách khoa học, có bắt đầu và có kết thúc và lại bắt đầu chu trình mới nhằm thực hiện nhiệm vụ hàng năm * Hiệu trưởng cần đầu tư nhiều thời gian để nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn kinh nghiệm xây dựng kế hoạch năm học ở trường mầm non, skkn kinh nghiệm xây dựng kế hoạch năm học ở trường mầm non, skkn kinh nghiệm xây dựng kế hoạch năm học ở trường mầm non